Az Elnökségi Tanács megkezdte a Zsinat előkészítését

2010. október 23., szombat

A testület Berekfürdőn tanácskozott és elsősorban a novemberi zsinati ülés tervezett témáit tárgyalta, közte a szárszói SDG konferenciatelep üzemeltetésének ügyét.

Berekfürdőn tartotta kétnapos, kihelyezett ülését október 20-21-én a Zsinat Elnökségi Tanácsa (ET). A testület évente egyszer kétnapos ülést tart azért, hogy a Zsinat ülését megfelelően előkészíthesse. Az Elnökségi Tanács ülésének fő feladata ezúttal a Zsinati Tanács november 17-i ülése, illetve a november 18-19-i zsinati tanácskozás előkészítése volt.

Az ülésen a Dunamelléki Egyházkerület képviseletében Peterdi Dániel főjegyző és Tőkéczki László főgondnok, a Dunántúli Egyházkerület képviseletében Steinbach József püspök és Huszár Pál főgondnok, a Tiszáninneni Egyházkerület képviseletében Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok, a Tiszántúli Egyházkerület képviseletében Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, Dr. Imre Sándor főgondnok, valamint Dr. Kocsis Márta jogtanácsos és Tarr Zoltán zsinati tanácsos vett részt.

A zsinati üléssel összefüggésben az Elnökségi Tanács megvitatta többek között az egyházközségek státuszáról szóló törvénymódosítás-tervezetet. A lelkészek jogállásáról szóló, több éve napirenden lévő törvény tervezetével kapcsolatosan az ET arra a megállapításra jutott, hogy mielőtt a törvénnyel érdemben foglalkozna, szükséges annak a folyamatnak a felvázolása, amely a lelkészképzéstől a lelkipásztor nyugdíjba meneteléig jelenti a lelkészi életpályát. Szintén ezzel összefüggésben szükséges a lelkészi életpályához kapcsolódó fogalmak, egyházi kifejezések egyértelműsítése és egységesítése.

A novemberi zsinati ülés foglalkozni fog a gazdálkodási törvény módosításával is. A Gazdasági Bizottság és a Jogi Bizottság által előkészített változatot az ET megtárgyalta és támogatólag terjeszti a Zsinat elé. Szintén napirenden lesz a Tényfeltáró Történész Bizottság (TTB) jelentése, ennek előzményként az ET tájékoztatást kapott a TTB szeptemberi megalakulásáról és elkészült szmsz-éről. A történészbizottság elfogadta az ET által ajánlott kutatókat a múltfeltárás konkrét kutatói feladatainak ellátására, ezért őket – az elfogadott határozat értelmében – a Zsinat elé terjeszti megválasztásra.

A Teológiai és Tanulmányi Bizottság a múltfeltárásról szóló zsinati határozat értelmében előterjesztést készített a Doktorok Kollégiumával közösen a megbékélés témaköréről, ezt az anyagot is megvitatta és kommentálta az ET.

A Zsinati Tanács, majd a Zsinat nagy feladata lesz a döntés a balatonszárszói SDG konferenciatelep további üzemeltetéséről, tekintettel arra, hogy a jelenlegi üzemeletetési szerződés december 31-vel lejár. Az ET négy elképzelést ismert meg a konferenciatelep jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatosan, amelyekről hosszabban tanácskozott is. Az elhatározás szerint a testület ezt a négy javaslatot terjeszti majd a Zsinati Tanács elé, megjelölve azt a megoldási elképzelést, amelyet a maga részéről több szempontból kivitelezhetőnek tart. Az elgondolás szerint ezen változatok figyelembevételével fogja tudni a Zsinat a végső döntést meghozni a továbbüzemeltetésről.

Az ET szintén foglalkozott a lelkészi nyugdíjak és a Református Lelkészi Nyugdíjintézet, illetve a nyugdíjalap működésével és javaslatot fogalmazott meg a Zsinati Tanács számára, amely a lelkészi nyugdíjrendszer hosszú távú működésével foglalkozik.

A Zsinat és a Zsinati Tanács előkészítése mellett a tanács foglalkozott minden olyan üggyel és kérdéssel, amely az elmúlt hónapban felmerült, illetve vezetői döntést igényelt. Ezek között szerepelt a Szerbiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) helyzete. Az ET megismerte Veres Sándor dunamelléki világi főjegyző – aki a Generális Konvent Elnöksége megbízásából személyesen jelen volt – beszámolóját a délvidéki zsinati tanács üléséről. Ennek alapján, az SZRKE-ben kialakult legitimációs válság miatt úgy határozott, hogy amennyiben a szerbiai egyház püspökével való békéltető megbeszélés nem jár sikerrel, úgy a Generális Konvent Elnökségét egy közös nyilatkozat kiadására kéri fel. A testület tagjai egyértelműen kifejezték aggodalmukat és a békés megoldást kereső szándékukat a szerbiai egyházban kialakult helyzettel kapcsolatban.

Az Elnökségi Tanács tagjai véleményezték a nemrégiben megjelent Kálvincsillag című magazint, a Magyar Református Egyház lapját, és örömmel fogadták a Kárpát-medencei magyar reformátusságot bemutató szép kivitelű kiadvány első számát. Az ET tagjai észrevételeiket – kiegészítve a szerkesztők véleményével – a Generális Konvent Elnöksége november 15-i, kolozsvári ülése elé terjesztik.

A testület előterjesztést hallgatott meg egy református szakképzési rendszer és hálózat esetleges elindításáról. Megbízta a Zsinat Elnökségét, hogy ezzel kapcsolatosan az oktatási bizottság bevonásával a szükséges egyeztetéseket az egyházon belül és az illetékes kormányzati szervekkel végezze el.

Az ET örömmel értesült arról, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem benyújtotta a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2009. évi zárszámadását és pénzügyi beszámolóját, melyet a Zsinati Tanács ülése fog majd tárgyalni.

A tanács a következő ülését november 10-én tartja.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.