A Fiú fiú

2012. december 14., péntek

"Ha nem lennének ilyen provokatív megnyilvánulásai az egyházi kommunikációs csapatnak, mi is kevesebbet gondolkodnánk arról, mi a karácsony, mi a református, mi a keresztyén" – írja Kodácsy Tamás, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi lelkésze a református karácsonyi kampány kapcsán.

Jézus Krisztus emberi és isteni természete mindig egy paradoxon, azaz a közvéleményt felébresztő és felháborító tétel. A film elérte célját: sokakat fel is ébresztett, fel is háborított. A kommunikációt nagyon jól felépítették: egy figyelemfelkeltő filmhez csatoltak egy magyarázó honlapot, amely ismerteti a film szimbolikáját és azt összeköti a bibliai eseményekkel. Erre az üzenetre most ezrek figyelnek fel! Hogyan lehet az Isten Fiának emberré lételét megérteni? A keresztyénség a történelem során nem először néz szembe ezzel a problémával, sőt a korai krisztológiai viták során az inkarnációs (az Isten ember) és az adopciánus (az ember Isten) gondolatmenetek közötti harc ezt a kérdést feszegette. Az adopciánus felfogás azzal a tanításával, hogy a Názáreti Jézusból lesz Isten Fia – akár fogantatáskor, kereszteléskor, vagy feltámadáskor történjék meg ez – lényegében a konkrét földi valóságot (tudniillik az ács fiát) tekinti kezdőpontnak, és ez kapcsolódik össze a mennyei Igével (logosszal). Az inkarnációban viszont a mennyei az elsődleges, a testetöltéssel az örök logosz lesz idői, az egyetemesnek lesz része a konkrét. Mind az inkarnációs, mind az adopciánus krisztológiában megjelentek a finomabb, árnyaltabb tanítások, de azok a vadhajtások is, amelyeket az egyetemes zsinatok lenyestek. Van aki azt állította, hogy Jézusnak csak látszat teste volt (doketizmus), van aki azt, hogy Jézus nem is volt Isten (arianizmus). Mindkét megközelítési mód kimeríthetetlen és meglepő felismeréseket hoz mind a mai napig a különböző társadalmi kontextusokban, a keresztyén identitáskeresésben, a Jézus-kérdésben, és lényegében minden teológiai gondolatmenetben. A keresztyén teológiatörténetben pulzál a krisztológiai paradoxon oly módon, hogy rendszerint egy „alacsony", adopcianista megközelítésre általában egy „magas", inkarnációs krisztológián alapuló válasz érkezik, és fordítva is.

Ha lehántjuk a kritikákban érezhető liberális-fundamentalista elméleti fejtegetést, illetve a Zsinat Elnöksége és a Dunamelléki Református Egyházkerület közötti levélváltásról az egyházpolitikai felhangot, akkor ugyancsak egy ilyen vitának lehetünk a részesei. Végre ezeket nem spóroljuk meg, bár lesz, aki megütközik, és lesz, aki bolondságnak tartja az üzenetet (1Kor 1,23.)

Ami tetszett:

Ami nem tetszett:

Világítson nekünk is, hogy a betlehemi történetet, Jézus Krisztus születését mélyéségében és magasságában éljük át szeretteinkkel, családunkkal, és a teremtett világgal együtt!

Kodácsy Tamás, egyetemi lelkész, KRE

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió