A hit és a tudás otthonai

2019. augusztus 31., szombat

Közös tanévnyitóra, új iskolaépület avatására, kollégák elismerésére, egymás bátorítására és hálaadásra gyűltek össze a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek képviselői – tanárok és diákok egyaránt –, valamint egyházi és világi méltóságok a nyár utolsó napján Pécsen.

A Magyarországi Református Egyház (MRE) több mint másfél évtizede rendezi meg köznevelési intézményeinek közös tanévnyitóját, amelyet 2010 óta a Kárpát-medence református oktatási intézményeivel együtt tartanak meg, és amelynek minden esztendőben más-más egyháztest intézménye a házigazdája. Augusztus 31-én, szombaton a Pécsi Református Kollégium adott otthont a rendezvénynek. A 16. századi gyökerekkel rendelkező, 2016-ban száz éves jubileumát ünneplő, a kommunista diktatúra kényszerszünete után 1992-ben újraindult pécsi református iskolaközpontban közel ezeregyszáz diák nevelése folyik.

Koncentrálni a lényeget

A 2019/2020-as tanévet megnyitó ünnepség istentisztelettel kezdődött a Kollégium sportcsarnokában. Bogárdi Szabó István, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke az ApCsel 15:7-11 alapján hirdette Isten szavát az alkalmi gyülekezetnek. A Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke Péter apostolnak az üdvösség útjáról szóló vitában elmondott állásfoglalása alapján hangsúlyozta: a hagyományokat nem eldobni, hanem koncentrálni kell. Ez pedig a következő nemzedéket nevelő intézmények esetében kiemelkedően fontos. „Mitől jó egy református iskola? Attól, hogy koncentráltan megjeleníti a lényeget” – emelte ki Bogárdi Szabó István.

A házigazdák nevében Kádár Péter köszöntötte az egybegyűlteket. A Pécsi Református Kollégium főigazgatója az igehirdetésre reagálva arra mutatott rá, hogy a minket körülvevő szimbólumokban, jelképekben is a lényeg koncentrálódik. „Ilyen szimbólum az, hogy együtt vagyunk, hiszen ez a korábban széttört részek összerakását jelenti” – utalt Kádár Péter az idén tízéves magyar református egységre. „Olyan gyülekezés ez, amely egyben hitvallástétel is: hűségeskü az uralkodó tiszteletére. Mi keresztyének Krisztus Király zászlaja alá gyűltünk” – fogalmazott az intézményvezető. Hozzátette: hálásak azért, hogy ebben az esztendőben láthatták vendégül az iskolákat.

A Baranyai Református Egyházmegyét képviselve Győrfi Bálint szólt az egybegyűltekhez. Az esperes hangsúlyozta: folyamatosan tapasztalják Isten megtartó kegyelmét, iskoláik évről évre épülhetnek, bővülhetnek. Ebben az esztendőben régi álmuk vált valóra: új általános iskolai épületet vehettek birtokba, amelynek felavatását a tanévnyitóval és a Kárpát-medencei iskolák látogatásával kapcsolták össze. Hangsúlyozta: büszkék diákjaikra, elért eredményeikre. „Ugyanakkor kívánom mindnyájunknak, hogy a minőségi oktatásra való törekvés mellett találjuk meg az utat a gyermekekhez, munkatársainkhoz, tudjunk önmagunkon túl Jézusra mutatva hiteles keresztyének lenni” – buzdított Győrfi Bálint.

Lelki többlet

„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet” – a 121. zsoltár első két versével foglalta össze a következő tanévre való készülés lényegét Huszár Pál dunántúli főgondnok a tanévet megnyitó beszédében. A Zsinat világi elnöke szerint a tanárok és diákok közös erőfeszítésén és együttműködésén múlik, hogy sikerül-e megfelelően elsajátítani az egyes tantárgyakat, és ezért mindkét félnek becsületesen meg kell küzdenie. „Megnyugtató, hogy ebben mindannyian megkaphatjuk a Mindenható segítségét” – biztatott Huszár Pál.

A főgondnok szerint örvendetes jelenség, hogy hazánkban egyre több szülő dönt úgy, egyházi iskolába íratja be gyermekét – a református iskolások száma is növekszik. Huszár Pál szerint ennek oka, hogy a szülők látják: csemetéik megkapják azt a tudást, amelyet az állami iskolákban is, ugyanakkor a református intézményekben neveltetésben, lelkiekben többletet kapnak. „Iskoláink olyan ifjakat bocsátanak ki, akik tanulmányaik befejeztével keresztyén egyházunknak és magyar nemzetünknek példás hűségű, hasznos tagjai lesznek. Református keresztyén neveltetésünknek is része van abban, hogy református hittestvéreink jelentős szerepet vállalnak és töltenek be országunk közéletében” – hangsúlyozta Huszár Pál, hozzátéve, hogy a közéleti elkötelezettség mindannyiunkra vonatkozik. „A mi felfogásunk szerint a keresztyén hit és a tudás jól megférnek egymással. Sőt azt is valljuk, hogy a tudás felelősséggel is jár. Mi azt várjuk neveltjeinktől, hogy a megszerzett tudást ne csupán saját javukra igyekezzenek használni, hanem eközben a család, az egyház és a nemzet érdekeiben is” – összegezte a főgondnok.

Minden emberhez szól

Az egyházi méltóságokat követően Hoppál Péter idézte fel a Pécsi Református Kollégium múltját. Pécs országgyűlési képviselője, egyben az iskola Igazgatótanácsának elnöke arról szólt, hogy habár Trianon miatt a mai határon innen és túl fekvő Baranya útjai elváltak, még a háború éveiben, arra válaszul alapította az akkor még egységes baranyai egyházmegye a mostani iskola jogelődjét. A rendszerváltozást követően újraalapított intézmény azóta mindkét Baranya, így a ma Horvátországhoz tartozó települések magyar diákjai számára is otthonul szolgál – hangsúlyozta.

Az ünnepségen részt vett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. A politikus megosztotta a jelenlévőkkel, hogy Magyarországon jelenleg – száztíz milliárd forintnyi uniós és további negyvenhat milliárd forintnyi állami támogatásból – az elmúlt harminc esztendő legnagyobb iskolafejlesztési programja folyik.

A miniszter méltatta az egyházak, azon belül is a református egyház oktatásban betöltött szerepét, rámutatva hogy az minden emberhez szól – a református egyház szolgálatot vállalt az óvodáktól az egyetemekig, a kis falvaktól a Rózsadombig, a Károli-egyetemtől a roma szakkollégiumokig, az anyaországtól a Kárpát-medencén át a diaszpóráig. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a kormány elismeri, tiszteli és nélkülözhetetlennek tartja az egyházak szerepét a társadalomban, ez pedig hitéleti tevékenységet éppúgy jelent, mint intézményfenntartóit. „Azt a nevelést nyújtja, amely a keresztyén értékeken alapuló oktatás mellett a hit megismerését, megtalálását és a hitben való megerősödést kínálja” – fogalmazott a miniszter.

„Jó iskola az, ahonnan a diákok vonakodva mennek haza” – mutatott rá köszöntőjében Bódis József. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára szerint az iskola feladata az alapismeretek átadása mellett az egyes ember képességeinek észrevétele és kibontakoztatása.

A tanévnyitón adták át a Makkai Sándor-díjat, amelyet a református nevelési eszményeknek a mindennapi gyakorlatba átültetésében elévülhetetlen érdemeket szerzett magyarországi és határon túli pedagógusok elismerésére alapított egyházunk Zsinata.

A díjat 2019-ben Bene Andrásné Péntek Erika, a Szentendrei Református Óvoda első intézményvezetője, Füzér István, a budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium pedagógusa, valamint Nagy Lajos, a kárpátaljai Péterfalvi Református Líceum tanára kapta.

Az ünnepség végén Papp Kornél, az MRE Oktatási Irodájának vezetője ismertette és köszöntette a 2019/2020-as tanévben induló református köznevelési intézményeket. Oláh István, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezéssel indított nyári tanszergyűjtés eredményeként tíz intézménynek, köztük az idén indulóknak adott át tanszercsomagot. A rendezvényen átadták az új kistérségi tehetségközpontok megbízóleveleit is.

A tanévnyitót a Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, a Kontrasztok Alapfokú Művészeti Iskola kamaraegyüttese, a Pannon Filharmonikusok zenészei, a RefiBand diákcsoport, a zengővárkonyi alsó tagozatos iskolások és Hoppál Hunor idén érettségizett diák zenés-verses előadása színesítette.

Új tanév – új iskola

Az tanévnyitó után a közösség örömteli eseménynek lehetett tanúja: felavatták a Pécsi Református Kollégium új általános iskolai épületét. A jeles alkalomból Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke a Zsolt 127:3-5 alapján prédikált. „Szükségeltetik az, hogy az Ige többet hangozzék! Jézus a mi oltalmunk, erősségünk! Ha ránk tör az ellenség, benne kell bíznunk! A semmitmondó világban ilyen (az iskolához hasonló – a szerk.) kapuk kellenek, amelyeken mi szülők bevezetjük a gyermekeinket, és ti tanárok kemény kézzel, határozottan, rendületlenül Istenben bízva, a lelkipásztorokkal együtt teljesítitek azt, amit Isten előtt megígértünk, amikor gyermekeinket megkereszteltettük” – figyelmeztetett Szenn Péter.

Az imádság szolgálatát Krasznai Csaba, az Amerikai Egyesült Államokban található Kálvin Egyházkerület püspöke végezte. A tengerentúli református közösség a május 17-i ünnepi zsinaton csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz, és támogatásuknak köszönhetően az iskola tankonyhával bővült. Győrfi Bálint áldáskérése után Hoppál Péter mondott avatóbeszédet.

Az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében több mint 1,3 milliárd forintból életre hívott háromszintes épületben tizennégy tanterem kapott helyet, emellett ezentúl természettudományi laboratórium, tornaterem és közösségi tér is a kisdiákok rendelkezésére áll. A mintegy 3200 négyzetméter hasznos alapterületű épületben a nyolc általános iskolai évfolyam két-két osztálya folytathatja tanulmányait.

Kocsis Julianna, fotó: Kalocsai Richárd

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió