Megérintett-idézetek

Az Érintés c. kiadvány kérdőívére válaszoló gyülekezetek gondolatait, valamint az EJB által kezdeményezett párbeszédben résztvevő országos ágazatok válaszait gyűjtöttük össze ezen az oldalon.

 

Idézetek a gyülekezetek által megfogalmazott küldetésnyilatkozatokból:

„Küldetésünk, hogy… [a településen] nyilvánvalóvá legyen rajtunk, közöttünk és általunk Jézus kegyelme, ami átformálja és megtartja egyéni, családi és közösségi életünket az Atya szeretetében, hogy imádkozó élettel, a Lélek munkájára hagyatkozva alkalmassá legyünk arra, hogy nyíltan hirdessük az evangéliumot.”

 

„Célunk, hogy olyan egyházközség legyünk, amelynek tagjai annak a Jézus Krisztusnak mai tanítványai, aki önmagát feláldozva tanúsította a teremtő, gondviselő és szerető Isten létét. Célunk az, hogy megtaláljuk a legjobb lehetőségeket, embertársainkat megtanítsuk hitünk örömére, és hogy közösségünk a társadalmat szolgáló aktivitásaiba minél több embert bevonjunk.”

 

„A gyülekezetünk só és világosság kíván lenni itt… [a településen], ahová Isten helyezte. Bizonyságtételének tartalma a Krisztusban kapott üdvösség hirdetése. Megtapasztalva azt, hogy növekedése nem öncélú, hanem szolgálatra hívta a Szentlélek. A gyülekezet szeretetközösségében a „Familia Dei” lelkületével szolgál, mind a gyülekezet tagjai mind az intézményeit igénybevevő családok között.”

 

„Gyülekezetünk sajátos küldetését abban látja, hogy lelkileg felépüljön és másokat építsen Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Családszerető egyház kívánunk lenni, ahol kicsik és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt lelki otthonra lelnek, mi pedig olyan családokról szeretnénk tudni a jövőben, akiknek az életük hiteles bizonyságtevés Krisztus és az Ő egyháza mellett.”

 

„Küldetésünk alapja kapcsolatunk a bennünket küldő Úrral és azzal a kontextussal, amelybe bele helyezett minket. Észak- Magyarország, elnéptelenedés kontra roma problémák, munkanélküliség kontra humán erőforrás hiány, beszűkölő lehetőségek kontra igénytelenség. … Itt kell járnunk azon az úton, mely egyszerre kiút is abból, amiben vagyunk. Ragaszkodni ahhoz az igazsághoz, amely nem birtokolható (nem a mi igazunk), éppen ezért hiteles, hogy aztán felfedezhető legyen rajtunk az az Élet, amely az igazsággal való úton létből fakad.”

 

„Az emberi kapcsolatok mélyítése, a református identitás megismerése, megismertetése mind a világi környezetünkben, mind a gyülekezeten belül: személyes hívogatások lehetőségének növelése, hitvallás-ismeret mélyítése, kerületi közéletben való aktívabb jelenlét.”

 

„Krisztus képe mindinkább kirajzolódjék imádság, szeretet, összetartozás által különböző közösségeinkben, törekedve arra is, hogy ne legyünk elszigeteltek, nyitottak legyünk gyülekezeten belül és kívül.”

 

„Megszólítani a keresőt, menedéket nyújtani, hálát adni Istennek, otthont teremteni, növekedni a reménységben, szolgálni a körülöttünk lévőknek és építeni az egységet.”

 

„Küldetésünk, hogy Isten iránti hálából hirdessük az evangéliumot kicsinyektől idősekig mindenkinek. E szolgálatunkat úgy szeretnénk végezni, hogy mindenkinek igénye szerint és vállalható módon élete szükségleteire tevőleges segítségnyújtáson keresztül bizonyságot teszünk Megváltó Urunkról, kinek kezében eszközök vagyunk csupán; valamint mindenki életének valós kérdéseire az Ige világosságában szeretnénk választ és megoldást kínálni. Ezáltal szeretnénk egy hitre, reményre és szeretetre épülő közösséget építeni, amelyre szíve mélyén minden… [helyi] lakos vágyik.”

 

 

„Küldetésünk, hogy Krisztus tanítását hitelesen megéljük, és szavainkkal és tetteinkkel megjelenítsük egyen-egyenként és közösségként is. Ebben feladatunk növekedni. Küldetésünk, hogy Krisztust minden korosztály és réteg számára érthetően és vonzóan felmutassuk, és Hozzá hívjuk az Őt még nem ismerő embereket. Küldetésünk, hogy a közénk érkezőket szeretettel fogadjuk, tanítsuk, közösségünkben integráljuk, életútjukon segítsük és vezessük, és őket Krisztus szolgálatába állítsuk.

Mindezt Isten dicsőségére kívánjuk tenni.”

 

„Mi fiatalok is tagjai vagyunk az egyháznak, mi is szeretnénk azt formálni, abban otthon lenni. Minél többen maradjunk meg reformátusnak otthon vagy épp ott ahol majd élünk.”

 

„Jézus Krisztus üdvösségre szóló elhívásának engedelmeskedve Isten Igéjét hirdetjük… [a városrészben] református hitvallásunk alapján, a Magyarországi Református Egyház részeként. Testi-anyagi, szellemi-intellektuális és lelki-hitbeli talentumainkkal Isten dicsőségére és az egész egyház javára élünk.”

 

„Istent kívánjuk magasztalni azáltal, hogy olyan közösséggé válunk, amely Őt szereti teljes szívéből, teljes elméjéből és teljes erejéből. Szeretnénk olyan gyülekezetté lenni, ahol a sebzett és elveszett ember az Ige hirdetése, a törődő közösség, valamint a társadalomban való tudatos jelenlét által találkozik Jézus Krisztussal, aki a gyógyulás és a bocsánat igazi forrása az összetört ember számára.”

 

„Elkötelezzük magunkat, hogy az evangéliumot személyes módon, embertől emberig adjuk tovább, és éljük meg. Gyülekezetünk nagy hangsúlyt kíván tenni a kreatív hitoktatásra.

Gyermekeken keresztül hívogatni – új és szükséges feladat.

Annak érdekében cselekszünk, hogy szerethető egyház legyünk, aki nem kér, hanem ad. „

 

„Életpéldánkkal is vonzó és hiteles keresztyének szeretnénk lenni környezetünkben. Krisztus arra hív, hogy a másik életét megértsük és megbecsüljük. Vigasztalók kívánunk lenni, erőt kaptunk hozzá.”

 

 

„Fontosnak tartjuk lépést tartani az emberek kérdéseivel és hitbeli fejlődésüket velük együtt, érthető módon segíteni. Egyszerű, érthető nyelven akarjuk tovább adni az evangéliumot, pátosz, sallang nélkül; ne a skanzen légkörét árasszuk magunk körül. Hitvallásos életünkben nagyobb bátorságra van szükség: bátrabban beszélni a hitünkről – családban, közéletben, médiában, nyilatkozatokban.”

 

„Küldetésünk az embereket megismertetni a szabadító Istennel Jézus Krisztusban, hogy azt a szeretetet, amit Istentől kaptunk a hétköznapi életben családtól a munkahelyig, iskolától a gyülekezetig megéljük mások felé. Küldetésünk van a rászorulók felé lelkileg és anyagilag egyaránt, hogy megéljük a köztünk jelen lévő Krisztust, azért, hogy ebben az otthontalan világban egyre többen lelkileg is otthonra találhassanak közöttünk.”

 

„Máté 28,18-20 alapján a misszió. Az evangelizálás és a megtért életek továbbgondozása. Azért az evangélizáció, mert nagy lelki szükségben van a társadalom minden rétege (gyerekek, ifjak, középkorúak, idősek). Krisztus nélkül lelkileg halottak és kívül rekedtek Isten országán. Csak akkor nyernek örök életet és bebocsátást Isten országába, ha üdvözítő hittel válaszolnak az evangéliumra. Csak Jézus Krisztus hatalmával és erejével képesek felvenni a harcot a bűnnel és a világgal. Ha úgy halnak meg, hogy nem bízták rá magukat hittel Jézus Krisztusra, örökre elvesznek és kárhozatban töltik az örökkévalóságot.”

 

„Gyülekezetünknek elsődleges feladata kell, hogy legyen az evangélium hirdetése, az Isten szeretetének tolmácsolása a "külvilág" felé. Az evangélium közlésének formája napjainkra megváltozott. Az emberekhez különféle diakóniai és missziói programokon, gyülekezeti rendezvényeken keresztül, esetleg a gyülekezet fenntartásában működő ellátások és szolgáltatások által juttathatjuk el az "Igét". Azonban vigyáznunk kell arra, hogy a hangsúly soha ne tolódjon el, és észrevétlenül apránként el ne világiasodjon gyülekezetünk. A gyülekezetünk elsődlegesen nem a mi gyülekezetünk, hanem Krisztus gyülekezeteként kell feltűnnie, és Istenre kell mutatnia!”

 

 

„Azért vagyunk, hogy gyülekezeti tagjaink: - Istennel személyes kapcsolatban élő emberekké váljanak, - akik talentumaikat, lelki ajándékaikat, és javaikat megosztva egymással élő közösséget gyakorolnak, - akik Jézus Krisztust követve saját környezetükben sóvá és világossággá válnak, - akik felkészültek a gyülekezetben végzett szolgálatokra, - és arra, hogy missziói küldetésüket betölthessék a világban.”

 

„A lakótelepi és vegyes hátterű embereknek Isten szeretetének bemutatása Jézus Krisztus személyén és szerepén keresztül – mindez a hitoktatásból indulva az ifjúsági munkán át a teljes család eléréséig.”

 

„Népegyházból hitvalló egyházzá szeretnénk formálódni. Az embereket nemcsak leültetni, hanem kiküldeni is szeretnénk a szolgálatba. Szeretnénk észrevenni a mai kor kihívásait és válaszolni rá az evangéliumból kapott üzenettel. Vonzó közösséggé szeretnénk válni. Fontosnak tartjuk az ökumenét.”

 

„Életünkkel, szavainkkal, tetteinkkel Jézus Krisztusra mutatni a környezetünkben.”

 

„Istentől kapott feladatunknak tekintjük elsősorban azt, hogy ebben a faluban hitelesen megéljük és hirdessük az Istenbe vetett hit megújító erejét. Ebből a hitből táplálkozva szeretnénk, ha a gyülekezetünk minden tekintetben gyarapodna. „

 

„Kialakítani és megélni egy olyan közösséget, mely Isten szeretetéről tud bizonyságot tenni. E rövid "célkitűzés" nagyon sok hitbeli növekedést és tanulást jelent.”

 

„A Krisztus-követést hitelesen felmutatni, vonzóvá tenni, a szavakon túl tettekben megvalósítani. A cél egy olyan gyülekezet építése, amely képes arra, hogy bármely korosztályhoz tartozó tagjait megtartsa, és egyszerre vonzza a kívülállókat.”

 

„A gyülekezeti tagok Jézus Krisztussal személyes kapcsolatban legyenek. Átfogó, az életet, ill. a mindennapi életet megváltoztató változásokra van szükség. Isten életet és életteret átformáló ereje valóban meg tudjon nyilvánulni mind önmagunkban, mind pedig környezetünkben. - A fásultság, az érdektelenség, beletörődés állapotából kimozdítani az embereket, s felmutatni, hogy van kiút: az élő Isten!”

 

„Embereket Krisztushoz vezetni, hogy a bűnbánatban megújuljon az életük, és bűnbánatban leboruljanak Krisztus elé, mint Péter.  (A településünk jó lelkévé lenni, ahogyan az Ammen c. filmben is látható.) A hit erejével életek megtérítésében, megújításában munkálkodni.”

 

„Az elkövetkező évek széthúzó politikai kampányaiban a szeretet egységét felmutatni. Azt, hogy lehet együtt munkálkodni akkor is, ha nem mindenben értünk egyet, mert a legfontosabb, ami összeköt minket, hogy Krisztus egyformán szeret, és mi is egyformán szeretjük őt. Ez a hit köt minket össze.”

 

„Egy "munkanélkülivé vált munkás városban" [olyan városban], ahol a férfiak szerepvállalása válságban van mind a családban, mind a társadalomban és a gyülekezetben - speciális küldetésünk a férfiak "helyreállítása", ráébresztése a bajok gyökerére és az igazi problémára. Rámutatni Jézusra, mint megoldásra. Krisztus szeretetét közvetíteni és lelki otthonná lenni a kereső emberek számára. Imádkozni.”

 

„Jelenlegi rendszerünk haldoklik, mely hatványozottabban kiérződik a kisebb települések gyülekezeteiben. Helyi szinten ez megoldhatatlannak látszó probléma, mely már most is sok gyülekezet megszűnését eredményezi.”

 

 

„Hatékonyabb és krisztusibb humánerőforrás gazdálkodás az egyházban lelkészi és világi szolgálatot végzők számára. Megakadályozni, hogy egyes családok, személyek túlságosan is rátelepedjenek egyházunk vezetésére, intézményeire, közéletére.”

 

„Túllépni, meghaladni a bevett egyházi konvenciókat, életformává tenni a református keresztyén hitvallást követők közösségének mindennapjait. Ima és munkaközösség.”

 

„Mai fiatalok a kommunista rendszer utódai, gyermekei, unokái, kik nem tanulták, nem látták a hitre nevelést. Meg kell fogni a kezüket és bevezetni őket Istenhez. Egyedül nehéz felállni és elindulni jövőképet kell vetíteni elébük, segíteni az első lépések megtételében.”

 

„A hitmélyítő sorozatokon való nosztalgiázást hívják sok helyen evangelizációnak. A gyülekezet teljes leépítése ma nem fegyelmi vétség. Igazában nincsenek is mérőszámok, hogy mi elvárható egy lelkésztől. A bírósági törvény módosítása, illetve valamiféle "minőségbiztosítási" normarendszer megalkotása elengedhetetlen.

 

„Ma a reformátusságnak nincs valódi közös hitvallása (praktikusan). Az egészséges református gondolkodást, kegyességet, hitgyakorlatot a racionalizmus, liberalizmus, majd a pietizmus és fundamentalizmus teljesen aláásta.”

 

„A Csillagpont egy országos református fesztivál, jól működik, sok az érdeklődő, szeretnek odamenni a fiatalok. Több ilyen kis helyi "fesztivál" kellene, ahol láthatják, érezhetik a református fiatalok, hogy nem kevesen, hanem sokan vannak.”

 

 

„Azokat a gyülekezeteket kell csak életben tartani, támogatni (akár sokkal nagyobb mértékben, mint eddig), ahol látható, hogy a gyülekezet élni akar. Ahol ennek nincs jele, ott hagyni kell a pusztulást, és igazi missziót kell végezni. Tehát nem a mai értelemben vett missziói lelkészt kell kihelyezni, hanem olyat, akinek valóban az a feladata, hogy megtérésre hívja az embereket és a "semmiből" szervezzen újra gyülekezetet (ez utóbbi mondatot aki ki akarja forgatni, ki is fogja).”      

 

„Amely gyülekezet csak az önfenntartásra képes, nem tölti be feladatát.”

 

„Meg kell erősödni a küldetésünkbe ennek, mely nem jótékonykodás, nem intézményfenntartás, hanem a bűnből való szabadulás Krisztusban elkészített lehetőségének a meghirdetése.”

 

„Az Igét nem fogja senki rajtunk kívül hirdetni. Ebben a elengedhetetlen kilépni az "én váram az én házam" papos gondolkodásából. Munkatársakra, hiteles, elkötelezett emberekre van szükségünk, amikor az orvos is megkérdezi a diagnisztizálás közben a beteget: "és Istennel rendeben van-e a dolga?"      

 

„Egyházon (gyülekezetben és közegyházi szinteken egyaránt) belül nem lehet megosztottság, lejáratás. Ezt meg kell szüntetni, egyébkét hiteltelen használhatatlan eszközök leszünk.”   

 

„Kazuáliák rendezése. Kilépés a szolgáltató egyház keresztyénietlen évszázados csapdájából, hogy azok, akik bennünket megkeresnek ne gondolják a küldetésünknek anyagi mozgatói vannak.”

 

 „Imaközösség lelkészek között és gyülekezeten belül is. Isten ott tesz csodákat, ahol azt egy akarattal kérik. Az id. Zimányi József lelkipásztor elmondta, hogy rendszeresen találkoztak lelkészek, együtt imádkoztak, egymás terhét hordozták, bűnbánatot tartottak, az imádsághoz "tiszta kezekre" van szükség. […]Ő azt vallotta, hogy amíg az egyházi vezetők bűnbánatot nem tartanak, megakadályozzák az ébredést.”

 

„A református egyház szétesőben van. Ezt mutatja az egyházvezetők ellentéte, sokszor egyszerűen azon az alapon, hogy melyiküknek van közvetlenebb kormánykapcsolata. Minden egyházközség egy püspökség ugyanakkor.”

 

„A református identitást a status Quo fenntartására is használják, kulturális fogalomként (így volt már 300 éve is), de teológiai fogalomként kéne használni. Újra kéne tárgyalni nemzedékenként hogy mit jelent ma reformátusnak lenni?” 

 

„Azok az egyháztól távol lévő emberek, akik néha-néha átlépik a templom küszöbét, úgy érzik, hogy nem kapják meg a "bent lévőktől" a kellő figyelmességet és esetleges segítségnyújtást. „

        

„Azoknak prédikálok, akiktől függ a fizetésem. Az elvárások 110 százalékosak, de  az adekvát segítség kb. 10 százalékos. Delegálnám a munkát, de ólom a kéz, és ólom a láb…”

 

„A tanítványság nem bibliai, eredeti alapon működik a gyülekezetekben, hanem szokásbeli, hagyomány szerinti felfogás és gyakorlat uralkodik. Egyházunkban kisebbségben és nem vezető helyen vannak a valóban Krisztust követő tanítványi egyháztagok.      „

 

„Egy komoly hitéletre alapozott "követelmény" látszatra megnyirbálná ugyan az egyháztagok számát, de legalább egyrészt valós számadatot kapnánk arról, hogy hányan vagyunk, másrészt az egész egyházat tenné hitelesebbé.”

 

 

„A fokozatos egyházi jóváhagyás helyett egy "ütőképesebb", a szűkös határidők szabta kihívásokban helytállni tudó struktúra kialakítása.”

 

„Több legyen a hálaadás, mint a panaszkodás. Mert végső soron több áldást kaptunk, mint amennyiért hálát adtunk.”

 

„Nem azok az egyházi vezeteők akiknek képességük van, hanem akik levita családba születtek, vagy "népszerűek".... Kabáthoz kellene gombot, feladathoz tisztségviselőt választani...”

 

Idézetek a párbeszédben résztvevő országos ágazatok válaszaiból