Maradandó példamutatás – díjátadók a Zsinat ülésén

2011. november 20., vasárnap

A legörömtelibb pillanatai a Zsinat munkájának, amikor református testvéreink munkáját ismerhetjük el – mondta Huszár Pál, a MRE Zsinatának világi elnöke, amikor felvezette a XIII. Zsinat kilencedik ülésének második napján, november 18-án a diakóniai, pedagógiai és lelkészi díjak átadóját.

 

Elsőként a Dobos Károly díj került átadásra, amellyel nem a reflektorfényben élő, hanem a falvakban, kis gyülekezetekben, elsősorban kistelepüléseken munkálkodó lelkipásztorokat jutalmazzák. A díjra az a gyülekezetben hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, velük közösséget vállaló lelkipásztor jelölhető, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább 20 év. Az Zsinat májusi határozata alapján a megtiszteltetésben 2011-ben Katona János magyaralmási lelkipásztor részesült.

Katona János (középen) vette át a Dobos Károly díjat

Katona János 1948-ban egy naponta Bibliát olvasó családba született. Középiskoláját Debrecen végezte, ekkor határozta el, hogy lelkészi pályára lép. Teológiai tanulmányokra való felkészülése eleinte nehézségekbe ütközött, de végül 1972-ben el tudta kezdeni lelkészi pályáját. Szolgált Hajdúsámsonon, Vereben, Alcsúton, Vértesdobozon, majd Magyaralmáson, ahol ez évig töltötte be lelkipásztori tisztségét. Nyugdíjazása előtti utolsó mozzanataként újult meg a község református temploma.

„18 éve szolgálok együtt Katona Jánossal, aki egész életével azon munkálkodik, hogy minél többen, a gyülekezeti periférián élők is mielőbb rátaláljanak Jézus Krisztusa” – mondta a díjazottat méltató Imre Bálint mezőföldi esperes.

A közoktatásban végzett munka hivatás

Az Imre Sándor-díjjal a református iskolaügyért végzett áldozatos munkát ismerik el. Adományozásának feltételei a több éves iskolavezetési vagy a református oktatásügyért más területen folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység, valamint példamutató emberi-hitbeli magatartás. Az idei díjazott, kollégái ajánlása nyomán, Szathmáriné Tóth-Pál Ildikó, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma igazgatója lett.

Szathmáriné Tóth-Pál Ildikónak gratulál Pintér Gyula

Az igazgató asszony maga is Sárospatakon végezte középiskoláját, ahova történelem–orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári végzettségének megszerzése után 1986-ban visszatért. Tanára, majd 1993-tól 2006-ig igazgatóhelyettese, 2006-tól igazgatója az intézménynek. Időközben angolszakos nyelvtanári diplomát szerzett, valamint közoktatási vezetői szakvizsgát is tett. Tanári munkáját igényesség, rugalmasság és a tanítványok felé való nyitottság jellemzi. Az iskolában, illetve a közoktatásban eltöltött idő alatt mindig aktív formálója, részese volt a közösségnek és az oktatásügynek. Hivatásának tekinti a közoktatásban végzett munkáját, időt, energiát nem kímélve, lelkiismeretesen teljesíti feladatait. A helyi református gyülekezet, a Tiszáninneni Református Egyházkerület kerületi tanácsa, valamint a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány kuratóriumi tagja, a Pataki Diákok Országos Szövetségének alelnöke, hallhattuk Pintér Gyulától, a Zsinat Oktatási Bizottságának tagjától a laudációban.

Középpontban a könyv és a könyvkiadás

A Doktorok Kollégiuma (DC), a Magyarországi Református Egyház tudományos testülete két díjat is odaítélt. Az Év könyvéért járó elismerést Kustár Zoltán: A héber ószövetség szövege című műve érdemelte ki, míg a 2011-es Könyvdíjat a Kálvin János Kiadó tudhatja magáénak.

