Minden általa és reá nézve teremtetett

2012. szeptember 14., péntek

Szeptember utolsó hétvégéjétől október első hétvégig tart a Teremtés Hete, melyen arról emlékezünk meg, felelősséggel tartozunk mindazért, amit Isten alkotott.

Ami a legalapvetőbb és a legkézenfekvőbb, azzal szoktunk a legkevesebbet törődni. Avagy figyelmünk középpontjába kell állítanunk teremtett voltunkat: az ember és környezete teremtettségét, mégpedig a Jézustól tanult szeretettel, olvasható a Teremtés Ünnepe weboldal köszöntőjében. „Ahhoz, hogy az emberiség útja elkanyarodjon a fenyegető szakadékoktól, melyek felé rohanni látszik – az éghajlatváltozás csapdájától, a környezetszennyezéstől, a Föld javainak igazságtalan elosztása által okozott egyre nagyobb feszültségektől –, meg kell tanulnunk újra harmóniában élni Isten teremtett világával. És meg kell tanulnunk jól viselni ennek a teremtettségnek a felelősségét is – mert a teremtmények között mi, emberek felelősséget hordozók vagyunk, írja Nobilis Márió.

Az ünnepet az Eu­ró­pai Ke­resz­tény Kör­nye­zet­vé­del­mi Há­ló­zat honosította meg a keresztyén egyházak többségében. Azt tűzték ki cé­lul, hogy a fenn­tart­ha­tó­ság gon­do­la­tát ér­vény­re jut­ta­ssák a gyü­le­ke­ze­ti élet­ben is. Ezt a célt is szolgálja a Teremtés Hete. Az ün­nep meg­tar­tá­sá­ra a szep­tem­ber el­se­je és ok­tó­ber má­so­dik va­sár­nap­ja köz­ötti idő­sza­kot ja­va­sol­ták, a kü­lön­bö­ző fe­le­ke­ze­tek ha­gyo­má­nya­i­ra ala­poz­va. Figyelembe vették, hogy az or­to­dox egy­há­zi esz­ten­dő szeptember elsejével kezdődik, és több mint egy hónapon keresztül a teremtés csodájáról emlékezik meg.

A magyar keresztény egyházak körében pár éve kezdett meggyökerezni ez a nemzetközi kezdeményezés. Fordítsunk mi is fokozottabb figyelmet a teremtett világ védelmére. A Teremtés Hete rendezvénysorozat ünnepélyes ökumenikus nyitó istentiszteletére 2012. szeptember 30-án 16 órakor, a Lágymányosi Ökumenikus Központban.

Kozmikus Krisztus

A Teremtés Hetére minden évben egy ökumenikus munkacsoport összeállított egy füzetet, mely segítségül szolgál az egyéni elcsendesedéshez és a közösségi alkalmakhoz, valamint a személyes elhatározások és a gyülekezeti döntések meghozatalához. A munkacsoport munkájában részt vett Kodácsy Tamás, a Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti programvezetője, aki a kiadvány előszavát is írta. Ebből idézünk. „A teremtés tanítása nem csupán a világ kezdetéről, az ember teremtéséről, a múltról szól, hanem éppúgy mint az Ószövetségnek, az Újszövetségnek is elemi része. A teremtett világban szólal meg az evangélium. Amennyiben az Újszövetség népe feladná a teremtés tételét, nem csak a Biblia első lapjaira mondana nemet, hanem saját életterét adná fel. Ha ugyanis nem abba a világba jött volna el a Fiú, amelyet az Atya általa és reá nézve készített, akkor nem lett volna a teremtetlenből teremtett, nem osztozott volna a teremtettség sorsában, nem hagyta volna magára az Atya a kereszten, nem váltotta volna meg a teremtett világot, és nem halt volna meg, amiből feltámadt. Hogyan ragadták volna meg azt, aki kezén tartja a földet? Krisztus születésének és halálának világraszóló jelentősége van. Ő kozmikus Krisztus.

Amikor teremtésvédelemről beszélünk, szó sincs arról, hogy mellőznénk Jézus Krisztust. Éppen ellenkezőleg: azért tehetünk bármit is, mert ahogyan az Atya reá nézve teremtett mindent, mi is reá nézve és az Ő segítségével tehetünk önsorsrontó rombolásunk ellen."

A Teremtés Hete idei üzenete két igerészre épül:  "Úgy szerette Isten a világot..." (Jn 3,16), és „minden általa és reá nézve teremtetett" (Kol 1,16). A témát a hét minden napjára lebontották.

1. nap: "föld" - "a föld megrendült" (Mt 27,51),
2. nap: "víz" - "adj innom" (Jn 4,10),
3. nap: "tűz" - "Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna!" (Lk 12,49),
4. napon: "levegő" - "És amint beszálltak a hajóba, elült a szél." (Mt 14,32),
5. nap: "növények". A hivatkozott bibliai idézetek: "Nézzétek a liliomokat" (Lk 12,27), "Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind" (Lk 21,29),
6. nap: "állatok" - „Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve...: oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért teszitek ezt? - mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi." (Mk 11,2-3),
7. nap: "Jézus az ember" - "Menjetek ti is a szőlőbe!" (Mt 20,7).

A hétről bővebben a www.teremtesunnepe.hu oldalon tájékozódhatnak, a Hét tematikus füzete letölthető itt.

reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.