Az Egyházi Jövőkép Bizottság első ülése

2012. április 13., péntek

Április 11-én ült össze először az Egyházi Jövőkép Bizottság. Az első ülésen megtörtént a jelenlévők bemutatkozása, a bizottság feladatának, munkarendjének áttekintése, és a bizottság elnökének megválasztása.

„Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő Fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok.  Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok: sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: ’Az igaz ember pedig hitből fog élni.’" – Pál apostol a rómaiakhoz szóló első levelének e részletével köszöntötte Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke az Egyházi Jövőkép Bizottság tagjait az első ülésen.

Minek is van rá szükség?

Az Egyházi Jövőkép Bizottságot, mint a balatonszárszói, tematikus ülésen felvetett kérdések, problémák feldolgozására, az eredmények továbbvitelére javaslattevő bizottságot a Zsinat tavaly novemberi ülésén hozták létre. A Bizottság mandátuma a következő: a XIII. Zsinat munkaterve és a tematikus Zsinat felvetései alapján az egyházi munka irányának meghatározására, egyházszervezeti, finanszírozási, egyházfegyelmi és liturgiai, istentiszteleti kérdések megoldására elvi és gyakorlati javaslatok kidolgozása a Zsinat számára.

Hivatalból tagja a hat állandó zsinati bizottság elnöke: Bellai Zoltán, a Gazdasági Bizottság elnöke, Fazakas Sándor, a Tanulmányi és Teológiai Bizottság elnöke, Hörcsök Imre, az Oktatásügyi Bizottság elnöke, Püski Lajos, a Missziói Bizottság elnöke, Szalai László, a Kommunikációs Bizottság elnöke, Vad Zsigmond, a Külügyi Bizottság elnöke. Melléjük kilenc tagot választott meg idén február 22-én a Zsinati Tanács. Név szerint: Bereczky Ildikó harkányi lelkésznőt, Dienes Dénes sárospataki gyűjteményi igazgatót, tanszékvezető egyetemi tanárt, Enghy Sándor egyetemi tanárt, Lovas Andrást Budapest-gazdagréti lelkészt, Dr. Módis László orvos egyetemi tanárt, Patkó Gyulát, a Miskolci Egyetem rektorát, Varga Péter ügyvédet, Harmathy András szigetszentmiklósi lelkipásztort és Tőkéczki Ilona miskolci presbitert, egyetemi oktatót, a tiszáninneni egyházkerület szociológus munkatársát.

Az április 11-én a zsinati székházban ülésező bizottság a legelső alkalmat a jelenlévők bemutatkozásának, a bizottság feladatának, munkarendjének áttekintésének, meghatározásának és a bizottság elnökének megválasztásának szentelte. Bevezetőjében Bölcskei Gusztáv a bizottság megszületésével kapcsolatban felmerülhető kétségről beszélt: minek is van szükség egy ilyesfajta bizottságra? Hiszen elég lenne Krisztusra bízni magunkat és Isten akarata úgyis érvényesül – mondhatják a szkeptikusok. Ugyanakkor az egész világ reformátussága aggódik az egyház jövőjéért, és a külföldi egyházak egyre többet vállalnak azért, hogy híveik száma ne csökkenjen, és hogy a fiatalokat bevonzzák a gyülekezetekbe – állapította meg a püspök, aki szerint a jelen kor kihívásai az egyház korábbi korszakokban jelentkező krízishelyzeteire emlékeztetnek, és az egyháztagok aktivizálását, szolgálatát igénylik a változáshoz. A magyar reformátusság a kontinenst tekintve nagy létszámú egyháznak minősül: Svájc, Hollandia és Skócia után a felső mezőnybe tartozunk – emelte ki nemzetközi körképében Bölcskei.

A tagok bemutatkozása után a bizottság megválasztotta az elnököt, Harmathy András szigetszentmiklósi lelkipásztort. Az ad hoc bizottság titkárának a Zsinat Elnöksége Ódor Balázst, a Zsinati Hivatal Külügyi osztályának vezetőjét kéri fel.

A bizottsági munkaterv megvitatása kapcsán kiderült, hogy a következő, érdemi lépésre azután kerül sor, hogy a Teológiai és Tanulmányi Bizottság – a Zsinat vonatkozó határozata értelmében - elkészítette a javaslatot az egyház szolgálata jövőbeni teológiai hangsúlyai meghatározására. Emellett a megválasztott elnök javaslatára a hasonló helyzetben lévő - vagy volt - protestáns felekezetek esettanulmányainak összegyűjtése is megindult. Az Egyházi Jövőkép Bizottság legközelebb június 12-én ülésezik újra. Ekkor a munkaterv pontosítása mellett beszámolót hallgatnak meg a Bizottságéhoz hasonló feladattal megbízott külföldi testvéregyházi testületek, folyamatok tapasztalatairól.

reformatus.hu

Fotó: Sereg Krisztián

 

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.