Ez történt a Zsinat negyedik ülésén

2016. május 11., szerda

Köszöntötték a 175 éves budapesti Skót Missziót, beszámoltak az Ifjúsági Iroda munkájáról, délután pedig törvényalkotó munkával telt a XIV. zsinati ciklus 4. ülésszaka.

16:39 Vége az ülésnek

Bogárdi Szabó István áldott, Isten által megszentelt pünkösdöt kívánt mindenkinek, s a Szeretethíd Kárpát-medencei önkéntes napokba való bekapcsolódásra hívott mindenkit. Áldásvétel előtt a 370. dicséretet énekelték a zsinati tagok.

16:36 Alapítványok névhasználata

A Zsinat elé került a múltheti Zsinati Tanácson tárgyalt egyedi névhasználati kérelem. Az engedélyt a Zsinat megadta.

16:29 G. Szabó Botond, az Országos Református Gyűjteményi Tanács (ORGYT) elnökének beszámolója hangzik el. A kormánnyal kötött idei megállapodásban szerepel, hogy felújítási feladatokra is lehet fordítani a támogatást.

16:24 Tényfeltárás

A Zsinat alapította Tényfeltáró Történész Bizottság munkáját szigorú szabályegyüttes határozta meg, kutatásaik mennyiségéről beszámoltak. Időközben lecsökkent a tagok száma és Horváth Erzsébet, a bizottság vezetője jelezte, nem kívánja folytatni munkáját. Az Elnökség felhatalmazást kapott, hogy új tagokat keressen. 

16:18 Beszámoló a protestáns tábori püspökség 2015. évi munkájáról

Jákob János tábori püspök beszámolt a Zsinatnak a tábori püspökség előző évi tevékenységéről. Jelentésében összefoglalta mi történt a személyi ügyek, a missziók, a külkapcsolatok és a továbbképzések területén.

A tábori püspökség feladata különösen nehézzé vált a migrációs helyzet következtében, hiszen már nem csupán a katonák és rendőrök, hanem családtagjaik is segítségre szorulnak – számukra is szükségessé vált a lelkigondozás. A média híradásából nem derül ki teljes mértékben, milyen állapotok uralkodnak a határokon, de komoly segítségre van szüksége mindenkinek, aki ott szolgál.

Bikádi László Károly lelkipásztor hozzászólásában számolt be arról, hogy az elmúlt tél folyamán több alkalommal nyújtottak segítséget a határokon szolgáló rendőröknek élelmiszerrel és ruházattal. Ez nagyon hasznosnak bizonyult, ezért hasonló helyzetben ugyanilyen segítségnyújtásra buzdított mindenkit.

A Zsinat Jákob János jelentését elfogadta.

16:13 Diakóniai díjak jelöltjeinek előterjesztése

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2016-ban a Kiss Ferenc-díjat Tóth Tamásné született Rakottyai Ilonának, a Piliscsaba-Tinnyei Református Társegyházközség nyugalmazott lelkészének, a Juhász Zsófia-díjat pedig Tatai Zsuzsannának, a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon volt lelkészének adományozza szakmai munkájuk és példamutató emberi-hitbeli magatartásuk érdemeként. Egyben módosították pontosították a kitüntetés mértékét is.

15:59 Lelkészi díjak jelöltjeinek előterjesztése

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2016-ban a Dobos Károly-díjat Kiss István Alsószuha-Zádorfalva-Szuhafői lelkipásztornak adományozza gyülekezetét megőrző, építő és példamutató emberi-hitbeli magatartása érdemeként.

15:54 A 2016. évi református pedagógiai díjak jelöltjeinek előterjesztése

Hörcsök Imre, az Oktatási Bizottság elnöke bemutatta a Makkai Sándor-díj és az Imre Sándor-díj jelöltjeit. Az egyhangúan elfogadott javaslat alapján a 2016. esztendőben a Makkai Sándor-díjat Balogh Györgyné nyugalmazott tanárnőnek, Uherkovich Zoltán tanár úrnak és Csomortán Melinda óvodavezetőnek, az Imre Sándor-díjat pedig Szűcsné Farkas Zsuzsanna igazgató asszonynak adományozza.

