Mert valóban kincs és Isten ajándéka az idő

2011. december 31., szombat

"Tegyük fel ezt a kérdést: ki és mi a legfontosabb az életemben? Gondolom, a válasz ehhez hasonló: A legfontosabb az Istennel való kapcsolatom Jézus Krisztus érdeméért a Szentlélek ajándéka a hit által. Ez a legfontosabb" - írja Poznán Béla, az Egyesült Államokbeli Kálvin Egyházkerület püspöke újévi meditációjában.

“Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” Zsoltárok könyve 90:12

 

Amerikában szokásos, hogy az év végén a hírlapok megemlékeznek az elmúlt év kiemelkedő napjairól, eseményeiről és személyeiről.  Írnak arról is, hogy mit várhatunk az új esztendőben és eljövendő  évtizedekben. Rendszerint tévednek. Évtizedekkel korábban, 1967-ben ígérték, hogy a technológia fejlettségének köszönhetően a munkaidő heti 22 órára csökken majd és mindössze 27 hetet fogunk dolgozni az év folyamán és a fő gondunk az lesz, mit tegyünk a szabadidőnkben. A valós eredmény más képet mutat Amerikában: 14 millió ember elvesztette munkáját és 44.7 millióan állami támogatásból élnek. Sokszor a munkanélküliek sem tudják mit, kezdjenek szabadidejükkel. Feltételezem, hogy Európában is hasonló a helyzet, csak a számok különböznek. Életünk jellemzője lett a rohanás. Sietve megyünk, gyorsan beszélünk, kapkodva eszünk, és étkezés után ezt mondjuk “engedelmet kérek, sietnem kell”.

Itt állunk 2011  küszöbén és a zsoltárossal imádkozzuk “Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” Zsoltárok könyve 90:12. Az Isten igéje arra is tanít , hogy: Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. Efézusi levél 5:15-17. Pál apostol arra tanít minket, hogy a mi időnk a földön nem végtelen hanem ki van mérve. Egy  évnek 8760 órája van. A Zsoltáros azt írja: “Jelentsd meg Uram az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok. A 90. zsoltár 10. verse pedig igy tanít minket: A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk. Az amerikai biztosító társaságok újabban az átlag életkort 75 évben állapították meg. Ennek alapján árusítják a drága életbiztosításokat. Felmerül a kérdés, hogy a rendelkezésükre álló sok éves statisztikát veszik alapul, vagy ők is olvassák a 90. zsoltár 10. versét? Pál apostol arra bíztat, hogy “Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok” Efézusi levél 5:16. Valóban nehéz időket élünk szerte a világon. Meg ne csaljon minket a gonosz, hogy még az Istentől kapott időnktől is megraboljon. Mert valóban kincs és Isten ajándéka az idő. Elgondolkodom, hogy mennyi időt vesztegetünk el haszontalanul, vagy éppen vétkezvezve és vétkeinket takargatva. A 32. zsoltár emlékeztet erre.  Ráadásul még a jószándékunk és vélt jótetteink sem igen jók, ha nem az Isten akarata szerint valók. Emlékezzünk Jézus földi barátaira Máriára, Mártára és Lázárra. “Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba; egy Mártha nevű asszony pedig befogadá őt házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az ő beszédét. Mártha pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban; előállván azért, monda: Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig, monda néki Jézus: Mártha, Mártha, szorgalmas vagy és sokra igyekezel: De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle. Lukács 10:38-42

Richard Swenson, orvos könyvet írt korunk nagy bajáról a szorongásról és a stresszről az ő szóhasználata szerint a “túlterheltségről”. Egy orvosnak átlagosan 220 orvosi tanulmányt cikket kell elolvasnia havonta, hogy lépést tudjon tartani az orvostudomány újabb eredményeivel. De túlterheltek vagyunk a számláink fizetésétől, mert sok olyan dolgot vásárolunk amire valójában nincs is szükségünk, elkötelezettségeink terén és ideje szempontjából, mert többet vállalunk magunkra, mint amit tisztességesen elvégezhetünk.  A hivatali időnket az internet a világháló terheli le. A mi zaklatott és rohanó világunkban szorongás, stressz és túlterhetség van jelen sok családban, közösségben.  És hívogat minket Jézus gyógyitólag már évszázadokon keresztül: Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”Máté 11:28-30

A legfontosabb, az életünkben, hogy megismerjük és felismerjük az Isten akaratát és cselekedjük azt. Erre kell összpontosítanunk.  “Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.” Efézusi levél 5:17

Mit gondolsz testvérem, mi az Úr akarata a 2011 esztendőben. Nyilván az Isten Szentlelke nagyon időszerűen és pontosan megjelentheti ezt, mint arra sok-sok példával szolgál a Szentírás.

De általánosan is adott az Úr örökértékű kijelentést a Bibliában.  Így is feltehetjük a kérdést: Gondolod-e, Testvérem,  hogy az Úr Isten a mi mennyei Atyánk azt akarja, hogy az életünk tele legyen aggódással, félelemmel, szorongással, túlterhetséggel, csalódással,  hitetlenséggel, reménytelenséggel, szeretetlenséggel? A válasz így már könnyebb. Isten ezt nem akarja.

A Bibliát naponként imádságos szívvel olvasva elénk tárul Isten általános és speciális életünkre szabott akaratának  igéje a bibliai történetekben és a prófétai és apostoli Igékben. Áldás lehet és nagy biztatás számunkra Jézus szava a Hegyi Beszédben : “Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.” Az Isten akaratát keresőknek Pál apostol így ír: Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”Rómabeliekhez írt levél 12:1-2

 

Fogadjatok tőlem az újesztendőben néhány testvéri tanácsot. Igyekezzünk a prioritások az elsődleges dolgok tisztázására. Tegyük fel ezt a kérdést: ki és mi a legfontosabb az életemben? Gondolom, a válasz ehhez hasonló: A legfontosabb az Istennel való kapcsolatom Jézus Krisztus érdeméért a Szentlélek ajándéka a hit által. Ez a legfontosabb.  Ez határozza meg az elsődlegességet, a fontossági sorrendet a döntéseket, a tervezést, a kapcsolattartást. Aztán jön a család, szeretteim, egyházam, hazám, és minden más ami számomra fontos. Lehetséges, hogy a sorrend személyekként  változhat. De a vasárnapi istentiszteleten való részvételemet  az Istennel és az ő népével való kapcsolatom ápolását, sem eső, sem hó, sem vásárlás, sem sportesemény nem előzheti meg. Mert Isten a Jézus Krisztusban az életem középpontja, a többi csak ezt követheti.  Időt kell szakitanunk a Biblia rendszeres olvasására és az imádságra. Lelkileg csak így növekedhetünk. Imádkoznunk hálaadással kell,  Istent dicsérően és magasztalva minden ajándékáért a Jézus Krisztusben nyert váltságért , bűneink bocsánatáért, az üdvösségért, szeretteinkért, és az Úr Jézustól tanult imádság példáját követve. Időt kell szánnunk a család közösségének ápolására.  A házastársak is találjanak időt, amit együtt töltenek, és hasonlóan minőségi időt rendszeresen a gyermekek számára. A gyermekek gyorsan felnőnek  nagyon fontos, hogy jót és hasznosat tanuljanak tőlünk és az is jó, ha szépre jóra és szeretetünkre emlékeznek majd, ha már nem lehetünk velük.

Életünk legtöbb idejét a munkánk végzésével töltjük. Becsületesen  dolgozzunk, és tudatosítsuk, hogy  Isten a megélhetésünk, boldogulásunk  javaival ajándékoz meg a jól végzett  munkánk  jutalmaként.  Igyekezzünk úgy élni a mában, hogy ne kelljen szégyenkeznünk  a tegnapért. Végezetül Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint a mikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.Rómabeliekhez írt levél 13:11-12

 

Szeretett Testvéreim!
Istentől megáldott, békességes új esztendőt kivánok Néktek!

Poznán Béla, püspök
Krisztus Egyesült Egyháza,
Kálvin Egyházkerület, USA

Istent keresem

2Móz 7,26–8,28

„Én, az Úr, itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink