A napkeleti bölcsek

2016. január 06., szerda

Bach Karácsonyi oratóriumának részletével idézzük fel a napkeleti bölcsek történetét.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) az egyetemes és az egyházi zenének egyaránt kiemelkedő alkotója. A lipcsei evangélikus Tamás-templom karnagyaként számos zeneművet írt istentiszteleti használatra, köztük a már említett, hat kantátából álló oratóriumot az 1734-35-ös karácsonyi ünnepkörre. Az első három kantátát, mely Jézus születését és a pásztorok látogatását meséli el a Lukács evangéliuma alapján, karácsony első, második és harmadik napján adták elő az istentiszteleten. A negyedik, újév napjára írt kantáta folytatja a karácsonyi evangéliumot, Jézust bemutatják a templomban, az oratórium utolsó két darabja pedig a napkeleti bölcsek történetéről szól. Az ötödiket az év első vasárnapján, a hatodikat pedig Vízkereszt napján adták elő.

Az oratórium szólóénekre, kórusra és nagyzenekarra komponált, általában bibliai történetet feldolgozó többtételes zenemű. Az operával ellentétben azonban díszletek és színpadi játék nélkül, hangversenyszerűen adják elő. A kantáta az oratóriumhoz hasonló, de annál rövidebb, líraibb műfaj.

Az alábbi, 1982-es felvételen Nikolaus Harnoncourt vezényli a Concentus Musicus Wien nevű barokk zenét játszó együttest. (Az ötödik kantáta a 25. percnél kezdődik, a videó automatikusan onnan indul.) A német nyelvű darab magyar szövegkönyvét is közöljük Uhrmann György fordításában. Az evangéliumi idézetek a Károli-féle fordításból valók.
 

Ötödik kantáta

KÓRUS

Tiszteletet zengjünk néked, ó Isten,
dicsőség, hála adassék néked!
Az egész világ Téged magasztal,
mivel a mi javunkra törődsz,
mivel ma minden kívánságunk teljesül,
mivel áldásaid csodálatosan
megörvendeztetnek minket.

RECITATIVO
EVANGÉLISTA

Amikor pedig megszületik vala Jézus a judeai
Betlehemben, Heródes király idejében, ímé, napkeletről
bölcsek jövének Jeruzsálembe, mondván:

KÓRUS ÉS ALT RECITATIVO

Hol van a zsidók újszülött királya?
Keresd őt az én szívemben,
ott lakozik, a magam és az ő örömére!
Láttuk a csillagát Napkeleten,
És jöttünk, hogy imádjuk őt.
Üdv néktek, kik láttátok azt a fényt,
az a ti üdvötökre történt.
Megváltóm, Te, Te vagy a fény,
ki még a pogányokra is ragyogsz majd,
és akik még nem ismernek,
már ők is imádni akarnak Téged.
Mily fényes, mily tiszta is a Te ragyogásod,
Szeretett Jézusom!

KORÁL

Ragyogásod elemészt minden sötétséget,
a borús éjt fénybe borítja.
Vezess minket a Te ösvényeidre,
hogy a Te orcádat
és magasztos fényét
örökké szemlélhessük!

BASSZUS ÁRIA

Világítsd meg az én sötét valómat is,
világítsd be a szívem a te
ragyogásod tiszta sugarával!
Szavad lesz legfényesebb gyertyám
minden cselekedetemben:
nem engedi, hogy a lélek bármi rosszra térjen.

RECITATIVO
EVANGÉLISTA

Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele
együtt az egész Jeruzsálem.

ALT RECITATIVO

Miért rémültök meg?
Talán Jézusom jelenléte
ébresztett bennetek ily rémületet?
Ó, nem kellene,
éppen ellenkezőleg, örülnötök inkább?
Hisz ő, amint az megígértetett,
az emberek üdvözülését fogja újfent elhozni.

RECITATIVO
EVANGÉLISTA

És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit,
tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak
megszületnie?
Azok pedig mondának néki: a judeai Betlehemben, mert
így írta vala meg a próféta:
És te Betlehem, Judának földje semmiképpen sem vagy
legkisebb Juda fejedelmei közt, mert belőled származik a
fejedelem, aki Úr lesz az én népem, Izrael felett.

SZOPRÁN – ALT – TENOR TERCETT
SZOPRÁN

Ah, mikor jő el az idő?

TENOR

Ah, mikor jön majd az övéinek vígasztalója?

ALT

Hallgassatok! Ő már valóban itt van!

SZOPRÁN, TENOR

Jézus, jöjj hát hozzám!

ALT RECITATIVO

Az én Kedvesem uralkodik immár.
A szív, amely az ő uralmát szereti,
s egészében néki adja magát:
az én Jézusom trónja.

KORÁL

Noha az ily szívbéli otthon
nem pompás fejedelmi lak,
sötét üreg csupán,
mégis, a Te kegyelmed sugara
ott úgy ragyogna fel,
hogy a teljes Napkorongnak vélnék.

 

Hatodik kantáta

KÓRUS

Uram, ha a kevély ellenség köröttünk dúl,
add, hogy szilárd hitben
lássuk meg hatalmadat és segítségedet!
Csak Tebenned bízunk egyedül,
így tudjuk az ellenség éles karmát
sértetlenül elkerülni.

RECITATIVO
EVANGÉLISTA

Ekkor Heródes titkon hívatá a bölcseket, szorgalmatosan
megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét.
És elküldvén őket Betlehembe, mondá nékik:

BASSZUS

Elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek
felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra,
hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek neki.

SZOPRÁN RECITATIVO

Te álnok! Csak azért keresed az Urat, hogy elveszejtsed
mindenféle hamis fortélyhoz folyamodsz,
hogy az Üdvözítőt kézrekerítsd.
Ő, kinek erővel ember nem árthat,
biztos kézben marad még.
Szíved, a te hamis szíved, minden csalfaságával
a Magasságbéli Fia előtt,
kinek pusztulására törsz, már igencsak jólismert.

SZOPRÁN ÁRIA

Kezednek egyetlen intésére
az emberi hatalom erőtlen bukik el.
Előtted minden (emberi) erő nevetségessé válik!
A Leghatalmasabb csak egyetlen szót szól,
hogy ellenségei gőgjét elpusztítsa.
Ó, így kell hamarosan
a halandók gondolatainak megváltozniok.

RECITATIVO
EVANGÉLISTA

Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És
íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttök megy
vala mindaddig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött,
ahol a gyermek vala. És amikor meglátták a csillagot, igen
nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott
találták a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván
tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván,
ajándékokat adának néki; aranyat, tömjént és mirhát.

KORÁL

Itt állok jászolodnál,
ó, Jézuskám, életem.
Jövök, hozom s néked ajándékozom,
mit Te adtál nékem.
Vedd, ez az én szellemem és lelkem,
szív, lélek, bátorság - vedd mindezt,
hogy a tetszésedre szolgáljon!

RECITATIVO
EVANGÉLISTA

S mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza
ne menjenek,
más úton térének vissza hazájokba.

TENOR RECITATIVO

Menjetek! elég, az én kincsem nem távozik innen,
ő itt marad velem.
Én szintén nem fogom elhagyni őt.
Az ő karja szeretettel,
csupa szelíd érzéssel
s a legnagyobb gyengédséggel vesz körül.
Megmarad ő az én jegyesemnek,
én őt a szívembe, lelkembe vésem.
Jól tudom, hogy ő szeret engem,
a szívem viszontszereti bensőségesen
és imádni fogja őt örökkön.
Miféle ellenség tudna engem
ily boldogságban bátorítani?
Te Jézus, barátom vagy s maradsz,
a ha majd hozzád könyörgök szorongatottságomban:
"Uram segélj!" - hadd leljek segítséget!

TENOR ÁRIA

Most megrémülhettek, kevély ellenségek,
mily félelmet tudnátok ébreszteni bennem?
Az én kincsem, menedékem itt van mellettem.
Hiába álltok mégoly dühödten,
fenyegetve, hogy engem mindenestül elveszítetek,
lássátok hát: a Megváltó lakik itt bennem.

KVARTETT

Mit tehetnek a pokol szörnyei,
mit tehet ellenünk a világ, a bűn?
Hiszen mi Jézus kezében nyugszunk!

KORÁL

Most bosszút álltál
ellenségeid seregén,
mert Krisztus megtörte őket,
kik ellenedre voltak.
Halál, Sátán, Bűn és Pokol:
mindenestül elvesztik erejüket;
Isten mellett a helye
az emberi nemnek!

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.