Ez történt a Közös Zsinaton

2013. június 28., péntek

Délelőtt tartották a Magyar Református Egyház Zsinatának ülését a debreceni Nagytemplomban. Az ülés után hálaadó istentiszteletet tartottak. Az ünnepi alkalomról szóló folyamatos szöveges közvetítésünk.

13:10 Szabó István dunamelléki püspök áldásával indultak haza a magyar református egyháztestek képviselői. Közvetítésünk véget ért.

13:09 Az ünnepi istentisztelet a Himnusszal ért véget. A résztvevők ezúttan nem a megszokott módon, Erkel Ferenc dallamára énekelték el nemzeti imádságunkat. "Kölcsey debreceni diák volt, nem csoda hát, hogy a Himnusz szövege pontosan ráillik a 130. zsoltár dallamára" – mondta Bölcskei Gusztáv.

12:14 "Az evangéliumi tömörítés csodája az a történet, melyről Márk evangéliumának elején olvashatunk" – Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök Jézus megkeresztelkedéséről prédikált az ünnepi istentiszteleten. Jézus alámerül a Jordánba, megnyílik az ég, s ez a találkozás nem kedves ajtónyitás, hanem a hasadás, a későbbi események előképe – magyarázta a püspök, hogyan sűrítette bele az evangélista e pár versbe az örömhírt. "Az ember nem tudja magát kimosni bűneiből, de Jézus magára vette a poklokig való alászállás kínját, hogy felemelkedve bátorítást, reménységet adjon." A püspök arról is beszélt, hogy Krisztus képes meggyógyítani a magyarok által jól ismert szétszakítottságot. A "nagy szakítópróbát" Krisztus elhordozta, egybekapcsol és magába kapcsol, ezért Isten gyermekeinek szólít minket is, fejezte be prédikációját Bölcskei Gusztáv.

11:43 A szolgálattévők bevonulásával megkezdődött a Magyar Református Egyház közös zsinatának hálaadó isttenisztelete. Isten Igéjét Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök hirdeti. A szolgálattevők: Kató Béla püspök, Steinbach József püspök, Vad Zsigmond esperes. Énekkel szolgál a Kántus, a Debreceni Református Kollégium énekkara.

Továbbra is kísérjék figyelemmel élőképes közvetítésünket is, amely a hálaadó istentisztelet alatt is folytatódik!

 

11:31 A Magyar Református Egyház Zsinatának hivatalos ülése véget ért, rövid szünet után hálaadó, úrvacsorás istentisztelettel folytatódik az ünnepség.

11:30 Varga Attila beszámolt arról, hogy a Generális Konvent elnökségének előző napi ülésén döntés született arról, hogy megkezdődtek a tárgyalások a kanadai református egyház csatlakozásának lehetőségeiről.

11:29 A Magyar Református Egyház közös zsinata elfogadta az ülés zárónyilatkozatát.

A Magyar Református Egyház közös zsinata zárónyilatkozata 

 

Mi, magyar reformátusok, Istennel és egymással kötött szövetségünket megerősítve zsinati közösségünkben adunk hálát hitvallásunkért, a 450 esztendős Heidelbergi Kátéért. Így fogadjuk el a Káté szövegének átdolgozott, új magyar fordítását is.  A Heidelbergi Káté olyan hitvallás, amely az emberi kifejezőképesség töredékes eszközeivel fogalmazza meg Istenbe vetett hitünket és ad számot a keresztyén életről.  Olyan formában, amely számos eltérő kultúrában váltott ki azonos hatást: összegyűjtött és megtartott. 

 

Tudjuk, hogy Krisztuséi vagyunk, aki vigasztalja, vezeti, megtartja népét. Ennek a boldog bizonyosságnak és szilárd hitnek ma is érvényes és világos kifejezése a Heidelbergi Káté, amely ugyanakkor jelzi, hogy a magyar reformátusok elválaszthatatlanul kapcsolódnak egy határokon és kontinenseken átívelő értékközösséghez. Nincs olyan nyelvi, kulturális, történelmi határ, ami megoszthatná keresztyén testvériségünket, amely ebben a hitvallásban jut kifejezésre. A Heidelbergi Káté minden nyelven és minden korban ugyanazt hirdeti: Krisztus váltságát és valóságát az ember életében, megszentelő jelenlétét az egyházban. A Kárpát-medencei népek nyelvén kiadott Heidelbergi Káté pedig üzenet: a népek megbékélésében az üdvözítő Istenhez tartozva vagyunk egymás testvérei.