15:52 Beszámoló a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai munkájáról 


Május 4-én tartotta alakuló ülését a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága. Az új testület az egész magyar reformátusságot érintő istentiszteleti (liturgiai) és ehhez szorosan kapcsolódó egyházzenei, az énekeskönyv megújítását célzó munkát végzi Fekete Károly püspök, bizottsági elnök és a titkári teendőket ellátó Bódiss Tamás egyházzenei vezető irányításával. A korábban a Magyarországi Református Egyház keretében működött énekeskönyv megújító munka tehát nem szűnt meg, hanem a liturgiai megújulási tervekkel szorosabb kapcsolatba kerülve folytatódik tovább.

15:40 Bogárdi Szabó István beszámolt a Második Helvét Hitvallás fordításáról.

A Generális Konvent meghagyása után a Zsinat is támogatta a Második Helvét Hitvallás korszerűbb fordításának megjelentetését. A fordítás megtörtént, ellenőrzése elkezdődött, a megújult szöveget magyarországi részről a novemberi zsinaton szeretnék elfogadni, majd 2017 nyarán a debreceni emlékzsinaton a Magyar Református Egyház elé tárni. Ehhez kapcsolódóan több helyen emlékkonferenciák is lesznek.

15:34 Beszámoló a 2017. évi tervezett reformációi ünnepségekről

Bogárdi Szabó István a Zsinat Elnöksége nevében beszámol a reformációi ünnepségekről. Januárban kezdődik a reformáció emlékéve, a kormány folyamatosan tervez programokat támogatni. Az egyik legkiemelkedőbb program a Nemzeti Múzeumba tervezett kiállítás, melynek forgatókönyve nagyrészt készen áll.

A tervek között szerepel egy közös református-evangélikus zsinat 2017 októberében, melyre a fasori evangélikus és református templomban kerül sor. A határon túli vezetőket is várják majd az alkalomra.

Szintén októberben, a Parlament felsőházában is sor kerül egy közös megemlékezésre. A kormány a jelenlegi költségvetés szerint nem tud minden programot támogatni, de fenntart egy összeget kisebb pályázatokra, melyről az emlékbizottság honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

A zsinat lelkészi elnöke emlékeztetett arra is, hogy a reformátusok számára nem csupán a reformáció 500. évfordulója lesz a jövő évben, hanem a II. Helvét Hitvallás elfogadásának és az 1567-es Debreceni Zsinatnak a 450. évfordulója is.

„Sokan beszélnek majd az 500. évforduló kapcsán az egyház megújulásáról, én azonban azt emelném ki, hogy ez az évforduló megsegíthet bennünket az Istennel való kapcsolatunkban” – mondta Bogárdi Szabó István, majd hozzátette, hogy a Szentlélek kegyelme évszámoktól függetlenül a rendelkezésünkre áll. Az 500. évforduló képes megerősíteni abban a boldog bizodalomban, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk és annak felelősségében, hogy jelen korunkban kell helytállnunk, mert nekünk itt és most van dolgunk.

15:32 Beszámolókkal folytatódik az ülés.

15:14 Negyed óra szünet

A testület fél négykor folytatja munkáját, a holnapra tervezett napirendi pontokat tárgyalva.

15.10 Egyéb ügyek keretében a Református EGYMI alapítóokirat-módosításának jóváhagyása következik. Ezt feladatellátási helyek átköltözése, és az EGYMI intézményvezetője székhelyének megváltozása indokolta.

15:02 Beszámoló a köznevelési intézmények és intézményfenntartók tevékenységének támogatására országos monitoring rendszer kidolgozásáról.

Papp Kornél bevezetőjéből kiderült, hogy bár a fenntartó kezében megfelelő eszközök vannak, hogy intézményeiket ellenőrizzék – ilyen a könyvvizsgálat és a belső ellenőrzés, mely a források hatékonyságát hivatott ellenőrizni – sajnos sokan nincsenek tudatában vagy nem élnek ezekkel az eszközökkel.

A Bizottság javaslatára az Oktatási Iroda közzéteszi e területen a jó gyakorlat példáit. A Zsinati Oktatásügyi Bizottság kezdeményezi, hogy a Zsinati Szeretetszolgálati Iroda által működtetett monitoring rendszer adaptációjával a Zsinati Oktatási Iroda szervezésében kerüljön sor a köznevelési intézmények és intézményfenntartók tevékenységének támogatására egy országos monitoring rendszer működtetésével.

Csomós József teljes mértékben támogatta a javaslatot, kiemelte, megnyugtatónak érzi a Szeretetszolgálat monitoringrendszerének jelenlétét. Keszthelyi Zsolt, a Zsinati Jogi Osztály vezetője hozzászólásában megkérdezte, hogy valóban monitoringrendszerről van-e szó vagy igényel-e pontosítást a fogalom. Erre a kérdésre a kidolgozott rendszer ismeretében térnek vissza.

Az előterjesztést a Zsinat elfogadta.

14:57 Egyházfőhatósági igazolások II.

Csomós József püspök előterjeszti a Jogi Bizottság állásfoglalását egyházi köznevelési intézmények elsődleges jogi személyiségének igazolásáról. Ennek alapján javasolja, hogy mivel az egyházi köznevelési és felsőoktatási intézmények elsődleges jogi személyiségét az állami jogszabály alapján az illetékes kormányhivatal igazolja. Mindezek alapján a jövőben egyházfőhatósági igazolás kiadása az intézmények számára egyházunk által nem lehetséges.

14:49 Egyházfőhatósági igazolások I.

Csomós József a Jogi Bizottság álláspontját vezette elő: törölnék a köztartozás feltüntetését a tanúsítványról. Más hozzászólók arról számoltak be, hogy a néhány hónapja bevezetett szigorítás nyomán nőtt a befizetési fegyelem egyházmegyéjükben. A kitételt nem törölték.

14:44 Felügyelőbizottságok ügye

Tavaly elvi döntés született arról, hogy a közegyházi intézmények felügyelőbizottságainak feladatai kerüljenek át a területileg illetékes szakbizottságokhoz. A Jogi Bizottságnak meg kellett vizsgálnia az ezzel kapcsolatban szükséges törvénymódosításokat. A bizottság egy év próbaidő után térne vissza a kérdésre.

Kocsis Márta hozzátette: az elmúlt hónapokban a bizottságok nem kaptak útmutatásokat erre nézve. Az Elnökség javaslatára a Zsinat felkérte a Jogi Bizottságot, hogy dolgozza ki ezzel kapcsolatos javaslatát a Zsinati Tanács szeptemberi ülésére.

14:40 Alkotmánymódosítás 

Pontosították az alkotmányban az Országos Református Gyűjteményi Tanács igazgatójának kinevezéséree vonatkozó paragrafusokat. Takács Tamás tiszántúli tag javasolja, hogy a Református Lelkészi Nyugdíjintézet igazgatójának megválasztása, kinevezése kerüljön vissza a Zsinat hatáskörébe. Az Elnökség a javaslatot megfontolja.

14:05 A bíráskodásról szóló törvény módosítási javaslatát tárgyalja a Zsinat.

A javaslat szerint a 85. paragrafus – mely szerint a „fegyelmi eljárás megszűnik, ha a panaszlott a bíróság jogerős érdemi határozatának meghozatala előtt tisztségéről és a hozzá fűződő minden igényéről – beleértve az újabb választhatóságra való jogát is – lemond" – kikerülne a törvényből.

A javaslattal kapcsolatban több módosító beadvány is érkezett, s részletes vita alakult ki a kérdésről. „Ha az illető lemond, akkor is az illetékes bíróság mondja ki, hogy megszűnik az ügy" – mutatott rá Bogárdi Szabó István, majd hozzátette azt is, hogy a bíróság a panaszlott távollétében is hozhat határozatot. Mások a bűnbánat lehetőségének meghagyásával érveltek.

A Zsinat végül elfogadta a 2000. évi I. törvény 85.§-ának módosítását, azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyek „megszűnhetnek” a lemondással, nem pedig automatikusan megszűnnek.

14:01 Eredményhirdetés

A Zsinati Gazdasági Bizottság új tagja Takaró András lett. 

Nyilas Zoltán lett a Zsinati Tanács tagja Hegedűs Béla helyett, akit időközben dunamelléki lelkészi főjegyzővé választottak, s így hivatalból lesz tagja a gazdasági ügyekben érintett testületnek.

12:58 Szavazás és ebédszünet

A tisztségeiről lemondott Simonfi Sándor helyett Nyilas Zoltánt jelölték zsinati tanácsi tisztségbe, a Gazdasági Bizottságba pedig Takaró Andrást. A szavazás titkosan történik. Az eredményeket az ebédszünet után folytatódó ülésen ismertetik.

12:49 A Zsinat elfogadta Bogárdi Szabó István és Csomós József módosító javaslatát.

12:39 A javaslat első, a hitoktatók minősítéséről szóló részét a Zsinat elfogadta.

Veress Lajos jogtanácsos szerint, ha közegyházi szintre szeretnénk emelni a hitoktatás szervezését, ezzel tehermentesíteni a lelkészeket, a rendszernek ellenőrzésre, nevezetesen tanfelügyeletre is szüksége van.

Bogárdi Szabó István a tanfelügyeletet ennél sokkal komolyabb, perspektivikusabb intézménynek tartja, nem látja kidolgozottnak annak részleteit.

Ábrám Tibor szerint abban nincs vita, hogy ezt a tevékenységet adminisztrálni és koordinálni kell – ez egyházmegyei szinten is megoldható. A minősítést viszont országos szinten kellene megszervezni.

A lelkészi elnök emlékeztetett, arról már döntött a Zsinat, hogy a koordináció országos szintre kerül. Javasolja, hogy a részleteket dolgozzák ki, s kerüljön bele a szabályrendeletbe. Mint mondta, nem a felügyelet szükségességét vitatja, hanem annak kidolgozottságát hiányolja.

12:15 A református hittanoktatásról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról tárgyalnak.

Az Oktatási Bizottság a belső szakképesítés területének még szélesebbé tárására, valamint a fakultatív és a kötelezően választható hitoktatás központi bérszámfejtésére kapott mandátumot, emellett technikai módosításokat is javasolnak a református hittanoktatást szabályozó törvényünkben.

A javaslathoz Kustár Zoltán tiszántúli oktatásügyi képviselő is nyújtott be indítványt. Csomós József a teljes módosítás elhalasztását szorgalmazza, az alapproblémát pedig a szabályrendelet módosításával oldaná meg.

12:09 Folytatódik az ülés.

11:49 Tíz perc szünetet rendeltek el. Az ülés délben folytatódik.11:42 Szontágh Szabolcs beszámolt a Zsinati Ifjúsági Fórumról
, melynek témája a reformációhoz kapcsolódóan a megújulás volt. A fiatalok erre nézve három területet jelöltek meg kiemelkedően: egyházi kommunikáció, az egyház tudatos missziója és az egyház társadalmi változásokra mondott kézzelfogható iránymutatása. A Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője kiemelte, a résztvevő megfogalmazták, hogy a közösségekben nagyon fontos a fiatalokkal foglalkozó lelkipásztorok, munkatársak személye.

11:38 Szontágh Szabolcs röviden beszámolt
a jövő évi Csillagpont szervezésének állásáról. A tiszántúli egyházkerület meghívta a reformáció jegyében szerveződő találkozót Debrecenbe, jelenleg azt vizsgálják, mi lehetne alkalmas helyszín a többezresre nőtt Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó számára.

