A Zsinati Ösztöndíj háttere és célja

A Magyarországi Református Egyház a történelmi hagyományokat folytatva és a jelenkori ökumenikus gyakorlatot figyelembe véve lelkészek, teológiai hallgatók és más egyházi munkatársak továbbképzése céljából ösztöndíjas tanulmányútra ad lehetőséget.

Az ösztöndíjra egyházunk kiküldése alapján, vagy külföldi egyház, teológiai fakultás, alapítvány és más egyházi szervezet meghívására kerülhet sor.

A külföldi ösztöndíj célja a teológiát tudományos szinten művelő lelkészek továbbképzésének elősegítése, különösen is a tudományos utánpótlás biztosítása; indokolt esetben a doktori programban résztvevőknek segítség nyújtása külföldön kutatásukhoz és disszertációjuk elkészítéséhez; a különböző területeken és munkaágakban működő lelkészek, teológiai hallgatók, más egyházi munkások képzésének és továbbképzésének az előmozdítása; végül az ökumenikus kapcsolatok keretében tevékenykedő munkatársak felkészülésének és tapasztalatszerzésének a támogatása.

A külföldi ösztöndíj biztosítására a Magyarországi Református Egyház a nemzetközi egyházi szervezetekhez, a külföldi testvéregyházakhoz, valamint a teológiai, illetve egyházi tanintézetekhez fűződő kapcsolatainak a keretében kerül sor. A jelöltek az Ösztöndíj Bizottság ajánlásával közvetlenül fordulhatnak a külföldi testvéregyházak akadémiáinak ösztöndíj adományozó bizottságaihoz. Részlet: a MRE zsinati ösztöndíjas szabályzatából.

 • Pályázati feltételek

  Ki pályázhat zsinati ösztöndíjra?

  A MRE és egyházkerületei fenntartásában lévő Hittudományi Egyetemek, Hittudományi Karok, Teológiai Akadémiák (a továbbiakban: lelkészképző intézmény) hitéleti szakos (teológia, teológia szak – lelkipásztor szakirány, hittannár-nevelő, katekéta-lelkipásztori munkatárs, és vallásoktató szakos) hallgatói, illetve a MRE (segéd)lelkészei 35 éves korig.

  Mik a pályázat alapfeltételei?

  Az ösztöndíjas szabályzat értelmében külföldi ösztöndíjakban olyan lelkészek, beosztott lelkészek, segédlelkészek és hitéleti szakos hallgatók részesedhetnek, akik


  - 35. életévüket még nem töltötték be,


  - tanulmányútjuk kezdetekor legalább intézeti záróvizsgával– teológiai hallgatók esetében legalább hat lezárt aktív félévvel és 180 megszerzett kredittel – rendelkeznek,


  - legutóbbi általános, felsőoktatási minősítése legalább „jó rendű" legyen (utolsó lezárt súlyozott tanulmányi átlaga (ösztöndíj-indexe), a záróvizsga vagy egységes lelkészképesítő vizsga minősítése),


  - ösztöndíjas tanulmányaik választott szakterületén jeles tanulmányi eredményt érnek el, vagy gyakorlati munkát végeznek,


  - legalább B2-es szintű (középfokú), komplex („C" típusú), államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű nyelvismeretet igazoló bizonyítvánnyal vagy dokumentummal rendelkeznek (az USA-ba pályázó ösztöndíjasok esetében: TOEFL nyelvvizsga).

  Milyen ösztöndíjas programra lehet pályázni?

  Az oktatási intézménytől és az ösztöndíjat biztosító partnerszervezettől függően vannak alapképzési, mester- és posztgraduális programok. Bizonyos intézményekben a mesterdiploma (MTh vagy MDiv) alapfeltétel.

  Van-e lehetőség kutatói ösztöndíjra pályázni?

  Az ösztöndíjas szabályzat említi ugyan ennek lehetőségét, valójában a külföldi partnerszervezetek nem kínálnak ilyen lehetőséget. Mind német, mind angol nyelvterületen azzal tudja a ZSÖB az ilyen igényt támogatni, hogy ajánlásával felkeresi a partnerszervezeteket az egyéni kéréssel. 

  Mennyi időre mehetek ki ösztöndíjra?

