Összegyűjtöttük a református hittanoktatás különböző formáival kapcsolatos alapvető kérdéseket és az arra adandó válaszokat, amelyek elsősorban református gyülekezeteink, lelkipásztoraink, intézményfenntartóink, - vezetőink, valamint oktatóink számára nyújtanak támpontot. Az állami iskolákban felmenő rendszerben bevezetett kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatásának rendszer mostanra megszilárdult, újabb, fontos változás a tankönyvellátás menete – erre külön kitér összeállításunk. A tájékoztató anyagot a Református Pedagógiai Intézet (RPI) munkatársa, Jakab-Szászi Andrea állította össze.

 • I. Általános kérdések

  1. Milyen típusú hit- és erkölcstan oktatás létezik az MRE keretein belül?

  Típus

  Amit jelent

  Kötelezően választható hit- és erkölcstan

  Állami iskolákban (általános és hatévfolyamos gimnázium) történő, erkölcstan helyett választható felekezeti hittan.

  Iskolai hit- és erkölcstan

  Egyházi iskolákban kötelező tanórai keretben tartott hittanóra.

  Fakultatív hit- és erkölcstan

  Állami iskolában, ált. délutáni időben, szakköri vagy fakultatív időben tartott hittanóra.


  2. Mi alapján tanítható a református hit- és erkölcstan?

  Az MRE 2007/II. tv. 2-3.§. pontjai szerint az érvényes református hit- és erkölcstan kerettanterv, és a tantervhez készült hittankönyvek alapján. Ezeknek a szakmai előkészítője az RPI, kiadója és terjesztője kizárólag a Kálvin Kiadó. A mindenkori érvényes református hit- és erkölcstan tankönyvlista megtalálható a hit- és erkölcstan tankönyvjegyzéken.

  3. Hol található a hatályos hit- és erkölcstan tankönyvlista az adott tanévre?

  Letölthető az RPI honlapjáról (www.refpedi.hu). Ez tartalmazza mind az általános, mind a középfokú oktatás számára használható tankönyvek és munkafüzetek jegyzékét.

  4. FRISSÍTVE: Fontos határidők, időpontok a 2016. tanévben (a ZST-137/2011.12.07 és 2014.5.28. módosítása, valamint a 2011. CXC. tv. 35.§ és a 20/2012.EMMI 182.§ alapján)

  Határidő

  Feladat

  Adatszolgáltató

  Aki felé az adatot szolgáltatják

  minden hónap 1. munkanapja

  Az előző hónapra vonatkozóan, a megtartott tanórákról teljesítésigazolások elkészítése és beküldése a zsinati alkalmazásban lévőknél.

  Egyházközség

  MRE Zsinat Oktatási Iroda

  minden hónap 10. munkanapja

  Az előző hónapra vonatkozóan, havidíjak kifizetése.

  MRE Zsinat Oktatási Iroda

  Egyházközség/hittanoktató

  Az év során 10 napon belül bármikor

  Ha a tanulócsoport megszűnésének jelentése 10 napon belül.

  Egyházközség

  MRE Zsinat Oktatási Iroda és illetékes esperesi hivatal

  január 15.

  Szakmai és pénzügyi beszámoló készítése az előző tanév hit- és erkölcstan oktatásáról az MRE szabályrendelet szempontjai alapján (11.§.)

  Egyházközség

  Adott egyházmegye esperesi hivatala

  február 10.

  A 2015/2016. tanévre vonatkozóan, a 2. félévre vonatkozó létszámváltozások jelentése február 1-jei adatok alapján a kötelezően választható hit- és erkölcstan vonatkozásában. (Csak a változások!)

  Egyházközség

  MRE Zsinat Oktatási Iroda

  március 1-ig

  Az állami iskolákban tájékoztató szülői értekezletek tartásához írásos meghatalmazás kérése/készítése a tájékoztatás tartójának. A meghatalmazást el kell juttatni az illetékes állami iskolához.

  ---

  ----

  március 1-14

  Az állami iskolákban tájékoztató szülői értekezletek tartása a kötelezően választható hit- és erkölcstannal kapcsolatban

  Egyházközség, állami iskola szervezése

  Megjegyzés: az iskolának 10 nappal a szülői értekezlet előtt tájékoztatnia kell az egyházi jogi személyt.

  március 16-31

  Az állami iskola közzéteszi honlapján a következő évre hittanoktatást szervező felekezetek nevét

  Egyházközség

  Állami iskola igazgatója

  április 1.

  Eddig az időpontig kell az állami iskolával közölni a református hit- és erkölcstan tankönyvek és munkafüzetek kódszámait

  Egyházközség

  állami iskola igazgatója

  április 1-30 között

  Beiratkozás az általános iskolákba, az elsős gyermekek szüleinek nyilatkoztatása hittan/erkölcstan vonatkozásában, ahol az egyházközség képviselője jelen lehet.

  ---

  ---

  Május 20.

  Az állami iskolák aktuális 4. évfolyamán a szülők nyilatkoznak eddig a határidőig arról, hogy hittant/erkölcstant választanak-e a gyermekük számára.

  Szülő

  Állami iskola felé

  Beiratkozást követően 3 napon belül.

  Hittanoktatást választó gyermekek számának/ csoportszámának átadása az egyházi jogi személy részére. Egyeztetés a köv. tanévre tervezett csoportokról.

  Állami iskola

  egyházközség

  Határidő

  Feladat

  Adatszolgáltató

  Aki felé az adatot szolgáltatják

  június 10.

  A következő tanévre vonatkozóan, a református hit- és erkölcstant választó tanulók adatainak jelentése, iskolától kapott adatok alapján.

   

  Ez a létszámjelentés az alapja az ingyenes hittankönyvek és munkafüzetek igénylésének is. Ha nem érkezik meg időben, akkor a következő évre csak egyházközségi saját forrásból finanszírozhatóak a hittankönyvek.

  Egyházközség

  MRE Zsinat Oktatási Iroda

  június 15-20.

  Az egyházközség megbízottja az egyházközség tulajdonában lévő tartós tankönyveket összegyűjti az állami iskola tanulóitól a tanév végén, rögzíti

   

  --

  ---

  június 30.

  A következő tanévre vonatkozóan, a létrehozott csoportok létszámáról tájékoztatja az állami iskola igazgatója az egyházi jogi személyt. Eddig az időpontig kell egyeztetni a csoportok kialakításáról is, melyek ezután nem változtathatóak meg.

  Állami iskola igazgató

  Egyházi jogi személy.

  augusztus 25.

  Kálvin Kiadó a kötelezően választható hittanoktatás ingyenes taneszközeit eljuttatja az egyházközségekhez.

  ---

  ---

  szeptember 05.

  Tankönyvkiosztás, átadás-átvételi lap aláíratása az állami iskolában. Egyházközségi megbízottak végzik.

   

   

  szeptember 10.

  Ha a nem lelkészi jellegű hittanoktatóval az egyházközség köt munkaszerződést, az egyházközség a munkaszerződés és az egyházmegye hozzájárulásának másolati példányát beküldi.

  Egyházközség

  MRE Zsinat Oktatási Iroda

  szeptember 10.

  Az egyházközség írásban jelzi a változásoknak megfelelően a taneszközök pótigénylését, ill. visszáru igényét a kötelezően választható hittanra. (Létszámváltozás, ill. összevonás miatt lehetséges.)

  Egyházközség

  MRE Zsinat Oktatási Iroda

  szeptember 20.

  A Kálvin Kiadónál a fakultatív hittanoktatás taneszköz igénylés határideje.

  Egyházközség

  Kálvin Kiadó

  szeptember 30.

  A Kálvin Kiadó eddig fogadja a visszárut.

  Egyházközség

  Kálvin Kiadó

  október 01.

  Létszámlejelentő adatlap a fakultatív hittanoktatás szervezéséhez a 2016/2017. tanévre vonatkozóan

  Egyházközség

  Adott egyházmegye esperesi hivatala

  október 10.

  Kötelezően választható református hit- és erkölcstan szervezéséhez c. nyomtatvány kitöltése és elküldése az adott tanévre vonatkozóan, az október 01-jei tényadatokról.

  Egyházközség

  MRE Zsinat Oktatási Iroda

  október 15.

  A Kálvin Kiadó teljesíti a pótrendeléseket a kötelezően választható hittanra vonatkozóan.

  Kálvin Kiadó

  Egyházközségek

  5. Ki tarthat hittanórákat?

  Típus

  Aki órát tarthat

  Kötelezően választható hit- és erkölcstan

  Református lelkipásztor (MA); Református hittanoktató (BA)

  Református vallástanár (MA)

  Iskolai hit- és erkölcstan – általános iskola

  Református lelkipásztor (MA); Református hittanoktató (BA)

  Református vallástanár (MA)

  Iskolai hit- és erkölcstan – középfokú okt.

  Református vallástanár (MA)

  Fakultatív hit- és erkölcstan

  Református lelkipásztor (MA); Református hittanoktató (BA)

  Református vallástanár (MA); illetve a presbitérium ideiglenesen a képzési feltételek alól felmentést adhat 1-1 évre.

  6. Mennyi hittanórát tarthatnak a különböző jogállású lelkipásztorok és hittanoktatók?

  Jogállás

  Max. óraszám

  Önálló gyülekezeti lelkész

  12

  Hatodéves segédlelkész

  6

  Lelkészi jogállású hittanoktató

  köznevelési tv. szerinti pedagógus munkakörre előírt munkaidő felső határa (2014/2015-re: 24 óra)

  Nem lelkészi jogállású hittanoktató

  köznevelési tv. szerinti pedagógus munkakörre előírt munkaidő felső határa (2014/2015-re: 24 óra)


  7. Hogyan történik a hittankönyvek tankönyvellátása?

  Típus

  Hogyan történik?

  Kötelezően választható hit- és erkölcstan

  MRE az állami költségvetésben meghatározott hit- és erkölcstan tankönyvtámogatás felhasználásával református hit- és erkölcstan tankönyvbázist hoz létre. Az egyházközség a következő évi hittanosai számára ebből a tankönyvbázisból kap ingyenesen taneszközöket. A tankönyvbázis részletes leírása és a részletek a II. pont 3-12. kérdéseiben találhatóak.

  Iskolai hit- és erkölcstan

  Az egyházi iskola a tankönyvrendelés során, az állami jogszabályban meghatározott normák szerint.

  Fakultatív hit- és erkölcstan

  A református egyházközség, a Kálvin Kiadónál rendelheti meg, a Kiadó által meghatározott módon.

  8. Milyen dokumentumokat kell a hittanoktatás során vezetni?

  Hamarosan megválaszoljuk a kérdést

  A 2007/II. tv. 12-13.§. alapján a hittanoktatás hivatalos dokumentumai:

  • létszámjelentő adatlap a református hittanoktatás szervezéséhez,
  • a hiányzási, haladási, osztályozó napló hit- és erkölcstan tantárgyból (a napló elektronikusan is vezethető, de minden félév lezárásakor ki kell nyomtatni és hitelesíteni)
  • bizonyítvány hit-és erkölcstan tantárgyból.

  9. Hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos további kérdésekben ki tud felvilágosítást adni?

  Kérdés jellege

  Aki segítséget tud adni

  Finanszírozási, szervezési, létszámjelentési, hittanoktatók szerződései

  MRE Zsinat Oktatási Iroda

  Tartalmi, szakmai kérdésekben

  Református Pedagógiai Intézet

  Taneszköz árak, megrendelések, terjesztés

  Kálvin Kiadó

 • II. Tankönyvekkel kapcsolatos kérdések

  1. Milyen hittankönyvek közül lehet választani az általános és a középfokú oktatás számára?

  A mindenkor érvényes református hit- és erkölcstan tankönyvjegyzék tartalmazza a hatályos református hittan tantervhez készült tankönyvek, munkafüzetek jegyzékét. Ez letölthető az RPI honlapjáról (www.refpedi.hu).

  2. ÚJ: A 2016/17-es tanévben a református hittanoktatáshoz használandó taneszközök neve és kódja

  I.                   Állami iskola esetén, kötelezően választható hittan

   

  Évf.

  Kód

  Taneszköz neve

  Taneszköz jellege

  1.

  RP-001/TK

  Isten tenyerén, Református hit- és erkölcstan tankönyv 1. osztályos tanulók számára

  Tartós tankönyv

  1.

  RP-001/1MFGY

  Isten tenyerén, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 1. osztályos tanulók részére

  Munkafüzet

  2.

  RP-002/TK

  Istennel az úton, Református hit- és erkölcstan tankönyv 2. osztályos tanulók számára

  Tartós tankönyv

  2.

  RP-002/1MFGY

  Istennel az úton, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 2. osztályos tanulók számára

  Munkafüzet

  3.

  RP-003/TK

  A szabadító Isten szeretetében, Református hit- és erkölcstan tankönyv 3. osztályos tanulók számára

  Tartós tankönyv

  3.

  RP-003/1MFGY

  A szabadító Isten szeretetében, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 3. osztályos tanulók számára

  Munkafüzet

  4.

  RP-004/TK

  Isten uralma alatt, Református hit- és erkölcstan tankönyv 4. osztályos tanulók számára

  Kísérleti tankönyv

  4.

  RP-004/1MFGY

  Isten uralma alatt, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 4. osztályos tanulók számára

  Munkafüzet

  5.

  RP-005/TK

  Istennel a döntéseinkben, Református hit- és erkölcstan tankönyv 5. osztályos tanulók számára

  Tartós tankönyv

  5.

  RP-005/1MFGY

  Istennel a döntéseinkben, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 5. osztályos tanulók számára

  Munkafüzet

  6.

  RP-006/TK

  Isten világosságában, Református hit- és erkölcstan tankönyv, 6. osztályos tanulók számára

  Tartós tankönyv

  6.

  RP-006/1MFGY

  Isten világosságában, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 6. osztályos tanulók számára

  Munkafüzet

  7.

   

  RP-007/TK

  Isten vonzásában, Református hit- és erkölcstan tankönyv 7. osztályos tanulók számára

  Tartós tankönyv

  7.

   

  RP-007/1MFGY

  Isten vonzásában, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 7. osztályos tanulók számára

  Munkafüzet

  8.

  RP-008/TK

  Isten Igéjének tükrében, Református hit- és erkölcstan tankönyv 8. osztályos tanulók számára

  Kísérleti tankönyv

  8.

  RP-008/1MFGY

  Isten Igéjének tükrében, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 8. osztályos tanulók számára

  Munkafüzet

   

  II.                  Állami hat évfolyamos gimnázium, kötelezően választható hit- és erkölcstan esetén

   

  Évf.

  Kód

  Taneszköz neve

  Taneszköz jellege

  7.

   

  RP-007/TK

  Isten vonzásában,

  Református hit- és erkölcstan tankönyv 7. osztályos tanulók számára

  Kísérleti tankönyv

  7.

   

  RP-007/1MFGY

  Isten vonzásában,

  Református hit- és erkölcstan munkafüzet 7. osztályos tanulók számára

  Munkafüzet

  8.

  RP-008/TK

  Isten Igéjének tükrében, Református hit- és erkölcstan tankönyv 8. osztályos tanulók számára

  Kísérleti tankönyv

  8.

  RP-008/1MFGY

  Isten Igéjének tükrében, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 8. osztályos tanulók számára

  Munkafüzet


  III.              Egyházi iskola esetén

   

  Évf.

  Kód

  Taneszköz neve

  Taneszköz jellege

  1.

  RP-001/TK

  Isten tenyerén, Református hit- és erkölcstan tankönyv 1. osztályos tanulók számára

  Tartós tankönyv

  1.

  RP-001/2MFEI

  Isten tenyerén, Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói számára

  Munkafüzet

  2.

  RP-002/TK

  Istennel az úton, Református hit- és erkölcstan tankönyv 2. osztályos tanulók számára

  Tartós tankönyv

  2.

  RP-002/2MFEI

  Istennel az úton, Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 2. osztályos tanulói számára

  Munkafüzet

  3.

  RP-003/TK

  A szabadító Isten szeretetében, Református hit- és erkölcstan tankönyv 3. osztályos tanulók számára

  Tartós tankönyv

  3.

  RP-003/2MFEI

  A szabadító Isten szeretetében,

  Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 3. osztályos tanulói számára

  Munkafüzet

  4.

  RP-004/TK

  Isten uralma alatt, Református hit- és erkölcstan tankönyv 4. osztályos tanulók számára

  Kísérleti tankönyv

  4.

  RP-004/2MFEI

  Isten uralma alatt, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 4. osztályos tanulók számára

  Munkafüzet

  5.

  RP-005/TK

  Istennel a döntéseinkben, Református hit- és erkölcstan tankönyv 5. osztályos tanulók számára

  Tartós tankönyv

  5.

  RP-005/2MFEI

  Istennel a döntéseinkben,

  Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 5. osztályos tanulói számára

  Munkafüzet

  6.

  RP-006/TK

  Isten világosságában, Református hit- és erkölcstan tankönyv, 6. osztályos tanulók számára

  Tartós tankönyv

  6.

  RP-006/2MFEI

  Isten világosságában,

  Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 6. osztályos tanulói számára

  Munkafüzet

  7.

   

  RP-007/TK

  Isten vonzásában, Református hit- és erkölcstan tankönyv 7. osztályos tanulók számára

  Kísérleti tankönyv

  7.

   

  RP-007/2MFEI

  Isten vonzásában,

  Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 7. osztályos tanulói számára

  Munkafüzet

  8.

  RP-008/TK

  Isten Igéjének tükrében, Református hit- és erkölcstan tankönyv 8. osztályos tanulók számára

  Kísérleti tankönyv

  8.

  RP-008/2MFEI

  Isten Igéjének tükrében, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 8. osztályos tanulók számára

  Munkafüzet

   


  3. ÚJ: Segédlet a taneszközök kódjainak az iskola részére történő átadásához

  Egy formanyomtatvánnyal kívánjuk segíteni az egyházközségeket abban, hogyan adják át az állami fenntartású iskolák részére a kötelezően választható a református hit-és erkölcstan oktatása során használt taneszközök kódjait. A listában a 2015/16-os tanévben használandó taneszközök kódjai szerepelnek. A formanyomtatvány innen érhető el.

  4. Hogyan történik a hittankönyvek tankönyvellátása?

  Típus

  Hogyan történik?

  Kötelezően választható hit- és erkölcstan

  MRE az állami költségvetésben meghatározott hit- és erkölcstan tankönyvtámogatás felhasználásával református hit- és erkölcstan tankönyvbázist hoz létre. Az egyházközség a következő évi hittanosai számára ebből a tankönyvbázisból kap ingyenesen taneszközöket. A tankönyvbázis részletes leírása és a részletek a II. pont 3-12. kérdéseiben találhatóak.

  Iskolai hit- és erkölcstan

  Az egyházi iskola a tankönyvrendelés során, az állami jogszabályban meghatározott normák szerint.

  Fakultatív hit- és erkölcstan

  A református egyházközség, a Kálvin Kiadónál rendelheti meg, a Kiadó által meghatározott módon.

  5. Ki forgalmazza a hittankönyveket?

  Az RPI kiadói tevékenysége 2014. jan.1-től megszűnt. A Kálvin Kiadó vette át. A hit- és erkölcstan tankönyvek esetében az RPI végzi a szakmai feladatokat, a tankönyvek nyomdai munkálatait és terjesztését pedig a Kálvin Kiadó.

  6. Mit jelent a „tankönyvbázis” kifejezés?

  Az MRE az állami költségvetésben meghatározott hit- és erkölcstan tankönyvtámogatás felhasználására központi, református hit- és erkölcstan tankönyvbázist hoz létre és működtet. Ennek keretén belül a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatáshoz az egyházközségek a tanulók részére ingyenesen igényelhetik az adott évfolyamra vonatkozó tankönyveket és munkafüzeteket.

  7. Milyen feladatok kapcsolódnak a tankönyvadatbázishoz, ill. a hittan taneszközök nyilvántartásához?

  Határidő

  Feladat

  Felelőse

  További résztvevők

  aug. 25.

  A Kálvin Kiadó által kiszállított taneszközök átvétele és ellenőrzése.

  Egyházközség vezetője.

  Egyházközségi megbízottak.

  -

  A szükséges és visszáruzni nem kívánt taneszközökbe egyházközségi pecsét tétele.

  Egyházközség vezetője.

  Egyházközségi megbízottak.

  szept. 05.

  Tankönyvkiosztás, átadás-átvételi lap aláíratása.

  Egyházközség vezetője

  Egyházközségi megbízottak, szülők

  szept. 30.

  Kálvin Kiadónak visszaküldeni a nem szükséges taneszközöket.

  Egyházközség vezetője.

  Egyházközségi megbízottak.

  október 15.

  A Kálvin Kiadó által kiszállított taneszközök átvétele és ellenőrzése.

  Egyházközség vezetője.

  Egyházközségi megbízottak.

  október 30.

  Egyházközségi pecsét tétele a taneszközökbe és tankönyvkiosztás, átadás-átvételi lap aláíratása.

  Egyházközség vezetője

  Egyházközségi megbízottak, szülők

  június 10.

  A tartós tankönyvek számának felmérése és a szükséges változások jelzése az MRE Oktatási Iroda felé.

   

  A tanév végén a tartós tankönyvek összeszedése!

  Egyházközség vezetője

  Egyházközségi megbízottak

  8. Kell-e fizetni az egyházközségnek a kötelezően választható hit- és erkölcstan esetében a taneszközökért?

  A tanulói példányok után nem. A munkafüzetek a tanuló tulajdonába kerülnek, a tartós tankönyvek az MRE tulajdonában vannak, melyeket az egyházközség számára kezelésbe ad. Az egyházközség a tartós tankönyvekből egyházközségi hittankönyv bázist hoz létre. Az egyházközség a taneszközökért használati díjat nem kérhet.

  9. Kell-e fizetni a tanulóknak a hittankönyvekért és munkafüzetekért?

  Nem.  A munkafüzetek a tanuló tulajdonába kerülnek, a tankönyveket vissza kell szolgáltatniuk az egyházközség számára.

  10. Milyen dokumentumot kell aláíratni az egyházközségeknek a tanulókkal/tanuló szüleivel a taneszközök átadásakor?

  A tartós tankönyvek, kísérleti tankönyvek és a munkafüzetek példányainak a tanuló/tanuló szülei részére történő átadásáról átvételi lap készül, melyet az egyházközség őriz. Ezt a dokumentumot az egyházközség ellenőrzés esetén a tankönyvtámogatás felhasználását ellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátja.

  11. Meddig használhatóak a tartós tankönyvek?

  A tankönyvek átlagos használati ideje min. 4 év. Rongálódás miatt a tanévi záró hittankönyvállomány meghatározásánál maximum 10%-os amortizáció számolható el.

  12. Mi a különbség a kísérleti tankönyv és a tartós tankönyv között?

  A 2012. évi református hittan kerettantervhez készülő taneszköz család minden új tagja egy tanévig kísérleti taneszközként funkcionál. A gyakorlati tapasztalatok és visszajelzések alapján a szükséges változtatások átvezetésre kerülnek. Ekkor már „végleges”, tartós tankönyv formájában kerülnek használatba.

  13. A kísérleti tankönyveket is vissza kell kérni tanév végén a tanulóktól?

  A kísérleti tankönyvekről, az állami és egyházi költségvetés függvényében az MRE Zsinati Tanácsa az adott tanév végéig hozza meg a döntését. Ellenkező jelzésig a kísérleti tankönyveket az egyházközség a tanulóknak ajándékozhatja.

  14. Hogyan kell nyilvántartani az egyházközségben a tartós tankönyvek számát?

  Az MRE tulajdonában lévő, egyházközség kezelésébe adott tartós hittankönyvekről az MRE Zsinati Oktatási Iroda és az egyházközség közös nyilvántartást vezet. A jún. 10-i, ill. okt. 10-i adatszolgálatással azonos időben rögzíti és jelzi a tanévi nyitó és záró tankönyvállományt. A tanév során max. 10% amortizáció számolható el.

  15. Az új tankönyveket kell-e használniuk az iskoláknak és a gyülekezeteknek, vagy választhatják a régieket is?

  A régi tankönyvek a régi tantervhez illeszkedtek. Mivel felmenő rendszerben kerül bevezetésre az új tanterv, így készülnek a taneszközök is. 2014/2015-ben az általános iskolák: 1-2; 5-6; hatévfolyamos gimnáziumokban a 7-8; 4 évfolyamos gimnáziumokban és szakközépiskolákban a 9-10. évfolyamon kötelező az új taneszközök használata.

  16. Mit jelentenek a tankönyvlistában az általános iskolai munkafüzetek esetében az MFGY és MFEI jelölések?

  Egy tankönyv készül minden évfolyamhoz, amit az egyházi és állami iskolák is tudnak használni. Az eltérő sajátosságok miatt viszont két munkafüzet. Az MFGY az állami iskolákban használható, heti 1 órai anyagot tartalmaz. MFEI az egyházi iskolákban használható, heti 2 órai tananyaghoz tartalmaz feldolgozásokat.

  17. Mennyibe kerülnek a hittankönyvek, munkafüzetek és modulfüzetek?

  Az árakat a Kálvin Kiadó határozta meg. Az ő honlapjukon is megtalálhatóak a részletes árak, melyet az 1. sz. melléklet is tartalmaz.

  18. Mikor vehetőek kézbe a hittan taneszközök?

  A Kálvin Kiadó a nyár során tervezi a nyomdai munkálatokat. Augusztus 20-a után megvásárolhatóvá és elérhetővé válik minden új taneszköz. A jelenlegi tervek alapján augusztus hónap során mindenhová elérkeznek a taneszközök. Az RPI május – június hónapokban feltölti a honlapjára a betekintő anyagokat, melyek lehetőséget adnak egy-egy könyvbe, munkafüzetbe való belenézésre.

  19. Mikor vehetőek kézbe a hittan taneszközök?

  A Kálvin Kiadó a nyár során tervezi a nyomdai munkálatokat. Augusztus 20-a után megvásárolhatóvá és elérhetővé válik minden új taneszköz. A jelenlegi tervek alapján augusztus hónap során mindenhová elérkeznek a taneszközök. Az RPI május – június hónapokban feltölti a honlapjára a betekintő anyagokat, melyek lehetőséget adnak egy-egy könyvbe, munkafüzetbe való belenézésre.

  20. Honnan tudhatjuk, hogy mit tartalmaznak az új tankönyvek?

  A tankönyvek a tantervben található témákhoz tartalmaznak feldolgozásokat. A címek változhatnak (gyermekek által érthetőbb megfogalmazás), de tartalmilag azok a témák találhatóak bennük.

 • III. Szabályrendelet a hittanoktatásról

  1. Szabályrendelet a Magyarországi Református Egyház hittanoktatási támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről

  Az MRE Zsinata által alkotott szabályrendelet teljes szövege innen érhető el letölthető dokumentum formájában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.