Megtartotta évi közgyűlését a Presbiteri Szövetség

2011. március 31., csütörtök

A Magyar Református Presbiteri Szövetség március 26-án a budapesti teológia dísztermében tartotta meg ezévi közgyűlését. A száznyolc szavazatra jogosult küldött ünnepélyes, szép alkalomnak volt részese, s ilyen körülmények között hozta meg a szövetség huszonegyedik évére irányt mutató határozatait. 

„Az Úrnak irgalmát örökké éneklem…” – zengte szívből a Magyar Református Presbiteri Szövetség huszonegyedik közgyűlésének résztvevő serege a nyitóáhítat előtt, amelyet Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök tartott. Az 1Kor 3,6–11 és 20kk alapján, személyes élményekkel is színezett igemagyarázatában az építkezés és a magvetés bibliai képével bontotta ki a presbiteri szolgálat néhány alapvető jellemzőjét. Csak Jézus Krisztusra alapozva és őbenne növekedve lehet jól végezni a presbiteri szolgálatot. Az igehirdető szólt arról, hogy a keresztyén élet soha nem mutatkozik meg a maga teljességében, s nem is éri el a teljességet, de mindig az újjászületéssel kezdődik. Utalt Kálvin mondására: „Nem vagyunk még angyalok!” Ezért óvakodni kell az ítélkezéstől, a türelmetlenségtől, s alázattal meg kell látni, hogy a keresztyén életnek megvan a kibontakozása, amit a régiek így neveztek: ordo salutis, az üdvösség útja. A presbiterek építői a gyülekezetnek és az anyaszentegyháznak, de ezt csak úgy végezhetik, ha maguk is a jézusi alapra építkeznek. Isten sokszor emberi eszközökön keresztül indít el a keresztyén életre, de kérdés, hogy kinek a lenyomata látszik meg rajtunk. Látjuk-e, ki adja a növekedést? A formáló erő bennünk a Mester, s ezért a református presbiter Jézus Krisztusról ismerszik meg. Krisztus jó illatát árasztja. A konferenciák, ülések, beszélgetéseink, találkozásaink közben meglátszik-e, hogy egy alapon állunk, s ez az alap Jézus Krisztus? Ezért senki se dicsekedjék emberekkel! Ha Krisztussal dicsekszünk, akkor megtaláljuk a másikat is, a másik presbitert, a testvért, aki velünk együtt vallja: „Nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok…” (Heidelbergi Káté 1. kérdés-válasz).

A szövetség elnöke, Szabó Dániel meleg szavakkal köszöntötte a megjelent küldötteket és vendégeket. Megemlékezett a szövetség korábbi elnökeiről. Szólt a Bethánia Szövetségről, a Biblia Szövetségről, a Nőszövetségről, akikkel évek óta jó együttműködés alakult ki. Köszöntötte az Evangéliumi Alliansz képviselőjét, a koreai missziós testvéreket, akik szép énekes, bizonyságtevő szolgálattal örvendeztették meg a jelenlévőket. Elsőként vettek részt a közgyűlésen a Független Újságíró Szövetség képviselői. Az elnök asszony, Gyöngyösi Zsuzsanna a szakmai alapon kialakuló együttműködés lehetőségére utalt megnyilatkozásában. 

A Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövetség képviseletében ifj. László Kálmán elnök számolt be arról a gazdag programsorozatról, amelyet a múlt esztendőben valósítottak meg a presbiterek képzésében, illetve a szövetségek közötti kapcsolatépítésben. Meghatódottan említette, hogy mit jelent neki a kettős állampolgárság megszerzésének a lehetősége. A Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség elnöke, Gyurkó Miklós szintén hálaadással beszélt a múlt évi munkáról, legnagyobb eseményként jelezve a szövetség bejegyzését jogi személyként Ukrajnában, amelynek több pozitív következménye várható.

Sipos Ete Álmos, a Biblia Szövetség egyik vezetője hangsúlyozta: nem címkék vagy fiókok szerint élünk az MRPSZ-ben és a Biblia Szövetségben, mivel közös céljaink vannak, leginkább a református egyház lelki megújítása. „Ezt segíti a közös fundamentum, azaz Jézus Krisztus, aki a Bibliából ismerhető meg” – tette hozzá. A presbiterválasztásnak is Jézus Krisztus a mércéje. Nem menedzser-presbiterekre vagy menedzser-lelkészekre van szükség, hanem igeszerető presbiterekre, igehirdető lelkészekre és közös munkájukra a gyülekezetek javára.

