Hálaadás a 75 éves Barmeni Teológiai Nyilatkozatért

2009. november 19., csütörtök

A MRE Zsinata Isten előtti hálával emlékezett meg a 75 éve született Barmeni Teológiai Nyilatkozatról, és a németországi protestáns egyházak hitvalló zsinatáról, amely azt 1934. május 31-én egyhangúlag elfogadta Wuppertal Barmen városrészében. A nyilatkozatra az Isten Igéjének engedelmeskedő keresztyén közösség hitvallásaként tekintünk, amely éppúgy ítéletet mond az idegen eszméket szolgáló és az államhatalom eszközéül felkínálkozó keresztyén tévelygésre, mint arra az állami beavatkozásra, amely az egyház belső életét lehetetleníti el. A Barmeni Zsinat ezzel példaszerűen teljesítette a keresztyének prófétai küldetését, utat mutatva kora német református, evangélikus és uniált gyülekezeteinek. A Barmeni Zsinat maradandó példája a Krisztushoz hű egyháznak, amely ellenséges politikai közegben is inkább hallgat Urára, mint világi hatalmasságokra. Ezzel példát adott az élő hitből születő szabad közösség megélésére, amelyik a reménység jeleként, a Krisztusban való egység felmutatásával tanúskodik Isten kizárólagos hatalmáról a világban. A Hitvalló Egyház elkötelezett közösségének örökségét magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el, alapvető tételeit követve, az egyház Krisztustól kapott eredeti küldetéséhez ragaszkodunk és óvakodunk a hamis evangéliumok szolgálatától. A Barmeni Teológiai Nyilatkozat tükör is, amely saját korábbi tévelygéseinket leleplezi, és arra ösztönöz bennünket, hogy eredeti feladatunkhoz következetesen ragaszkodjunk. Ebben egyetlen útmutatónk a Szentháromság Isten által Jézus Krisztusban adott kijelentés, ahogyan arról a Szentírás tanúskodik (1. tétel). „Az egyháznak hitével éppúgy, mint engedelmességével, üzenetével éppúgy, mint rendjével, a bűnös világ közepette, mint a megkegyelmezett bűnösök egyházának arról kell bizonyságot tennie, hogy kizárólag a Krisztus tulajdona, kizárólag az Ő vigasztalásából és az Ő útmutatásából, az Ő megjelenésének várásában él és óhajt élni.” (3. tétel). Az évfordulón egyben emlékeztetünk az állam Istentől rendelt, eredeti küldetésére és feladatára, hogy „a hatalom gyakorlásával a jogról és a békéről gondoskodjék”, s hangsúlyozzuk mindebben a „kormányzók és kormányzottak felelősségét” (5. tétel). „Ha megint valami emberi dolog kerülne az Ige helyére, bármily kegyes és tiszteletreméltó legyen az az emberi dolog, Barmen aktualitása kitűnhet” – figyelmeztetett egykor Török István professzor. Korunk sokféle egyházra nehezedő szorítását érezve, a Zsinat úgy dönt, hogy megfontolja a Barmeni Teológiai Nyilatkozat hitvallási iratainak közé való felvételét, követve ebben testvéregyházainkat, tanúskodva arról, hogy a nyilatkozat nem a múlt halott dokumentuma, hanem az egyház hitvallásos helyzetben való józan és szabad prófétai felelősségének kinyilvánítása.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.