11:35 A Zsinat – a Budapesti Koreai Gyülekezet – mintájára
hivatalosan is missziói gyülekezetei sorába fogadta a Skót Egyház nemzetközi egyházmegyéjének gyülekezetét.Bogárdi Szabó István kiemelte: a budapesti skót közösség mindig egyházunk részének tekintette magát, 1990 után sem kívánta magát önálló egyházként bejegyeztetni hazánkban.

11:27 175 éves a budapesti Skót Misszió. Bogárdi Szabó István a Magyarországi Református Egyház háláját fejezte ki, hogy eljöttek, elhozták hitüket, szervező erejüket, segítségüket Magyarországra.

Aaron Stevens, a gyülekezet lelkipásztora megköszönte az évszázados együttélés alatt kapott támogatást, s egyháza kitűzőjét és egy skót énekeskönyvet adott ajándékba a lelkészi elnöknek.11:23 Dr. Törös Klára zsinati bíró eskütétele.
Az eskü szövegét Bogárdi Szabó István olvasta előre, szolgálatára Isten áldását kérte az elnökség.

11:23 A Zsinat az Elnökség intézkedéseiről szóló beszámolót elfogadta.

11:07 Szűcs Attila dunántúli világi tag ismételten hiányolta a Zsinat ciklustervét a XIV. ciklusra, melyről a testület tárgyalhatna és prioritásokat, feladatokat fogadhatna el. Javasolta, hogy a Zsinat kísérje figyelemmel a népmozgalmi adatok változását.

Bogárdi Szabó István azzal válaszolt, hogy egyrészt készül a Magyarországi Református Egyház fejlesztési stratégiája, másrészt az Egyházi Jövőkép Bizottság a tervek szerint pünkösd után veszi fel újra a munkát.

Vad Zsigmond debreceni esperes arra a szomorú tényre emlékeztetett, hogy az egyháztagok száma „drasztikusan csökken”.

Bogárdi Szabó István szerint a népegyházi jelleg megszűnése mellett az is hozzájárul a csökkenéshez, hogy a lelkészek komolyabban veszik a választói névjegyzék vezetését.

Tőkéczki László dunamelléki főgondnok konkrét példa alapján arra emlékeztetett: vannak, akik nem vállalják névvel adományukat, gyülekezeti kötődésüket.

10:34 Elnöki megnyitó

Bogárdi Szabó István püspök köszönti a megjelenteket, külön kiemelve az új vagy új minőségben jelen lévő tagokat, valamint megköszöni mindazok munkáját, akik az elmúlt időszak elnökségi intézkedéseit segítették, a mostani ülést előkészítették, lebonyolításában önkénteskednek.

„Nyugtalanító korban élünk, Európát és a világot migráció feszíti, az Európai Unió belső konfliktusai is egyre közelebb érkeznek hozzánk” – mondta a püspök, aki arról a különös ellentétről is beszélt, hogy a világ különböző tájain a keresztyénség „növekedő érdekes, sokat ígérő”, máshol „érdektelen, fogyatkozó”. Hozzátette, jelenleg is 37 országban vannak kitéve hittestvéreink az üldöztetés különböző formáinak.

Egyházunk tavalyi népmozgalmi adatairól örömmel osztotta meg azt a tényt, hogy 2014-hez és '13-koz képest 2015-ben a keresztelések, a konfirmációk, a házasságkötések és (sajnos) a temetések száma is nőtt, ahogy a tiszta hitéleti bevételek is.

Emlékeztetett arra is, konfirmandusaink ebben az időszakban tesznek fogadalmat, kapnak áldást, befogadtatnak a felnőtt gyülekezetbe. „Imádkozzunk érettük” – kérte.

Bogárdi Szabó István arra kért mindenkit, a 2017-es reformáció emlékévet és az 1956-os forradalom 60. évfordulóját is ünnepelje meg gyülekezeti, intézményi szinten. Emlékeztetett az '56 után kivégzett Gulyás Lajos lelkipásztorra, a budapesti Skót Misszió idei 175. évfordulójára, Arany János és Tompa Mihály születésének jövő évi kerek évfordulójára.

Beszéde végén a Szentlélek kiáradásával kapcsolatos buzdítását osztotta meg a zsinati tagokkal.

Olvassa el az elnöki megnyitóról készült részletes írásunkat!

10:31 Napirendmódosítás. A napirend elfogadása előtt Bogárdi Szabó István kér szót, aki a napirendre tűzött anyagok fényében azt javasolja, hogy amennyiben nem húzódik el a mai tanácskozás, a holnapra kitűzött témákról is tanácskozzanak ma. Ebben az esetben egynaposra módosulna az ülésszak. A javaslatot és a napirendet elfogadta a testület.10:29 A zsinati tagok számbavételével folytatódik az ülés.
A képviselők több, mint kétharmada jelen van, a testület határozatképes.

10:25
„Isten szeretete hassa át valamennyiünk szívét lelkét, töltse el alázattal, bölcsességgel, türelemmel” – kívánta Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke, aki formálisan is megnyitotta az ülést.

10:04 „Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!" 

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke tartja a nyitó áhítatot a Korinthusiakhoz írt első levél 16. fejezetének 13. verse alapján. Az igehirdető áhítata elején kiemelte, hogy keresztyénnek lenni nem könnyű. A hitét komolyan megélő ember élete csatatér, mivel sok mindennel kell harcolnia. Egyre-másra jönnek a problémák, a megoldásra váró élethelyzetek és feladatok, és mi szeretnénk jól dönteni. Szeretnénk, ha az Úr akarata érvényesülne a mi döntéseink nyomán.
„Az első keresztyéneknek is nagyon sok mindennel harcolniuk kellett. A téveszmék kereszttüzében, a bálványimádás, az emberi önzés és nagyravágyás, a magamutogatás romboló kísérletei közben az előrelépésnek és építésnek egyetlen lehetőségét tudták csak megragadni: hittel elfogadni az Isten kijelentett akaratát, ahhoz ragaszkodni és semmiféle érdekből, másért attól el nem fordulni" – mondta.

Amikor Pál apostol gyülekezetet alapított, vagy a már meglévőt meglátogatta, esetleg levélben pásztorolt, nem feledkezett meg arról, hogy bíztassa őket. Bíztatásában általában mindig a hitben való megmaradást és az erős helytállást hangsúlyozta. A Korintusiakhoz írott 1. levelének utolsó fejezetében, a búcsúzáskor szintén buzdítja őket a hitben való megmaradásra, az erős férfiúságra. „Megállni a hitben és erős férfinak lenni erős bizodalmat jelent abban az Úrban” – emelte ki.

A püspök hangsúlyozta, hogy Szükségünk van útbaigazításra, ezért bátran hagyatkozhatunk megváltó Urunk segítségére. Késznek kell lennünk megvallani mindenki előtt az Isten kijelentett akaratába vetett hitünket. Most, amikor a Reformáció 500. évfordulóját készülünk ünnepelni, világos kell legyen számunkra, hogy sem emberi erő, sem emberi akarat, csak egyedül az Isten akaratához, kegyelméhez, szeretetéhez való visszatérés jelentheti a ma keresztyénsége, de a világ számára is a megoldást sok kérdésben.

Olvassa el az áhítatról készült részletes írásunkat!

10:02 Kezdetét veszi az ülés

Bevonult a Zsinat elnöksége. A száztagú testület tagjai, a tanácskozási joggal jelen lévők és a vendégek már a teremben.

9:45 Áldás, békesség!

A zsinati tagok már gyülekeznek, hamarosan indul címlapunkon az élőképes közvetítés is. Délelőtt köszöntések, beszámolók és választás lesz napirenden, a délután pedig törvényalkotó munka jegyében telik majd.

A tudósítást készítik: Czanik András, Enyedi J. Gábor és munkatársai (videó), Farkas Zsuzsanna, Feke György, Kiss Sándor, Telepóczki Márta, Vargosz (fotó)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.