A magyar református egység vasárnapjára

2012. május 08., kedd

A Generális Konvent Elnöksége körlevelet adott ki, melyben a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága által összeállított istentiszteleti rendet ajánlja május 20-ra. A liturgiát cikkünkhöz kapcsolódó letöltések között találják.

 „Mert a maga testét soha senki nem
gyűlölte, hanem táplálja és gondozza,
ahogyan Krisztus is az egyházat,
minthogy tagjai vagyunk testének."
(Ef 5,29-30)

 

Kedves Testvéreink!

A Kárpát-medencei reformátusság 2009. május 22-én közös alkotmánnyal erősítette meg egységét. Közös alkotmányunk preambuluma így fogalmaz: „Az egykor erőszakkal szétszakított Magyar Református Egyház szervezeti egysége fokozatosan ismét helyreállítható. [...] Az egység helyreállítása annál inkább megvalósítható, mivel a magyar reformátusság Isten igéje, óegyházi hitvallások, a Heidelbergi káté, a II. Helvét hitvallás alapján folyamatosan megőrizte hitbeli és teológiai egységét. Őrizte istentiszteleti rendjének közös alapelveit, a sákramentumok – a keresztség és úrvacsora – kiszolgáltatásában egységét soha fel nem adta."

Három évvel ezelőtt Debrecenben közösségünk újra kinyilvánította a szétszakított nemzetrészek reformátusainak egységet: összetartozásunkat semmilyen külső történelmi körülmény nem szüntette meg. Egyházunk minden felelőtlen politikai döntés, megosztó és elszigetelni akaró szándék ellenére megmaradt és együtt maradt. Az alkotmányozó zsinat ugyanakkor nyilvánvalóvá tette, hogy ez az egység nem történelmi kényszerből született, hanem református, keresztyén hitből táplálkozik, és ennek a hitbeli meggyőződésnek gyakorlati következménye. Így tettünk bizonyságot arról, hogy közösségünk alapját Isten üdvözítő kegyelmében látjuk: „Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!" (2Kor 5,20).

Kedves Testvéreink! A református egység ünnepe a jövőbe vezető úton szólít meg minket. Az alkotmányos egység, az egyháztestek hivatalos kapcsolatának megerősítése fontos lépes a közös úton, és azt szolgálja, hogy egyházunk hitelvi egysége a gyülekezeti közösségek közvetlen testvéri kapcsolatában is megmutatkozzon. Pál apostol arra int, hogy Krisztussal való közösségünket úgy fejezhetjük ki igazán, ha a közös egyházhoz és annak minden tagjához ugyanolyan szeretettel közeledünk, mint a sajátunkhoz. Az emberi kapcsolatok csak akkor életképesek, ha megőrizzük, sőt naponta erősítjük egybetartó kötelékeit. Egyházunk is csak akkor lehet fokozatosan erősödő és erőt adó közösség, ha együtt tápláljuk és gondozzuk az egység ügyét. Ezért nem csak megemlékezünk 2009. május 22-éről, hanem imádkozunk is a Magyar Református Egyházért, hogy Krisztusért követeként az evangélium erejével tanúskodjon és munkálja Isten dicsőségét.

Szeretettel köszöntünk minden református közösséget a Kárpát-medencében és a nagyvilágban! Kívánjuk, hogy az egység napja, Isten szabadító kegyelmének és megújító erejének ünnepe legyen.

2012 májusa

 

Dr. Szabó István s.k.
püspök
Dr. Tőkéczki László s.k. főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k.
püspök
Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület

Dr. Pap Géza s.k.
püspök
Geréb Péter s.k.
főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület

Zán Fábián Sándor s.k.
püspök
Nagy Béla s.k.
főgondnok
Kárpátaljai Református Egyház

Csűry István s.k.
püspök
Dr. Varga Attila s.k.
főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Dr. Csete Szemesi István s.k.
püspök
Hallgató Imre s.k.
főgondnok
Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Fazekas László s.k.
püspök
Fekete Vince s.k.
főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Bódis Tamás s.k.
lelkész
Kócán Géza s.k.
egyházelnök Szlovéniai Református Keresztyén Egyház

Csomós József s.k.
püspök
Ábrám Tibor s.k.
főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök
Dr. Imre Sándor s.k.
főgondnok
Tiszántúli Református Egyházkerület

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió