A Magyarországi Református Egyház tájékoztatási szolgálatáról

2005. évi III. törvény


A Magyarországi Református Egyház tájékoztatási szolgálatárólPreambulum

A jelen törvény célja az evangélium hirdetésének szolgálata. A Példabeszédek könyve 22, 17-19 versei alapján ez által is növelni kell az Istenbe vetett bizodalmat, a próféták szavainak megfelelően. Ezért valósággá kell válnia Márk evangélista felszólításának is:

„… hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek!” (Mk 16,5)

Ha ez megvalósul, a média valóban örömhírt közvetít. Jelen törvény ezt szándékozik előmozdítani.Az egyháznak szüksége és igénye van a nyilvánosságra, hiszen a világ iránti felelőssége az egyháznak az is, hogy megjelenjék a társadalomban, elérje a nyilvánosságot, jelen legyen a hétköznapokban, hasson a közéleti gondolkodásra és közbeszédre.

A Magyarországi Református Egyház küldetésének része, hogy a nyilvánosságot megszólítsa, jelezve ezzel is, hogy az evangéliumot, az egyházra bízott kincset közügynek és nem magánügynek tekinti. Missziói kötelességünk, hogy hatékonyan közvetítsük az egyház sajátos üzenetét, az evangéliumot a világ felé. Az egyház ezért sem mutathat passzivitást a kapcsolattartás terén, mert újra és újra tudatosítania kell célját, szolgálatát. Ennek érdekében veszi igénybe azokat a tájékoztatási eszközöket, amelyek használata lehetőséget ad a nagy nyilvánosság eléréséhez, megszólításához.

Az egyházban a média, - a szó és a feladat eredeti értelmében - közvetítő eszközként szolgál, amelyet Isten azért ad népének, hogy azzal éljen és dicsérje vele Urát.

A média ereje eszköz voltában mutatkozik meg. Az egyház arra törekszik, hogy az általa fenntartott tájékoztatási szolgálat a bűneivel szembenézni képes, lehetőségeit és feladatait felismerni és kifejezni tudó, a Krisztusban örvendező ember arcát és világát közvetítse.

A Magyarországi Református Egyház tájékoztatási szolgálatának feladata1. § Az egyház tájékoztatási szolgálatának feladata Isten igei üzenetének közvetítése, hiteles tájékoztatás hitünk tartalmáról, egyházunk életéről és szolgálatáról. Feladata a református egyházon belüli kapcsolattartás, az információhoz jutás és az információadás biztosítása, továbbá hogy egyházunkon kívülre is eljuttassa a református egyház véleményét a világban történő eseményekről, eszmékről, társadalmi folyamatokról.A törvény célja2. § (1) A törvény célja az egyházi tájékoztatás szabályozása, hogy az egyház megjelenése a széles nyilvánosság előtt a misszió és a keresztyén közösség építésének eszköze legyen.

(2) Meghatározza azon kereteket, szervezeti formákat, amelyeken belül a Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: MRE) írott és elektronikus tájékoztatása működik, egymáshoz, valamint a világi médiához kapcsolódik.A törvény hatálya3. § (l) Az egyház tájékoztatási szolgálatát a vonatkozó állami és egyházi törvények keretei között végzi.

(2) A törvény hatálya kiterjed az MRE által kiadott valamennyi sajtótermékre, önálló műsorszolgáltatásra, közreműködésével alkotott műsorszámokra és egyéb, elektronikus megjelenési formákra.

(3) A törvény személyi hatálya kiterjed mindazokra a református egyháztagokra, akik az egyházi tájékoztatási szolgálatban bármilyen formában részt vesznek, valamint akik azért tisztüknél fogva felelősek.Az egyházi tájékoztatás alapelvei4. § (1) Az egyházi tájékoztatásnak

 1. bibliai, hitvallási alapokon nyugvó református értékrendet kell közvetítenie,

 2. hiteles, időszerű, pontos és tárgyilagos tájékoztatást kell adnia,

 3. biztosítania kell a vélemények sokszínű, kiegyensúlyozott és szabad megjelenését,

 4. meg kell teremtenie az egyházon belüli információáramlás széles lehetőségét, személyi, tárgyi feltételeit valamint szervezeti rendszerét.(2) Az egyházi tájékoztatás minden területén elutasítja a kirekesztő, szélsőséges megnyilvánulásokat.

(3) Az egyházi tájékoztatásban szolgálók

 1. legyenek elkötelezettek az evangélium, a MRE és népünk iránt,

 2. vállalják a legszélesebb társadalmi szolgálatot

 3. törekedjenek a legmagasabb szintű tárgyi és technikai tudás birtokában feladatukat ellátni.Az egyházi tájékoztatás formái és megjelenési szintjei5. § (1) Az egyházi tájékoztatás megjelenési formái:

 1. rendszeresen és időszakosan megjelenő sajtótermékek,

 2. a világháló igénybevételével megvalósuló kommunikációs formák.6. § (1) Az egyház tájékoztatási szolgálatának szervezete országos és helyi szintekre tagolódik.

(2) A helyi szinten megvalósítandó tájékoztatási tevékenységek az egyház fokozatos testületeinek (egyházkerület, egyházmegye, egyházközség és ezek intézményei) megfelelően szerveződnek.Tájékoztatás országos szinten7. § (1) A Zsinat feladata, hogy tájékoztatást adjon az MRE széles nyilvánosságnak szóló és közzétételre szánt állásfoglalásairól, testületi döntéseiről, szervezeti és személyi változásairól.

(2) A Zsinat szabályozza, hogy az egyházi testületek mely döntéseit és milyen módon kell nyilvánosságra hozni.

(3) A Zsinat dönt országos (írott és elektronikus) sajtó megalapításáról, világhálón működő országos jellegű honlap és műsorszolgáltatás, egyéb országos egyházi adatbázisok működtetéséről, ezek céljáról, feladatairól, közegyházi költségvetési támogatásáról, szervezeti, működési szabályzatuk elfogadásáról.8. § A Zsinat nyilvános ülésein a sajtó képviselői jelen lehetnek, arról tudósíthatnak, tájékoztatást kérhetnek.9. § A nyilvánosságra hozható ügyekben az egyházi sajtó tudósítójának tájékoztatása nem tagadható meg.

10. § A MRE egészét érintő kérdésekben a Zsinat elnöksége (továbbiakban: Elnökség) adhat ki hivatalos nyilatkozatot.11. § (1) A nem kötelezően nyilvánosságra hozandó döntésekről az Elnökség tájékoztatást adhat.

(2) Az Elnökség nyilatkozatait személyesen vagy szóvivő útján hozza nyilvánosságra.

(3) Az Elnökség dönt a MRE alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvényben meghatározott – a tájékoztatásban szolgáló és a Zsinat által megválasztandó – tisztségekre vonatkozó meghívásról vagy pályázat kiírásáról.12. § Az Elnökség dönt más egyházi vagy világi médiával való kapcsolattartásról, ennek formájáról, az MRE egészét érintő események kommunikációjáról, reklámok és hirdetések közzétételéről.13. § Az egyházi tájékoztatással kapcsolatos kérdésekben a Zsinatot és az Elnökséget a Kommunikációs Szolgálat és a Szolgálat szervezeti keretében működő szóvivő segíti.14. § A Kommunikációs Szolgálat

 1. kidolgozza a kommunikációs stratégiát,

 2. szerkeszti a híreket, közzéteszi az állásfoglalásokat,

 3. az Elnökség felhatalmazása alapján ellátja a református egyházzal kapcsolatos információkkal az egyházi és világi médiát,

 4. szervezi a sajtótájékoztatókat,

 5. megteremti a világhálón folyó kommunikáció technikai feltételeit,

 6. összehangolja a közegyház által fenntartott médiumok tevékenységét, ennek érdekében rendszeresen kommunikációs konzultációt tart képviselői és szakértői részére,

 7. kapcsolatot tart a fokozatos egyházi testületek hasonló feladatot ellátó intézményeivel, alkalmazottaival,

 8. a Zsinat és az Elnökség felkérésére elvégez minden olyan szakmai feladatot, amely az országos egyházi tájékoztatás körébe esik.15. § A Zsinat által választott szakbizottságok (Sajtóbizottság, Média és Informatikai Bizottság) javaslattevő, véleményező testületek, melyek

 1. javaslatot tesznek a médiastratégia követendő irányaira,

 2. részt vesznek az egyházi sajtóval kapcsolatos döntések, szabályzatok előkészítésében,

 3. javaslatot tesznek a pályázati vagy meghívási szempontokra, a beérkezett pályázatokat véleményezik,

 4. figyelemmel kísérik az egyház (írott és elektronikus) sajtójában való megjelenést, véleményezik azt, és javaslatot tesznek esetleges módosításokra,

 5. figyelemmel kísérik a kommunikáció technikai lehetőségeit, és javaslatot tesznek az ezzel kapcsolatos fejlesztésekre, 1. kapcsolatot tartanak a fokozatos egyházi testületek hasonló bizottságaival.Tájékoztatás helyi szinten16. § A helyi szintű egyházi kommunikáció feladata, hogy

 1. az egyház tagjai értesüljenek a helyi egyházi hírekről, eseményekről,

 2. ezen események megfelelő társadalmi nyilvánosságot kapjanak,

 3. a közegyházi döntések, állásfoglalások, hírek, országos sajtótermékek helyi szintre eljussanak,

 4. a helyi, de közegyházi érdeklődésre számottartó események országos sajtóban megjelenjenek,

 5. országos adatbázisok megfelelő kezelésben legyenek.17. § A fokozatos egyházi testületek elnöksége felel azért, hogy az egyházi tájékoztatási szolgálat e törvény 4.§-ban foglaltak szerint valósuljon meg18. § (1) Az egyházkerületekben és egyházmegyékben létre kell, az egyházközségekben – a feladat jellegét, nagyságát figyelembe véve – létre lehet hozni olyan szakmai csoportot, illetőleg olyan munkatársat kell alkalmazni, vagy önkéntes szolgatársat bevonni, aki kapcsolatot tart a Zsinat Kommunikációs Szolgálatával, a felettes egyházi testület szakmai szervével, feladatellátójával, és az adott szinten megvalósítja az egyház tájékoztatási feladatait. Ezen feladatot végzőkről a felettes egyházi főhatóságot, valamint a Zsinat Kommunikációs Szolgálatát tájékoztatni kell.

(2) A fokozatos egyházi testületek által választott szakbizottságok, előadók véleményező, javaslattevő feladatot látnak el, a 15.§-ban foglaltak szerint.Sajtótermékek alapítása19. § (1) Sajtóterméket bármely önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi testület, intézmény alapíthat.

(2) A sajtótermék megjelentetéséről, céljáról, megjelenésének főbb ismérveiről, felelős szerkesztőjéről és kiadójáról, működésének anyagi feltételeiről testületi határozatot kell hozni.

(3) A testületi határozatot tájékoztatásul meg kell küldeni a felettes egyházi főhatóság elnöksége részére.

(4) A (fő)szerkesztő és kiadó felelősségére az állami törvények felelősségi szabályai az irányadóak.(5) Amennyiben egyházi tisztségviselő a sajtóban vagy a világhálón végzett tevékenységével, nyilatkozatával megsérti az egyházi törvényeket, úgy ő ezért egyházi bíróság előtt is felelősséggel tartozik.Sajtótermékek archiválása20. § Országos kiadású sajtótermék minden számából köteles a kiadó a Zsinat levéltárának egy példányt megküldeni. Az egyházkerületi, egyházmegyei, vagy ezek intézményei által kiadott sajtótermékeket az adott szintű könytárban kell archiválni. Az egyházközségi kiadványok egy példányát a parókián meg kell őrizni.Értelmező és záró rendelkezések21. § E törvény alkalmazásában:

 1. média (médiumok): azoknak az anyagi és elektronikus hordozóközegeknek az összessége, amelyek a sajtóterméknek a nagyközönséghez történő továbbítását szolgálják;

 2. műsorszolgáltatás: a nyilvánosság számára vételre szánt rádió-, illetve televízió-műsornak a műsorszolgáltató általi előállítása, elektronikus jelek formájában történő megjelenítése és a felhasználó vevőkészülékéhez történő továbbítása bármely műsorszétosztó és műsorterjesztő rendszeren.

 3. műsorszám: hang vagy kép, illetve ezek összekapcsolódó - zárt egységet alkotó, vagy önálló részekből zárt egységbe szerkesztett - együttese, amelyet az együttes egészét egyedileg megjelölő főcím, szükség szerint további megkülönböztető jelzés, illetőleg a befejeződést jelző közlés határol.

 4. sajtó: az időszaki lap, a műsorszolgáltató és a hírügynökség;

 5. sajtótermék: az időszaki lap egyes lapszámai, a rádió- és televízió-műsor, a könyv, a röplap (traktátus) és az egyéb szöveges kiadvány, a zeneművet, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyilvános közlésre szánt műsoros filmszalag, videokazetta, videolemez, hangszalag és hanglemez, továbbá bármely más tájékoztatást vagy műsort tartalmazó, nyilvános közlésre szánt technikai eszköz;

 6. tájékoztatás: tényeknek, eseményeknek, hivatalos közleményeknek, beszédeknek, valamint az ezekre vonatkozó véleményeknek, elemzéseknek és értékeléseknek sajtótermék útján történő nyilvános közlése.

22. § Ez a törvény 2005. július 1. napján lép hatályba.

A 2005. évi III. törvényt megállapította a Magyarországi Református Egyház 2003. február 28-án megnyílt XII. Zsinatnak 7. ülésszaka.

Istent keresem

2Móz 14

„ Az Úr harcol értetek,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink