Ez történt a Zsinat csütörtöki ülésén

2012. november 15., csütörtök

Felvázolta munkatervét az Egyházi Jövőkép Bizottság, előzetesen elfogadták a Heidelbergi Káté újonnan fordított szövegét, egyházunk része lett a Budapesti Koreai Presbiteriánus Gyülekezet és szó volt a lelkészek válásáról is a Zsinat csütörtöki ülésén. A mai napon bekapcsolódtak a Zsinat munkájába a külföldi testvéregyházak képviselői. Eseményeket percről percre.

18:51 Bölcskei Gusztáv áhítatával ért véget a mai napi munka. A közvetítésnek még nincs vége, előtte interjút láthatnak a Csillagpont koordinátorával, Valla Gáborral.

18:33 A református A-Z anyagát tárgyalja a Zsinat. A honlapra szánt kérdés-felelet mostani változatát már megtárgyalta a Kommunikációs Bizottság és az Elnökségi Tanács, s szeretnék, ha még december végéig kikerülhetnek. Az ülésen vita alakult ki a szöveg elfogadásáról, s a testület visszautalta a szöveget az Elnökségi Tanács hatáskörébe.

18:23 Tíz éves a Csillagpont. Szontágh Szabolcs mutatja be röviden a Zsinatnak az országos református ifjúsági találkozó történetét, majd az úgynevezett Csillagpont-jelenségről kezdett beszélni. Jól látszik, mondta, hogy a Csillagpont Kárpát-medencei eseménnyé nőtte ki magát. Elsősorban a gimnazistákat és az egyetemistákat szeretnék megszólítani a szervezők.

Szontágh Szabolcs elmondta, hogy a 2013-as Csillagpont helyszíne Mezőtúr lesz, és az előző református ifjúsági találkozókhoz hasonlóan a határontúli fiatalokat is várják. Az is elhangzott a beszámolóban, hogy már a főelőadót is kiválasztották, meghatározták a fő témát. Arról is szó volt, hogy a Csillagpont kommunikációja elindult, október elején postára adták az első plakátokat, elkezdték meglátogatni az egyházmegyei lelkészgyűléseket és hamarosan a középiskolákba is ellátogatnak, mindezzel párhuzamosan beindítják az online megjelenést is.

18:24 A Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Intézetnek a Református Missziói Intézetbe (RMK) integrálásáról döntött a Zsinat. Az RMK igazgatója terjesztette elő a Gyökössy Intézet integrálására vonatkozó javaslatát, amit az Elnökségi Tanács megtárgyalt és támogatott, és a Zsinat elé terjesztett. A RMK az Intézettel 2006 óta folyamatosan átgondolt együttműködésben dolgozik, az Intézet végzi a missziók munkatársainak képzését, továbbképzését, hívatás segítését. Szervezetileg mindez azt jelenti, hogy a Gyökössy Intézet a Dunamelléki Református Egyházkerület fenntartásából a Magyarországi Református Egyház fenntartásába kerül. A Dunamelléki Egyházkerület az átalakítást előzetesen támogatta. 

Az MRE a nem önálló jogi státusszal rendelkező Intézetet a RMK szervezetében, a társadalmi missziókhoz hasonlóan, nem önálló intézményként helyezi el. A Zsinata az RMK részére biztosított éves költségvetési keretben biztosítja a Gyökössy Intézet fenntartási költségeit, négymillió forint erejéig. A Zsinat elfogadta az integrációra vonatkozó előterjesztést.

18:18 A Zsinat egyházszociológiai kutatás elindításáról döntött. Az előterjesztő Tarr Zoltán zsinati tanácsos felidézte, régi és jogos az igény van arra, hogy az egyház megismerje pontosan, hogy milyen állapotban is él, létezik jelenleg. A szociológiai kutatás 2013-ban indulna, a már korábban létrehozott munkacsoport újraélesztésével és a 2011-es országos népszámlálás 2013 tavaszára már rendelkezésre álló adatai alapján. Az egyházszociológiai kutatás tehát egyrészt a meglévő adatokra támaszkodna, de az MRE saját, a lehető legtöbb gyülekezetre kiterjedő saját kutatást is indítana. A Zsinat egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

18:15 Bölcskei Gusztáv előterjesztésében az MRE jövő évének főú hangsúlyai, szempontrendszere hangzott el. Igazodva a zsinati ciklustervhez, következő év mottója is Krisztusért követségben. A páli jelszó megtartása mellett a 2013. év tematikus hangsúlya a hitvallás szerepén lesz az egyház életében. Ezt követően az év főbb eseményeit, teendőit határozta meg: közös magyar református Zsinat megtartása, Csillagpont református ifjúsági tábor megrendezése, fiatalok megszólítása, cigánymisszió stratégiájának kidolgozása, Egyházi Jövőkép Bizottság konkrét javaslatainak megtétele, az egyház-állam kapcsolatok vizsgálata, az Európai Egyházak Konferenciájának naggyűlése Budapesten.

Inga Krisiukėnaitė egyetemista, a Litván Református Egyház vezetőségi tagja is jelen volt az ülésen

18:13 Tarr Zoltán zsinati tanácsos felhívta a figyelmet a hittanoktatás kommunikációjával kapcsolatos háttéranyagra.

18:12 Megválasztották az MRE képviselőit a jövő májusi közös, ünnepi Zsinatára. Az MRE nyolcvan képviselőt küld a Magyar Református Egyház Zsinatára, nyolcan tisztségüknél fogva lesznek jelen az ülésen, most pedig megválasztották a küldöttség többi hetvenkét tagját. A titkos szavazáson minden jelölt megkapta a szükséges számú szavazatot. (A szavazást a GK döntéseinek megerősítésekor tartották, majd a szavazatszámlálás befejezése után most hirdették ki az eredményt.)

18:10 A határozati javaslatot az új református hittanoktatási kerettanterv bevezetéséről megszavazták. A határozat tartalmazza azt is, hogy az Oktatásügyi Bizottság, az RPI, a  Kálvin Kiadó valamint a református felsőoktatási intézmények bevonásával 2013. október 31-ig készítsen elemzést a digitális taneszközök kidolgozásának formáiról, ütemezéséről, valamint 2015. október 31-ig – majd ezt követően kétévente – elemezze a kerettanterv alkalmazásának tapasztalatait.  A Református Pedagógiai Intézet további feladatait a is hit-és erkölcstan kerettantervhez kapcsolódóan.

18:00 A hit- és erkölcstan tantárgyi kerettantervének szabályrendeletét a Zsinat elfogadta. A hozzászólások nagy része a konfirmációi felkészítést érintette. Simonfi Sándor és Vad Zsigmond esperes azt feszegette, hogy a konfirmációi felkészítés lehetséges-e iskolai körülmények között. Bellai Zoltán úgy ítélte meg, hogy ez már évek óta így működik. Csomós József püspök szerint is lehetséges, hogy a tananyagot adja át, de ez nem menti fel a lelkészt az alól, hogy a gyülekezeti életre felkészítse a diákokat.

17:39 Márkus Gábor, az RPI vezetője arról beszél, hogy a középiskolába moduláris alapozású tantervet dolgoztak ki a hit-és erkölcstan oktatásához. Ennek működésébe vezeti be a zsinati tagokat.

17:30 A református hit-és kerettantervet részletesebben Jakab-Szászi Andrea, a Református pedagógiai Intézet munkatársa ismertette. Kiemelte, hogy  egy hivatalosan elfogadható kerettanterv, mely az állami szabályozásoknak  is megfelel és lelkészek, oktatási szakemberek vélemények alapján készült el. A kerettanterv célja a missziói parancs. Fontos a tanulók bátorítása és segítése az Istennel való szeretetkapcsolat megélésére. A kerettanterv középpontjában komplex fejlesztés áll, melynek az érzelmi formálás és a cselekvésre buzdítás.

17:19 Hörcsök Imre, az Oktatásügyi Bizottság elnöke az elfogadásra benyújtott  Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan tantárgyi kerettantervét mutatja be. Ennek keretében szól az előzményekről és a szabályrendelet tervezetéről is. 

A koreai protestánsok vezetője Isten áldását kérte egyházunkra

17:05 A Generális Konvent 2012. június 19-20-i határozatainak megerősítése, a Magyar Református Egyház Zsinatának összehívása. Az MRE Zsinata döntött arról, hogy hozzájárul a közös tanácskozás összehívásához. Az ünnepi Zsinatot 2013. májusában tartják Debrecenben. Emellett az MRE Zsinata megerősítette a Generális Konvent szombathelyi ülésén hozott két további határozatában foglaltakat is. Június 4. is jeles nap a Magyar Református Egyházban, ennek kapcsán a Generális Konvent kéri a magyar református gyülekezeteket, hogy a presbitériumok döntése alapján mindkét napon harangozzanak. Valamint a Generális Konvent Szombathelyen arról is döntött, hogy készüljön egy, a katechézis szempontjait figyelembe vevő Református Káté. A munka előkészítése és felügyelete a GK Elnökségének a feladata lesz.

17:03 A Heidelbergi Káté újfordítású szövegének előzetes elfogadásával folytatódik az ülés. A jövőre 450 éves hitvallásos iratot több fordításban is használják a magyar reformátusok, ezért döntött úgy a Kárpát-medencei reformátusságot tömörítő Generális Konvent tavalyi, temesvári ülésén, hogy az eredeti szöveg, valamint a meglévő magyar változatok összevetésével 2013-ra elkészítik a Káté új, immár egységesnek szánt szövegváltozatát. A Zsinat jóváhagyta a szöveget.

16:38 Tizenöt perces szünetet rendeltek el. Ezalatt riporterünk előbb Vad Zsigmond esperessel beszélget a budapesti koreai gyülekezet bekebelezéséről, majd Czibere Károlyt, a Szeretetszolgálati Iroda vezetőjét kérdezi a tegnap már szóba került, készülő új diakóniai törvényről.

16:07 A Budapesti Koreai Presbiteriánus Gyülekezet létrehozásáról és az alkotmány módosításról tárgyalnak. Az előterjesztő Vad Zsigmond, esperes. A Koreai Református Gyülekezet lelkésze, Jeong Chae Hwa magyarul köszönte meg, hogy befogadta őket a Magyarországi Református Egyház. Ugyanezt ismételte meg a Koreai Presbiteriánus Egyház lelkésze, Won Koo Hur is, majd elmondta, hogy a Koreai Gyülekezet  lelkésze évekkel ezelőtt küldetéssel érkezett Magyarországra, az MRE missziós munkatársaként is szolgál. A tiszteletes annak is hangot adott, hogy bízik benne, hogy a két egyház közti testvérkapcsolatok tovább erősödnek. A beszéd befejezése után, Bölcskei Gusztáv püspököt Jeong Chae Hwa-t Koreai Presbiteriánus Egyház stólájával ajándékozta meg. Bölcskei Gusztáv válaszbeszédében elhangzott, hogy koreai gyülekezet befogadásával törlesztettünk valamit abból, hogy a világban járva bárhol befogadták a Magyar Református Egyház gyülekezeteit.

14:49 „Égető kérdéseink" sorozatot indít a Zsinat, első alkalommal a lelkészek válásával foglalkozik a testület. Az Elnökségi Tanács döntése alapján az élőképes közvetítés ezalatt szünetel, de szöveges tudósításunk folytatódik. 

A vitát Szarka Miklós lelkész, pár- és családterapeuta előadása vezeti fel, aki szakmai tapasztalatait osztja meg a zsinati tagokkal. 1990 és 2010 között negyvenöt kapcsolati krízisben lévő lelkipásztor kezelőjeként dolgozott az MRE családsegítő szolgálatában, emellett ötven-hatvan lelkipásztor kereste meg magánúton kapcsolati- és önismereti krízisekkel. Ismertette a mostani dilemmát: a lelkész válóperes eljárása megindulásakor az esperesnek kötelessége legyen az érintett lelkészt felfüggeszteni a szolgálatából addig, amíg a világi és egyházi bíróság meg nem állapítja az érintett felelősségét.

Szarka Miklós szomorúan állapította meg, hogy a lelkipásztorokat képzésükben nem készítik fel ilyen esetekre, illetve fontosnak tartja, hogy ilyenkor segítő csapat álljon mellettük. Szerinte a lelki krízis korai szakaszában bekövetkező szankcionálás tévútra vezethetne, mivel minden krízisben előfordulhat a visszakozás, visszafordulás. Fontos, hogy a krízisben lévő lelkész bizalmi kapcsolatban legyen egyfajta őrálló, segítő felettessel. A szankcionálás akkor lenne javasolt, ha a párkapcsolati válság kigyűrűzne a gyülekezetre. Ugyanakkor a felelősség megállapítása azért nehéz, mert a válság általában két ember felelőssége: mindketten követnek el hibákat, ugyanakkor mindketten áldozatok. Elenyésző azoknak az eseteknek a száma, amelyek mint kivételek, erősítik a szabályt – mondta el. Az illetékes egyházi elöljáró felelős a rábízottak magánéleti problémájának kíséréséért – osztotta meg. A világi bíróság döntését, mely túlhiszterizált helyzetet eredményez, talán nem érdemes iránytűként használni, mondta el.

A lelkészek válásával már korábban foglalkoztunk. Szarka Miklós akkor is a megelőzés, így a felkészítés fontosságáról beszélt. A párkapcsolati problémák a lelkészeket sem kerülik el, állította akkor Dr. Komlósi Piroska szakpszichológus. Sorozatunk egy másik írásában Szarka Miklós azt fejtegette, hogy a válás olyan krízis, mely megviseli a lelkész kapcsolatát is Istennel, mindenképp szükséges az utógondozás az ilyen helyzetekben. 

Szabó István dunamelléki püspök hozzászólásában kiemelte, hogy éppen azért van a Zsinat előtt a kérdés, mert „nem fogadjuk el a világi bíróság eljárásait", és a módosítási javaslat a lelkipásztor érdekében megelőző szándékú lenne. Ma egy olyan kultúrában élünk, ahol a házasságok hatvanöt százalékának válás a vége, és az emberek keresik a megbotránkozás lehetőségeit. „Emberiesnek és keresztyéninek kell lenni, ugyanakkor közösségek vezetőiről van szó" – e szavakkal fordult a dunamelléki püspök a Zsinathoz. Csomós József tiszáninneni püspök hozzászólásában fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a jelenség mögött az egyház krízise áll. Simonfi Sándor Budapest-északi esperes lelkipásztor társainak címezve elmondta, hogy „amikor lelkészek lettünk, vállaltuk, hogy a hit erejét felmutassuk, és amikor az egész világ elválik, mi hűek maradunk eskünkhöz". Börzsönyi József tiszáninneni lelkészi tag úgy gondolja, hogy az elvált lelkipásztor a korábbi gyülekezetében ne szolgáljon. Ónodi-Szabó István tiszántúli világi tag szerint a jogi megoldás a legrosszabb. Molnár János tiszántúli világi tag hozzászólásában kifejezte, hogy a lelkipásztorok és házastársaik számára bizonyos időszakonként házasság-gondozó alkalmakat lehetne biztosítani.

Bölcskei Gusztáv, a zsinat lelkészi elnöke fontosnak tartotta informálni a tagokat – illetve a külföldi partneregyházak küldötteit – hogy az egyház eddig is foglalkozott a kérdéskörrel, ám a módosítás pontosan azt jelenti, hogy az egyházi szankcionálás ne várja meg a bírósági határozatot. Hozzátette, hogy nagy feladat még a megelőzés, lelkigondozás kérdése, és további beszélgetések szükségeltetnek. Szabó István dunamelléki püspök szerint akkor járunk el bölcsen, ha az esperes újra a lelkipásztor lelkipásztora lehetne. Ugyanakkor fontosnak tartotta megemlíteni, hogy „a törvény nem szünteti meg a bűnt". A parázs vitához még számos hozzászólás érkezett. Ezek egy része túl korainak tartotta a felfüggesztést, és egyfajta „békéltető tárgyalást" javasol. Mások újra a megelőzést hangsúlyozták. A Zsinat tagjai két ellenszavazattal megszavazták a módosító javaslatot, amely kimondja, hogy a lelkészt fel kell függeszteni szolgálatából és el kell indítani vele szemben a fegyelmi eljárást, ahogy az egyházi bíróság elnöksége tudomást szerez a lelkész válóperének megindításáról.

14:20 Harmathy András, az Egyházi Jövőkép Bizottság elnöke beszámolt a bizottság munkájáról. Elmondta, hogy ha az egyház ilyen nevű bizottságot hoz létre, az az önmaga iránti kritikus magatartást mutatja. „Egyházunk, gyülekezeteink és intézményeink nem sodródni kívánnak a társadalmi-politikai és gazdasági változások közepette, hanem stratégiailag, ugyanakkor a Szentlélek egyházat teremtő és megújító erejét segítségül híva kívánnak cselekedni, legyőzve a tehetetlenségérzést és rezignált félelmet, ugyanakkor kifejezésre juttatva a reménységet, hogy egyházunk (minőségi és mennyiség értelemben egyaránt) növekedésre hívattatott!" – olvasható a jelentésben, és ezt hangsúlyozta beszédében Harmathy.

A bizottság főbb irányvonala: „A gyülekezetekben élő egyház és az egyházban élő gyülekezetek: Isten missziójának eszköze". Harmathy a határozati javaslatok között elmondta, hogy 2013. február 1-ig jelentést készítenének a jövőre vonatkozó vízióról a gyülekezetek bevonásával. A bizottság 2013 júniusáig cselekvési tervet készít, amit az őszi zsinaton mutatna be. Simonfi Sándor Budapest-északi esperes hozzászólásában elmondta, hogy a bizottság „a lehetetlenre vállalkozott", s örömét fejezte ki a bíztató előterjesztés láttán. Szerinte igen nehéz azt mondani egy kérdésre, hogy „nincs arra válasz".

Szabó István dunamelléki püspök hozzászólásában kiemelte, hogy érdemes lenne a „Krisztus a jövő, együtt követjük őt" jelmondatot használni, és néhány szövegbeli javításra tett ajánlást. A püspök hangsúlyozta – utalva Ravasz László püspök egykori mondására – hogy az egyház növekedése „kifelé és felfelé" lenne üdvözlendő, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy a jelentésben megfogalmazott krízisek között az „örök krízis", az „Isten és ember közötti örök krízis" problémakörét is érdemes lenne hozzátoldani. Bertalan János tiszántúli világi tag kiegészítést javasolt a feladattervezet kapcsán, és egyfajta Bölcsek Tanácsának felállítását szorgalmazta. A Zsinat a bizottság előterjesztését elfogadta.

14:00 Velkey György főigazgató, az MRE Bethesda Gyermekkórházának igazgatója megemlékezett a húsz éves kórház történetéről. Vetítéssel egybekötött előadásában ismertette, hogy az intézmény eredetileg 1866. január elsején alapult. Új történetének bemutatásakor többek között elmondta, hogy az épület minden tere megújult és jelentős külföldi szakmai kapcsolatokat ápolnak. A főigazgató kiemelte, hogy a munkatársak nem egyedül, hanem közösséget alkotva gyógyítanak.

13:58 Folytatódik a tanácskozás. A 25. zsoltár éneklésével hívogatják a még kint lévő zsinati tagokat az ülésterembe. Először a húsz éves Bethesda Gyermekkórházat köszöntik.

13:53 Újabb interjú! Néhány perc múlva kameránk elé áll Didier Crouzet, a Francia Református Egyház külügyi irodavezetője.

12:25 Bölcskei Gusztáv ebédszünetet rendelt el. A közvetítés szünetében riporterünk Lovas András gazdagréti lelkipásztorral beszélget az egyik délutáni témáról, az Egyházi Jövőkép Bizottság  munkájáról.

11:45 Az Egyházi Jövőkép Bizottság munkájához kapcsolódva Thomas Wipf tart előadást az Európában zajló protestáns egyházreformok tapasztalatairól.  „Európa protestáns egyházai hasonló helyzetben vannak, mint az MRE. Alapkérdés, hogy hogyan állunk hozzá egyházunk megújításához: Bizonytalanok vagyunk? Való igaz, nehéz változtatnunk, hiszen a változás mindig bizonytalanságot jelent, de nem kell megijednünk, mert nem vagyunk egyedül, beszélgetnünk kell" – mondta, idézve Zwinglit: „az Úr megóvja egyházát”, illetve Luthert: „Az egyháznak reformációra van szüksége, és Isten segíti a reformációt”. Ezután svájci tapasztalatait osztotta meg. 

>> Thomas Wipf előadásáról részletesen itt olvashatnak

11:40 Amerikai köszöntés. Duncan Hanson református lelkész, az Amerikai Református Egyház (RCA) Európáért is felelős referense, egyben az Amerikai Presbiteriánus Egyház lelkésze köszönti az egybegyűlteket.

Hanson, aki egyházunkkal a kommunizmus végén került kapcsolatba, tíz egyház nevében köszönti a Zsinatot. „Nem tudom, tudtok-e arról, hogy egyházatok milyen fontos szerepet játszik az RCA életében. Huszonkét éve értetek imádkozunk, tanulunk tőletek. Nem lehet úgy reformátusnak lenni a világban, hogy az ember ne tudja, mi a szerepetek, nektek, az egyik legrégebbi református egyháznak a világon" – mondta el, ironikusan hozzátéve, hogy az amerikai nemzet olyan nép, aki hajlamos elfeledkezni a többi nemzetről, ezért arra kérte a magyar reformátusokat: „ne hagyjatok magunkra”.

11:30 Joel Ruml, a Cseh Testvérek moderátora köszönti a zsinati tagokat. Ruml, aki aktív börtönmissziós szolgálatot végez lelkigondozóként, elmondta, hogy „együtt tudunk tenni a gyülekezetek reformjáért, hiszen ez mindenhol aktuális". Szerinte változtatni kéne a hőfokon, ahogy az evangéliumhoz viszonyulunk, és ahogy általa élünk: „sem nem hidegek, sem nem forrók, hanem langyosak vagyunk, mi keresztyének. Pedig itt az idő, hogy megmutassuk a világnak, hogy milyenek vagyunk, ha Isten szeret minket". Csehországban talán még rosszabb a helyzet, mint Magyarországon. „Nincs időnk arra, hogy stagnáljunk, hogy megálljunk. Kritikus pillanatok jöttek el, és megígérem, hogy partnerek leszünk ebben a folyamatban, és remélem, hogy ezt az utat Isten áldása kíséri" – mondta.

11:22 A testvéregyházak képviselőinek bemutatkozásával folytatódik az ülés. Bölcskei Gusztáv, a zsinat lelkészi elnöke köszönti a külföldi delegációkat – többek között a francia, holland, rajnai, vesztfáliai, litván, amerikai, koreai, dél-afrikai egyházi képviselőket. „A sok vendég jelenléte kifejezi a Magyarországi Református Egyház szándékát a nyitottságra, a tanulni vágyásra" – mondta el a püspök.

Külföldi vendégek a zsinati ülésen

10:54 A szünetben beszélgetést láthatnak Bölcskei Gusztávval.

10:51 Soós Géza-jubileum. A szünet előtt néhány szó erejéig megemlékeztek a szintén száz éve született Soós Gézáról. A jubileumra egy könyv is megjelent, mely a lelkipásztor válogatott  prédikációit tartalmazza.

10:50 Zsinati Tanács. A testület meghallgatta, majd elfogadta Huszár Pál beszámolóját a Zsinati Tanács november 14-i üléséről

10:45 A Zsinat elfogadta a zsinati ciklusterv megvalósításának állásáról szóló beszámolót.

10:39 „Tebenned bíztunk eleitől fogva..." Az elnöki megnyitó végén a Zsinat tagjai elénekelték a 90. zsoltár első versszakát.

10:29 A Zsinat ünnepélyesen búcsúzik Soós Lászlótól, aki harminchárom éven át vezette a Zsinat jegyzőkönyveit. A nyolcvannyolc éves lelkipásztor, gyorsíró, fordító, orgonista 1979-től idén tavaszig jegyzőkönyvezte a zsinati üléseket. Betegsége miatt, fájó szívvel kérte felmentését szolgálatából. Tizennégy évig szolgált Nagylókon, gépíróként dolgozott, szolgált a Zsinat külügyi osztályán, a rendszerváltás után megszervezte a parlamenti gépirodát.

Bölcskei Gusztáv méltatta a nyugdíjas lelkészt sokrétű műveltségét, irodalmi és bibliafordítói munkásságát, majd felolvasta a Soós László által héberből lefordított, versbe szedett 90. zsoltárt. „Érezd Istennek szeretetét, kedves Laci bácsi és érezd a mienket, s add át családodnak" – így kívánt erőt, egészséget a Zsinat lelkészi elnöke az ülésen megjelent Soós Lászlónak, majd átnyújtotta neki a 450 éve megjelent Tarczali Hitvallás díszes kiadásának egy példányát.

10:15 Bölcskei Gusztáv megköszönte a Heidelberg Káté új fordításáért végzett munkát, majd megemlékezett a száz éve született Jakab Miklósról, aki életét a vak- és siketmissziónak szentelte. Erőfeszítései nyomán pontírással készült Biblia került forgalomba, meghonosodtak a jelnyelven zajló istentiszteletek. (A tíz éve elhunyt fasori lelkipásztor életét a Kálvin Kiadó nemrég megjelent kötete mutatja be.) A Zsinat lelkészi elnöke virággal köszöntötte Jakab Miklós özvegyét, aki szót kért, s arról beszélt a zsinati tagoknak, hogy Jézus számára a vakok, bénák, poklosok segítése nagyon fontos volt, erre pedig nem teológusokat, hanem alkalmatlan embereket használt. „A vakok és siketek között sok csodát lehet átélni, de csak akkor, ha szeretettel fordulunk hozzájuk" – tette hozzá korát meghazudtoló lendülettel az idős hölgy. Felszólalását tapssal jutalmazták.

9:37 Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke köszönti a zsinati tagokat, a külföldi vendégeket és a közvetítés nézőit. „A mai napon egy olyan dimenzióját élhetjük át a zsinati munkának, ami kiemel minket saját helyünkről, hiszen együtt lehetünk a keresztyén anyaszentegyház világméretű közösségében, s ettől az egyetemes közösségtől eljuthatunk egészen a személyes felelősségvállalásig" – mondta. „Ne felejtsük el, mindannyian tartozunk Istennek, de ő elengedte adósságunkat." Szerinte ebben gyökerezik a szabadságunk, s a felelősségünk is, hogy megszólítsunk másokat.

A püspök beszélt a GEKE firenzei nagygyűlésén elfogadott, protestáns felelősségvállalásra buzdító nyilatkozatról, mely arra buzdít, hogy a válsággal szembe nézve is tudjunk „szabadok lenni a jövőre". Ha az egyház képes imádságban hordozni a társadalmat, annak vezetőit, akkor szabadul fel, véli Bölcskei Gusztáv. „Az igazság nem olyan, mint a másik ember arcába dobott kesztyű, hanem mint a másiknak odanyújtott kabát" – tette hozzá.

A Zsinat lelkészi elnöke megemlékezett az ötven éve összehívott II. vatikáni zsinatról is. Bölcskei abban látja a katolikus zsinat jelentőségét, hogy az egy újfajta egyházképet és emberképet tükrözött, s vállalta az újraértelmezés lehetőségét. „Hogyan lehet a régit és az újat összeilleszteni? Azt gondolom, ez a kérdés számunkra is" – utalt a püspök a református egyház megújulási törekvéseire. 

>> Protestáns józansággal Európában – Bölcskei Gusztáv elnöki megnyitója

9:36 Számba vették a megjelent és a kimentésüket kért zsinati tagokat, a testület határozatképes. A tegnap elfogadott napirend szerint folytatódik az ülés.

9:28 Huszár Pál hivatalosan is megnyitotta a XIII. zsinati ciklus tizenegyedik ülésszakának csütörtöki tanácskozását. Megválasztották az ülés jegyzőit.

9:03 „Az egyháznak a Jézus a fundámentoma..." Arjan Plaisier, a holland Protestáns Egyház főtitkárának angol nyelvű áhítatával kezdődött meg a Zsinat ülése. Beszédében az egyház alternatív társadalomként való megjelenítését vázolta fel. Azt vezette le Ézsaiás társadalma alapján, mik a legfőbb jellemzői egy ilyen alternatív közösségnek. Ezek az istenfélelem, az Istenbe vetett bizalom, a hit titkának megőrzése és annak továbbadása.

„Csak a bizalom képes legyőzni a rettegést, a istentiszteletünk ennek a bizalomnak a gyakorlása" – mondta a holland lelkész, aki az egyház szerepéről beszélt a bizonytalan társadalmi-gazdasági helyzetben. „Az egyház arra hivatott, hogy jellé tegye Krisztus örömhírét a világ nyílt terein."

>> Olvassa el a nyitó áhítatról készült részletes tudósításunkat

8:50 Öt perc múlva kezdődik élőképes közvetítésünk, kilenckor pedig a Zsinat csütörtöki ülése.

A szöveges közvetítést készítették: Csepregi Botond, Feke György, Kováts Annamária, Sereg Krisztián (fotó), Sindelyes Dóra. Az élőképes közvetítést a Károli Gáspár Református Egyetem Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézete, valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Stúdiója biztosították.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.