Egyházfegyelem és tanfegyelem

Az egyházi vezetés és a fokozatos testületek számon kérhetősége (lelkészek kötelessége, elmozdíthatósága). Lelkészi és nem lelkészi tisztségviselők felelősségének azonos érvényesülése, számon kérhetőség minden szinten

 

„Azonban minden illendően és rendben történjék.”

(1Kor 14, 40)

 

Isten nem a káosz, hanem a rend Istene. A teremtett világ a maga teljességében arról a rendről tesz tanúságot, amely szép és tökéletes, amely magára a Teremtőre irányítja a figyelmet. Mind a teremtés, mind az üdvtörténet folyamata megfelelő és nyomon követhető rendben történt és történik, Isten eleve elhatározott akarata és terve szerint. Ebben nincsenek véletlenek és nincs benne esetszerűség, hanem sokkal inkább a tudatos tervszerűség fedezhető fel bennük.

 

Fájdalmasan hangzanak Jób szavai: „a vaksötét országban…nincs rend, és a fény is olyan, mint a sötétség.” (10, 22) Egyedül Isten tud ma is szavával a káoszból rendet, a sötétségből világosságot teremteni mind a természetben, mind a bűnös ember életében, a mi életünkben is. Az a hitünk és élő reménységünk, hogy személyes életünkben és szeretett református egyházunk életében, annak gyülekezeteiben a Lélek által olyan közösség formálódik, amely érzékenyen odafigyel Isten vezetésére, élő és éltető szavára, s annak engedelmeskedik, azaz világosságban jár.

 

Imádkozzunk teremtő és megváltó Istenünkhöz, mert ő teremthet rendet a mi életünkben is, hogy akarata megvalósuljon egyházunk lelkészi és nem lelkészi tisztségviselőinek szolgálata által. Imádkozzunk egyházi rendünk biblikusságáért.     

Imádkozzunk, hogy ne megfélemlítésként, és ne csupán visszatartó erőként fogadjuk az Isten által felkínált és adott rendet egyéni és közösségi életünkben, hanem úgy, hogy „mindenek szépen, ékesen és jó rendben történjenek” az ő dicsőségére.

Imádkozzunk azért, hogy Isten legyen jelen ebben a világban, a mi életünkben, gyülekezeteink életében, mert ahonnan Isten kivonul, vagy ahonnan őt, a nagy Rendezőt „száműzik”, ott félelem, zűrzavar, kaotikus állapotok alakulnak ki.

Imádkozzunk azért, hogy tudatosan elfogadjuk: Isten előtt teljesen egyenlők vagyunk a számadás, a számonkérés, a felelősségre vonás tekintetében.

Imádkozzunk azért, hogy egyházunk lelkészi és világi vezetői ne a hatalom szavával, hanem a krisztusi szolgálat erejével és lelkületével végezzék a rájuk bízott feladatokat.      

 

 

Vad Zsigmond