Nagyváradon tanácskozott a Generális Konvent elnöksége

2016. április 27., szerda

Április 25-én és 26-án Nagyváradon, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új székházában egyebek mellett közös programtervekről és a Generális Konvent idei plenáris ülésének előkészületeiről tárgyalt a Kárpát-medencei református egyházvezetőket tömörítő testület.

A Magyar Református Egység Napja alkalmából május 22-én Kolozsváron, a Farkas utcai református templomban ünnepi istentiszteletre kerül sor, ehhez kapcsolódóan pedig egynapos fesztiválra várja az Erdélyi Református Egyházkerület az érdeklődőket a Kárpát-medence valamennyi református egyházmegyéjéből. A sepsiszentgyörgyi református Székely Mikó Kollégium ügye és az egykori, csak részben visszaszolgáltatott egyházi ingatlanok jogi helyzete körül kialakult bizonytalanságra tekintettel – amelyről a napokban White Book On Church Property Restitution in Romania címmel angol nyelvű kiadvány jelent meg – az elnökség az egyházkerület melletti kiállás fontos alkalmának is tekinti a rendezvényt. Az elnökség továbbá támogatja Kató Béla erdélyi püspök testvérkapcsolatok létesítését kezdeményező felhívását.

„Hisszük, félévezredes protestáns történetünk Isten kegyelmének csodálatos ajándéka" – fogalmaz április 6-i körlevelében a Reformáció közelgő 500 éves évfordulója utalva az erdélyi egyházvezető, „az Ajándékozó iránti hálából" egyúttal arra kérve a Magyar Református Egyház gyülekezeteinek és intézményeinek elöljáróit, hogy az ünnepi év alkalmából – „magyar és református egységünk kifejezése gyanánt is" – törekedjenek Kárpát-medence szerte gyülekezeti illetve intézményi testvéri kapcsolatokat létesíteni.

A programtervek között szó volt az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából október közepére tervezett zsinati emlékülésről, egyeztetés folyt a szintén októberben esedékes diaszpóra konferencia részleteiről, valamint a 2017-es reformációi emlékév központi és egyházkerületi programjairól is.

A reformációi emlékév központi rendezvényei sorában Csűry István püspök és Varga Attila főgondnok adott tájékoztatást a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főrendezvényének számító Nagyváradra tervezett nagyszabású májusi esemény, a Református Egység Fesztivál előkészítési munkálatairól. Elhangzott az is, hogy a Kárpát-medencei református egyházak reformációi emlékévre tervezett közös honlapja reformacio.ma címen lesz elérhető, az internetes cím – „reformáció pont ma" – egyúttal az emlékév egyik lehetséges üzenetét, a reformáció gondolatának időszerűségét is jól kifejezi.

Július 4–6. között a felvidéki Kassa ad otthont a Generális Konvent 2016. évi közgyűlésének. A tanácskozás várhatóan elfogadásra ajánlja majd a részegyházak illetékes testületeinek a II. Helvét Hitvallás Buzogány Dezső kolozsvári professzor által készített új fordítását, támogatva, hogy a fordítás a Magyar Református Egyház egységesen használt szövegű hitvallása legyen.

Az elnökségi ülésen beszámoló hangzott el a 2016. évi közös költségvetés első negyedévi számairól, valamint a liturgiai és himnológiai bizottság által készített és gyülekezeti kipróbálásra szánt böjti liturgiák tapasztalatairól.

A böjti időszak hat vasárnapjára állított össze a bizottság kísérleti istentiszteleti rendeket, melyet kipróbálhattak az önként jelentkező gyülekezetek. A cél tagoltabb istentiszteleti rend, a Szentírás teljességét hangsúlyozó olvasmányok és szélesebb egyházzenei eszköztár megmutatása volt. Legközelebb az adventi négy vasárnapra és karácsonyra ajánl hasonló szövegkönyvet általános kipróbálásra a liturgiai és himnológiai bizottság.

Az elnökség döntött továbbá a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap működési rendjének módosításáról, a Szlovéniai Református Keresztyén Egyház megsegítéséről, valamint a Kárpát-medencei reformátusságot bemutató térképek készítéséről is.

A tanácskozás résztvevői beszámolót hallhattak a bő egy héttel korábban, április 17-én átadott, a megbeszélésnek is helyet adó új egyházkerületi székház építésének körülményeiről és előzményeiről. A tiszántúli egyházkerülettől a trianoni határok által elszakított gyülekezetekből megalakult Királyhágómelléki Egyházkerület ezzel 95 év elteltével kapott – konferenciáknak és a különböző egyházi munkaágak működésének is alkalmas helyet biztosító – saját igazgatási központot. A beszámolóhoz kapcsolódóan a Kárpát-medencei református egyházvezetők megtekintették az egyházkerület történetét felidéző, a székház avatóünnepségén bemutatott rövidfilmet is.

Az ülésen Emődi András egyházkerületi levéltáros mutatta be a Tiszántúli református lelkész-önéletrajzok 1942-1944 – A Tiszántúli, Királyhágómelléki és Kárpátaljai Egyházkerületek lelkészeinek emlékezete című könyvet. A kétkötetes mű „együvé tartozásuk jegyében", a felépült új nagyváradi székház avatóünnepségének alkalmából a tiszántúli és királyhágómelléki egyházkerületi levéltár közös kiadásában jelent meg. „A lelkészek még a történelmi Magyarországon születtek, nevelkedtek, tanultak, szereztek teológiai diplomát (leggyakrabban Debrecenben, Sárospatakon, 1920 után részben Kolozsvárott), a határ változását mindig is ideiglenesnek érezték, az anyaországban maradtak és az elcsatoltak kapcsolata töretlen maradt. Ennek öröksége legyen követendő példa a mai lelkészek és gyülekezetek számára" – fogalmaz a könyv bevezetője.

A Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete. Feladata a közös alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása. Ennek ügyvivő testülete a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő elnökség, melynek feladata a közös ügyek intézése. A testület szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik.

reformatus.hu, fotó: Barcza János

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.