  A külföldi ösztöndíjas tanulmányút időtartama általában egy akadémiai év, szeptember elejétől vagy végétől júniusig vagy júliusig. Rendkívüli és indokolt esetben sor kerülhet rövidebb vagy hosszabb időtartamú kiutazásra is, amennyiben ezt az ösztöndíjadók lehetővé teszik – különösen nem tanintézet keretében végzett tudományos, ill. tanulmányi munka céljából.

  Eldönthetem, hogy melyik külföldi intézménybe adom be a pályázatomat?

  Nem. Arról, hogy ki melyik lehetőséget pályázhatja meg, a Zsinati Ösztöndíjas Bizottság dönt a lelkészképző intézmények ajánlása alapján. A pályázatban csak a nyelvterület megadása szükséges (angol, német vagy francia).

  Kell-e évet halasztanom, ha ösztöndíjra megyek?

  A lelkészképző intézmények a hatályban lévő Felsőoktatási Törvény és intézményi SZMSZ-ük alapján döntenek arról, hogy kedvezményes tanrendet biztosítanak-e az ösztöndíj évében az általuk támogatott diáknak, illetve hogy a külföldön teljesített tantárgyakat és gyakorlatokat hogyan számítják be a volt ösztöndíjas hazai képzésébe.

 • A pályázat benyújtása

  Hol és mikor lehet megpályázni a zsinati ösztöndíjat?

  A pályázatot a MRE területileg illetékes lelkészképző intézményének rektori/dékáni hivatalához (DRHE, KRE HTK, PRTA, SRTA) kell benyújtani a megpályázott akadémiai évet megelőző év szeptember 30-áig.

  Milyen dokumentumokat kell benyújtanom a pályázathoz?

  A pályázathoz szükséges benyújtani a megpályázandó nyelvterület nyelvén és magyarul:
  Teológiai hallgató esetén:

  - 2 szaktanári ajánlás,
  - a leckekönyvének másolata a legutóbbi két, egymást követő aktív félévről,
  - a nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű dokumentum hiteles másolata,
  - szakmai önéletrajz,
  - tanulmányi munkaterv,
  - motivációs levél.

  Lelkész esetén:
  - írásban ajánlólevél az illetékes egyházkerület elnökségétől,
  - igazolás az egyházmegyétől az elengedésről,
  - ajánlás a területileg illetékes lelkészképző intézmény két szaktanárától illetve lelkipásztor szakos egyetemi diplomájának és lelkészi oklevelének másolata (ld. teológusokra vonatkozó feltételeket).

  Milyen nyelvvizsgára van szükségem a pályázat benyújtásához?

  Európában az államilag elismert B2-es szintű (középfokú) komplex („C" típusú) nyelvvizsga, vagy azzal azonos értékű vizsgabizonyítvány/dokumentum a feltétel. Az Amerikai Egyesült Államokban – New Brunswick kivételével – kizárólag a TOEFL nyelvvizsgát fogadják el, melynek határpontszámai a következők:

  Richmond:

  TOEFL-550 (paper-based test)
  Essay rating-4.0
  TOEFL-80.0 (internet).

  Columbia:

  total iBT TOEFL score of 86
  Reading min. 22,
  Listening min. 20,
  Speaking min. 20,
  Writing min. 24.

  Princeton

  Internet-based test:
  A minimum total score of 92 is required.
  Minimum score of 23 on all four parts - reading, listening, writing, and speaking.

  Lelkészként hogyan pályázhatok?

  A lelkészek és más egyházi alkalmazottak szabadságot kérve az egyházmegyéken, az egyházkerületeken keresztül fordulnak a Zsinati Elnökséghez jóváhagyás végett. Pályázatukat szakmai értékelésre és a szaktanári ajánlás elnyerésére a területileg illetékes lelkészképző intézményhez kell benyújtaniuk.

  Mire kötelez az ösztöndíjas kérelem benyújtása?

  A pályázó – kérelme aláírásával és benyújtásával – magára nézve kötelezőnek ismeri el a külföldi ösztöndíjas tanulmányútban részesülőkre vonatkozó előírásokat. Az ösztöndíjas kötelessége a tanulmányútra való alapos felkészülés, a külföldi tartózkodás idején a tanulmányi lehetőségek maximális kihasználása, a Magyarországi Református Egyház és a Magyar Köztársaság méltó képviselete.

 • A pályázat elbírálása

  Ki intézi az ösztöndíjak ügyét?

  Az ösztöndíjak iránti kérelmet a lelkészképző intézmények fogadják be és pozitív döntés esetén annak szenátusa, hittudományi kar esetében annak Kari Tanácsa továbbítja a Zsinati Ösztöndíjas Bizottságnak (ZSÖB). A ZSÖB döntése alapján az ösztöndíjakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Zsinati Hivatal Külügyi Irodája látja el.

  Hogyan és mikor dől el, hogy elnyerem-e az ösztöndíjat? Ki és hogyan dönt?

  Az ösztöndíj elnyeréséhez a szükséges dokumentumokat, ajánlásokat, igazolásokat a szándékolt tanulmányút előtt legalább 14 hónappal (vagyis az akadémiai év kezdete előtti esztendő szeptember 30-ig kell benyújtani az illetékes lelkészképesítő intézményben. A lelkészképző intézmények a határidő lejártával a döntésük alapján támogatásra ajánlott kérelmeket összesítik és eljuttatják a MRE Zsinati Hivatalának Külügyi Irodájához. A Külügyi Iroda október 30-áig hívja össze a Zsinati Ösztöndíjas Bizottságot, amely határozatot hoz arról, hogy mely aktuális ösztöndíjas helyre mely pályázó jelentkezhet. Ezt követően a jelöltek maguk nyújtják be pályázatukat az érintett partnerszervezethez vagy oktatási intézményhez a Külügyi Iroda adminisztratív segítségével. Végsőképpen az az intézmény dönt az ösztöndíjas pályázat sorsáról, amelyik az ösztöndíjat megajánlja. Ez intézménytől függően december és március között történik meg.

  Mi a garancia arra, hogy a ZSÖB ajánlásával el is nyerem az ösztöndíjat?

  Semmi. A külföldi partnerhez továbbított kérelmek elfogadásáért a MRE nem tud kezességet vállalni, annak elbírálása és megadása a fogadó szerv hatáskörébe tartozik. Számolni kell azzal, hogy több külföldi, ösztöndíjasokat fogadó egyetem küzd anyagi gondokkal az utóbbi években, mely az ösztöndíjasok fogadását is befolyásolja.

  Kik a tagjai a Zsinati Ösztöndíjas Bizottságnak?

  A ZSÖB tagjai a Zsinati Külügyi Bizottság és a lelkészképző intézmények rektorai/dékánjai. Titkára és előadója a Zsinati Hivatal Külügyi Irodájának vezetője. Az elnököt a Bizottság tagjai választják egy zsinati ciklusra.

  Miről dönt a Zsinati Ösztöndíjas Bizottság?

  A Zsinati Ösztöndíj Bizottság megállapítja, hogy a pályázatok, ill. a pályázók megfelelnek-e az előírt feltételeknek, az írásos anyagok alapján megvizsgálják a jelöltek alkalmasságát, rangsorolt javaslatokat készít a kiküldetésre nézve és ennek során lehetőség szerint figyelembe veszi az arányos területi elosztás szempontját is, állást foglal az ösztöndíjas választott szakterülete, tematikája és a számára javasolt tanulmányi hely tekintetében.

  Mi értelme van akkor a zsinati ösztöndíjnak?

  Az esetek többségében a ZSÖB által ajánlott hallgató/pályázó elnyeri az ösztöndíjat, feltéve, hogy minden minőségi követelménynek megfelel. A zsinati ösztöndíjas, abban az esetben, ha ösztöndíjának ez nem része, egyszeri utazási támogatásban részesül (oda-vissza). Ezen túl, ha hallgatói státusza megszűnt, számára a Lelkészi Nyugdíjintézet fizeti a társadalom- és nyugdíjbiztosítást.

  Mi a teendőm, ha elnyertem az ösztöndíjat?

  A ZSÖB által ösztöndíjra javasolt hallgatókat/lelkészeket a Zsinati Hivatal Külügyi Irodája értesíti ki és kapcsolja össze a külföldi intézmény adminisztratív munkatársaival. Az elérhetőség megküldése után a pályázó felelőssége és kötelessége a kapcsolatot tartani a külföldi intézménnyel és a szükséges dokumentumokat, igazolásokat időre elküldeni a számukra. A Külügyi Iroda munkatársai jelzés esetén örömmel segítenek az intézkedésben (adatlapok kitöltése, vízumügyintézés, utazásszervezés stb.) Az ösztöndíj esetleges lemondását az ösztöndíjas hely mihamarabbi betöltése érdekében a pályázó mihamarabb jelezni köteles a Külügyi Irodának.

  Milyen kötelezettség terhel az ösztöndíjas évem alatt?

  Az ösztöndíjas köteles mindenben eleget tenni az ösztöndíjadó elvárásainak és a tanulmányi feltételeknek. Ellenkező esetben az ösztöndíj jövőjét teszi kockára. A tanulmányok mellett az ösztöndíjas hallgató/lelkész felkérést kaphat arra, hogy a helyi magyar nyelvű protestáns gyülekezetekben alkalmi szolgálatot lásson el. A Külügyi Iroda e célból minden évben eljuttatja az ösztöndíjasok elérhetőségét a területileg illetékes magyar gyülekezethez.

  Mit kell tennem az ösztöndíjas évem végeztével?

  Az ösztöndíjas hazatérése után útjáról írásos jelentést nyújt be a Külügyi Irodán keresztül a Zsinati Ösztöndíjas Bizottságnak.

 • Gyakorlati kérdések

  Milyen anyagi vonzata van a pályázatnak?

  A külföldi tartózkodás és a tanulmányok anyagi feltételeit az ösztöndíjat biztosító külföldi testület garantálja. A MRE indokolt esetben – a külügyi költségvetés terhére – az útiköltséget biztosíthatja. Az ösztöndíjas az ösztöndíjat biztosító külföldi szervekkel szemben az előzetesen megállapított juttatásokon túlmenően további igényeket nem támaszthat.

  Mire elég az ösztöndíj?

  A tapasztalatok szerint az ösztöndíj éppen a kint tartózkodás és a tanulmányi kiadások fedezetét biztosítja, egyéb reményekre nem jogosít. Egyes esetekben az ösztöndíjas csak zsebpénzt vehet kézhez, minden egyebet közvetlenül rendez az ösztöndíjadó.

  Meghosszabbíthatom az ösztöndíjamat?

  Az ösztöndíj eredetileg meghatározott tartamát csak kivételes esetben, előzetes engedély alapján lehet meghosszabbítani, átmenetileg vagy végleg megszakítani. Mivel az ösztöndíjat nem a MRE biztosítja, ezért az ösztöníjat biztosító szervezet döntésétől is függ a hosszabbítás lehetősége.

  Van-e lehetőség arra, hogy magammal vigyem a családomat?

  Ezt alapvetően nem teszik lehetővé az ösztöndíjadók, illetve az ösztöndíj mértéke sem. Németországban van arra lehetőség egyedül, hogy valaki családi/házas ösztöndíjat pályázzon meg. Ebben az esetben, amennyiben egy házaspár mindkét tagja ösztöndíjra pályázik, a számukra biztosított egyetlen (!) ösztöndíj összege a normál ösztöndíj mintegy 140%-a.

  Van biztosításom az ösztöndíj ideje alatt?

  Teológiai hallgató esetén, amennyiben aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a lelkészképző intézmény lejelenti őt az Egészségbiztosítási Pénztárnak, s így az ő biztosítását az állam fizeti utána. Amennyiben már nincs hallgatói jogviszonya, úgy a pályázó (segéd)lelkész magyarországi TB járulékról a Lelkészi Nyugdíjintézet gondoskodik az elbocsátó (bekebelező) egyházmegye havi jelentése alapján.
  Az aktuális egyházi jogszabályok figyelembe vételével az ösztöndíjast terheli a vonatkozó ügyintézés az egyházmegyével és egyházkerülettel egyeztetve.
  Az egészségügyi- és balesetbiztosítást az ösztöndíjat nyújtó külföldi intézmény saját szabályzatában lefektetett módon biztosítja. Az Európai Unión belül ajánljuk az Európai Egészségbiztosítási kártya kiváltását.

  Beleszámít-e a zsinati ösztöndíj ideje a nyugdíjjogosultság megállapításába?

  A zsinati ösztöndíj idejét figyelembe veszik a nyugdíjjogosultság megállapításakor.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.