Ez történt a Zsinat csütörtöki ülésén

2014. április 24., csütörtök

Április 23-án és 24-én tartják a XIII. zsinati ciklus 14. ülésszakát, melyen a Magyarországi Református Egyház hivatalosan is elfogadja a revideált újfordítású Bibliát. Beszámol munkájáról az Egyházi Jövőkép Bizottság és egyebek mellett terítékre kerül a készülő diakóniai törvény is. Kövesse percről percre a csütörtöki tanácskozás eseményeit!

12:00 A XIII. zsinati ciklus 14. ülése véget ért.

11:57 Bölcskei Gusztáv köszönetet mondott az ülés lebonyolításában részt vevő önkénteseknek, valamint az élőképes közvetítést lehetővé tévő károlis és debreceni szakembereknek.

11:55 Utolsó momentumként Bölcskei Gusztáv arra kérte a testület alkotó tagjait, hogy annak érdekében, lássuk, hogy mit is tett ebben a hat évben a Zsinat, írják le, melyek voltak számukra az elmúlt hat év legjobb és legkiábrándítóbb pillanatai.

11:47 Tarr Zoltán zsinati tanácsos a debreceni május 24-i Egység napi fesztivál részleteiről adott tájékoztatást. Az ez évben zajló VII. Református Világtalálkozó eseményeiről és a debreceni fesztiválról a https://reformatus.hu/vilagtalalkozo oldalon minden információ megtalálható. Nincs regisztrációs kötelezettség a májusi fesztiválra, de kérik a gyülekezeteket, hogy az egyházkerületeket értesítsék a nagyobb csoportok érkezéséről.

11:43 Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke köszöntötte néhány szóban a Zsinatot. A Hertelendyfalváról, Belgrád közeléből érkezett egyházvezető arról beszélt, hogy kis közösségük tekintetét mindig is a magyarországi egyházra figyelve élte nehézségekkel és örömökkel szegélyezett életét.

11:25 A Magyarországi Református Egyház új diakóniai törvényének szempontrendszerét is Kocsis Márta adta elő a Zsinat tagjainak. Felidézte, a Zsinat 2012-ben döntött az új jogszabály megalkotásáról és fogadta el alapkoncepcióját. 2013 őszén a törvény tervezete már a testület elé került, de a zsinati tagok úgy ítélték meg, hogy elnagyolt a szöveg, ezért napirendjéről azt levette. A Zsinat felkérte a Diakóniai és Egészségügyi Bizottságot, hogy a Tanulmányi és Teológiai-, valamint a Jogi- és Egyházalkotmányi Bizottsággal együttműködve, a törvénytervezetet dolgozza át – különös tekintettel a fogalomtárra – és az első olvasatot ismételten terjessze a Zsinat arra alkalmas ülése elé.

Most Kocsis Márta a törvény tervezett preambulumát és szerkezetét tárta a testület elé.
A tervezett részek:
I. rész: Értelmező rendelkezések
II. rész: A törvény hatálya
III. rész: Az egyház szeretetszolgálatának feladatai
IV. rész: A szeretetszolgálat működésének területei, ezen belül: I. fejezet: Szeretetszolgálat az egyházközségben; II. fejezet: Szeretetszolgálat az egyházmegyében; III. fejezet: Szeretetszolgálat az Egyházkerületben; IV. fejezet: Szeretetszolgálat közegyházi szinten; V. fejezet: Személyes diakónia – önkéntesség; VI. fejezet: Diakónia az egyházi alapítású civil szervezetekben; VII. fejezet: Kárpát-medencei diakóniai együttműködés, VIII. fejezet: Nemzetközi diakóniai együttműködésekben való részvétel.
V. rész: Szeretetszolgálati intézmények alapítása és működése
VI. rész: A diakóniai képzés

A Zsinat elfogadta az előterjesztést.

11:20 Kocsis Márta zsinati jogtanácsos előterjeszti a felsőoktatási törvény módosításának végső javaslatát. A 2014. évi IV. törvény lesz a jogszabály. A törvény 2014. augusztus 1-én lép hatályba, a felsőoktatási intézményeknek pedig 2015. augusztus 1-ig át kell alakítaniuk Szervezeti és Működési Szabályzatukat. A Zsinat harmadik olvasatban elfogadta a felsőoktatási törvény módosítását.

10:55 A szünet után folytatódott az ülés. A kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás fejleményeiről szóló beszámolót Ábrám Tibor főgondnok, az Oktatásügyi Bizottság tagja vezette a testület elé. Nagyon komoly munkát végeztek a lelkipásztor, hittanoktató kollégák: 126 ezer fiatalt hitoktatunk, 10 ezerrel többet, mint egy évvel korábban és a csoportok száma immár 13 204, ami 2009-cel nőtt az előző évihez képest. Legyünk hálásak ezért a lehetőségért! - szólított fel Ábrám Tibor.

A 2014. évi hittan-beiratkozási kampányról Papp Kornél a zsinati Oktatásügyi Iroda vezetője adott tájékoztatást. Nagy feladatok adódnak a következő hetekre, hiszen április 28-án esedékes az általános iskolai beiratkozás az első osztályba, ami a hittan jelentkezés időpontja is. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (KLIK) az együttműködés kettős: rögtön vizsgálják az észrevételeket, panaszokat. Ha azonban helyi vitáról van szó, a KLIK nem áll az egyház oldalára. A beiratkozás után három nappal közölnie kell a KLIK-nek az illetékes egyházközséggel, hogy hány református hittanos lesz. Ez most május 7-re várható lesz, ezt követően pedig már a csoportok kialakítása következik. A negyedikesek jelentkezését az ötödik évfolyamban induló hit- és erkölcstan oktatásra előrehozták áprilisra. Júliusra valamennyi létszámot meg kell kapnia az egyházközségektől a zsinati oktatásügyi iroda.

A másik aktuális kérdés a tankönyvhelyzet: tavaly kaotikus volt a hittankönyvek érkezése, aminek a rendszer szabályozatlansága volt az oka. A hit- és erkölcstan könyvek rendelési határideje nem április 30., mert ezeket a könyveket nem az állami fenntartó rendeli, hanem az MRE. Két út áll az egyház előtt: az állami támogatást az MRE folyósítja az egyházközségeknek és ők rendelik meg a Kálvin Kiadótól. Az állami támogatás nem fedezi a tankönyvek és a feladatkönyvek költségeit, 21 millió forint hiányzik. A másik megoldás az, hogy központi lesz a hittankönyv rendelése és az egyházközségeknél tankönyvbázisok jönnek létre. Megoldható lenne, hogy az éves rendelésekkel, az amortizált könyvek pótlásaival évi nyolcmillió forintos egyházi forrásból minden református hittanosnak ingyenes tankönyvet lehetne biztosítani. 

A Zsinat elfogadta a két beszámolót.

10: 40 Bölcskei Gusztáv rövid szünetet rendelt el.

10:12 Az MRE felsőoktatásáról szóló 2007. évi III. törvény módosításáról szóló előterjesztést Hörcsök Imre, az Oktatásügyi Bizottság elnöke és Kustár Zoltán a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektor-helyettese vezette elő. Kustár Zoltán elmondta, második olvasatról van szó, így nem ismertette részletesen az egyes törvényhelyek változásait. Összefoglalóan azt mondta, rövidült a törvény, sok kérdéskört az intézmények szervezeti és működési szabályzatának hatáskörébe rendelne mostantól az egyházi jogszabály. Bővítés kevés helyen történt, mondta a rektorhelyettes, ilyenre a szakalapítás és a szakindítás témakörénél van példa. Egyházi felsőoktatási intézmény csak a fenntartó jóváhagyásával kezdeményezhet szakalapítási eljárást. A törvény rögzíti, hogy a Magyarországi Református Egyháznak négy felsőoktatási intézménye van. Két egyeteme: Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest), Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE); két főiskolája: Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA), Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA)

A Zsinat a jogszabály valamennyi módosítását második olvasatban elfogadta. Ezt követően Kocsis Márta azt javasolta, hogy mivel a második olvasat módosításai kevés vitával átmentek, ezért - egy hatályba lépési idővel kiegészítve - a Zsinat fogadja el harmadik olvasatban is a jogszabály új formáját.

9:55 A lelkésztörvény módosítását Kocsis Márta zsinati jogtanácsos vezeti elő. Ez a módosítási szándék már a szerdai ülésen felmerült, akkor a Zsinat arról döntött, hogy egyetlen olvasatban tárgyalja a testület a javaslatot. A változások a lelkészválasztás menetét, azon belül is az eredmény kihirdetését, valamint a jogorvoslati menetet érintik, apró kiigazításokkal. A Zsinat elfogadta a lelkésztörvény apróbb módosításait.

9:50 Rozsnyai István, a diakóniai bizottság tagja előterjesztette a diakónia díjakat. A 2014. február 28-i határidőig a Kiss Ferenc-díjra négy, a Juhász Zsófia-díjra tizenhét felterjesztés érkezett. A Kiss Ferenc-díj Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálatért adományozható. A kitüntetésre az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért. 2014. évi Kiss Ferenc-díjra javasolt személyek: Csenki Zsuzsanna - Budapest- Budai Református Egyházközség, Vágó Sándorné - Hosszúpályi Református Egyházközség. A Juhász Zsófia-díj a Magyarországi Református Egyházban végzett intézményes diakóniai szolgálatért jár. A kitüntetésre az terjeszthető fel, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, és aki legalább 15 éves aktív munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén. 2014. évi Juhász Zsófia-díjra javasolt személyek: Marján Éva - Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona, Márkus Gábor - Tiszta Forrás Alapítvány. Ónody Szabó Zoltán dunamelléki világi tag az egyik kiesett jelöltért, Bereczky Zoltán lelkipásztorért emelt szót. A Zsinat elfogadta a javaslatokat.

9:37 Pap Kornél az Oktatásügyi Bizottság titkárának előterjesztése a református pedagógia díjakra. A Magyarországi Református Egyház Zsinata – az Oktatásügyi Szakbizottság javaslatára – 2014-ben a Makkai Sándor-díjat Cs. Kiss Andrásné Mészáros Lujzának (Debrecen), Háriné Kun Évának (Kecskemét), Hajdú Árpádnak (Érsekkéty) adományozná. Az Imre Sándor-díjat Hörcsök Imre kecskeméti nyugalmazott igazgató nyerné el. Takaró Tamás dunamelléki lelkészi tag felszólalásában aránytalannak nevezte, hogy több jelölt egy városból, Kecskemétről érkezzen. Ezt a szempontot is mérlegeltük – mondta el Pintér Gyula, a szakbizottság tagja, aki ismertette a kiválasztás hátterét, illetve szó esett arról is, hogy két díjról van szó. A Zsinat elfogadta a jelöléseket.

9:24 Vad Zsigmond esperes előterjesztése a Dobos Károly Lelkészi Díjra. A Dobos Károly-díjra az a gyülekezetben hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, vele közösséget vállaló lelkipásztor jelölhető, akinek gyülekezeti szolgálati ideje legalább húsz év. A 2014. március 10-i határidőig a Dobos Károly díjra öt felterjesztés érkezett. Az ad hoc bíráló bizottság javaslatára 2014-ben ezt a kitüntetést a Tiszakarádi Református Egyházközség lelkipásztora, Egeresi László nyerné el. Bölcskei Gusztáv püspök még díjazottat javasol: Kónya József zsarolyáni lelkipásztort. Simonfi Sándor Budapest-északi esperes felszólalásában nem tartja jó ötletnek, hogy az elnökség még egy jelöltet megnevezzen és megtörje ezzel a bevált gyakorlatot. Huszár Pál nem látja akadályát még egy jelölt megnevezésének. A Zsinat elfogadta mindkét javaslatot, ketten vehetik át majd a novemberi ülésszakon a lelkészi díjat.

9:15 Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke formálisan is megnyitotta a pénteki ülést. Megválasztották az ülés jegyzőit, a jelen lévő tagok számbavétele után megállapították a testület határozatképességét. Szavazásra bocsátották a napirendet, amit a testület el is fogadott. E szerint zajlik ma a tanácskozás.

9:11 „Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele” – hangzott Isten üzenete Jób Könyvének 22. részéből (21-25). Isten tegye gyümölcsözővé igéjét. Segíts, hogy el tudjuk fogadni tanításodat, Szentlelked vezetését ma se vond meg tőlünk, hogy egyházad javulását szolgáljuk! – kérte Baksy Mária.

9:01 Felcsendül a nyitó áhítat bevezető éneke.

9:00 Baksy Mária abaúji esperes imádságával kezdődött a XIII. zsinati ciklus 14. ülésszakának csütörtöki napja.

8:47 Gyülekeznek a zsinati tagok az ülésteremben, 9 órakor kezdődik az ülés. 

Szöveg: Csepregi Botond, Sindelyes Dóra. Kép: Vargosz. Az élőképes közvetítést a Károli Gáspár Református Egyetem munkatársai és diákjai, valamint Enyedi J. Gábor biztosítják.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.