Határidők erdejében

2014. március 14., péntek

A választható hit- és erkölcstanoktatásra jelentkezés bonyolult folyamat. Tavasszal az állami iskoláknak, az egyházközségeknek és a szülőknek is megannyi határidőre kell odafigyelniük ezzel kapcsolatban. Papp Kornéllal, a Zsinati Oktatásügyi Iroda vezetőjével beszélgettünk.

Ezekben a napokban, március első felében zajlanak a hit- és erkölcstanoktatásról tájékoztató szülői értekezletek. Kinek mi a feladata ezzel kapcsolatban?

A szülői értekezleteket március 14-ig kell az állami iskoláknak megszervezniük, illetve a gyülekezetektől kapott tájékoztató anyagokat – a tantervet, a tananyagot, a tankönyveket és a hit- és erkölcstanoktatás munkamódszerét – a szülők számá­ra hozzáférhetővé tenniük. Március második felében, március 16. és 31. között az iskola honlapján és hirdetőtábláján közzé kell tenni a hit- és erkölcstanoktatás megszervezését vállaló egyház nevét és a területileg illetékes képviselőjének nevét és címét. Az egyházközség felelőssége, hogy a hit- és erkölcstanoktatás megszervezésének vállalásáról írásban tájékoztassa az iskola vezetőjét és a tájékoztató anyagokat eljuttassa az intézményhez, valamint hogy a tájékoztató szülői értekezleteken a képviselője ott legyen.

Mikor és hogyan történik a beiratkozás?

A beiratkozás a kormányhivatal által meghatározott, de az is­kola által meghirdetett és megszer­vezett időpontban, várhatóan április 28. és 30. között történik. Ekkor a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy az erkölcstanoktatást vagy va­lamely bevett egyház hit- és er­kölcstanoktatását igényli-e a gyermeke számára. A beiratkozás előtt írásban is meg­kapja a szülő a szervező egyház­köz­ség adatait. Ugyan­ez történik átira­t­kozáskor is.

Mi történik, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot?

Ilyen esetben az iskola a tanuló számára erkölcstanoktatást szervez.

Az egyházközség képviselője jelen lehet a beiratkozáskor?

Jelen lehet, sőt igény esetén a szülőnek a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban tájékoztatást is nyújthat. Ha az egyházközség képviselője a beiratkozáskor nem tud megjelenni, az igazgatónak kell biztosítania a gyülekezet által rendelkezésére bocsátott tájékoztató dokumentumok megismerhető­sé­gét. Az oktatást szervező egyházközség lelkipásztora a beiratkozás időpontjának megismeréséért, a beiratkozáson történő megjelenésért, a szóbeli tájékoztatásért vagy a tájékoztató dokumentumok igazgatónak történő átadásáért felel.

Mi a tapasztalat, segítőkészek az állami iskolák igazgatói a hit- és erkölcstanoktatás megszervezésében?

Általában jó az együttműködés a hit- és erkölcstanoktatásért felelős egyházközség és az intézmény között. Előfordult azonban olyan eset is a veszprémi Szentgálon, hogy az igazgató a lelkipásztort beiratkozáskor nem engedte be az iskolaépületbe. Egy győri intézmény vezetője pedig kijelentette, hogy amíg ő ott az igazgató, addig nem lesz hittanoktatás az épületben. És ő maradt az igazgató...

Mi a teendő akkor, ha a szülő vagy a lelkipásztor hasonlót tapasztalna?

A szülő értesítse a lelkipásztort, a lelkipásztor az Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) illetékes tankerületi igazgatóját és a Zsinati Oktatási Irodát. Bízunk ab­ban, hogy a KLIK és az egyházak együttműködése során a kezdeti nehézségek orvosolhatók.

A református hit- és erkölcstan tantárgyról szóló tájékoztatáshoz a Református Pedagógiai Intézet segédanyagot bocsátott ki, amelyet február 28-ig eljuttatott az egyházközségek @reformatus.hu végű címeire. A református hit- és erkölcstanoktatásról, a beiratkozás folyamatáról a hittan.info oldalon és a reformatus.hu hittanos menüpontja alatt tájékozódhatnak.

Kiss Sándor
Fotó: Reflap Archívum
Megjelenik a Reformátusok Lapja következő számában.

Istent keresem

1Móz 32,23–33

„Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink