Zsinati Oktatási Iroda

A Zsinati Oktatási Iroda a Magyarországi Református Egyház közoktatási ügyeinek adminisztratív, koordináló, ügyintéző szerve. A Zsinat határozatait és intézkedéseit közvetíti az egyházkerületek oktatásügyi szervezetéhez. Az intézmények működéséhez szükséges adatokat, információkat összegyűjti és nyilvántartja. Kapcsolatot tart más egyházak, valamint állami- és társadalmi szervezetek illetékes szerveivel.

 • Elérhetőségek

  Zsinati Oktatási Iroda
  Irodavezető:  Papp Kornél
  Adminisztrátor:  Junek Tímea
  Hit- és erkölcstan ügyintéző:  Vincze Adrienn
  TB ügyintéző:  Julinszkiné Szabó Csilla
  Cím:  1146 Budapest, Abonyi u 27. mfszt. 3.
  Telefon:  
  Fax:  
  E-mail:  pappkornel@reformatus.hu; oktatasi.iroda@reformatus.hu
  Honlap:  www.reformatus.hu
   

  Kérjük, hogy kérdéseikkel, kéréseikkel a Zsinati Oktatási Irodát kizárólag email-ben keressék, telefonon nem elérhetők! Az iroda munkatársai még aznap válaszolnak a megkeresésekre.

   

   

  Zsinati Oktatási Iroda email címe: oktatasi.iroda@reformatus.hu

   


  REKIR-rel kapcsolatos kérdésekben munkatársunk a rekirhelp@reformatus.hu címen várja a megkereséseket.

 • Története

  A Zsinati Oktatási Iroda a Magyarországi Református Egyház közoktatási ügyeinek adminisztratív, koordináló, ügyintéző szerve. A Zsinat határozatait és intézkedéseit közvetíti az egyházkerületek oktatásügyi szervezetéhez. Az intézmények működéséhez szükséges adatokat, információkat összegyűjti és nyilvántartja. Kapcsolatot tart más egyházak, valamint állami- és társadalmi szervezetek illetékes szerveivel.

  A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1992-ben alapította a Zsinati Iroda Iskolaügyi Osztályát, melynek vezetői voltak:
  Dr. P. Csikai Miklós
  1992-1997.
  Dr. Kelemenné Farkas Márta 1997-1998.,
  Somogyi Lászlóné 1998 szeptember-december,
  Papp Kornél
  1999-  (jelenleg is)

  A Zsinati Iskolaügyi Osztály kezdte meg a fenntartók és az intézményvezetők továbbképzését 1992. november 9-én. 1993 júliusában egy hetes továbbképzést szervezett Budapesten, Nagykőrösön és Balatonszárszón, majd 1993 novemberében Debrecenben az Iskolaügyi Osztály szervezésében került sor a „Csengertől Csurgóig” konferenciára. Azóta minden esztendőben legalább 3-3 alkalommal került sor az intézményvezetők tájékoztatására, felkészítésére. 1995-től (Budapest, Kálvin tér) szervezésében kerül sor az országos református tanévnyitó ünnepély megszervezésére.

  A Zsinati Iskolaügyi Osztály feladatkörét a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye (1995. évi I. törvény) rögzítette. Feladatait tovább bővítette a Zsinat 1999. november 26-i határozata [ZS-105/1999.], mely szerint a közoktatási kiegészítő támogatás folyósítása 2000. január 1-jétől közvetlenül az intézményfenntartókhoz jut el. A mindenkori állami költségvetési törvény alapján e támogatás elszámolása s az elszámolás könyvvizsgálata is az Iskolaügyi Osztály feladata lett.

  A Zsinati Tanács 2003. november 26-án fogadta el a Zsinati Iroda új szervezeti és működési szabályzatát, melyben az Iskolaügyi Osztály elnevezése megváltozott s ettől kezdve a Zsinati Oktatásügyi Iroda elnevezéssel látja el feladatait.

 • Feladatai

  A Zsinati Oktatási Iroda a Magyarországi Református Egyház hittanoktatási, közoktatási, felsőoktatási és felnőttképzési ügyeinek adminisztratív, koordináló és ügyintéző szerve. Feladatait – melyet a Zsinat Elnökségének irányítása mellett és a ráruházott hatáskörben lát el – a Magyarországi Református Egyháznak a közoktatásról szóló 1995. évi I. tv. 14. § (1), (2), (3), (4), (5),valamint a felsőoktatásról szóló 1995. évi III. tv. 4. § (3) bekezdései határozzák meg. Feladatai többek között:

   

  * a Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat Elnökségének határozatait, intézkedéseit közvetíti az egyházkerületek, az egyházkerületi oktatásügyi szervezetek, valamint a felsőoktatási és a közoktatási intézmények felé.

   

  * a Zsinati Oktatásügyi Szakbizottság, a Katechetikai Szakbizottság és a Vallásoktatási Szakbizottság ülései összehívásának és tárgysorozatuk megállapításának adminisztratív előkészítése (az Oktatásügyi Szakbizottság titkáraként gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészíttetéséről.).

   

  * nyilvántartás vezetése a Magyarországi Református Egyház közoktatási és felsőoktatási intézményeiről, s az általa kezelt adatbázis segítségével - más jogszabályok által meghatározott határidők figyelembe vételével - a közoktatási kiegészítő támogatás, illetve más normatív jellegű támogatások létszámarányos lebontásáról történő gondoskodás.

   

  * a közoktatási kiegészítő támogatás ügykezelésével kapcsolatos banki műveleteket az Oktatási Iroda a Gazdasági és Pénzügyi Osztályon keresztül vagy külön szabályzat alapján végzi.

   

  * az Oktatási Iroda vezetője gondoskodik az országos oktatási szervek költségvetési támogatásának tervezéséről, felelőssége kiterjed a Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Református Pedagógiai Intézet, Református Pedagógiai Szakszolgálat, valamint egyéb zsinati oktatási intézmények számára befolyó támogatások kellő időben történő eljuttatása (az átutalandó összegek mértékét jogszabály, illetve a támogatást küldő állami vagy egyházi szervek állapítják meg).

   

  * az Oktatási Iroda – a jogszabályokban előírt feladatai mellett – a Zsinatnak, a Zsinati Tanácsnak, illetve a Zsinat Elnökségének a megbízásából más, a református oktatás-nevelés ügyét érintő feladatokat is ellát.

   

  * az Oktatási Iroda vezetője képviseli a Magyarországi Református Egyházat a Közoktatás-politikai Tanácsban, ill. más állami vagy egyházi oktatási szervezetben. Erről a tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja Zsinat Elnökségét.


 • Feladatköre

  Általános feladatok – az Oktatási Iroda, mint a Zsinati Hivatal egysége

  A Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat Elnöksége hatáskörébe tartozó feladatok ügyintézését – „A Magyarországi Református Egyház  alkotmányáról és kormányzatáról” szóló (1994. évi II. tv.) alapján – a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala végzi.

   

  1. A Hivatal feladata a Zsinat, a Zsinati Tanács, az Elnökségi Tanács, a Zsinat Elnöksége, az állandó szakbizottságok és a Zsinati Bíróság hatáskörébe tartozó ügyek intézésével kapcsolatos feladatok ellátása.

   

  2. A választott testületek munkájának hivatali előkészítése, adminisztrációja, a döntések hivatali végrehajtása.

   

  3. A Magyarországi Református Egyházat egyetemesen érintő ügyek intézése. Kapcsolattartás állami, társadalmi szervekkel, bel-és külföldi egyházakkal.

   

  4. Az egyház szolgálati ágainak országos ügyvitele, koordinációja, a szolgálati ágak tevékenységét végző testületek, intézmények folyamatos tájékoztatása, feladataik segítése.

  Ágazati feladatok

   Az Oktatási Iroda a Magyarországi Református Egyház hittanoktatási, közoktatási és felsőoktatási és felnőttképzési ügyeinek adminisztratív, koordináló és ügyintéző szerve. Feladatait – melyet a Zsinat Elnökségének irányítása mellett és a ráruházott hatáskörben lát el – a Magyarországi Református Egyháznak a közoktatásról szóló 1995. évi I. tv. 14. §-a, a hittanoktatásról szóló 2007. évi II. tv. 16. §-a, valamint a felsőoktatásról szóló 2007. évi III. tv. vonatkozó részei határozzák meg.  Ezen belül:

   

  1. A Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat Elnökségének határozatait, intézkedéseit közvetíti az egyházkerületek, az egyházkerületi oktatásügyi szervezetek, valamint a felsőoktatási és a közoktatási intézmények felé.

   

  2. Gondoskodik az oktatás-szakmai kérdések megfelelő gondozásáról. Előkészíti és koordinálja a református oktatásügyet érintő egyházi rendelkezéseket.

   

  3. Figyelemmel kíséri az állami szabályozók változásait és arról véleményt készít és tájékoztatja az oktatási intézmények fenntartóit.

   

  4. Nyilvántartás vezetése a Magyarországi Református Egyház közoktatási és felsőoktatási intézményeiről, s az általa kezelt adatbázis segítségével – más jogszabályok által meghatározott határidők figyelembe vételével – a közoktatási kiegészítő támogatás, illetve más normatív jellegű támogatások létszámarányos lebontásáról történő gondoskodás.

   

  5. A közoktatási kiegészítő támogatás ügykezelésével kapcsolatos banki műveleteket az Oktatási Iroda a Gazdasági és Pénzügyi Osztályon keresztül vagy külön szabályzat alapján végzi.

   

  6. Az Oktatási Iroda vezetője gondoskodik az országos oktatási szervek költségvetési támogatásának tervezéséről, felelősége kiterjed a Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Református Pedagógiai Intézet, Református Pedagógiai Szakszolgálat, valamint egyéb zsinati oktatási intézmények számára befolyó támogatások kellő időben történő eljuttatása. Az átutalandó összegek mértékét jogszabály, illetve a támogatást küldő állami vagy egyházi szervek állapítják meg.

   

  7. Az Oktatási Iroda – a jogszabályokban előírt feladatai mellett – a Zsinatnak, a Zsinati Tanácsnak, illetve a Zsinat Elnökségének a megbízásából más, a református oktatás-nevelés ügyét érintő feladatokat is ellát.

   

  8. Amennyiben a Zsinat Elnöksége másképp nem rendelkezik, az Oktatásügyi Iroda vezetője képviseli a Magyarországi Református Egyházat a Közoktatás-politikai Tanácsban, ill. más állami vagy egyházi oktatási szervezetben. Erről a tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja Zsinat Elnökségét.

   

  9. Gondozza és szerkeszti a www.reformatus.hu honlap oktatással foglalkozó oldalát.

   

  10. Együttműködés a Zsinat Oktatásügyi Bizottságával, közoktatással, felsőoktatással, katechetikával, vallásoktatással, felnőttképzéssel, szakképzéssel kapcsolatos ügyek intézésében. Ennek során az iroda látja el a Bizottság munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket. Az iroda feladata a Bizottság munkájának szervezése, előkészítése, a bizottsági ülések után a végleges jegyzőkönyv elkészítése, valamint a bizottsági anyagok gondozása, további ügyintézése.

   

  11. Az iroda vezetője a Bizottság titkáraként felelős a bizottsággal kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátásáért.

   

  Forrás: a Zsinati Hivatal szervezeti és működési szabályzata

   

 • Országos református szakértői névjegyzék

  A Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatási Irodája a református köznevelési törvény (1995. évi I. tv.) 14. § (5) bekezdése alapján – a Zsinat Oktatásügyi Bizottságával (OB-8/2015. (V.27.) határozat] egyeztetve – gondoskodott az Országos szakértői névjegyzék összeállításáról, melynek nyilvánosságát a Magyarországi Református Egyház hivatalos honlapján biztosítja.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.