A legjobb könyvnek járó elismeréssel Kustár Zoltán (jobbra)

Kustár Zoltán Kálvin Kiadó gondozásában megjelent 460 oldalas monográfiája annak a 2007-ben benyújtott habilitációs dolgozatnak könyvé formált változata, amelyet a szerző az evangélikus hittudományi egyetemen védett meg százszázalékos eredménnyel. A Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) rektora által írt és távollétében Kádár Zsolt, a DC főtitkára által felolvasott méltatásból megtudhattuk, Kustár Zoltán lelkipásztor, teológus habilitációja olyan alapmű, amely az ókori középkori zsidó szöveghagyományozás és a tibériási masszóra jellegzetességeit mutatja be, szsiztematikusan gyakorlati segítséget nyújtva a héber ószövetség modern kritikai kiadásainak használatához. Az oktatásra és kutatásra szánt mű kézikönyv a teológiai képzésben. Gazdag jegyzetanyaga, eligazító tartalomjegyzéke, bőséges függeléke és képtáblái elmélyedésre ösztönöznek. A kötet egészének szakmaiságát megemeli az, hogy soraiból árad a Szent szöveg tisztelete és a szeretet, amely jó jel egyházunk Igével élő népének és Igét tanulmányozó felelőseinek.

Az idei Könyvdíjat a Kálvin Kiadó kapta, az igazgató, Galsi Árpád (balra) a DC főtitkárával, Kádár Zsolttal

A Doktorok Tanácsának Kollégiuma az idei Könyvdíjat annak a közösségnek ítélte oda, amelyik a Református Egyházi Könyvtár sorozat újraindításával példásan és dicséretes szakszerűséggel munkálkodott Kálvin mindmáig meghatározó igei látásának, teológiai rendszerének továbbadásában. Ez a közösség a Kálvin János Kiadó volt. A Doktorok Kollégiuma nevében Kádár Zsolt elmondta, bíznak abban, hogy az eddig megjelent kötetek és a folytatásban tervezett kiadványok olyan maradandó teológiai fundamentumot jelentenek egyházunk egésze számára, melyre Isten kegyelméből eddig is lehetett és ezután is kell építkeznünk.

A sokoldalú aranygyűrűs teológus

Szintén Kádár Zsolt méltatta az idei Aranygyűrűs teológiai doktor cím jutalmazottját, Dr. Vladár Gábort, aki a Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA) újraindításának meghatározó személyisége, tanszékvezető egyetemi tanára, az intézmény rektora, és nem mellékesen a soproni református gyülekezet lelkipásztora.

Középen a 2011-ben Aranygyűrűs teológiai doktor címmel kitüntetett Vladár Gábor

Vladár Gábor teológiai sokoldalúságát bizonyítja az a tény, hogy tudományos alapművek megírása és szerkesztése mellett (Ószövetségi bibliaismeret jegyzet, Bibliai fogalmi szókönyv, Keresztyén bibliai lexikon) arra is megbízást kapott több mint két évtizeddel ezelőtt, hogy az újrainduló hitoktatás alapvető szükségletét kielégítve több korosztálynak is megírja hittankönyveit. Ezek máig használatosak az oktatásban.

A tanszékvezető, egyetemi tanár, a Doktorok Kollégiumának újszövetségi szekciójának elnöke, tudományos műhelyének publikációiban közzétett eredményei által közelebb juthatunk az Újszövetség keletkezéstörténete összetett nyelvészeti, hermeneutikai kérdéseinek megértéséhez. A rektor legújabb feladata, amely bizonyos értelemben koronája is teológiai munkásságának, az új fordítású Biblia újszövetségi részének szövegrevíziója. E nagyszabású feladat mellett Kálvin újszövetségi kommentárjainak magyar nyelvű megjelentetésében is fontos munkásságot végez.

Számos tudományos, tanítói és külföldi teendője mellett ott van még Vladár Gábor számára a Pápától igen messze található soproni gyülekezet, melyet lelkipásztorként évek óta mintaszerűen gondoz és őriz.

„Örömünk és hálánk, hogy Vladár Gábor ilyen tudással, hittel és tenni akarással munkálkodik Pápáért, Sopronért, a magyar Bibliáért, Kálvin örökségének továbbadásáért, a Református Egyház egészéért” – fejezte be az igen csak nagyívű pálya bemutatását Kádár Zsolt.

 

Az elesettek, rászorulók segítését jutalmazták

A diakóniai díjakat Rozsnyai István, a Zsinati diakóniai és egészségügyi bizottságának elnöke adta át. A Kiss Ferenc-díjat, a gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálatáért Dr. Varga Zsigmondné Somogyi Éva és Körömi Lászlóné kapta.

Dr. Varga Zsigmondné Somogyi Éva több évtizede hűséges tagja a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközségnek, és a gyülekezet presbitériumának. Nyitottság, segítő- és áldozatkészség jellemezte egész életében. A rendszerváltást követő esztendőkben két nagy feladata volt, a gyülekezet tagjainak összekovácsolása és az idősek, elesettek, betegek látogatása, gondozása. Segítségével nyílt meg Debrecenben a Nyitott Ajtó Otthon, ahova különböző programokat, bibliaköröket, idős klubot szerveznek. A gyűjtött adományokból a rászorulóknak segítettek, élelmiszerrel és gyógyszerekkel. E közösséghez kapcsolódva jött létre a gyülekezetben a támogató szolgálat és a házi segítségnyújtás. Kezdeményezésére alakult a beteglátogatói kör, melynek tagjai felkeresték, számon tartották a betegeket, rendszeresen látogatták őket, megszervezték a beteglátogatók szakmai képzését is. Dr. Varga Zsigmondné tagja a Presbitérium Diakóniai Bizottságának is, ami a szeretetszolgálat munkáját koordinálja. Mint Isten igéjét értő és hitvalló bizonyságtételével már sok gyülekezeti tagnak segített, sokaknak lett vigasza, erős bástyája.

Dr. Varga Zsigmondné Somogyi Évát köszönti Bölcskei Gusztáv, Körömi Lászlóné betegség miatt nem lehetett jelen pénteken

Körömi Lászlóné, Erzsike néni a Budapest Csillaghegyi Református Gyülekezet tagja. Ízig-vérig diakónus, a Lepramisszió, az Iszákosmentő misszió, és minden egyéb gyülekezetépítési lehetőség megragadója. Fiatal kora óta fáradhatatlanul segíti az elesetteket, rászorulókat, elmaradhatatlan az idős, beteg gyülekezeti tagok mellől.

Az intézményes diakóniai szolgálat elismeréseként Juhász Zsófia díjjal jutalmazták Juhász Sándort és Juhász Sándornét, valamint Babolcsai Istvánnét.

Babolcsai Istvánné immár négy évtizede a Dunaalmási Református Szeretetház dolgozója, ahova 16 évesen édesanyja kérelmezte felvételét. Kezdetben a fekvő osztályon végezte a fiúk gondozását, a diakonissza testvérektől eltanult emberiséggel, lelkiismerettel, hűséggel, református szellemmel. Időközben elvégezte az egészségügyi gyermekotthoni gondozók képzését. Mindig segítségre volt, ha az intézményben szükséghelyzet állt elő. Édesanyja halála után saját húga gyámja is lett, az intézményben lakó gyerekek is édesanyjuknak tekintik gondoskodó, önzetlen szeretete miatt.

A Juhász Zsófia díj idei kitüntetettjei, Babolcsai Istvánné, Juhász Sándorné és Juhász Sándor

Juhász Sándor és Sándorné lelkészházaspárként 28 éve szolgál a Vésztői Református Egyházközség Szeretetotthonában. Az akkori nehéz politikai életben próbálták az egyházi életet újraébreszteni, házi istentiszteletekkel, hittanórákkal, konfirmációkkal, nyári táborokkal, gyülekezeti kirándulásokkal. A magányos, rászoruló embereket adományaikkal segítették, gyakran megvendégelték saját otthonukban őket. 1990-ben létrehozták a Keresztyén Családsegítő Szolgálatot, mely a diakóniai munka kezdete volt, ezután fokozatosan építették ki a szociális hálót, önkéntesek, és szakemberek segítségével. Ugyanebben az évben létrehozták a Kis Bálint Református Iskolát. 1993-ban megnyitott az idősek bentlakásos otthona, majd ezt követte az otthonápolási szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idős klub, támogató szolgálat kiépítése. Ezek a szolgáltatások munkahelyeket teremtettek a vésztői lakosok számára. Munkájukat nemcsak példamutatás, hanem maradandóság is jellemezi.

A díjazottaknak a Zsinat elnöksége adta át az kitüntetéseket. A 2012-es díjazottakról májusi ülésén dönt a Zsinat, és novemberben adják majd át az elismeréseket.

Reformatus.hu, fotó: Kalocsai Richárd, Lentulai Gábor

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.