Záróüzenet Puszanból

2013. november 08., péntek

Hazai idő szerint hajnali öt órakor a záróüzenet elfogadásával ért véget az EVT 10. nagygyűlése Puszan városában.

Az Egyházak Világtanácsának 10. nagygyűlése szokás szerint a tagegyházakhoz és a világ keresztyénjeihez címzett üzenettel zárult, amit hosszas vita végén fogadott el a plénum. Az üzenet a Puszanban összegyűlt egyházi delegáltak felhívása arra, hogy a sokszínű közösségért, a Lélek átformáló erejéért hálát adva, az egyházak Isten vándorló népeként újból elkötelezzék magukat a közös tanúságtételre és az összefogásra a teremtett világáért és a békéért végzett szolgálatban. Az üzenet a keresztyéneken túl minden jóakaratú emberhez is szól.

A záróüzenet:

Csatlakozz a zarándoklathoz
„Istenünk könyörülő irgalmáért,
amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból,
hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak,
hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára."
(Lukács 1,78-79)

Kedves Testvérek, köszöntünk titeket Krisztus nevében.

A Koreai Köztársaságban találkoztunk 2013. október 30. és november 8. között az Egyházak Világtanácsa (EVT) 10. nagygyűlése alkalmából. A közösség 345 tagegyházából és az ökumenikus mozgalom partnerszervezeteiből érkezve imádságban gyűltünk össze, megosztottuk egymással helyi közösségeink történeteit és megszívleltük a szenvedés és reménység megragadó üzeneteit. Hálásak vagyunk a közösen kiadott, cselekvésre indító nyilatkozatokért. Közös zarándoklatunk a nagygyűlés témáját követte: „Élet Istene, vezess minket igazságra és életre!".

Puszan városában közösen jártuk be azt az utat, amely átformált minket – imádkozunk azért, hogy miközben Isten folyamatosan formál minket, egyben tegyen minket a béke eszközévé is. Sokan közülünk Korea más vidékeire is ellátogattunk, ahol tanúi lehettünk a konfliktus és megosztottság sújtotta társadalom sebeinek. Mennyire fontos az igazság a béketeremtésben; a gyógyulás a megbékélésben; és a szívek megújulása ahhoz, hogy a világ teljessé lehessen! Bátorítólag hatottak ránk az aktív és elkötelezett egyházak, amelyekkel találkoztunk; munkájuk gazdag gyümölcsöt terem.

A koreai egységkeresés tapasztalatait a reménység jeleként osztjuk meg a világgal, hiszen nem ez az egyetlen ország, ahol az emberek megosztottságban élnek, szegénység és gazdagság, boldogság és erőszak, jólét és háború között. Nem hunyhatunk szemet a világ rideg valósága felett és nem lankadhatnak kezeink Isten újjáteremtő munkájának szolgálatában. Közösségként az EVT szolidaritást vállal a koreai félsziget lakóival és egyházaival és mindazokkal, akik az igazságot és békét munkálják.

A teremtő Isten minden élet forrása. Jézus Krisztus szeretetében és a Szentlélek kegyelméből Isten gyermekeinek közösségeként együtt haladunk az Ő országának megvalósulása felé. Isten irgalmát keresve arra hívattunk, hogy sokszínűségünkben is Isten teremtett világának jó sáfárai legyünk. Ez az új ég és új föld látomása, ahol Krisztus „lesz minden mindenekben" (Efezus 1,22).

A globális krízis világában élünk. Gazdasági, ökológiai, politikai, társadalmi és lelki kihívásokkal szembesülünk. Amikor sötétségben és a halál árnyékában járunk, szenvedünk vagy üldöztetés ér minket, fedezzük fel, hogy milyen drága ajándéka is a feltámadott Úrnak a reménység! A Szentlélek tüzével a szívünkben imádkozunk Krisztushoz, hogy világosítsa meg a világot: az ő világosságáért könyörgünk, hogy egész lényünket átformálja és így gondoskodjunk a teremtett világ egészéről és erősítsük meg: minden ember Isten képére teremtetett. Meghallgatva azok hangját, akik a társadalom peremére szorultak, osszuk meg egymással azt, amire a reménység és állhatatosság tanít bennünket. Vezessen minket Isten megvilágosító Igéje utunkon!

Együtt akarunk továbbmenni ezen az úton. Ahogy puszani élményeink kihívás elé állítottak minket, úgy mi is felhívunk minden jóakaratú embert arra, hogy Istentől kapott ajándékaitokat váltsátok átformáló tettekké. A nagygyűlés arra hív titeket, hogy csatlakozzatok zarándoklatunkhoz. Legyenek egyházaink a gyógyulás és együttérzés helyei és szórjuk el Isten igéjének magvait úgy, hogy az igazság növekedjék és Isten mélységes békéje nyugodjon meg a világon!

Boldogok, akik megtartják a törvényt,
akiknek tettei mindenkor igazak.
Zsoltár 106,3

Élet Istene, vezess minket igazságra és békére!

Külügyi Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.