A határokon túl is az évfordulóra készülnek

2017. január 20., péntek

A reformáció ötszázadik évfordulójára készül a Kárpát-medence egész reformátussága. Összeállításunkban a Magyar Református Egyház határon túli részegyházainak vezetőit arról kérdeztük, közösségük milyen programokkal várja a jubileumot. A reformáció jegyében rendezett konferenciák, csendesnapok, vetélkedők, hálaadó istentiszteletek, épületátadások, szoboravatások, de a gyermekvállalás ösztönzése és a faültetés is szerepel a programok között.

Múzeum és konferenciaház Baranyában

Tavaly ősszel adták át a dél-baranyai Karancs frissen felújított kétszáz éves református templomát. Az esemény­re, amelyen jelen volt Áder János magyar és Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő is, a helyi reformátusság a reformáció évének méltó nyitányaként tekintett, tudjuk meg Csáti Szabó Lajostól, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspökétől. Az egyházi vezető hozzáteszi: a horvátországi reformátusok a központi ünnepségüket Laskón, a baranyai reformáció bölcsőjében, Sztárai Mihály működési helyén fogják megtartani, ide várják a Kárpát-medencei magyar reformátusság és a testvérfelekezetek képviselőit is. Reménységük szerint a központi ünnepség része lesz a laskói templom mellett épülő, konferencia-központtal és vendégházzal kiegészített hely- és egyháztörténeti múzeum átadása is, amelyet az egykori egyházi iskola helyén építettek fel a reformátusok a horvát állam támogatásával.

Ének- és szavalóverseny a Felvidéken

A felvidéki reformátusok a reformáció ötszázadik évfordulójához kapcsolódó rendezvényeiket az 500-as szám jegyében szervezik meg, árulja el Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke. Így kerül majd sor az ötszáz református iskolás, illetve az ötszáz református gyermek találkozójára is, de e szám égisze alatt hirdeti meg az egyház jubileumi ének- és szavalóversenyét is, ahogy az április és szep­tember között az egyházmegyék is legalább ötszáz-ötszáz főt gyűjtenek össze családi napjaikra.

Az év során a felvidéki reformátusok két nemzetközi konferenciát is összehívnak: az egyiket tavasszal a révkomáromi Kálvin János Teológiai Akadémia, a másikat ősszel Kassa látja majd vendégül. A központi ünnepséget Rimaszombaton tartják, en­nek istentiszteletén várhatóan Gottfried Locher, a Svájci Protestáns Egyházak Szövetségének elnöke végzi majd az igehirdetés szolgálatát.

Luther- és Kálvin-szobor a Délvidéken

A jubileumi esztendő központi ünnepségét Vajdaságban a szerémségi Maradékon tartják majd, de kiemelt esemény lesz Hertelendyfalván és Nagybecskereken is. A Szerbiai Református Keresztyén Egyház legkisebb anyagyülekezetében a reformáció megindulása mellett a szerémségi huszita bibliafordításra is emlékeznek majd, ide várják a Kárpát-medencei reformátusság küldötteit és az állami képviselőket is.

Az al-dunai református székelyek falujában ökumenikus szellemiségű ünnepség lesz. Hertelendyfalva központi terén ugyanis két protestáns templom áll egymás mel­lett, a szlovák evangélikusoké és a magyar reformátusoké. A szervezők reményei szerint a rendezvény része lehet egy-egy Kálvin- és Luther-szobor felavatása, illetve a Vajdasági brigádok tere átnevezése is: a közterület neve a jubileumi évtől Reformáció terére változna.

Idén a vajdasági reformátusok látják vendégül a történelmi Békés-Bánáti Egyházmegye közösségét: a korábbi években Makón, Temesváron és Aradon tartották a három ország határán átívelő találkozót, idén pedig Nagybecskerekre várják a gyülekezetek küldötteit. „A protestánsok aránya az ortodox Szerbiában nem éri el az egy százalékot, és az iskolákban sem esik túl sok szó a reformációról. Jó lenne, ha ebben az évben a szerb emberek is többet megtudnának a reformáció eszméiről és hatástörténetéről" – mondja lapunknak Halász Béla püspök.

Faültetés Erdélyben

„Fontos számunkra, hogy együtt ünnepeljünk a világ és a Kárpát-medence reformátusságával, de nincs értelme az évfordulónak, ha nem ülik meg azt és nem fejtheti ki megújító hatását a legkisebb gyülekezetekben, sőt a szórványokban is" – hangsúlyozza Kató Béla erdélyi püspök. Az Erdélyi Egyházkerület ezért úgy döntött, hogy október 31-én egyazon órában minden erdélyi gyülekezetben facsemetéket ültetnek el öttől ötszáz darabig. Mivel Erdélyben 1140 prédikálóhely van, ez legalább 5700 fát jelent, de akár az 50-100 ezer csemetét is elérheti. „Falvainkban a százhúsz éve ültetett fák, facsoportok máig emlékeztetik az utódokat a honfoglalásra és annak milleniumára, ahogy a két évtizeddel ezelőtti millecentenáriumra is" – árulja el az egyházi vezető, honnét vették az ötletet e szimbolikus cselekedethez.

Kató Béla hangsúlyozza, hogy egyházkerületük minden gyülekezeti, intézményi és szervezeti közössége arra készül, hogy az évforduló apropóján felmutassa identitását tágabb környezetének. Ennek jegyében lesznek ott az erdélyi magyar re­formátusok a többi romániai pro­testáns felekezettel és a Kárpát-me­dencei magyar reformátussággal szervezett közös megemlékezéseken is, köztük az erdélyi evangélikusok és reformátusok közös zsinatán.

Az erdélyi reformátusok központi rendezvénye szeptember 30-án lesz Kolozsváron. Az emlékistentiszteletet a Farkas utcai templomban tartják, ahonnét a gyülekezet a városon keresztül átvonul majd a teológiára. Ennek épülete ekkorra teljes egészében megújul, így a reformációi ünnepség keretében adják majd át a falai között helyet kapó Erdélyi Református Múzeumot és Levéltárat, illetve az egyházkerületi sajtóközpontot is. Az eseményre Orbán Viktor miniszterelnököt is várják, hiszen a magyar állam finanszírozta a felújítást. A központi rendezvényt a teológián tudományos konferenciák és évfordulós kötetek kiadása előzi meg.

Az emlékévet január 14-én az Égjen a láng keresztyén zenei fesztivál keretei között nyitották meg Marosvásárhelyen, de a programsorozat része lesz Erdélyben a nyári jubileumi lelkészszentelés, a lelkészi eskük ünnepélyes megerősítése, számos tanintézmény korszerűsített épületének az átadása és Szász Domokos püspök kolozsvári szobrának a felavatása is.

Várünnep Királyhágómelléken

A Királyhágómelléki Egyházkerület látja vendégül idén a magyar református egység napját. A Kárpát-medencei magyar reformátusság legnagyobb ünnepe május 20-án lesz a nagyváradi vár falai között, ahova tízezer résztvevőt várnak a szervezők. A történelmi épület felújítása nemrégiben fejeződött be Szent László király városában, falai között pedig állandó reformáció- és egyháztörténeti kiállítást rendezhetett be a református egyház. „Őrizd a várat!” – e köré a sok helyen olvasható ószövetségi ige köré álmodták meg az egységnapot a királyhágómelléki szervezők. „Aktuális e gondolat ma is, hiszen reformátusságunkat, magyarságunkat és a keresztyén Európát is őriznünk kell 2017-ben. Nagyvárad közel ezeresztendős múltja, benne a vár történelmi szerepe, őseink – köztük nagy református fejedelmeink – helytállása is mind-mind arra buzdít, hogy mi is a vár hűséges őrzői legyünk" – hangsúlyozza lapunknak Csűry István királyhágómelléki püspök.

A központi rendezvény mellett az egyházkerület kilenc egyházmegyéje önálló programokkal készül. Ezeket történelmi személyiségek, a helyi jelentőségű reformátorok emlékezete köré szervezik, és alkalmat adnak majd arra, hogy bemutassák a vidék egyházzenei és irodalmi örökségét is. Az egyik ilyen rendezvény például a szatmári Erdődön lesz, ahol a reformáció korában két jelentős zsinatot is tartottak. Egyházi központot avatnak itt, és előkészületben van az erdődi zsinati pontok mentén megírt prédikációskötet is. Csűry István a közelmúltban egy sajtótájékoztatón azt is elárulta, hogy a jubileumi évben folytatódhat az egyházkerület középkori templomainak felújítása is.

Gyermekvárás Kárpátalján

A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) eddig legnagyobb visszhangot kapott jubileumi kezdeményezése A reformáció gyermekei program, amely arra buzdítja a családokat, gyermekvállalással ünnepeljék a reformáció évét, letéve így voksukat nemcsak a múlt és a jelen, ha­nem a jövő mellett is. Emellett Kárpátalján 2017-ben minden nagyszabású egyházi rendezvényt az évforduló jegyében szerveznek meg. Ezek „a megújulás mint áldás” témakörét járják körbe a család, az egyház és a társadalom vonatkozásában, mondja lapunknak Zán Fábián Sándor püspök.

E gondolat szellemében tartották az új év első hetében a kárpátaljai reformátusok évkezdő imahetüket, amelyet a körzeti csendesnapok követnek majd virágvasárnapon, helyszínenként akár öt-hatszáz résztvevővel. Kétezer fiatalt akarnak megmozgatni majd a konfirmandusheteken, ahol a biblia- és hitvallásismereti mellett a reformátori iratok ismeretét firtató vetélkedőkkel várják majd a fiatalokat. A gyerekek vakációs bibliahetét ötezer résztvevővel szervezik meg, az utolsó napon a szülők részvételével, és nem maradhat el az augusztus 12-ére tervezett családi csendesnap sem, amelyen tavaly közel nyolcezer kárpátaljai református egyháztag volt jelen.

Reformáció Ukrajnában?
Ukrajnában szintén állami szinten támogatják a reformáció ötszázadik évfordulójának megünneplését. „A lelki megújuláson keresztül újjászülethet az ország. Ukrajnának reformálódnia kell" – szól az emlékév ukrajnai jelszava. Erről a kezdeményezésről, s benne a kárpátaljai reformátusok szerepéről kapcsolódó cikkünkben olvashatnak.

Kiss Sándor

Az összeállítás megjelent a Reformátusok Lapja 2017. január 22-i számában.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió