Előretekintve 2016-ra

2015. december 10., csütörtök

Elfogadták a jövő évi költségvetés tervezetét, köznevelési előfinanszírozási alapot hoztak létre, valamint a lelkészi nyugdíjjárulékok ügyében is előrelépés történt a Zsinati Tanács idei utolsó ülésén.

Hegedűs Béla, bács-kiskunsági esperes áhítatával kezdődött a Zsinati Tanács december 9-i ülése. A lelkész arról elmélkedett, hogyan viselkednének az emberek, ha elgondolkodnának a 139. zsoltár 5. versének – „minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod" – jelentésén. Sokakban a bezártságot hozhatja elő ez a kép, kétségbeesést, agressziót, reménytelenséget szülhet, ezért kell hangsúlyozni az advent boldog üzenetét, a karácsonyra készülés lehetőségét. „Olyan csodálatos, hogy Isten gondoskodással van jelen, és minden oldalról megsegít. Ott van az irgalma – lehet, hogy valóban körülzár, lehet, hogy fölöttünk tartja kezét –, de ezzel a szeretetét mutatja meg. Van egy biztonságom, hittel felnézhetek Istenre, nem vagyok egyedül. Nem kell félnem, rettegnem a körülöttem lévő nehézségek, próbák miatt. Beszélhetek vele, kitárhatom a szívem. Ha elesek, felemel, ha sírok, akkor letörli a könnyeimet" – hangsúlyozta.

Hegedűs Béla azt kívánta, hogy a testület idei utolsó tanácskozása is ebben a reményben, a körülölelő Istentől útmutatást kérve menjen végbe. Szabó István dunamelléki püspök elnöki megnyitójában megköszönte a Zsinati Tanács és a testület elé került ügyeket előkészítő bizottságok egész éves munkáját, s mindenkinek azt kívánta, hogy az adventi és karácsonyi időszakban a „világ- és üdvtörténetet meghatározó eseményre figyeljen".

Jövő évi költségvetés

A testület szerdai ülésén tárgyalta a Gazdasági Bizottság és az Elnökségi Tanács által közösen kialakított jövő évi költségvetés-tervezetet, melynek alapelveit a Zsinat lelkészi elnöke ismertette: addig, míg nem derül ki, mekkora összeggel egészíti ki az állam a személyijövedelem-adó (szja) egy százalékából egyházunknak felajánlott támogatást, a büdzsé nem tervez a kompenzáció összegével. Ezért jelentősen csökkent a kerületek költségvetési kerete is, ám a beérkezett állami kiegészítés fényében még módosulni, várhatóan növekedni fog az összeg, amiből gazdálkodhatnak. A csökkenés másik oka a komoly tartalékképzés, melyet egyrészt a 2014-2020-as európai uniós finanszírozási ciklusban megnyíló pályázati lehetőségek tesznek szükségessé, másrészt az szja tervezett csökkentéséből adódó várható bevételkiesés. A büdzsé szerkezete alapjában nem változott, de az eddig különböző fejezetekben megjelenő költségsorokat igyekeztek úgy csoportosítani, hogy minél egyértelműbben látszódjon, melyik ágazatra mennyit költ az egyház.

Bellai Zoltán, a Gazdasági Bizottság elnöke a konkrét számokat ismertette: az államtól átvállalt feladatokra 1,2 milliárd forinttal többet kapunk, viszont – a negatív infláció miatt – némileg csökken az ingatlanjárulék, ahogy a várakozások szerint a működésre fordítható támogatás is. Jelen állás szerint a négy egyházkerület összesen 220 millió forinttal kevesebből gazdálkodhat, közegyházi feladatokra viszont 87 millió forinttal több jut (utóbbi esetében a legnagyobb tétel a novemberi zsinati ülésen létrehozott Pályázati Iroda). Elkülönítenének egy 113,5 milliós tartalékot, valamint 25 milliós pályázati keretet adnának az Elnökségi Tanácsnak. A benyújtott költségvetés-tervezetet a testület egyhangúlag elfogadta.

Az idei szja egyszázalékosos felajánlások alakulásáról Gér András zsinati tanácsos számolt be, kiemelve a felajánlók számának növekedését, ugyanakkor rámutatott a felajánlott összeg csökkenésére.