 

Soli Deo Gloria!

11:25 A Magyar Református Egyház Zsinata az alkotmány valamennyi módosítását elfogadta. 

11:10 Most következik az ügyrend másik fontos pontja: egységes alkotmány módosítási javaslata. Szabó István dunamelléki püspök röviden ismerteti a Magyar Református Egyház Alkotmányának tervezett módosításait.

Mivel az Alkotmányozó Zsinat óta most először ül össze a testület, a Magyar Református Egyház működésében eltelt négy év lehetőséget teremt  a közös alkotmánnyal kapcsolatos eddigi tapasztalatok megvizsgálására, és arra, hogy a  testület döntsön a szükséges módosításokról, ezeknek az alkotmányba történő beillesztéséről. A módosítási indítványok az elmúlt években folyamatosan érkeztek az Elnökséghez, melyeket kiadott  az Egyházalkotmányi és Jogi Bizottságnak, majd véleményének bekéréést követően Elnökség azokat  maga  is megtárgyalta. Az Elnökség arra az álláspontra helyezkedett, hogy a  Közös Alkotmány stabilitását meg kell őrizni, és csak azokban a kérdésekben kell változtatni, ahol a korábbi szövegben pontatlanságot fedeztünk fel, vagy az újonnak belépők helyzetére tekintettek szükségesség vált bizonyos kérdések, hangsúlyok  újragondolása.

Ilyen volt egyebek mellett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek, a horvátországi reformátusok csatlakozásának és képviseletének ügye.  Több pontatlanságot észleltek a  preambulumban felsorolt  országok megnevezése terén, de lényegi kérdéseket érintő fogalmazási, tartalmi  változtatási igények is felmerültek.

11:07 A Horvátországi Református Keresztyén  Kálvini Egyház képviseletében Csáti Szabó Lajos  püspök látta el kézjegyével a ratifikációs okmányt. A jelenlévők a 134. zsoltár 3. versét éneklik az ünnepi alkalomból.

11:06 A Zsinat támogatta a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház csatlakozását a Magyar Református Egyházhoz. "Ezzel teljes lett a Kárpát-medencei református egység" - mondta Csomós József.

11:00 Csomós József tiszáninneni püspök terjeszti be a Közös Zsinat elé a Horvátországi Református Keresztyén  Kálvini Egyház (HRKKE) csatlakozásának kérdését.  Belső megosztottságuk miatt a horvátországi reformátusok nem csatlakozhattak a Magyar Református Egyházhoz. A 2011-ben lezajlott tisztújítások után enyhült a feszültség közöttük és javultak a kapcsolatok a többi részegyházzal is. A horvátországi reformátusok előbb megfigyelőként, tanácskozási joggal vettek részt a GK munkájában, majd a GK elnöksége, abban a reményben, hogy ez segítheti a horvátországi egyház belső egységének helyreállítását, úgy döntött, támogatja a csatlakozási kérelmet.

10:59 "Örömmel és hálaadással mutatom be azt a könyvet, amely 5 nyelven tartalmazza a Heidelbergi Kátét. A magyar mellett, románul, szlovákul, németül és angolul tanulmányozhatjuk a Kátés szövegét" - mondta Varga Attila, a zsinati ülés moderátora. Ezzel a különleges kiadvánnyal nemcsak az évforduló előtt tiszteleg a Magyar Református Egyház, hanem egyben annak is kifejezését jelenti, hogy a hitvallás is összeköti a reformátusokat a Kárpát-medencében és azon túl is. Legyen ez a kiadvány is hitünk mélyítésének eszköze és a népeink közötti békesség munkálója.

10:58 A Zsinat egy ellenszavazat mellett elfogadta, hogy a Magyar Református Egyház egységesen használt szövegű hitvallása a Heidelbergi Kátét Fordító Bizottság által 2013-ban átdolgozott és jelen határozattal elfogadott szöveg legyen, és köszönetet mondott a bizottságnak.

10:50 Bölcskei Gusztáv előterjeszti a Heidelbergi Káté megújított fordítását. Ismerteti, milyen körülmények között született a közös kátékiadás gondolata, majd a mai nyelvezetű, egységes szöveg. Erről a folyamatról részletesen olvashatnak Megújult a hitvallás című írásunkban. Ismertette, a Generális Konvent tavalyi határozata értelmében a magyar kiadás mellett megjelent az a díszkiadás, amelyben a magyar, mellett szlovákul, románul, angolul és németül is olvasható majd a Heidelbergi Káté. A Generális Konvent tervezi, hogy a jövőben más, Kárpát-medencében élő nemzetek nyelvére is lefordítsák a hitvallást. A püspök arról is beszámolt, hogy a Generális Konvent döntése nyomán megindultak egy, a fiatalok oktatásában jól használható református káté elkészítésének előkészületei is.

10:48 Varga Attila ismerteti a részegyházaknak a közös zsinat napirendjén szereplő témákkal kapcsolatos határozatait. A Generális Konvent 2012. június 19-20-i szombathelyi ülése hívta össze a Magyar Református Egyház közös zsinatát a Heidelbergi Káté új magyar fordítása elfogadására és a közös alkotmány módosítására. Tekintettel arra, hogy a közös alkotmány értelmében zsinat csak olyan kérdésekben tartható, amelyeket előzetesen a részegyházak zsinatai megvitattak és tárgyalásra javasolnak, az anyagot előzetesen minden részegház számára megküldtük. A Kárpát-medencei magyar református egyházak a közös zsinat napirendjén szereplő témákkal kapcsolatosan elfogadó határozatot hoztak, és ezt megküldték a Generális Konvent elnökségének. A Magyar Református Egyház Alkotmányában a közös zsinat napirendje összeállításával kapcsolatos feltétel, így Zsinat rátérhet a napirendjén szereplő ügyek tárgyalására és eldöntésére.

10:40 Jan-Gerd Heetderks, a Református Egyházak Világközössége (REV) európai vezetője a külföldi vendégek és az európai reformátusok nevében mondja el köszöntőjét. Különleges alkalomnak mondja a mostani ülést, mert ez az első az alkotmány 2009-es aláírása óta. Örömnek és megtiszteltetésnek mondja, hogy a külföldi vendégekkel egyetemben jelen lehet az alkalmon. Felidézte, gyerekként megtanulta fejből a most ünnepelt Heidelbergi Káté szövegét, ami alapvetően befolyáasolta hitét. Ahogy a Káté az értelmen és a szíven keresztól tanít, együtt. Felifézte a Káté egyik kérdését, ami a modern gondolkodásra rímel, hogy mi a hasznunk a hitből. A mai ember gondolkodása szerint mindenben az is fontos, hogy a számára miért hasznos valami. Jan-Gerd Heetderks kijelentette, az európai egyházaknak közösen kell keresniük azt a nyelvet, amellyel megszólítható a ma embere.

10:28 "Ünnepi ülésünk egyben hálaadás és megemlékezés a Heidelbergi Káté 450. évfordulójáról. Ez az ünnepi esztendő minden bizonnyal még többeket ösztönöz abban, hogy a kátéval megismerkedjenek, másokat megismertessenek" – vezette be Varga Attila az első napirendi pontot. A Zsinat megemlékezik a református egyház egyik hitvallása, a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulójáról. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) rektora, a fordítóbizottság tagja, a most megjelenő kátémagyarázat szerzője tart ünnepi előadást. "450 éve hordozza a reformátusság teológiai látását, tisztítja egyházunk hitét" - mondta Fekete Károly a hitvallásról. "Amikor gyávák voltunk igazodni hozzá, mélypont következett életünkben, amikor megbecsültük, növekedést éltünk át."

Megalkotásánál a közérthető keresztyén tanítás közreadása volt a cél, s a hit haszna, az ember üdvössége érdekli – magyarázta a debreceni teológus, aki évtizedek óta oktat kátéismeretet. Ezután a rektor a káté néhány sajátosságát emelte ki: üdvbizonyosság, kiválasztottság domborodik ki ebben a hitvallási iratban, praktikusság vonul végig rajta. Válaszol a reformátusokat sákramentumtagadónak bélyegző vádakra, a hegyi beszéd szellemében magyarázza a tízparancsolatot,és hangsúlyosan az egyetlen közbenjárót, Jézus Krisztust hirdeti. Krisztológiai szentháromságtana van, mondta: "Jézus Krisztus, mint egy gyűjtőlencse, Isten szeretetét összegyűjti és nekünk adja."

Fekete Károly a kátémagyarázat fontosságát hangsúlyozta, hogy a hitvallás tanai beépüljenek a keresztyén életgyakorlatba. "Feladatunk megélni a Krisztustól kapott önazonosságot, vallást tenni Krisztusról a világban, a híd szerepét betölteni a társadalomban." A keresztyén életet, mint mondta, a szélsőségektől mentes tiszta nemzettudat, a felebaráti szeretet, a hitvallásos élet, a józan ítélőképesség, a keresztyén szabadság jellemzi.

10:23 Varga Attila ismerteti a ülés napirendjét. Ennek során először a Heidelbergi Káté 450. évfordulójáról emlékeznek meg a Zsinat tagjai, majd a Káté új, közös, Kárpát-medencei használatra szánt szövegváltozatát fogadják el az ülésen. Ezt követően kerül sor a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház csatlakozására a Magyar Református Egyházhoz. Majd módosítják a közös alkotmányt. Az ülést hálaadó ünnepi istentisztelet zárja. A Zsinat tagjai elfogadták az előterjesztett napirendet.

10:21 A Zsinat tagjai, Varga Attila előterjesztésére, az Alkotmányozó Zsinat ülésének nem-lelkészi jegyzőjének Pintér Elemért, lelkészi jegyzőjének Héder János kárpátaljai főjegyzőt, az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szalai László, és Veres Sándor zsinati tagot választották meg.

10:17 Varga Attila felvázolja az ülés két fő vezérvonalát. Az első a Heidelbergi Káté új szövegváltozatának elfogadása, a másik a Magyar Református Egyház alkotmányának módosítása lesz.

10:16 A Generális Konvent Elnöksége javaslatára Varga Attila királyhágómelléki főgondnokot választották meg a zsinati ülés moderátorának. Varga Attila átveszi az ülés levezetését.

10:15  "A második találkozás a fontosabb, mint az első, hiszen azt jelzi, van folytatás" – mondja Bölcskei Gusztáv, arra utalva, hogy a Magyar Református Egyház Zsinata 2009. május 22. után ül újra össze.

10:11 Bölcskei Gusztáv köszönti a megjelenteket, a Magyar Református Egyház Zsinatának, a Generális Konvent tagjait, a meghívottakat, közéleti szereplőket, az evangálikus, a katolikus, a baptista egyházvezetőket, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa küldötteit. és Jan-Gerd Heetderks elnök úr, a Református Egyházak Világközössége európai vezetője. Jelen van az Európai Egyházak Konferenciájának főtitkára is, Guy Liagre, aki azért is érkezett Magyarországra, mert jövő hét szerdától Budapesten tartja a szervezet rendkívüli nagygyűlését, valamint Jan-Gerd Heetderks, a Református Egyházak Világközössége európai elnöke is. A tiszántúli püspök köszönti a litván, valamint a lengyel református egyházak megjelent vezetőit. 

10:05 A 90. Zsoltárból olvassa Isten Igéjét Bölcskei Gusztáv. Ezt követően a 236. dicséretet éneklik a Zsinat résztvevői és a vendégek.

10:02 Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök szavai után a 372. dicséretet éneklik az egybegyűltek.

10:00 A Nagytemplomban már minden résztvevő a helyén, most bevonulnak a Kárpát-medencei egyháztestek elnökségei is.

9:47 Gyülekeznek a Nagytemplomban a résztvevők. Az ülésen részt vesznek az egyháztestek delegáltjai mellett a tanácskozási joggal bíró Generális Konvent tagjai és a Zsinatra érkezett vendégek is. A magyarországi egyházak képviselői mellett meghívták közép-kelet európai térség református egyházainak képviselőit, de jelen van az ülésen a Református Világszövetség európai elnöke és az Európai Protestáns Egyházak Közösségének képviselője is.

9:35 Fél óra múlva kezdődik a Magyar Református Egyház közös Zsinata. Az ülésen várhatóan elfogadják a Heidelbergi Káté megújított magyar szövegét, módosul a szervezet alkotmánya és a horvátországi reformátusok is tagjai lesznek a közösségnek. 

reformatus.hu,  képek: Sereg Krisztián

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.