Pályázati felhívás az Országos református szakértői névjegyzék bővítésére

2020. február 22., szombat

A MRE Zsinati Oktatási Irodája a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvényének [1995. évi I. tv.] 14. § (5) bekezdése alapján pályázatot hirdet az Országos református szakértői névjegyzékre történő felvételre. A pályázatok benyújtási határideje 2020. április 3. A pályázatokat a következő postacímre kell eljuttatni: MRE Zsinati Oktatási Iroda, 1427 Budapest, Pf.: 643.

A pályázat feltétele az 1995. évi I. tv. 70. § (2) bekezdésének való megfelelés, vagyis 

A pályázathoz csatolni kell a szakmai önéletrajzot, a szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, az állami jegyzékeken való szereplés igazolásainak másolatát, valamint szakterületéről két referenciát. Amennyiben a pályázó nem református köznevelési intézmény alkalmazottja, úgy csatolnia kell lelkipásztorának igazolását arról, hogy a pályázó egyházunk konfirmált tagja.

A névjegyzékekre való felvételre javaslatot tehet „bármelyik természetes személy vagy református egyházi jogi személy" [1995. évi I. tv. 70 § (3) bekezdése].

A pályázat benyújtásakor a pályázó meghatározza azt a szakterületet és szakirányt, melyen szakértői munkáját ki kívánja fejteni. A szakértői szakterületeket és szakirányokat a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet 1. melléklete szerint határozzuk meg:
1. tanügyigazgatás szakterület,
1.1. általános tanügyigazgatás szakirány,
1.2. intézménytípus szakirány,
1.3. térségi (települési önkormányzatok köznevelési célú feladatok ellátására szerveződött társulásai, megyei, regionális) tervezés, fejlesztés szakirány,
2. szervezet- és minőségfejlesztés szakterület,
3. pedagógiai értékelés szakterület,
3.1. intézményértékelés szakirány,
3.2. szakrendszerű oktatás szakirány,
3.3. nem szakrendszerű oktatás szakirány,
3.4. alapfokú művészetoktatás szakirány,
3.5. tehetségfejlesztés szakirány,
3.6. fejlesztő pedagógia szakirány,
3.7. felnőttoktatás szakirány,
3.8. pályaválasztásra felkészítés szakirány,
3.9. óvodai nevelés szakirány,
3.10. tanórán kívüli tevékenység szakirány,
4. mérés-értékelés szakterület,
5. akkreditáció szakterület,
5.1. pedagógus továbbképzés szakirány,
5.2. tantervi szakértői tevékenység szakirány,
5.3. tankönyv, taneszköz szakértői tevékenység szakirány,
6. sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a sajátos nevelési igényű tanuló iskolai nevelése és oktatása szakterület az egyes fogyatékosság típusának megfelelő szakirány megjelölésével,
7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével,
8. esélyegyenlőség szakterület,
8.1. pedagógiai szakszolgálati, az egyes szakszolgálati tevékenységek típusának megfelelő szakirány,
8.2. esélyegyenlőségi nemzetiségi szakirány,
8.3. hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált oktatása, együtt nevelése szakirány,
8.4. sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a sajátos nevelési igényű tanuló iskolai nevelése és oktatása, valamint integrált nevelés és oktatás szakirány,
8.5. gyermek- és ifjúságvédelem szakirány,
9. köznevelési fejlesztési támogatások szakterület,
10. iskolai könyvtár szakterület,
11. pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterület.

A pályázatok ill. a javaslatok elbírálására – a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságával egyeztetetten – várhatóan március hónapban kerül sor. A névjegyzékre felkerülő új szakértők megbízatása 2020. szeptember 1-jétől 5 esztendőre szól. Felhívjuk a figyelmet, hogy a református mesterpedagógus névjegyzékre szakértőként csak azok kerülhetnek fel, akik az Országos református szakértői névjegyzék 11. szakterületére előzetesen felvételt nyernek.

Budapest, 2020. február 21.

MRE Zsinati Oktatási Iroda

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió