Ez történt a Zsinat szerdai napján

2016. november 16., szerda

A Második Helvét Hitvallás új fordítása, valamint számos törvénymódosító javaslat szerepelt a Zsinat mai ülésének napirendjén. Olvassák vissza az eseményeket percről percre!

17:42 Az ülésszak első napja véget ért, a tanácskozás csütörtökön reggel kilenckor folytatódik. Azt is élőben közvetítjük.

17:41 Egyéb ügyek. 


Jakab Bálint méltó kezdeményezésének tartaná, ha az egyház regisztert állítana össze az egyház gyülekezeteiről, intézményeiről, hogy képet kapjunk az egyház mai állapotáról. Bogárdi Szabó István jelezte: ez a munka már elindult, felelőse is van Köntös László dunántúli főjegyző személyében.

Dani Eszter jelezte, hogy a Missziói Iroda segédanyagot készít a gyülekezetek számára, mely a reformáció megünneplését segíteni hivatott a különböző korosztályokban.

17:26 Fekete Károly tiszántúli püspök a reformációi emlékév programjairól tájékoztatja a Zsinatot. Az emlékév 2017. január 6-án az állami megnyitóval veszi kezdetét, amit január 31-én követ a központi református megnyitó, ekkor érkezik Debrecenbe a „Reformáció kamion", mely a reformáció városaiba látogat. Erre az alkalomra közel 40 külföldi vendéget várnak.

Az állami programok között fontos a Magyar Nemzeti Múzeumban reformációi kiállítása, melyet április 18-án nyitnak meg. A Református Egység Napját idén május 20-án, Nagyváradon rendezik meg. A Generális Konvent éves ülését Debrecenben tartja június 24-25-én, amikor az 1567-es debreceni alkotmányozó zsinatra és a református egyház születésére emlékeznek. 2017. október 5-én evangélikus-református emlékülés lesz a parlament felsőházában, majd október 13-án evangélikus-református közös zsinat a fasori evangélikus és református templomokban. Október 31-én délelőtt központi reformációi ünnepséget tartanak a Sportarénában.

Fekete Károly kiemelte: fontos a közös ünneplés, de az is, hogy a reformáció emléknapjának délutánján mindenki tudjon saját közösségében is ünnepelni. Bogárdi Szabó István kérte a zsianti tagok támogatását, hogy az emlékév programjaira különítsenek el egy összeget. Mint mondta, ne az anyagi források hiánya legyen akadálya a még meg nem fogalmazott ötletek megvalósításának.

17:19 A Magyar Református Presbiteri Szövetség javaslatairól Szilágyi Sándor ügyvezető elnök tájékoztatja a Zsinat tagjait. 

A Magyar Református Presbiteri Szövetség 20. nemzetközi (Kárpát-medencei) konferenciáján megtárgyalta, mivel járulhatnának hozzá a hatékonyabb presbiteri szolgálathoz. A konferencián megfogalmazott javaslatokat tárják a Zsinat elé, melyekkel a jövő évi presbiterválasztásokat és a reformációi emlékév eseményeit kívánják szolgálni.

Takaró András esperes felszólalásában nehezményezte a javaslatok 4. pontját, nem ért egyet azzal, hogy a lelkipásztorok kevéssé vonják be a szolgálatba a presbitereket. A Zsinat úgy döntött, megfontolásra ajánlja a javaslatcsomagot a Zsinat Elnöksége számára.

17:08 Fekete Károly püspök ismertette azt az állásfoglalást, mely a fogyatékossággal élő testvéreink befogadásáról szól. A tiszántúli egyházkerület szakemberei által összeállított dokumentumról elmondta: ennek megfogalmazása bibliai elköteleződésünkben gyökerezik. A Magyarországi Református Egyház Zsinata elfogadta a fogyatékossággal élő testvéreink befogadásáról szóló állásfoglalást és az intézményeknek és gyülekezeteknek tanulmányozásra, valamint missziói programjukba való beépítésére ajánlja.

17:06 Jövő évi tanácskozási időpontok. A Zsinat Elnökségének nevében Bogárdi Szabó István tájékoztatja a Zsinat tagjait a jövő évi zsinati és zsinati tanácsi időpontokról. Eszerint a Zsinati Tanács február 22-én, május 17-én és december 13-án, a Zsinat május 23-24-én és november 22-23-án ülésezik majd. Az időpontokat a Zsinat tagjai elfogadták. Emellett a Generális Konvent június 24-25-én tartja ünnepi ülését.

17:04 Hitvallás. Bogárdi Szabó István röviden ismertette a Második Helvét új fordításának előzményeit. Elmondta, hogy a több részegyház zsinata már elfogadta a Buzogány Dezső kolozsvári professzor által készített szöveget. A Magyarországi Református Egyház Zsinata egyhangúlag elfogadta a hitvallás új fordítását, ezzel – más részegyházakhoz hasonlóan – hozzájárult ahhoz, hogy jövő nyáron a Magyar Református Egyház közös zsinatán erősíthesse meg hitvallási irataként a Második Helvét Hitvallást.

16:59 A felügyelőbizottságok megszüntetésével kapcsolatos napirendi pont következik.

Bogárdi Szabó István emlékeztetett, a 2009-ben életre hívott felügyelőbizottságok a legjobb szándék ellenére sem tudták elvégezni feladatukat, a zsinati fenntartású intézmények belső ellenőrzését. Ezek pénzügyi gazdálkodását egy idő óta külsős könyvvizsgáló cégek végzik, a szakmai felügyelet pedig a zsinati szakbizottságok feladata lett a felügyelőbizottságok tavaly novemberi megszüntetése után. Ugyanakkor a Jogi Bizottság a zsinati szakbizottságok ellenőrzési lehetőségeit nem tartja megfelelőnek sem elégségesnek a közegyházi intézmények és szervezetek ellenőrzésére. Ezért javasolja a könyvvizsgálók megbízása mellett - vagy helyett - a közegyházi intézmények belső ellenőrzési rendszerének kiépítését kettő vagy három belső ellenőr alkalmazásával a Zsinati Hivatalban. A javaslatot a Zsinat jóváhagyta és kötelezte az Elnökséget a rendszer kiépítésére.

16:12 Szünetet rendeltek el, közben énekel a Zsinat, folytatódik a hangfelvétel. 16:45-kor folytatódik az ülés.

16: 07 Kocsis Márta, a Zsinati Jogi Bizottság elnöke a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló zsinati törvény módosításának szolgálati jogviszony változásait érintő, ezen belül a lelkészi jelleg visszaállításának pontjait ismertette a zsinati tagokkal. A változtatási javaslatokat a Zsinat elfogadta.

16:01 A zsinati tagok a jelenlegi módosításokat elfogadták.

15:47 Kustár Zoltán „A lelkészek jogállásáról szóló törvény” módosítási javaslatait tárta a zsinati tagok elé. Kustár Zoltán elmondta, hogy a kerületek vezetőinek és a felsőoktatási intézmények vezetőinek őszi megbeszélése alapján a Felsőoktatási Tanácsadó Testület áttekintette a lelkészek jogállására vonatkozó törvényeket. Azt tapasztalták, hogy bizonyos lelkészekre vonatkozó fogalmak nem egyértelműek, így szükségesnek vélték a pontos meghatározások megalkotását. E fogalmak pontosításásról szól az előterjesztett javaslat.

15.39 Veres Lajos jogtanácsos előterjesztése következik a Zsinat Tanácskozási Szabályzata módosításáról.  A zsinati tagok a módosítást első olvasatban elfogadták.

15:25 A következő percekben egyházunk nyugdíjtörvényéről tárgyal a Zsinat. Szabó Gergely nyugdíjintézeti igazgató szerint több ponton is szükségessé vált a hatályban lévő törvény módosítása, a világi jogszabályokhoz igazítása. Koncepcionális változtatás a szolgálati idő számításának módja, de szükség volt a törvényben használt fogalmak, valamint a Zsinati Nyugdíjintézeti Intéző Bizottság feladatainak pontosítására is.

Szabó Gergely elmondta: a Nyugdíjintézeti Intéző Bizottságtól bizonyos fokig eltérő véleményen van a Jogi Bizottság. A szükséges technikai, formai kiigazításokat elfogadta ebben az olvasatban a Zsinat, a tartalmi kérdésekről a következő ülésszakon vitáznak majd.

15:19 A Zsinat a törvénymódosítást első olvasatban megtárgyalta, és arról döntött, hogy a kiküldött első javaslat mentén foglalkozik a kérdéssel.

14:48 Csomós József tiszáninneni püspök a döntés hátterére utalt, azaz, hogy az egyház nem szeretné elkerülni a vizsgálatot. Szerinte a jogtanácsos javaslata ugyanakkor kizárja a megengedhetőséget, így a másik javaslatot támogatja. Bogárdi Szabó István véleménye szerint minden eljárásnak a megjobbítás a célja, bármelyik változatot is fogadja el a Zsinat, az a fontos, hogy a döntésnél ezt kell szem előtt tartani.

14.25 Folytatódik az ülés. Veres Lajos zsinati jogtanácsos előterjesztése következik az egyházi bíráskodásról szóló törvény és a kapcsolódó szabályozás módosításáról. A tavasszal módosított törvény újabb módosítása kerül a zsinati tagok elé. A jogtanácsos véleménye szerint a bírósági eljárás folytatásának mérlegelését nem a bíróságokra kellene hagyni, ezért egyéni indítványként megfogalmazta, hogy az eljárásokat végig folytassák le.

14:14 Az ülésszak idején a zsinati székházban megtekinthető a nemrég útjára indult protestáns iskolatörténeti kiállítás. Bogárdi Szabó István erről azt mondta: ha volt is vita a 16. századi reformátorok között, abban feltétlenül megegyeztek: tanítani kell az embereket, hogy megízleljék Isten valóságát.

13:06 Szünet következik, 14:15-kor folytatódik a tanácskozás.

12:57 A módosítást elfogadták, második olvasatban még ma tárgyalja a testület. Bellai Zoltán, a Gazdasági Bizottság elnöke is egyetért a javaslattal, de kifogásolja, hogy a tervezet előzetesen nem került a Zsinati Gazdasági Bizottság elé. Vad Zsigmond esperes emlékeztetett: a jelenlegi jogszabály a kis gyülekezetek számára betarthatatlan. A Zsinat első olvasatban elfogadta a javaslatot. 

12:48 A gazdálkodásról szóló törvényhez érkezett második módosító javaslat célja azon gyülekezetek adminisztrációjának könnyítése, melyek kizárólag hitéleti bevételekből gazdálkodnak. A módosítás a korábbi zsinati és zsinati tanácsi üléseken az esperesi kar által képviselt álláspont szövegszerű megfogalmazása. Veres Lajos emlékeztetett: az állam a gazdálkodó szervezetek számára kettős könyvelést ír elő, mely sok adminisztrációs teherrel jár. A jogtanácsos elismerte, a számviteli törvény lehetőséget biztosít az egyházi jogi személyek számára egyszerűsített beszámolók készítésére. Az egyszerűsített beszámoló formáját a törvény melléklete szabályozná. Emellett javasolják azt is, hogy a gazdálkodásról szóló törvény mellékleteit ezentúl kezeljék függelékként, azokat módosíthassa a Zsinati Tanács is.

12:46 Az első módosító indítványt a Zsinat első olvasatban elfogadta.

12:43 Kocsis Márta, a Zsinati Jogi Bizottság vezetője az egyházakról szóló állami jogszabályból idézve felhívta a figyelmet arra, hogy az egyházak elnevezése jelenleg is fokozott jogi védelem alatt áll.

 

12:37 Javaslat érkezett a református név levédésére, hogy hatékony eszköze legyen egyházunknak a névhasználat, azon keresztül a református nevet használó magánalapítványok szellemiségének ellenőrzésére. A jogtanácsos szerint a cél nem a református név kizárólagossá tétele, hanem saját alapítványaink működésének hatékonnyá tétele.

12:13 A gazdálkodásról szóló törvényhez benyújtott módosító indítványok vitájával folytatódik az ülés. Az egyik módosító javaslat az egyházi alapítású civil szervezetekre vonatkozó szabályozást pontosítaná: a kiegészítés egyrészt a hatályos polgári törvénykönyvhöz igazítaná az egyházi jogszabályt, másrészt több jogot adna az alapítónak és a felettes egyházi testületeknek a református civil szervezetek, alapítványok működésének ellenőrzésére. A javaslat szigorítja a névhasználati jog ellenőrzését, részletezi az egyházi alapítványok alapítójának, kuratóriumainak és egyházi jogi személyek viszonyát, valamint az alapítványok megszűnését is szabályozza.


11:25 Énekel a Zsinat – szünet következik, a tanácskozás 12:05-kor folytatódik. A mostani zsinati ülésszakot több hosszabb szünet is meg fogja szakítani, mert egy különleges kiadvány felvétele zajlik, melyen a zsinati tagok zsoltárokat és dicséreteket énekelnek. A közvetítés ezalatt szünetel.

11:24 A Zsinat jóváhagyta az Elnökség előző ülés óta végrehajtott intézkedéseiről szóló beszámolót. Peterdi Béla tiszáninneni zsinati tag hozzászólásában a hitoktatók adminisztrációjának csökkentését szorgalmazta. Bogárdi Szabó István emlékeztetett: a Zsinati Oktatási Iroda az elmúlt időszakban jelentős terhet vett le a gyülekezeti lelkipásztorok válláról.

11:14 Beszéde végén a Zsinat lelkészi elnöke megemlékezett a nemrég elhunyt Gulácsy Lajos kárpátaljai püspökről. "Legyen előttünk példa, buzdítás, bátorítás az ő élete" - kérte a zsinati tagoktól.

10:58 Közelmúlt és előretekintés. A püspök megemlékezett az elmúlt időszak legfontosabb minket érintő eseményeiről: hosszú előkészületek után megjelent az audio Biblia; október 14-én az 1956-os forradalom hőseire és áldozataira emlékezett a Zsinat; negyvenkét lelkészt szenteltek az elmúlt hetekben egyházkerületeinkben; kiemelkedő a Károli-egyetem iránti érdeklődés; megnyílt a Budapesti Református Cigány Szakkollégium. Idén a Magyar Református Szeretetszolgálat lesz a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtésének kedvezményezettje. A püspök megköszönte az idén tíz éves segélyszervezet munkatársainak szívós munkáját, mellyel országosan elismertté tették egyházunk szeretetszolgálatát. A hitoktatókat pedig arra buzdította, hogy a lehető legjobb reménységgel viseljék az adminisztráció terheit. A délvidéki református testvéreknek pedig józanságot és békességet kívánt a jelenleg is zajló tisztújításhoz.

10:40 Bogárdi Szabó István elnöki megnyitójában megfogalmazta: "Nehéz ügyek vannak előttünk, törvényt alkotni mindig nehéz, még akkor is, ha már meglévő szabályokat kell javítani vagy külső körülmények miatt módosítani." Mint kiderült, a zsinati tagoktól még ma is érkeztek módosító javaslatok. A Zsinat lelkészi elnöke arra kéri a gyülekezeteket, hogy a reformációs jubileumi ünnepségekre készülve ne feledkezzenek meg a jövőre esedékes presbitériumi tisztújításról sem.

Bogárdi Szabó István emlékeztetett a Konvent (Zsinat) száz évvel ezelőtti határozatára, melyben elődeink részvétüket fejezték ki Ferenc József császár halála miatt. Történelmi visszatekintésének tanulságaként a püspök arra buzdított: "imádkozzunk azért, hogy ne legyen háború." A száz évvel ezelőtti jegyzőkönyvekből kiderült, egyházunk vezetőit hasonló kérdések foglalkoztatták, mint minket. Többek között hasonlóan készültek a reformáció 400 éves jubileumára, mint ahogy azt mi tesszük az ötszázadik évforduló kapcsán.

Az elnöki megnyitóról készült tudósításunkat itt olvashatják.

10:39 Határozatképesség. A kimentésüket kérőkről szóló jelentés, valamint a jelenlévők megszámlálása után a Zsinatot határozatképesnek nyilvánították. 

10:32 Vendégek. A nyitó áhítat szolgálatát végző Kató Béla mellett több határon túlról érkezett magyar református vendég is jelen van az ülésen: Csáti Szabó Lajos, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke, Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok a Kárpátaljai Református Egyház képviseletében, a Szlovéniai Református Keresztyén Egyházból pedig Bódis Tamás lelkipásztor és Kócán Géza egyházelnök.

10:31 Megnyitó. A Zsinat Elnöksége elfoglalja helyét az emelvényen. Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke köszönti vendégeket és hivatalosan is megnyitja a XIV. zsinati ciklus 6. ülésszakát. Megválasztják az ülés lebonyolításában közreműködő jegyzőket.

10:15 Legyünk tanítványok! „A reformáció 500. évfordulójára készülve az a kérdés, hogy tudjuk megmutatni magunkat, mikor kisebbségben vagyunk" – fogalmazott Kató Béla, aki tegnap érkezett haza ausztráliai útjáról, ahol az ott szolgáló – Erdélyből származó – lelkipásztorokat látogatta meg. A határon túli egyházvezető hozzátette: fontos, hogy kimenjünk a templomainkból, mert az életformánk mutatja meg, mennyire vagyunk hitelesek. Mint mondta: a tanítványokat Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek, a jubileum közelségében élve pedig nekünk is arra kell figyelni, mivel tudjuk kiérdemelni, hogy tanítványok legyünk. 

10:09 Kegyelem nektek és békesség! Bevonul a Zsinat Elnöksége, az A Sionnak hegyén kezdetű dicséret után Kató Béla nyitó áhítata következik. Az erdélyi püspök az Apostolok Cselekedetei 11. részének 26-30. versei alapján hirdeti az igét. A nyitó áhítatról készült cikkünket itt olvashatják.

10:04 Ó minden népek, örvendezzetek! A nyitó áhítatot tartó Kató Béla erdélyi püspök érkezéséig a zsinati tagok zsoltárokat énekelnek.

9:51 Érkeznek a zsinati tagok. A fővárost ma reggel meglepő havazás ellenére lassan minden küldött megérkezik, hamarosan kezdetét veszi egyházunk legfőbb törvényhozó testületének mai munkája.

9:31 Napirend. A szerdai tanácskozás kiemelkedő napirendi pontja az újrafordított Második Helvét Hitvallás elfogadása, emellett számos egyházi jogszabály módosítását megtárgyalja a Zsinat: az egyházi gazdálkodásról, a lelkészek jogállásáról, az egyházi bíráskodásról szóló, valamint a nyugdíjtörvényt.

9:00 Áldás, békesség! Egy óra múlva kezdetét veszi a Magyarországi Református Egyház Zsinatának rendes őszi ülésszaka. A kétnapos tanácskozást élőben közvetítjük a reformatus.hu címlapján, valamint folyamatosan frissülő szöveges tudósításunkban is nyomon követhetik az eseményeket.

A közvetítést készítik: Dimény András (fotó), Enyedi J. Gábor és munkatársai (videó), Farkas Zsuzsanna, Feke György, Kiss Sándor, Telepócki Márta, Vargosz (fotó)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.