A koreai vendégek mellett a Benkő József Református Általános Iskola és Gimnázium kisiskolásaiból összeállított kórus Zakarné Szarka Zsuzsanna tanárnő vezényletével zsoltárrészletekkel örvendeztette meg a hallgatóságot. Majd Bódiss Tamás karnagy vezetésével a Kálvin téri Egyházközség kórusa orgonakísérettel előadott zenei képekkel hangolta rá gondolatainkat a nagyheti eseményekre. 

Díszoklevelek átadása következett. Békefy Lajos felelős szerkesztő húszévi áldozatos, magas színvonalú sajtómunkájáért kapta meg a díszoklevelet, Mikó László volt szövetségi missziói titkár odaadó, elmélyült lelki szolgálatáért vehette át a szép elismerést a szövetség elnökének kezéből.

A közgyűlés a Szövetség új kibővített elnökségét is megválasztotta. Tóth János, a békési területi szervezet elnöke vezette a jelölőbizottság elnökeként a választást, amelynek során csaknem minden választott tisztségre újraválasztották az eddigi tisztségviselőket. Két új küldött is bekerült az Etikai, illetve Gazdasági Bizottságba: Petneházy Zsigmond ügyvéd, illetve Székely István vállalkozó. 

Szilágyi Sándor, a szövetség főtitkára kivetített képekkel tartott beszámolót, amelyben szemléletesen bemutatta a szervezet 2010. évi működését, konferenciai, lelki, anyagi életét. Erről részletesen olvashatunk a Presbiter ez évi első számában. Az elmúlt év egyik legfontosabb eseménye  az MRPSZ közhasznú szervezetté nyilvánítása és bejegyzése volt. Fontos esemény volt Dunántúl elindulása a területi szervezetek létrehozásában. A külföldi kapcsolatépítésben első renden a lengyelországi testvéri látogatást emelte ki a főtitkár.

Bittó Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke jelezte: az igei és a világi előírások követelményeinek egyaránt meg kell felelni. A beszámolókat, jelentéseket mind elfogadták. A 2011. évi költségvetés szolid és mértéktartó. A tagdíjelmaradások háromszázkilencven presbiternél mutatkoznak. Viczián Miklós, a Gazdasági Bizottság elnöke szólt a Szövetség 2010. évi záró számadásáról, és a 2011. évi költségvetés, valamint számviteli politika módosulásairól. Voglné Szathmári Ilona jogtanácsos a szervezeti és működési szabályzat módosítását terjesztette elő. Judák Endre presbiterképzési titkár a kiskörökben folyó presbiterképzésről és a 2011. évi tervekről beszélt. Példaként említette, hogy a kisköri képzéseken tizenöt–húsz presbiter is szolgál. A továbbképzéshez a presbiteri füzetek négy kötetét ajánlotta segédanyagként. A hatékony munka és szolgálat alapfeltétele a lelki egység.
Békefy Lajos felelős szerkesztő Húsz év kegyelem – húsz év csoda címmel emlékezett vissza a szövetség lapjának útjára. A lelki állomásokat egy-egy igével jellemezte. Húsz éve ez volt a kérdés: „Vajon tesz-e velünk csodát az Úr…” (Jer 21,2) Tíz év után ez az ige szólt erőteljesen: „Az ÚRtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben.” (Zsolt 118,23) Ma ez vezeti a lapot: „Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatettedet.” (Zsolt 9,2) A jövőre ez az ige utal: „Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére.” (2Kor 4,15) A lap a presbiteri szolgálat értelmezésének fórumává vált az Ige és a hitvallások iránti hűség jegyében, Isten dicsőségére, egyházunk építésére.

Megemlékezett az induláskor kapott munkatársakról, s hálával említette azokat, akik ma is a szerkesztőbizottságban, illetve szerzőként dolgoznak. Hozzászólása végén egy japán protestáns imát olvasott fel.
A hozzászólók között Imre Sándor tiszántúli világi elöljáró és a Debrecen-Kossuth utcai Egyházközség főgondnoka a fiatal presbiterek integrálásának fontosságára utalt, valamint  az MRPSZ kapcsolatainak nyugat-európai és tengerentúli kibővítését szorgalmazta. Végezetre a küldöttek megszavazták a közgyűlési határozatokat, ezeket a Presbiter januári számában javaslatként olvashattuk. 

A Magyar Református Presbiteri Szövetség közgyűlése felelősségről, evangéliumi lelkületről és elkötelezettségről, egyházszeretetről, nemzetféltésről, jövőbe tekintő, Ura előtt számadásra kész tervezésről szólt. A közgyűlésen elhangzott igék visszhangja és a gyermekkórus éneklése fogta össze kedvesen és biztatóan valamennyiünk reményét: „Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a Napnak fénye süt…”

(DRBL)

A cikk megjelenik a Reformátusok Lapja 2011. április 3-i lapszámában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.