A választható hit- és erkölcstan szervezésének 15 lépése

2020. február 21., péntek

A 2020/21. tanévben már azok a tanulók érik el a nyolcadik évfolyamot, akik 2013-ban elsőként az első évfolyamban választhatták a hit- és erkölcstanoktatást. Tájékoztatónkkal az új tanév beiskolázásának szervezését szeretnénk segíteni.

A beiratkozás ill. átiratkozás esetén a tantárgyválasztás eljárásrendjét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: R.] 182/A és 182/B §-a szabályozza.

A 2012/21. tanévre történő beiratkozás alkalmával a református hit- és erkölcstan oktatást szervező református egyházközségek figyelmébe a következő menetrend alkalmazását ajánljuk. E menetrend a jogszabály alapján köti az állami iskolát és fenntartóját, valamint a szervező egyházat egyaránt (a részletekért görgessenek le vagy kattintsanak az egyes lépésekre):

1.) Írásbeli meghatalmazások kiadása – 2020. február 28.
2.) A tájékoztató szülői értekezlet időpontjának kitűzése – 2020. február 19-március 4.
3.) A tájékoztató szülői értekezlet – 2020. március 1-14.
4.) Az iskola honlapján a szervező egyházak adatainak közzététele – 2020. március 16-31.
5.) A tájékoztató anyagok hozzáférhetővé tétele – 2020. március 1-jétől folyamatosan
6.) A beiratkozás – 2020. április 1-30., a járási hivatal által meghatározott időpontban
7.) Az adatok átadása – a beiratkozást követő 3 napon belül
8.) Egyeztetés a tanulócsoportok kialakításáról – az adatok átadását követő 7 napon belül
9.) A tantárgyválasztás módosítása – 2020. május 20.
10.) Az adatok átadása ill. egyeztetés a csoportok kialakításáról – május 23. ill. május 30.
11.) Létszámjelentés a 2020. október 1-jén várható (becsült) létszámról – 2020. június 10.
12.) Tankönyvrendelés – 2020. június 30., augusztus 25., szeptember 10. ill. 15-30.
13.) Az órarend és az iskolai adminisztráció előkészítése – 2020. augusztus 31.
14.) A 2020/21. tanév hittanoktatói adatainak bejelentése – 2020. szeptember 10.
15.) A 2020/21. tanév október 1-jei ténylétszámának jelentése – 2020. október 10.

1.) Írásbeli meghatalmazások kiadása – 2020. február 28.

A Magyarországi Református Egyház [a továbbiakban: MRE] – mint bevett egyház – képviseletében a Zsinat elnöksége adja ki a R. 182/A § (1) bekezdésében rögzített írásbeli meghatalmazást az egyházközségek – képviseleti joggal rendelkező – lelkipásztorai számára. Amennyiben a szervezést ténylegesen más végzi, a képviseleti joggal rendelkező lelkipásztor meghatalmazást adhat számára. 2020 februárjában a meghatalmazások kiadásának rendje annyiban változik meg, hogy akkor és abban az esetben adunk ki külön meghatalmazást, amennyiben ezt a szervező egyházközség lelkipásztora kifejezetten kezdeményezi az oktatasi.iroda@reformatus.hu címen. A lelkipásztorok ismertsége okán az esetek többségében az állami iskola nem kérte a meghatalmazást, így annak kiállítása feleslegesen történt.

Előkészítéséért a Zsinati Oktatási Iroda, valamint a Zsinati Hivatal Jogi és Közigazgatási Osztálya felelős.

« Vissza a listához «

2.) A tájékoztató szülői értekezlet időpontjának kitűzése – 2020. február 19-március 4.

Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és március 14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi személy – beleértve annak belső egyházi jogi személyét (a MRE esetében az egyházközséget) is – írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. Az iskola igazgatója a kijelölt időpontot olyan módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személlyel, hogy azt az egyházi jogi személy a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja [R. 182/A. § (1) bek.].

Ha az egyházközség lelkipásztora, vagy az általa meghatalmazott személy a tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházközség által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat (tanterv, tananyag, tankönyvek, taneszközök) a szülők megismerjék [R. 182/A. § (2) bek.].

A tájékoztató megszervezéséért az állami iskola igazgatója felelős. E tájékoztatót a hatévfolyamos gimnáziumokban nem kötelesek megszervezni (nincs leendő első évfolyam).

« Vissza a listához «

3.) A tájékoztató szülői értekezlet – 2020. március 1-14.

A R. 182/A (1) bekezdés szerinti tájékoztató megszervezéséért az állami általános iskola igazgatója felelős, a megjelenésért vagy a tájékoztató anyag eljuttatásáért pedig az egyházközség lelkipásztora. A református hit- és erkölcstan tantárgyról szóló tájékoztatáshoz kapcsolódóan a Magyarországi Református Egyház www.reformatus.hu ill. a www.hittan.info valamint a Református Pedagógiai Intézet www.refpedi.hu honlapján segédanyagokat bocsátunk közre. A MRE Zsinati Oktatási Iroda 8000 példányban rendelt a mellékelt A/3 méretű plakátokból, melyeket postai úton még februárban több példányban eljuttatunk az egyházközségek számára.

« Vissza a listához «

4.) Az iskola honlapján a szervező egyházak adatainak közzététele – 2020. március 16-31.

Az iskola igazgatója március 16. és március 31. között – az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján – az iskola honlapján és a helyben szokásos módon (pl. hirdetőtáblán) nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek megtörténtéről értesíti az egyházi jogi személyt [R. 182/A § (3) bek.].

A református hit- és erkölcstan oktatás megszervezése vállalásának bejelentése az egyházközség lelkipásztorának felelőssége, ez történhet a Zsinat elnökségétől kapott meghatalmazás másolatának átadásával és/vagy a megszervezés tényének írásbeli bejelentésével is. A honlapon és az egyéb helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatalért, valamint a nyilvánosságra-hozatal megtörténtének a szervező egyházközséggel történő közléséért az iskola igazgatója felel.

« Vissza a listához «

5.) A tájékoztató anyagok hozzáférhetővé tétele – 2020. március 1-jétől folyamatosan

Az igazgatónak hozzáférhetővé kell tennie az egyházközség által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat, különösen a tantervet, a tananyagot, a tankönyveket és a hit- és erkölcstan oktatás munkamódszerét [R. 182/A § (4) bek.]. A tájékoztató anyag rendelkezésre bocsátásáért a szervező egyházközség lelkipásztora felel. A tájékoztató anyag hozzáférhetővé tételéért az iskola igazgatója felel.

« Vissza a listához «

6.) A beiratkozás – 2020. április 1-30., a járási hivatal által meghatározott időpontban

Beiratkozáskor (és átiratkozáskor) a szervező egyházközség nyilvánosságra hozott adatait az iskola írásban is a szülők rendelkezésére bocsátja. Ez alapján a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy a református hit- és erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára [R. 182/A § (5) bek.]. Fontos kiemelni, hogy tanév közbeni átiratkozáskor is a szervező egyházi jogi személyek adatait írásban meg kell kapniuk a szülőknek.

Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etikaoktatást szervez. Ha az az egyházi jogi személy a hit- és erkölcstan oktatást mégsem vállalja, a szülőnek ismételten nyilatkoznia kell arról, hogy mit igényel gyermeke számára.

A beiratkozáskor a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházközség képviselője (meghatalmazott lelkipásztor vagy az általa meghatalmazott személy) is jelen lehet, s a szülőnek – igénye esetén – hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban tájékoztatást nyújthat [R. 182/A § (9) bek.].

Amennyiben az egyházközség képviselője a beiratkozáskor nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumok megismerhetőségét.

A beiratkozás időpontjának meghatározásáért az illetékes járási hivatal, az időpont nyilvánosságra hozataláért, a papíralapú tájékoztató dokumentumok megismerhetővé tételéről, az igazgató felel. A szervező egyházközség lelkipásztora felelős az időpont megismeréséért, a beiratkozáson történő megjelenésért, a szóbeli tájékoztatásért vagy az írásbeli tájékoztató dokumentumoknak az igazgató részére történő átadásáért.

« Vissza a listához «

7.) Az adatok átadása – a beiratkozást követő 3 napon belül

Amennyiben a szülő a református hit- és erkölcstan oktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola az érintett gyermekek nevét és osztályuknak megnevezését a szervező egyházközség képviselőjének 3 napon belül átadja [R. 182/A § (8) bek., R. 182/B § (1) bek.]. A beírt, az adott egyház hit- és erkölcstan oktatását igénylő tanulók nevének megadásáért ill. osztályának megnevezéséért az igazgató felel. Amennyiben a 3 nap eredménytelenül telik el, a szervező egyházközség lelkipásztora felelős az adatok írásban történő kikéréséért.

« Vissza a listához «

8.) Egyeztetés a tanulócsoportok kialakításáról – az adatok átadását követő 7 napon belül

Az adatok átadását követő hét napon belül az igazgató köteles egyeztetést lefolytatni a tanulócsoportok kialakításáról azon egyházak képviselőivel, amelyek által szervezett hit- és erkölcstan oktatás iránti igényről a szülők nyilatkoztak és amelyek a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták [R. 182/B § (2) bek.]. Az egyeztetés összehívásáért az igazgató felel, az ezen az egyeztetésen történő részvételért a szervező egyházközség képviselője felel. Amennyiben a 7 nap eredménytelenül telik el, a szervező egyházközség lelkipásztora felel az egyeztetés összehívásának kérelmezéséért.

Az együttműködési, valamint a hit- és erkölcstan oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítására vonatkozóan előírt kötelezettség nem teljesítése esetén, a szervező egyházközség lelkipásztora felelős az állami iskola fenntartójának képviselőjénél kezdeményezni az együttműködés kialakítását. Az állami intézményfenntartó képviselője a kezdeményezésére köteles gondoskodni a szükséges együttműködés kialakításáról és a feltételek biztosításáról [R. 182/B § (9) bek.].

A csoportok szervezésének szempontjai:
a.) a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulócsoportok összevonhatók,
b.) az etika helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az etikaórák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani [R. 182/B § (3) bek.].

Amennyiben az egyházi jogi személy az etikaórával azonos időpontban a hit- és erkölcstan órát nem tudja megtartani, az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és a szervező egyházközség képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstan órákat az egyházközség más időpontban az iskolában vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg [R. 182/B § (4) bek.].

Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők nyilatkozata alapján és a szervező egyházközség képviselőjével lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit- és erkölcstan oktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást [R. 182/B § (6) bek.]. A korábbi tanévekben többször érkezett jelzés arról, hogy az iskola egyoldalúan megváltoztatja a csoportbeosztást. Amennyiben az egyeztetésre május-június hónapban sor került, akkor ezt az iskola egyoldalúan nem teheti meg. Amennyiben az egyeztetés elmaradásába az egyházközség belenyugodott, úgy nehéz az egyeztetés eredményére hivatkozni.

« Vissza a listához «

9.) A tantárgyválasztás módosítása – 2020. május 20.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és a szervező egyházközség képviselőjével [R. 182/B § (7] bek.].

Amennyiben a szülő a tanuló számára a második–nyolcadik évfolyamokon etika helyett hit- és erkölcstant vagy egy más egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstant választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg [R. 182/B § (8) bek.].

« Vissza a listához «

10.) Az adatok átadása ill. egyeztetés a csoportok kialakításáról – május 23. ill. május 30.

Az igazgató köteles a választásukat módosító tanulók esetében ugyanazt az eljárást követni, mint amit a jogszabály a beiratkozottak esetében előírt.

« Vissza a listához «

11.) Létszámjelentés a 2020. október 1-jén várható (becsült) létszámról – 2020. június 10.

A létszámjelentés adatlapjának május 20-ig a www.reformatus.hu oldalon történő közzétételéért – a ZST-91/2016.06.01. határozattal elfogadott, a hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló szabályrendelet [a továbbiakban: Szabályrendelet] értelmében – a Zsinati Oktatási Iroda felel. Az adatlap kitöltése (az egyházközségi támogatásigénylés) előtt a szervező egyházközség lelkipásztora egyezteti a református hit- és erkölcstan oktatást igénylő tanulók tervezett létszámát (nevét, osztályát).

Az egyházközségi támogatás igényléséért az egyházközség lelkipásztora, az igénylések összesítéséért, s a Magyar Államkincstár számára eljuttatandó bevett egyházi igénylés összesítéséért a Zsinati Oktatási iroda felel. A ZST-91/2016.06.01. számú határozat 2. pontja alapján a hittan.reformatus.hu honlapon a júniusi adatszolgáltatást online is meg kell ismételni.

« Vissza a listához «

12.) Tankönyvrendelés – 2020. június 30., augusztus 25., szeptember 10. ill. 15-30.

A Szabályrendelet határozza meg a tankönyvrendelés és tankönyvterjesztés eljárásrendjét. A 2020/21. tanév tankönyvterjesztését is a Zsinati Oktatási Iroda közvetítésével a MRE Kálvin János Kiadója végzi. Az hit- és erkölcstanoktatást szervező egyházközségek a június 10-én határidős létszámjelentésükkel szolgáltatnak adatot a 2020/21. tanév tankönyvrendeléséhez. A tankönyveket és munkafüzeteket az október 1-jére becsült létszámadatok alapján a Zsinati Oktatási Iroda rendeli meg június 30-ig a Kálvin Kiadótól.

A tankönyvek biztosításához a MRE felhasználja a tankönyvtámogatást, melynek összege – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 7. melléklet IV. pont 2. alpontja alapján – az 1-4. évfolyamon 980 Ft/tanuló, az 5-8. évfolyamon 1.270 Ft/tanuló, illetve (hatévfolyamos gimnáziumok esetén) a 7-8. évfolyamon 1.580 Ft/tanuló. Valamennyi, a református hit- és erkölcstan oktatást igénylő tanuló után jár a támogatás, így valamennyi tanuló ingyen jut a tankönyvekhez és munkafüzetekhez. A tanulóktól a tankönyv használatáért hozzájárulást kérni nem lehet. A tankönyveket a Kálvin Kiadó augusztus 25-ig juttatja el az egyházközségek postacímére.

A szeptember 1-jéig bekövetkező létszámnövekedés alapján az egyházközség szeptember 1-10. között juttathatja el pótigénylését a Zsinati Oktatási Iroda számára, amely szeptember 15-ig megrendeli a tankönyveket a Kálvin Kiadótól. A Kálvin Kiadó október 15-ig teljesíti a pótrendeléseket.

A szeptember 1-jéig bekövetkező létszámcsökkenés esetén az egyházközségek szeptember 15-30. között juttathatják vissza a többletkiadványokat a Kálvin Kiadó részére. A szeptember 10. után bekövetkező létszámnövekedés esetén pótrendelést már a Kálvin Kiadó nem tud elfogadni. A Zsinati Oktatási Iroda és a szervező egyházközségek képviselői november 30-ig írásban egyeztetik az egyházközség kezelésében lévő tartós tankönyvek állományát.

A tankönyvrendelésben az állami iskolának csupán az a szerepe, hogy rögzíti az adatokat a Könyvtárellátó Nkft. (KELLÓ) informatikai rendszerében. A tankönyveket nem az iskola rendeli meg, hanem a június 10-i adatszolgáltatás révén a MRE Zsinati Oktatási Iroda a Kálvin Kiadótól. Az állami iskolával közölni kell 2020. április 1-jéig a református hit- és erkölcstan tankönyvek és munkafüzetek kódszámait a mellékelt tankönyvjegyzék szerint.

« Vissza a listához «

13.) Az órarend és az iskolai adminisztráció előkészítése – 2020. augusztus 31.

A 2020/21. tanév órarendjének kialakítása az állami iskola feladata. Az órarendkészítés előtt az intézmény köteles egyeztetni a hittanoktatás szervező egyházi jogi személyekkel. Ennek elmaradása esetén a szervező egyházközség lelkipásztora felelős az állami iskola fenntartójának képviselőjénél kezdeményezni az együttműködés kialakítását. Az állami intézményfenntartó képviselője a kezdeményezésére köteles gondoskodni a szükséges együttműködés kialakításáról és a feltételek biztosításáról [R. 182/B § (9) bek.].

A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése a 2. évfolyam végétől csak osztályozással történhet. Ez alól csak az oktatásért felelős miniszter engedélyével térhet el az iskola. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Etika/Hit- és erkölcstan" megnevezést használja [R. 182/B § (10) bek.]. Az iskola pedagógiai programja megtalálható az iskola honlapján, ill. a www.oktatas.hu honlapon az intézménykereső felületen az intézményi dokumentumok között. [A Köznevelési Információs Rendszerben (KIR) az intézménykereséshez szükséges az iskola ún. OM-azonosítójának ismerete.] Az iskola pedagógiai programja az adott tanévre vonatkozó hatállyal kizárólag tanévkezdés előtt módosítható. A református hit- és erkölcstan oktatásban részesülő tanulók teljesítményének értékeléséért a hittanoktató felel.

A hit- és erkölcstan órákra vonatkozó csoportnaplót a hittanoktató vezeti, az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos további adminisztrációt a hittanoktató tájékoztatása alapján minden tanítási órát követő tanítási nap végéig az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el [R. 182/B § (11) bek.]. Amennyiben az állami iskola nem biztosítja az első tanítási óráig az iskola bélyegzőjével ellátott csoportnaplót, úgy az egyházközség lelkipásztora által hitelesített református egyházi csoportnapló megnyitása válik szükségessé. A csoportnapló megrendelhető a MRE Kálvin János Kiadójától. A hit- és erkölcstan oktatás tanügyi dokumentumainak biztosításáért az igazgató, vezetéséért a hittanoktató, a dokumentáció ellenőrzéséért az igazgató a felelős. Amennyiben a hittanoktató kényszerűségből kénytelen a Kálvin János Kiadó csoportnaplóját használni, akkor ennek ellenőrzéséért a lelkipásztor felelős, a napló kiadása és terjesztése a Kálvin János Kiadó feladata.

Amennyiben a szervező egyházközség nem tud gondoskodni a hittanoktató szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles a református hit- és erkölcstan órán részt vevő tanulók felügyeletéről gondoskodni [R. 182/B § (12) bek.]. Amennyiben tartós (2 hetet meghaladó) helyettesítés válik szükségessé, közvetlen kifizetés esetén a szervező egyházközség képviselője tájékoztatja e tényről a Zsinati Oktatási Irodát. A szakszerű helyettesítés megszervezéséért a szervező egyházközség képviselője felel, a szakszerű helyettesítés lehetőségének hiányában az iskolaigazgató felel a tanulók felügyeletének megszervezéséért.

« Vissza a listához «

14.) A 2020/21. tanév hittanoktatói adatainak bejelentése – 2020. szeptember 10.

Annak érdekében, hogy a közvetlen kifizetés keretében – munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel ill. díjlevél-kiegészítéssel – foglalkoztatott hittanoktatók számára az első kifizetés időben megtörténjen, a 2020 szeptemberétől újonnan foglalkoztatott hittanoktatók adatainak közlése munkavállalók esetében augusztus 31-ig, a megbízottak és a lelkipásztorok esetében szeptember 10-ig szükséges. Az adatok közléséért a hittanoktatást szervező egyházközség képviselője, az adatok rögzítéséért és a kifizetésének előkészítéséért a Zsinati Oktatási Iroda felel.

« Vissza a listához «

15.) A 2020/21. tanév október 1-jei ténylétszámának jelentése – 2020. október 10.

A létszámjelentés adatlapjának szeptember 15-ig a www.reformatus.hu oldalon történő közzétételéért – a Szabályrendelet értelmében – a Zsinati Oktatási Iroda felel. Az adatlap kitöltése (az egyházközségi támogatásigénylés) előtt a szervező egyházközség lelkipásztora egyezteti a református hit- és erkölcstan oktatást igénylő tanulók ténylétszámát (nevét, osztályát).

Az egyházközségi támogatás igényléséért az egyházközség lelkipásztora, az igénylések összesítéséért, s a Magyar Államkincstár számára eljuttatandó bevett egyházi igénylés összesítéséért a Zsinati Oktatási iroda felel.

« Vissza a listához «

Budapest, 2020. február 12.

MRE Zsinati Oktatási Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.