Zsinati szakbizottságok

A Zsinat a tanácskozási ügyek előkészítésére zsinati szakbizottságokat választ. A zsinati bizottságok a Zsinat szakmai tanácskozó, véleményező és döntés-előkészítő szervei. A bizottsági tagok a Zsinat tagjai közül kerülnek ki, megbízatásuk, akárcsak a Zsinaté, hat évre szól. A testületek élére, megalakulásukkor, a tagok elnököt választanak maguk közül. Az alkotmánytörvény tíz állandó bizottságot rögzít.

 • Diakóniai és Egészségügyi Bizottság

  A testület a Magyarországi Református Egyház zsinatának szeretetszolgálati ügyekkel foglalkozó szakbizottsága. A bizottság szerteágazó munkája felöleli a gyülekezetekben folyó diakóniai szolgálat segítését, az intézményes diakónia helyzetének figyelemmel kísérését, az egyház segélyszervezetének, a Magyar Református Szeretetszolgálatnak a felügyeletét, az MRE Szeretetszolgálati iroda munkájának felügyeletét, a diakóniai képzések rendszerének figyelemmel kísérését, a zsinat szeretetszolgálati vonatkozású szabályozásaival kapcsolatos kezdeményezéseket, a diakóniában szolgálók elismerésére alapított diakóniai díjak odaítélését, az egyház és az állam szociális vonatkozású párbeszédének figyelemmel kísérését és a szeretetszolgálat nemzetközi testvérkapcsolatainak kezelését. A bizottság ezen túl aktív alakítója a Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanács munkájának, amely a kárpát-medencei szeretetszolgálati munkát igyekszik segíteni.

   

  Tagok:

  Dr. Svébisné Juhász Márta  – Dunamelléki Egyházkerület
  Szakál Béla – Dunántúli Egyházkerület
  Victor Dániel – Tiszáninneni Egyházkerület
  Gacsályi Gábor – Tiszántúli Egyházkerület (elnök)

 • Gazdasági Bizottság

  Feladata, hogy tárgyalja mindazon kérdésköröket, amelyek az egyház gazdálkodásával kapcsolatosak, véleményt alkosson azon ügyekkel kapcsolatban, amelyeket a Zsinat illetve a Zsinati Tanács a számára meghatároz. A bizottság negyedévente ülésezik, rendszeres napirendjét képezi az egyház és a közegyházi intézmények költségvetésének tárgyalása, az éves zárszámadások áttekintése, költségvetési módosítási kérelmek megtárgyalása, a költségvetések folyamatos teljesülésének figyelemmel kísérése. A bizottság részt vesz az egyházi törvényalkotási folyamatban, a gazdálkodást érintő törvények, javaslatok véleményezésével.

   

  Tagok: 

  Takaró András - Dunamelléki Egyházkerület 
  Szűcs Attila -Dunántúli Egyházkerület 
  Pataky László  - Dunántúli Egyházkerület
  Pásztor Dániel - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Kusnyír László - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Szabadi Árpád - Tiszántúli Egyházkerület 
  Rácz Péter - Tiszántúli Egyházkerület 

 • Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság

  A Bizottság évente legalább 2 alkalommal tartja üléseit, amelyre meg kell hívni a bizottságot felügyelő püspököt, a Jogi Osztály vezetőjét, és a zsinati jogtanácsost. Kibővített ülésre mindazon személyek meghívhatóak, akik szakmai szempontból segítik a Bizottság munkáját, vagy az ügyre nézve előterjesztést készítettek, illetőleg az ügy véleményezése szempontjából meghallgatása szükséges. A Bizottság határozatai véleményező jellegűek, kötelező erővel nem bírnak. A Jogi Bizottság adminisztrációját, nyilvántartását a Zsinat Hivatal Jogi Osztálya végzi.

   

  A Jogi Bizottság feladata:

  • Jogi, szakmai szempontból véleményezi a Zsinat a Zsinati Tanács elé kerülő ügyeket és ügyel arra, hogy a testületek elé kerülő határozati javaslatok az egyházi és világi törvényekkel, jogszabályokkal összhangban legyenek.
  • Részt vesz az egyházi jogszabályok, jogszabály módosítások előkészítésében.
  • Figyelemmel kíséri az egyházi törvények hatályosulását, és felhívja az illetékesek figyelmét arra, ha a jogszabályok nincsenek összhangban, hogy azok végrehajtásával kapcsolatosan problémák ne merüljenek fel.
  • Figyelemmel kíséri a világi jogszabályok egyházra vonatkozó rendelkezéseit és készülő jogszabálytervezeteket. Ezekre felhívja az illetékesek figyelmét, véleményezi ezeket.
  • Állást foglal mindazon jogi természetű ügyekben, amelyre az elnökségtől felkérést kap.

   

  Tagok: 

  Hubay Gábor dr. - Dunamelléki Egyházkerület
  Fekete László dr. - Dunántúli Egyházkerület
  Szemán Ákos dr. - Tiszáninneni Egyházkerület
  Kocsis Márta dr.  - Tiszántúli Egyházkerület (elnök)

 • Kommunikációs Bizottság

  A Zsinat Kommunikációs Bizottsága tanácskozó, véleményező és döntés-előkészítő szerv. Segíti az MRE kommunikációs stratégiájának kidolgozását, figyelemmel kíséri és véleményezi a közegyházi médiumok és a Kommunikációs Szolgálat munkáját, azoktól a Bizottság üléseire beszámolókat kér. Tanácskozásain döntéseket hoz a kommunikációt érintő aktuális kérdésekben és a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik.

   

  Tagok: 

  Komlósi Péter dr. - Dunamelléki Egyházkerület
  Köntös László - Dunántúli Egyházkerület  (elnök) 
  Szűcs Endre - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Szalay Kont - Tiszántúli Egyházkerület 


 • Külügyi és Ökumenikus Bizottság

  A Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottság határozza meg a MRE külügyi és ökumenikus stratégiáját, felügyeli ezen kapcsolatok alakulását, a nemzetközi teológiai és szakmai párbeszédben való részvételt, rendszeres ülésein döntéseket hoz a területet érintő aktuális kérdésekben. A bizottság a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik. A bizottság felügyeli a döntései megvalósításáért felelő Külügyi Iroda munkáját.

   

  Tagok: 

  Répás Zsuzsanna dr. - Dunamelléki Egyházkerület
  Köntös László - Dunántúli Egyházkerület 
  Darvas Szilárd Levente - Tiszáninneni Egyházkerület
  Vad Zsigmond  - Tiszántúli Egyházkerület (elnök)

 • Missziói Bizottság

  A Bizottság hatáskörébe tartozik különösen:

  • az országos missziói programok kezdeményezése,
  • az missziót és ifjúságot érintő ügyekben állásfoglalás kialakítása és képviselete országos egyház szintjén,
  • döntés mindazokban az ügyekben, amiket a bizottsági tagok a Zsinati Közgyűlés elé utalnak;
  • missziói irányelvek kialakítása, új kezdeményezések felkarolása, egy átfogó országos missziói látás megfogalmazása, és inspirálása;
  • a társadalmi missziók ügyeiben elvi döntések (gyülekezeti-, és speciális társadalmi missziók)
  • a Missziói Iroda feladatainak meghatározása;
  • tanácsadó testületek létrehozása a különböző missziói feladatok megoldásához.

   

  Tagok: 

  Veres Sándor - Dunamelléki Egyházkerület 
  Illés Dávid  - Dunamelléki Egyházkerület (elnök)
  Brunner Vilmos - Dunántúli Egyházkerület
  Bikádi László Károly - Dunántúli Egyházkerület 
  Mátyás Sándor - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Marjai Pál - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Gaál Sándor dr. - Tiszántúli Egyházkerület 
  Szentesi Lajos - Tiszántúli Egyházkerület 

 • Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

  A Bizottság a Református Lelkészi Nyugdíjintézet döntés-előkészítő, véleményező-tanácsadó testülete. A Zsinatnak, illetve a Zsinati Tanácsnak nyugdíjintézeti és ellátási ügyekben hozandó határozatait az Intézőbizottság készíti és terjeszti elő.

   

  Tagok: 

  Rácz József - Dunamelléki Egyházkerület 
  Nyilas Zoltán - Dunamelléki Egyházkerület (elnök)
  Tóth András - Dunántúli Egyházkerület 
  Kusnyír László - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Kósa Lajos - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Derencsényi István - Tiszántúli Egyházkerület 
  Szabadi Árpád  - Tiszántúli Egyházkerület 

 • Oktatásügyi Bizottság

  A Zsinat szabályozza és felügyeli a Magyarországi Református Egyház valamennyi közoktatási intézményének szellemi és anyagi ügyeit, összehangolt működését, elkészítteti és jóváhagyja a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját. Különösen ügyel arra, hogy e törvény és egyéb jogszabályok rendelkezéseit pontosan hajtsák végre.

  A Zsinat - mint a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeinek legfelsőbb felügyeleti szerve - e tevékenységét elsősorban a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságán, valamint a Zsinati Oktatásügyi Irodán keresztül valósítja meg.

  Az Oktatásügyi Szakbizottság a Zsinat javaslattevő, előkészítő szerve, amely segíti a Zsinat irányító és felügyeleti tevékenységét. A Zsinat útmutatásainak megfelelően elvi irányítást és felügyeletet gyakorol az egyházkerületek, egyházmegyék és egyházközségek illetékes oktatásügyi szerve felett. Javaslatot tesz a Zsinatnak törvényalkotásra, módosításra vagy intézkedés megtételére.

   

  Tagok: 

  Hörcsök Imre - Dunamelléki Egyházkerület (elnök)
  Szabó Gábor - Dunamelléki Egyházkerület
  Máté László - Dunántúli Egyházkerület
  Szűcs Attila - Dunántúli Egyházkerület
  Szűcs Endre - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Csernaburczky Ferenc - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Nagy Zsolt - Tiszántúli Egyházkerület 
  Katona Gyula -  Tiszántúli Egyházkerület 

 • Számvizsgáló Bizottság

  Feladata, hogy vizsgálati tevékenységével hozzájáruljon az egyház és a közegyházi intézmények gazdálkodásának átláthatóságához. Ennek keretében - a saját maga által meghatározott ütemterv szerint - rendszeresen vizsgálja ezen egyházi szervezetek gazdálkodási folyamatait. Célzott vizsgálatokat a Zsinat illetve a Zsinati Tanács külön felkérésére végez. Tagjai helyszíni ellenőrzést végeznek, betekintéssel rendelkeznek a gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokba. A bizottság megvizsgálja a zárszámadásokat, és ezeket a Zsinati Tanács illetve a Zsinat számára véleményezi. A zsinati törvényalkotási folyamatban véleményalkotási lehetősége van.

   

  Tagok: 

  Csuprik László - Dunamelléki Egyházkerület
  Ladányi Károly - Dunamelléki Egyházkerület
  Pataky László  - Dunántúli Egyházkerület (elnök)
  Szabó Levente - Dunántúli Egyházkerület 
  Thomka István - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Peterdi Béla dr. - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Markó István - Tiszántúli Egyházkerület
  Mártha István - Tiszántúli Egyházkerület

 • Tanulmányi és Teológiai Bizottság

  A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság a Magyarországi Református Egyházban folyó tudományos feladatok koordinálását végző öttagú testület. Megnevezéséből adódóan az egyház szolgálatával és működésével kapcsolatos teológiai alapvetéseket kutatja és összegzi hitvallásaink szellemében. A testület a Zsinat munkájához és igényéhez igazodva elvégzi a zsinati döntéshez szükséges teológiai háttérmunkát. Így például a család, a házasság, a szexualitás, az eutanázia, a felelősség és kiengesztelődés, stb. egyházi és társadalmi aktualitását vizsgálja, és a tudományos munka módszerével elvégzett eredményről jelentést tesz a Zsinatnak.

  A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság az egyház belső életét, istentiszteletét, misszióját érintő alapvető kérdésekről is tárgyal: így többek között a keresztség, a konfirmáció, az úrvacsora, a lelkészi életpálya, a Szentírás tekintélye, az egyházi szolgálat egyetemes jellege, a diakónia, az ökumené témáiról is az aktualitásoknak megfelelően nyilatkozik.

  A tanulmányi feladatok terén a lelkészképzés és a lelkésztovábbképzés ügyében, valamint a nem lelkészi jellegű egyháztagok egyházi szolgálatának tartalmi kérdéseiben végez áttekintő kutatást és fogalmaz meg javaslatokat a Zsinat számára a bizottság.

   

  Tagok: 

  Balla Péter dr. - Dunamelléki Egyházkerület 
  Jakab Bálint Mihály - Dunántúli Egyházkerület (elnök)
  Szőnyi Tamás - Tiszáninneni Egyházkerület
  Kustár Zoltán dr. - Tiszántúli Egyházkerület 

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.