Hitoktatási és köznevelési támogatás, nyugdíjjárulék

A Zsinati Tanács módosította az egyházunk gazdálkodásáról szóló törvény 3. számú mellékletét, a jövő évtől kezdve az egyházközségi költségvetésekben egy sorban, összevontan kell feltüntetni a lelkész után fizetendő két – tagsági és fenntartói – nyugdíjjárulékot. Az elfogadott határozat értelmében az intézményekben szolgáló lelkészek esetén is hasonlóan kell majd eljárni. Azt követően, hogy a Zsinat novemberben egységesítette a lelkészi díjleveleket, ez a második lépése a lelkészi nyugdíjrendszer átalakítását megalapozó előkészítő folyamatnak.

Ehhez kapcsolódóan Szabó Gergely, a Református Lelkészi Nyugdíjintézet vezetője számolt be arról, hogy elkezdődött a lelkészi azonosítókon alapuló nyugdíjintézeti törzsszámok generálása. A cél az, hogy minden aktív és nyugdíjas református lelkész rendelkezzen egy olyan egyedi azonosítóval, mely alapján nyomon követhetők a járulékbefizetései. A teljes rendszer tervezett bevezetési határideje 2016. május 31.

A Zsinati Tanács a kötelezően választható hitoktatás közvetlen kifizetéseiről is döntött. Azok havidíját a 2015. szeptember 1. és a 2016. augusztus 31. közötti időszakra – valamint az új csoportdíjak elfogadásáig – 8 fős vagy ezt meghaladó tanulói létszámú csoport esetén bruttó 10 600 forintban, a 8 fős létszámot el nem érő csoport esetében bruttó 8 600 forintban határozta meg.

A testület arról is döntött, hogy a köznevelési átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás 2014. évi összesített egyenlegrendezésének elszámolása utáni kiegészítés felosztásának alapját a 2014. évi súlyozott átlaglétszámok képezzék. Papp Kornél, a Zsinati Oktatási Iroda vezetője számolt be a köznevelés finanszírozásának anomáliájáról: az adott tanév finanszírozására csak egy becsült összeget kapunk az állami költségvetésből, melyet utólag kompenzálnak, s ez nehéz helyzetbe hozhatja a kisebb fenntartókat. Ezek támogatására a Zsinati Tanács létrehozta a Köznevelési Előfinanszírozási Alapot, melyhez az intézményfenntartók önkéntesen csatlakozhatnak a 2014. évi egyenlegrendezés elszámolása alapján őket megillető összeg 5 %-os részének befizetésével.

Közös beszerzések, alapítványok, jövőkép

Varga Antalné Nagy Judit pénzügyi osztályvezető az egyházi közös beszerzések lehetőségéről tájékoztatta a tanácstagokat. A közös beszerzések célja, hogy az egyházi gazdálkodó szervezetek számára kedvezményes feltételű beszerzési lehetőségeket biztosítson, elsősorban működési költségeik és adminisztrációs terheik csökkentése érdekében. „Fontos dolog ez, mert együtt többre megyünk" – utalt az előterjesztő az áram- vagy épp telefonszolgáltatókkal történő közös tárgyalás és megegyezés előnyeire. Az ország egész területéről igénybe vehető lehetőségek közül kiemelte a biztosítási szerződéskötést, a vírusirtó programot, ingyenes webtárhely lehetőségét. Részletek a flotta.reformatus.hu oldalon.

Gér András beszámolt a Református Missziói Alapítvány és a Református Közéleti és Kulturális Központ (RKKK) Alapítvány folyamatban lévő átalakításáról. A jogszabályoknak megfelelően lezárják azok idei évi működését, jövőre pedig változtatnak a kuratóriumok összetételén és az alapító okiratokon. Az RKKK stratégiai feladata várhatóan a 2017-es jubileumi programok szervezése, egyházi kulturális programok koordinálása és a Kárpát-medencei egység munkása lesz a következő években.

Az ülés végén Szabó István beszámolt az Elnökségi Tanács és az Egyházi Jövőkép Bizottság tagjainak találkozójáról, s az előző ciklusban megkezdett munka folytatásáról. A püspök szükségesnek tartja annak tisztázását, mit értünk jövőkép alatt, mit várunk ettől a munkától. A bizottság tagjai vállalták, hogy a tavaly elkészült dokumentum javaslatain tovább dolgoznak, s további széleskörű konzultációkat terveznek.

Feke György – Telepóczki Márta, fotó: Vargosz

Istent keresem

2Móz 13

„Az Úr pedig előttük ment...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink