Beiktatták Fazekas László református püspököt

2009. március 03., kedd

Ünnepi istentisztelet keretében beiktatták tisztségébe szombaton Révkomáromban Fazekas Lászlót, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét. Az eredeti terveknek megfelelően pontosan tizenkét órakor, harangzúgás közepette vonult be a zsúfolásig megtelt komáromi református templomba a felszentelésre váró püspök és főgondnok, valamint helyetteseik a meghívott vendégek kíséretében.


A magyarul és szlovákul zajló ünnepségen először Erdélyi Géza nyugalmazott püspök - aki tizenkét évig állt a református egyház élén - szólt igehirdetésében a megjelentekhez Pál apostol efezusiakhoz írt levele alapján. Beszédében különös hangsúlyt adott annak a felismerésnek, hogy ebben a mostani válságos időben, amikor a gonosz kívülről és belülről is támadja az emert, erőteljesebben kell hirdetni Isten Igéjét. Személyes üzenetében utódjának és a főgondnoknak elmondta: legyenek a szeretet apostolai, mert a gyűlöletben nincs jövő. Kiemelte azt is, hogy semmilyen körülmények között se feledjék el: harcolni kell a gonosz és az elnyomás ellen.

Ezt követően Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok letették a hivatali esküt. A felszentelő imádság után a térdeplő püspökre és főgondnokra a református egyház hét magyar és két szlovák esperese, valamint a jelenlévő protestáns püspökök egy-egy igével kértek áldást Istentől egyhárkormányzói munkájukra és életükre.

A hivatalába ünnepélyesen is beiktatott püspök, Fazekas László Pál apostol Timóteushoz írt második levele harmadik részének 14. verse alapján szólt az ünneplő gyülekezethez: "De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad". A püspök igehirdetésében többek között elmondta: hálás Istennek azért, hogy mindenre volt és ma is van ereje a Krisztusban. A Mindenható megtanította őt arra, hogy nem szavakban, hanem erőben áll Isten országa. Hangsúlyozta azt is, hogy erre a krisztusi erőre szüksége is lesz az elkövetkező hat évben mindenkinek, aki részt vesz majd az egyház kormányzásában. Üzenetként elmondta még azt is, hogy ha odafigyelünk arra, amit Isten mond nekünk, akkor megváltozik az életünk, mint ahogyan az megtörtént az ő életében is.

Fekete Vince főgondnoki beszédében azt hangsúlyozta, hogy a hiteles szolgálat alapfeltétele a hiteles szolgálattevő. A főgondnoki beszéd után került sor a helyettesek eskütételére. A már hivatalába beiktatott püspök előtt Géresi Róbert és Marián Hamari püspökhelyettesek, valamint Porubán Ferenc és Ján Marcinčák főgondnok-helyettesek letették esküjüket. Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok megköszönte Erdélyi Géza nyugalmazott püspök és Koncsol László tiszteletbeli főgondnok szolgálatát, aki azonban nem tudott részt venni az ünnepségen.

A beiktatott püspököt és főgondnokot a Magyarországi Református Egyház nevében Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei magyar reformátusság nevében pedig Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület helyettes püspöke köszöntötte. Köszöntést mondott Csepregi András, a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Egyházi Kapcsolatok Titkársága részéről, Milos Klátik, a Szlovákiai Evangélikus Egyház püspöke, Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke, továbbá a szlovákiai Kulturális Minisztérium Egyházi Osztályának vezetője, a németországi Református Szövetség, a Diakonisches Werk, a hollandiai Fundament Alapítvány és a Csehtestvér Egyház képviselője, valamint a komáromi egyházközség gondnoka.

Az ünnepségen az új püspök a komáromi gyülekezettől lelkészi palástot kapott ajándékba beiktatása alkalmából. Az ünnepség végén Fekete Vince főgondnok megnyitotta a VIII. Zsinati ülést, egyúttal el is napolta azt. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökszenteléssel egybekötött VIII. alakuló Zsinatának több mint háromórás ünnepsége a nemzeti Himnusz eléneklésével zárult.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió