AZ IGEHIRDETÉS HELYE AZ ERDÉLYI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORI HIVATÁSKÉP ALAKULÁSÁBAN Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban

2018. augusztus 26., tárgyszavak: erdély, Igehirdetői önkép, Erdély, igehirdetői öntudat, Lelkipásztori hivatáskép

A teológiai képzés és a lelkipásztor-továbbképzés segítheti – a kellő és a valós hivatáskép letisztázása és összehasonlítása által – a lelkipásztori hivatás újraértelmezését. Az ezzel kapcsolatos kérdések vizsgálata során kerül megfogalmazásra az igehirdetés, valamint az igehirdető személyének a jelentősége ebben a folyamatban. E két tényező megújulása hozzájárulhat az egyház megújulásához.

Szerző: Székely József

Csikesz Sándor lelkipásztori eszményképének elemei a lelkipásztori munkában és lelkésznevelésben

2018. július 08., tárgyszavak:

A mindenkori lelkipásztoroknak teszi fel a kérdést Szabó Imre a következőképpen: „Lelkipásztori eszményeink nem azért olyan hervadtak-e, mert elhanyagoltuk megőrizni és frissen tartani, vagy feleleveníteni azokat a vonásokat, melyek egy magyar lelkipásztor egyszerű életén is, mint krisztusi vonások kiragyogtak?”[1]  Kérdésfelvetése jogos. Ez a disszertáció azért született, hogy Csikesz Sándor lelkipásztori eszményképe mentén szerző és olvasó is Krisztusra nézve gondolkodjék el a lelkipásztori szolgálat felől.


[1] Szabó Imre: Dr. Csikesz Sándor lelkipásztori és professzori eszményei, in: Csikesz Sándor emlékkönyvek 4. szerk: Módis László, Debrecen 1942. 9.

Szerző: Hős Csaba

Kádár Ferenc: Az egyház itt és most. PhD disszertáció.

2012. június 30., tárgyszavak: Ekkléziasztika, egyház, ekkléziasztika

"Régóta kérdés számomra, hogyan lehet, hogyan kell az egyházról a gyakorlati teológai nyelvén beszélni. Az ekkléziasztika a gyakorlati teológia egyházzal foglalkozó tudománya. ...az egyházra, mint itt és most létező és működő valóságra tekint." (Részlet az előszóból. A Disszertáció PDF kiterjesztésben alább található.)

Szerző: Kádár Ferenc

Kocsev Miklós: Gyakorlati teológiai témák. Habilitációs értekezés.

2012. június 25., tárgyszavak: homiletika, szupervízió

A habilitációs értekezés a következő téziseket támasztja alá érvekkel: 1) szükség van hazai szinten is a gyakorlati teológia – teológiai tudományok közötti – pozíciójának, helyzetének meghatározására, és annak megerősítésére;
2) továbbá ebben a megerősített pozícióban kiemelni a homiletika kérdéskörét, mégpedig a kettős szubjektumra és ezek egymás közti kommunikációjára is koncentrálva;
3) valamint felmutatni a gyakorlati teológia területén is használható egyik újabb lehetőséget, a pasztorális szupervíziót, amely az egész lelkész-létünk egyik segítő támasza lehet. Ily módon az elmélet és a praxis szintjén ötvözve a külső és belső impulzusokat.

Szerző: Kocsev Miklós

Literáty Zoltán: Homiletika és retorika. PhD disszertáció.

2012. június 25., tárgyszavak: retorika, prédikáció, homiletika

A dolgozat célja, hogy egyfajta, (pontosabban másfajta) értelmezést adjon a két tudomány kapcsolatáról, amely túllép a 20. század eleji feszült kontextuson (pl. a pozitivista liberális teológia retorikaszemléletének bírálata az igeteológia által) és az elmúlt évszázad eredményeit (pl. új hermeneutika retorika megítélése) figyelembevéve új párbeszédre hívja a homiletika képviselőit is. Az "értelmezés" terminológiai átértelmezést is jelent. A "történelmi" érvek azt bizonyítják, hogy a két tudomány kapcsolata a bibliai időkben, a középkorban, a humanizmusban és jelenkorban is szorosan egybekapcsolódik.

Szerző: Literáty Zoltán

Logos Tés Akoés. Az ige megszólalása és megszólaltatása. - Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére.

2012. június 01., tárgyszavak: homiletika, prédikáció, igehirdetés

Logos Tés Akoés. Az ige megszólalása és megszólaltatása. - Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére. Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa, 2012.

Szerző: Hanula Gergely (szerk.)