Ez történt a Zsinat csütörtöki ülésén

2013. november 14., csütörtök

Megkezdődött a Magyarországi Református Egyház XIII. zsinati ciklusának tizenharmadik ülése. Csütörtöki események percről percre.

20:33 A Zsinat csütörtöki ülése befejeződött. Holnap délelőtt kilenckor folytatja munkáját a testület.

20:32 A Zsinat tájékoztatást fogadott el arról, hogy a tiszántúli református egyházkerület két helyet engedett át a Magyar Református Egyház közös zsinatában a Kanadai Református Egyház számára. A testület arról is tájékoztatást hallgatott meg, hogy mi lesz a menete a következő év elején induló, és a Zsinat 2015 tavaszi megalakulásával záruló választási évnek.

20:29 A zsinati tagok mind a jelölési procedúrára, mind a helyettesítési, mind a névjegyzéki változásokra tett javaslatokat alaposan megcincálták, megrágták, majd végül több javítással, de elfogadták a választójogi törvény módosítását első és második olvasatban.

19:20 A következő évi egyházi választásokra készülve az 1996. évi (és azóta többször módosított) választójogi törvény és az idén elfogadott lelkésztörvény módosítása Kocsis Márta előterjesztésében került a Zsinat elé. A zsinati jogtanácsos emlékeztetett rá, hogy 2014 az egyházi választsok éve lesz a református egyházban, egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati szinten. Ezért összesítették azokat a javaslatokat, észrebvételeket, amelyek a választójogi törvényben irányoztak elő változásokat. A jogi bizottság megállapította, ezek alapaján koncepcionális változtatására nincs, apróbb kiigazításokra van szükség. A presbiterválasztások tapasztalataiból adódó és arra vonatkozó módosításokat a jogtanácsos elővezetése alapján a jogi bizottság nem tartja fontosnak most megvitatni és elfogadni, ezúttal a jövő évi választások alkalmával aktuális mozzanatokat szabályoznák.

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése azt javasolta, a tisztségről lemondott vagy a tisztséget el nem fogadó egyháztagok – világiak, lelkészi jellegűek egyránt – a szóban forgó posztra hat éven belül nem jelölhetők újra. Mivel a lelkészekre vonatkozó szabályok kikerültek a választójogi törvényből, ezt a módosítást a lelkésztörvénybe is be kellene vezetni. Felmerült, egyes egyházkormányzati posztokon több helyettesre van szükség, ezért az egyes tisztségviselők helyettesítésről, azok jogköréről az illetékes testület határozna a módosítás értelmében. A jogorvoslati kérelmek tapasztalata az is, hogy a választói névjegyzék, a választók körének meghatározása az egyik fontos mozzanat a választási eljárásokban. Így a választói névjegyzék összeállítása során lenne lehetőség kiigazításra, jogorvoslatra a névjegyzékkel kapcsolatban. A jelölési folyamatban a módosítások a jelölés elfogadásának folyamatát irányozzák elő pontosan szabályozni.

19:18 A Zsinat tagjai néma imádsággal gondoltak a Fülöp-szigeteki katasztrófahelyzet károsultjaira. Ezután a testület egyhangúlag fogadta el az MRSZ Alapítvány kuratóriumi elnökének beszámolóját.

19:00 Pál Sándor, az Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) kuratóriumi elnöke számolt be a segítő szervezet elmúlt időszakáról és az elkövetkezendő terveiről. Elmondta, hogy 27 programjuk fut jelenleg párhuzamosan. Legaktuálisabb feladatuk a segítő jelenlét a Fülöp-szigetei katasztrófahelyzetben, ahová hét főből álló orvoscsoportot küldtek ki. Az elnök kérte, hogy az zsinati atyák imádkozzanak az ottlevőkért. Beszédében megemlítette az egyháztáji vásár sikerét, a dunai árvíznél való helytállásukat. Kiemelte, hogy több száz önkéntest tudtak bevonni a víz elleni védekezésbe és a mentései munkálatokba. Hangsúlyozta, hogy újraindul a Mentőöv-program, januárban indul a közfoglalkoztatási programjuk, továbbá akadálymentesítési programot hirdettek meg. Arról is tájékoztatást adott, hogy hamarosan indul adventi kampányuk is.

18:56 A Zsinat Missziói Bizottsága kezdeményezte az MRE missziói törvényének felülvizsgálatát. A Zsinat a javaslatot elfogadta.

18:35 Püski Lajos a Zsinat elé terjesztette a cigánymissziós stratégia megvalósításának ütemtervét. Kiemelte az előző ülésen elfogadott stratégiai-teológiai dokumentumból, hogy az egyház küldetése minden emberhez szól, tekintet nélkül annak származására. A cselekvési terv három alapgondolata, célkitűzése: a gyülekezetek támogatásának fontossága, az egyház segítségével tapasztalják meg a cigányok Isten gyógyító kegyelmét, az egyház munkálja a megbékélést a cigányok és a többségi társadalom között. A levezető elnök, Huszár Pál megosztotta, hogy a nyugat-európai egyházvezetők, személyes tapasztalataik okán, jó véleménnyel vannak a magyarországi református cigánypasztorációról.

A testület elfogadta a cselekvési tervet, ugyanakkor megszüntette a Cigánymissziós Tanácsot, mert az bevégezte vállalt feladatát, amely a stratégia megalkotására vonatkozott.

18:33 A Tanulmányi és Teológiai Bizottság munkájáról az egyházzenei szolgálat tekintetében Fazakas Sándor számolt be. A Zsinat, az előterjesztést elfogadva, úgy határozott, hogy induljon meg az a jogszabályalkotó munka, amely alapján az egyházzenei-kántori szolgálat sajátos feladatairól külön egyházi törvény szülessen. Emellett megbízták a Tanulmányi és Teológiai Bizottságot, valamint a Jogi Bizottságot, hogy a megfelelő szakmai testületek bevonásával (ének- és zeneügyi előadók, DC Himnológiai Szekció, GK Liturgiai Bizottság, Énekeskönyv Bizottság) gyűjtse össze a konkrét javaslatokat, és azokat véleményezve a tervezett szabályozásról a következő alkalmas zsinati ülésen előterjesztést tegyen. (Ez utóbbi kitétel annak szól, hogy a XIII. zsinati ciklus utolsó ülése lesz a 2014-es tavaszi ülésszak, és ezen már nem biztos, hogy a Zsinatnak lesz erőforrása ennek a szabályozásnak a megalkotására.)

18:30 Új törvényt alkotott a Zsinat. Az új gazdálkodási törvényt először fejezetenként, majd együttesen is megszavazták a Zsinat tagjai, azzal a kitétellel, hogy az iratminták közé  további iratminták, sablonok kerülnek be a vállalkozási tevékenységet nem végző, egyszeres könyvvitelt végző egyházközségek számára. Az egyház gazdálkodásról szóló új törvénye az MRE 2013. évi soron következő törvénye lesz. A többéves előkészítői-törvényalkotói munka ért ezzel véget.

18:07 Némi szünet után folytatódik az ülés a gazdálkodásról szóló törvény módosításának harmadik olvasatban való tárgyalásával. Az előterjesztő, Bellai Zoltán visszautalt arra, hogy a második olvasatban való tárgyalás észrevételeit a rövid idő ellenére beépítették a szövegbe. Azt is leszögezte, hogyha elfogadják az egybegyűltek a harmadik olvasatot, azzal új törvény fog keletkezni. Feltette a kérdést, hogy a 2002-es gazdálkodási törvény módosítása vagy – lévén teljesen új a szöveg – új, 2013-as számozású jogszabály legyen-e. A Zsinat úgy döntött, új számozású törvényt alkot.

17:39 Kocsis Márta, zsinati jogtanácsos beszámolója az MRE Bethesda Gyermekkórháza alapító okiratának módosítása tárgyában. Dr. Velkey György kórházigazgatói, vezetői megbízatása 2013. november 30-án lejár. A Zsinat az MRE Bethesda Gyermekkórháza Alapító okiratának, az intézmény vezetőjének kinevezési rendjére vonatkozó 7. pontját a következők szerint módosítja: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét (főigazgatóját) pályázat útján kell kiválasztani, amely alapján őt a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége 5 évre nevezi ki.  Ennek lejárta után a tisztség további ötéves időtartamra – akár több alkalommal is, a Zsinat által – meghosszabbítható. Az előterjesztést elfogadta a Zsinat.

Kocsis Márta zsinati jogtanácsos

17:28 Hörcsök Imre dunamelléki világi tag beszámolója a hittanoktatás új rendjének hatásairól és előterjesztés az új Református Hittanoktatási Kerettanterv kiegészítéséről.

A 2011. évi CXC. törvény az állami iskola 1-8. évfolyamán kötelezővé tette az erkölcstan tanulását vagy az ehelyett választható felekezeti hit- és erkölcstanoktatást. Az európai országok döntő többségében van arra mód, hogy a tanulók hit- és erkölcstanoktatásban vegyenek részt. A magyar modellt kifejezetten szerencsésnek tartják az előterjesztők abból a szempontból, hogy pozitív választás: az a tanuló vesz részt a hit- és erkölcstanórán, akinek családja ezt kifejezetten igényelte. Ez a jogszabályi változás – és az ezt megindító társadalmi elvárás – találkozott a Magyarországi Református Egyházban zajló, a katechézis megújítását segítő szakmai fejlesztésekkel. Ennek eredményeképpen, küzdelmeken át, de egy rugalmas, többféle szervezési keretben megvalósuló, de célkitűzéseiben és módszereiben egységesülő hitoktatási rendszer alakul ki, az egyházközségi autonómia úgy biztosítható, hogy a szükséges koordináció vagy közös segítség is elérhető.

17:11 Hörcsök Imre dunamelléki világi tag, a zsinati oktatásügi bizottság elnöke előterjesztése hangzik el a református hittanoktatásról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról.

17:02 Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) rektorának előterjesztése a hittanár-nevelőtanár osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei tárgyában. A hozzászólások között elhangzott a „hittanár” versus „hittanoktató”, illetve „vallástanár” szó használatának kritikája. Az előterjesztést elfogadta a Zsinat.

16:43 Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság beszámolója és előterjesztés a lelkészképesítő vizsga szabályrendeletének módosításáról.

Fazakas Sándor (a képen), a bizottság elnöke elmondta, a szabályrendeletbe kiegészítő rendelkezéseket javasolnak. A Zsinat úgy döntött, most tárgyalják a kérdést. A kiegészítés: „Ezen feltételek alól mentesül a Selye János Egyetem Református Teológia Karán diplomát szerzett, Magyarországon kirendelést kapott és itt legalább 3 éves szolgálattal rendelkező, egyházkerületi támogatással rendelkező jelentkező.” Szabó István püspök javaslata az volt, hogy a kiegészítés záradékban kezelhető. A hozzászólások között szintén elhangzott a záradék javaslata. A módosítással a beszámolót és az előterjesztést elfogadta a Zsinat.

16:40 Márkus Mihály nyugalmazott püspök, a Kálvin Emlékbizottság elnökének előterjesztése következik. Az előterjesztés a Kálvin Emlékbizottság mandátumának 2017-ig történő, valamint a kiadványok kiadási határidejének meghosszabbításáról szólt. A Zsinat elfogadta az előterjesztést.

16:15 Szontágh Szabolcs, a zsinati ifjúsági iroda vezetője számol be a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóról. A "Csépé" idén július 23-27. között Mezőtúron zajlott.

Először egy kisfilmet nézhettek meg a zsinati tagok a fesztiválról. Szontágh Szabolcs bemutatta, hogyan is áll össze egy négyezer fős találkozó. A résztvevők harminc százaléka a fiatal családosok voltak, a célcsoportból, a 15-29 közöttiekből, pedig mintegy 1800-an jöttek el – emelte ki Szontágh Szabolcs. A résztvevőket egyházkerületi bontásban nézve az látszik, a Dunamellékről jöttek legtöbben (1498 fő). A résztvevők egytizede határon túli volt, ők főként szervezőként voltak jelen Mezőtúron.

Mintegy 40-45 munkacsoport dolgozott és 600 önkéntes volt jelen a találkozón. Szontágh Szabolcs elemezte (a képen az ifjúsági irodavezető) a költségvetés három nagy csoportját (közegyházi támogatás, résztvevői befizetések, illetve szponzoráció és egyéb támogatás). Szóba került a helyszín elfogadásának kérdése. Három és ötmillió forint között van az a tétel, mely hatékonyabban is felhasználható, ha előre ismert és fix helyszínt biztosítunk a találkozónak és nem kétévente változtatjuk. A kérdések és hozzászólások között elhangzott Jákob János tábori püspök véleménye, aki szerint az idei Csillagpont szinte túl gazdag volt programilag, így sok költséget is felemésztett. A Zsinat elfogadta a beszámolót.

15:55 Harmathy András, az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) igazgatójának előterjesztése hangzik el az MRE cselekvési tervéről. Mint ismeretes, az EJB, egyházunk jövőképének megfogalmazása érdekében országos párbeszédet kezdeményezett. A zsinati felhatalmazással meghirdetett országos párbeszédben 207 gyülekezet érezte magát megszólítottnak, ami csak 15,91%-a egyházunknak. A megszólított 32 ágazatból pedig 13 küldött be választ. Többféle magyarázata is lehet a lesújtó eredménynek. Lehetséges, hogy ezt a jelenséget az egyházfegyelem hiányaként, vagy épp ellenkezőleg a hierarchikus működés bizonyítékaként is értékelni.

„Valóban változtatni akarunk egyházunkon?" – Harmathy András EJB-elnök a Zsinat előtt

A beérkezett válaszok elemzése alapján az világosan látszik, hogy három olyan témakör van, amiben mélyreható változtatásokra van szükség. Ezek a következők: a gyülekezetek missziói tudata, az egyház szervezete és működése, a gyülekezetekhez kapcsolódó intézmények szerepe. Harmathy András egy mondatban summázta a felmérés eredményét: „Valóban változtatni akarunk egyházunkon?" Kiderült, hogy a gyülekezetek 80 százaléka nem tudja magát fenntartani, s ennek nem csupán gazdasági okai vannak, hanem a missziói szemlélet, a látás hiánya is.

Az EJB elnöke János evangéliumát idézve kérte a zsinati tagokat, hogy legyenek készek arra, hogy az Úr szolgái legyenek ebben a kérdésben is. A hozzászólások a missziói szemléletet, a válaszadók alacsony számát, illetve a summázott mondat körüli értelmezéseket hozták fel. „Akkor lesz változás, ha mibennünk, a zsinati tagokban változik valami" – mondta Simonfi Sándor esperes. A Zsinat elfogadta a beszámolót.

15:31 Tíz perc szünetet rendelt el a levezető elnök.

15:00 Csanády Márton, a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikációs és kutatási igazgatójának beszámolója hangzott el a folyamatban levő egyház-szociológiai felmérésről. Ebben a kutatásban a népszámlálási adatokat dolgozták fel, illetve a református felekezethez tartozók népességen belüli arányának alakulását 1880 és 2011 között. A további kutatási irányok között szerepel például a vallás és egyéb demográfiai, etnikai változók kapcsolatának feltárása, illetve a Kárpát-medencei adatok elemzése. Jövő évi tervek: kérdőíves adatfelvétel a gyülekezetekben, kutatótáborok felállítása az esettanulmányok elkészítéséhez, konferenciák szervezése. Az európai vallásosságnak és szekularizációnak két típusa van: a hit elszakad az intézményektől (Freerider), illetve az intézményi identitás mellett elvész a hit (Lost in Translation) – véli a kutató. Magyarországra az előbbi jellemző. A Zsinat elfogadta a tájékoztatást.

Csanády Márton (a fenti képen) ismertette még azt az eredményt, hogy Magyarország kiemelkedik más európai országok közül abban, hogy nálunk a legmagasabb a nem válaszolók száma. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Európában sokan felekezethez tartozónak sorolják magukat, de nem hisznek, ugyanakkor mások hívőnek tartják magukat, de nem tartoznak felekezethez.

13:50 Elkezdődött a gazdálkodási törvénytervezet fejezetenkénti tárgyalása. Az egyház gazdálkodásának anyagai, forrásai című fejezetnél kisebb vita alakult ki, mik lehetnek az egyház számára azon hitéleti bevételek, melyeket az egyháztagoktól kaphat. Az adományok köréről folyt hosszas eszmecsere. A kérdés az volt, hogy külön-külön, csoportonként meg kell-e nevezni az adományok körét, vagy sem. Ez utóbbira esett a zsinati képviselők választása. A gazdálkodásról szóló törvény második olvasatának tárgyalása lezárult, elfogadták a zsinati tagok. A gazdálkodás ingó és ingatlanjavakkal fejezet sok kérdést felvetett, különösen a jóváhagyási és képviseleti szabályok esetében voltak nézetkülönbségek. A törvény harmadik olvasatának megtárgyalására még a mai napon visszatérnek. Ezt annak az érdekében teszik, hogy 2014. január elsejével összhangba kerüljön az egyházi belső gazdálkodási szabály a nemrég megjelent kormányrendelettel, ami az egyházi jogi személy könyvvezetéséről, beszámolókészítési kötelezettségéről szól.

13:45 Megkezdődött az MRE új gazdálkodási törvénytervezet második olvasatának tárgyalása. Az új tervezetet Bellai Zoltán (a fenti képen a előterjesztő), a Zsinat Gazdasági Bizottságának elnöke vezeti elő. Új kormányrendelet jelent meg az egyházi jogi személy könyvvezetéséről, beszámoló-készítési kötelezettségéről. Az új gazdálkodási tervezet mindennek megfelel már, hangzott el.

13:41 Korrekció. Rozsnyai István kijavította korábban tett kijelentését, a diakóniai törvénytervezetet csak az intézményfenntartó gyülekezetek kapták meg.

13:38 Választási eredmények. A Zsinat Derencsényi Istvánt 62 igennel és 4 nemmel megválasztotta a Zsinati Tanács tagjává, Molnár Jánost pedig 64 igennel, 1 nemmel, 1 érvénytelen szavazattal a zsinati gazdasági bizottság tagjává.

13:35 Technikai közleményekkel folytatódik a Zsinat tanácskozása. A zsinati tagok egy ideje már az interneten érik el a tanácskozáshoz szükséges anyagokat.

Választás a szünetben

12:10 Csomós József ebédszünetet rendelt el, az ülés 13.30-kor folytatódik. A szünetben interjút láthatnak Halász Bélával, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspökével.

12:05 Választás a szünetben. Az előző ülésen a testület elfogadta Szabó József tiszántúli tag lemondását zsinati és a zsinati bizottsági tagságáról, ezért szükségessé vált mandátumának betöltésére. A tiszántúli egyházkerület helyére Derencsényi Istvánt javasolja zsinati tanácsi tagnak, a zsinati gazdasági bizottságba pedig Molnár Jánost jelölte. A két szavazást az ebédszünetben bonyolítják le. Csomós József megnyitójában jelezte, a legutóbbi zsinati ülés óta Gueth Péter is lemondott zsinati tagságáról. Az ő mandátumáról később dönt az őt jelölő testület.

11:35 A Zsinat első olvasatban tárgyalja az új diakóniai törvénytervezetet. Egy törvényolvasatot egyházunk szabályai szerint három olvasatban kell tárgyalni: először általánosan, majd szakaszonként, végül kiegészítéseket lehet tenni, össze kell hangolni a többi egyházi törvénnyel. Rozsnyai István, az előterjesztő olvassa fel a munkaszöveget, amit a zsinati tagok véleményezhetnek. A preambulum hivatkozik Kálvin tanítására, aki az igaz egyház egyik ismertetőjegyének nevezte a szeretetszolgálatot. A törvénytervezet a bevezetés után fogalmakat definiál.Szabó István püspök azt javasolja, ezek kidolgozatlansága miatt vegyék le a napirendről, s foglalkozzon vele újra a beterjesztő Diakóniai Bizottság, készítsen egy átgondolt, átfogó fogalomtárat. Rozsnyai István jelezte, a tervezetet minden gyülekezetnek kiküldték, több alkalommal is megvitatták azt, s a beérkezett javaslatokat beépítették. Czibere Károly, az MRE Szeretetszolgálati Iroda vezetője azt javasolta, folytatódjon az első olvasat, s a következő zsinati ülésig elkészítik a fogalomtárat. Több felszólaló támogatta a visszavonást, Fazakas Sándor tiszántúli tag viszont arra kérte a Zsinatot, legyen mód hozzászólni a szöveghez koncepcionális kérdésekben. Kocsis Márta zsinati jogtanácsos szerint is érdemes megvitatni - a tartalomtól eltekintve - legalább a törvény szerkezetét, hogy a szabályozás lefedi-e a diakónia minden területét. "Ahogy a diakónia, úgy a jogalkotás is egy szakma" - Csomós József emlékeztetett, korábban a Zsinat hasonló problémák miatt a lelkésztörvényt a második olvasatból utalta vissza a bizottsághoz. Azt javasolta, a Zsinat adja oda a teológiai és jogi bizottságnak, hogy vizsgálják át a törvényt. A testület levette a diakóniai törvényt első olvasatban a napirendről.

Rozsnyai István ismerteti a diakóniai törvény tervezetét

11:25 Előterjesztés a Leuenbergi Konkordia érvényesítéséről az MRE jogrendjében. Csomós József püspök visszautalt az előző április zsinati ülésre, amikor úgy döntöttek, hogy vizsgálják meg, mennyire testesül meg az MRE jogrendjében a Leuenbergi megállapodás, illetve, ha szükséges, akkor dolgozzák ki azt, hogyan tud az jobban kiteljesedni egyházunk jogrendjében. A részletekről Kocsis Márta, Zsinati jogtanácsos számol be. Előzmények itt. A Jogi Bizottság nyolc területet, rendelkezést, törvényt vizsgált meg: az egyházi közoktatási törvényben az intézményvezetői megbízás feltételeit, az egyháztagság beszámíthatóságát a presbiteri tisztség esetében, a keresztszolgálat lehetőségét, a diakóniai területeket, a Doktorok Kollégiuma tagságot, a lelkipásztorrá választást, valamint a honosítás lehetőségét. A Jogi Bizottság megállapította, hogy a közoktatási törvényben és az egyháztagság területén lehetséges módosítás, a többiben nem. Az előadó utalt arra, hogy a Konkordia miatt Alkotmánymódosítás szükséges, amit majd későbbi napirendi pontban fognak megtárgyalni. A Zsinat felkérte a Jogi és Egyházalkotmányi bizottságot, valamint a Tanultmányi és Teológiai Bizottságot, hogy vizsgálja felül, hogy a Leuenbergi Konkordia megvalósítható-e a lelkészválasztási törvényben.

11:20 Az alelnöki megnyitó után. A Zsinat elfogadta a Zsinat Elnökségének áprilistól tett intézkedéseiről, az előző zsinati ülés határozatainak végrehajtásáról és a Zsinati Tanács november 13-án hozott határozatairól szóló beszámolót. A zsinati tagok kérdésére Tarr Zoltán zsinati tanácsos elmondta, reménység szerint a hittanoktatókkal még novemberben meg tudják kötni a szerződéseket, de ehhez még adatbekérésekre van szükség.

11:15 A hittanoktatás finanszírozása. Azt ezt átmenetileg biztosító zsinati tanácsi határozat elfogadásáról is beszámolt Csomós József, valamint hálát adott a Debreceni Református Kollégium 475 éves és a Károli Gáspár Református Egyetem 20 éves jubileumáról.

11:10 A Hegedűs Loránt-ügy. „Olyan ügyről is be kell számolni, amelyeket szívesen elkerültük volna, és amely a kelleténél is nagyobb port vert" – kezdte az elnöki-alelnöki megnyitó egy kiemelt pontját Csomós József, rátérve a 2013. november 3-án a Budapest-Szabadság téri gyülekezet Hazatérés Templomában zajlott szoboravatás és annak fogadtatásának tárgyalására. Ezen a ponton felolvasta a betegség miatt akadályoztatott Bölcskei Gusztáv püspök levelét. A zsinati lelkészi elnök felelevenítette, hogy az Egyházak Világtanácsa (EVT) dél-koreai ülésén tartózkodott az esemény idején. Bölcskei Gusztáv köszönetét fejezte ki Szabó István dunamelléki püspöknek, aki nagyon gyorsan reagálva fejezte ki megütközését, kifejezve sokak érzéseit. Bölcskei köszönetét fejezte ki a Dunamelléki Református Egyházkerület esperes-gondnoki értekezletének is, amelynek sorait hosszan idézte a püspöki levél. 

Az üzenet megemlítette, hogy a szoboravatást szervező lelkipásztor, Hegedűs Loránt ügyében Szabó István püspök a Zsinati Bíróság Elnökségéhez fordult, hogy jelöljön ki egy eljáró bíróságot, amely Hegedűs Loránt mellett az eseményen szintén részt vett, máshol szolgálatot teljesítő lelkipásztorok ügyét egyesítve kezelje. A Zsinati Bíróság arra jutott, hogy valamennyi érintett lelkipásztor ügyében a szolgálati helyének megfelelő egyházkerületben, egyházmegyében folytassák le az eljárást. A Zsinat lelkészi elnökének levele kiemelte: jelenleg a Zsinat annyit tehet, hogy az elindult és a folyamatban lévő eljárások lezárását várja. Bölcskei Gusztáv kijelentette: a Zsinat megkéri a dunamelléki egyházkerületet és a többi érintett egyházkerületet, hogy a következő zsinati ülésen számoljon be az eljárásokról és lehetőleg azok lezárásáról.

Csomós József, a Zsinat lelkészi alelnöke

11:05 Bővülő közösség. A tiszántúli egyházkerület lemondott néhány helyéről a kanadai reformátusok javára, így ők is tagjai lettek a Magyar Református Egyháznak. Csomós József arról is beszámolt, hogy június 28-án a Magyar Református Egyház közös zsinati ülésen elfogadta a Heidelbergi Káté új szövegét. Reménység szerint egy éven belül a II. Helvét Hitvallás is megújul. Ezzel párhuzamosan halad egy katekézisben alkalmazható református káté készítése is.

10:55 Elnöki megnyitó helyett. Betegség miatt Csomós József helyettesíti ezen az ülésen a Zsinat lelkészi elnökét, Bölcskei Gusztávot. Elnöki megnyitó helyett Csomós József tolmácsolta püspöktársa üzenetét. Először is megemlékezett a Heidelbergi Káté 450. évfordulójáról és megköszönte azt a zászlót, melyet az erdélyi reformátusok ajándékaként minden egyházkerület megkapott. A püspök beszámolt a Zsinatnak, hogy október 31-én megalakult a kormányfő vezetésével a Reformációi Emlékbizottság, melyben a protestáns egyházak mellett a katolikusok is helyet kaptak.

10:50 "Az igazak emlékezete áldott." A Zsinat megemlékezett arról, hogy az elmúlt időszakban elhunyt Kovács István, a Zsinat nyíregyházi tagja, Merétey Sándor, korábbi zsinati tanácsos, Für Lajos, a dunamelléki egyházkerület volt gondnoka, valamint Szabó Julianna alapi lelkipásztor és Gyökössy Endréné Reini néni is elindult minden élők útján.

10:45 Csomós József az ülés elején köszöntötte a zsinati tanácskozás vendégeit: Halász Bélát, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspökét, a Szlovéniai Református Keresztyén Egyház kétfős küldöttségét, Vass Zoltánt, a Kanadai Magyar Református Egyház képviselőjét és a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyházának új missziói munkatársait.

10:40 Napirend előtt. Az ülést vezető Csomós József püspök lehetőséget adott a napirend előtti felszólalásokhoz. Mivel senki sem jelentkezett szólásra, a tiszáninneni püspök szavazásra bocsátotta a napirendet, amit a testület el is fogadott. E szerint zajlik ma a tanácskozás.

10:38 Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke formálisan is megnyitotta a csütörtöki ülést. Megválasztották az ülés jegyzőit, a jelen lévő tagok számbavétele után megállapították a testület határozatképességét.

10:25 Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok – hirdeti a Zsinati Székházban az elnöki pulpitus feletti zászló. A Heidelbergi Káté első kérdés-feleletének legfontosabb üzenete ez, amely júniusban, a debreceni, Kárpát-medencei közös zsinaton is ott díszlett a Nagytemplomban. A felirat nemcsak a közös Magyar Református Egyház létét hirdeti, hanem emlékeztet az idén 450 éves Heidelbergi Kátéra.

10:05 Takaró András esperes áhítatával kezdődött a XIII. zsinati ciklus 13. ülésszakának csütörtöki napja. A dunamelléki zsinati tag a Jn 15,16-19 alapján prédikált a sötétség lelke és a felülről születettek közötti különbségről. "Úgy érezzük, minket nem is gyűlöl a világ, nem kell szenvednünk azért, mert reformátusok vagyunk." Takaró András szerint nagy baj, ha ez így van, mert akkor elfelejtettük, hogy a világ sötét lelke, mely Jézust sem fogadta be, nem tud megváltozni. Az esperes arról beszélt, hogy Krisztus egyházának egyértelmű küldetése van: bizonyságot tenni Jézusról, a Megváltóról. "Az oktatás, a diakónia, a szeretetszolgálat csak innen indulva nyer értelmet" – mondta. "Az egyházban nincs helye a világnak. Jézus szerint az istentagadás, ha az egyház beengedi magába az idegen lelket" – utalt Takaró András a liberalizmus, aktuálpolitika beszüremkedésére. Szerinte a világ és a fölülről újjászületettek értékrendje élesen elkülönül, mert az övéit Isten lelke átformálja. Az esperes ezután rámutatott, a múltban minél többen vallották Krisztust Uruknak, annál erősebb volt a gyűlölet a keresztyének iránt. Kitért a kommunizmus korszakára is, amikor az egyház osztályidegen lett, s békepapok, ügynökök prédikálhattak a szószékekről, általános volt a fizikai és a lelki félelem. "De Isten tudott jót kihozni ebből is: a kor megvallatta az embert, egyértelmű volt, hogy Krisztussal vagy ellene." Erre a máig rendezetlen terhes örökségre mutatva Takaró András arra kérte a Mennyei Atyát, adja meg, hogy a világ lelke ne lehessen jelen a zsinati ülésen sem.

9:50 Öt perc múlva kezdődik élőképes közvetítésünk, tízkor pedig a Zsinat csütörtöki ülése.

Szöveg: Csepregi Botond, Feke György, Kováts Annamária, Sindelyes Dóra
Fotó:
Dimény András, Varga Gábor Vargosz
Az élőképes közvetítést Enyedi Gábor és a Károli Gáspár Református Egyetem diákjai biztosítják


Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.