Zsinati Hivatal

A Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat Elnöksége hatáskörébe tartozó feladatok ügyintézését a Zsinati Hivatal végzi. A hivatalt az Elnökség rendelkezései alapján a zsinati tanácsos vezeti.

 • Elnökségi Titkárság

  Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
  Telefon: (+36 1) 460 0712
  Fax: (+36 1) 460 0751
  E-mail: zsinat.elnokseg@reformatus.hu
  Honlap: www.reformatus

   

  Feladatköre:
  Az Elnökség munkafeltételeinek biztosítása, feladatainak adminisztratív intézése. A reprezentatív elnökségi fogadások, tárgyalások előkészítése.

 • Tanácsosi Titkárság

  Vezető:  Gér András 
  Cím:  1146 Budapest, Abonyi u. 21.
  Telefon:  (+36 1) 460 0714
  Fax:  (+36 1) 460 0715
  E-mail:  zsinat.tanacsos@reformatus.hu
  Honlap:  www.reformatus.hu

   

  Feladatköre:
  A Zsinat Elnöksége és a Hivatal szervezeti egységei közötti munkakapcsolat koordinálása, a Zsinat Elnökségének a Magyarországi Református Egyház képviseletéből adódó feladatainak, kötelezettségeinek adminisztratív segítése, az irodák együttműködésének koordinálása. Az Elnökség megbízása alapján az egyház kapcsolatainak ápolása a kormányzati és nem kormányzati szervekkel. Kapcsolattartás az országos egyházi intézményekkel és egyházkerületekkel. A Zsinat, a Zsinati Tanács és az Elnökségi Tanács üléseinek előkészítése, napirendjének és tárgyalásra vett anyagainak gondozása. Kapcsolattartás a testvéregyházak kijelölt képviselőivel, központi irodavezetőivel.

 • Kommunikációs Szolgálat

  Irodavezető:  Fekete Zsuzsa
  Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
  Telefon: (+36 1) 460-0753
  E-mail: kommunikacio@reformatus.hu
  Honlap: www.reformatus.hu

   

  Feladatköre:
  Az egyházi és a világi médiában megjelenő, az egyházat érintő hírek, közlemények, interjúk gyűjtése, naprakész kezelése, médiafigyelés készítése. A Magyarországi Református Egyház internetes honlapjának felelős gondozása, szerkesztése. Az egyházkerületek média-, ill. sajtófelelőseivel való kapcsolattartás, az országos református médiumok közötti egyeztetések szervezése, munkájuk segítő koordinálása. Az országos egyházi testületek, szervek és intézmények információinak továbbítása az egyházi és világi médiumokhoz. PR tevékenység tervezése és megvalósítása.

 • Gazdasági és Pénzügyi Osztály

  Vezető: Varga Antalné Nagy Judit
  Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
  Telefon: (+36 1) 460 0749
  Fax: (+36 1) 460 0750
  E-mail: zsinat.gazdasag@reformatus.hu
  Honlap: www.reformatus.hu

   

  Feladatköre:
  A Gazdasági és Pénzügyi Osztály felel az egyház gazdasági, pénzügyi, számviteli, adózási és egyéb gazdasági feladatainak ellátásáért, továbbá a közegyházi ingatlanok és a Zsinat épületének kezeléséért. Gondoskodik a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvényben, valamint az egyház gazdálkodására vonatkozó állami törvényekben meghatározott feladatok végrehajtásáról.

 • Jogi Osztály

  Osztályvezető:  Keszthelyi Zsolt, dr.
  Telefon: (+36 1) 460 0704
  E-mail: zsinat.jog@reformatus.hu, keszthelyi.zsolt@reformatus.hu
  Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
  Honlap: www.reformatus.hu

   

  Feladatköre:
  A Zsinat, a Zsinati Tanács, a Zsinat Jogi és Egyházalkotmányi Szakbizottsága, valamint a Zsinati Bíróság ülései összehívásának és tárgysorozatuk megállapításának adminisztratív előkészítése. Az egyházi törvények és egyéb országos egyházi jogszabályok nyilvántartása és nyilvánosságra hozatala a Református Egyház c. lapban és a reformatus.hu oldalon. Az egyházi jogalkotás körébe tartozó jogszabálytervezetek előkészítése, ilyenekre jogi vélemény adása. Jogi véleményadás az egyes egyházi testületek és szervek, valamint a többi zsinati iroda, egyháztagok kérésére. Az egyházat érintő állami törvények és egyéb jogszabályok nyilvántartása, magyarázata és vitás, vagy az egyházat hátrányosan érintő rendelkezések ügyében előterjesztés készítése.

 • Külügyi Iroda

  Vezető: Ódor Balázs
  Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
  Telefon: (+36 1) 460 0708
  Fax: (+36 1) 460 0708
  E-mail: oikumene@reformatus.hu
  Honlap: www.reformatus.hu/a-vilagban/

   

  Feladatköre:
  A külföldi testvéregyházakkal fenntartott kapcsolatokkal, az egyes nemzetközi egyházi szervezetekben vállalt tagságból adódó kötelezettségekkel és feladatokkal, valamint a külföldi segélyszervekkel összefüggő ügyviteli feladatok ellátásáért a Külügyi Iroda felel. Az egyházi küldöttségek és képviselők külföldi útjainak tartalmi és technikai előkészítése. Az egyház hivatalos külföldi vendégei programjának előkészítése, kialakítása, technikai feltételeinek biztosítása. Az országos egyház vendéglátásában szervezett nemzetközi konferenciák ügyeinek intézése. Mind a hazai mind az itt tanuló külföldi ösztöndíjasok ügyeinek gondozása.

 • Ifjúsági Iroda

  Vezető: Bedekovics Péter
  Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
  Telefon: (+36 1) 460 0702
  Fax: (+36 1) 460 0703
  E-mail: ifjusag@reformatus.hu
  Honlap: www.reformatus.hu/fiatalok

   

  Feladatköre:
  Az Ifjúsági Iroda összefogja, összehangolja és képviseli a Magyarországi Református Egyházban folyó ifjúsági munkát. Tevékenységi körébe tartozik információs bázis és hálózat kialakítása az egyházi ifjúsági munkájáról, belföldi és nemzetközi kapcsolatok létrehozása és ápolása, országos és helyi pályázatokra az érdekeltek figyelmének felhívása a pályázatfigyelő szolgálaton keresztül, a pályázatok elkészítéséhez segítségnyújtás, egyházmegyei, egyházkerületi ifjúsági találkozókon való segítő részvétel, országos találkozók szervezése, konferenciaprogramok koordinálása és segítése, valamint kapcsolattartás a határon túli magyar református ifjúsági szervezetekkel.

 • Missziói Iroda

  Vezető: Dani Eszter
  Cigánymissziós referens:  
  Projektkoordinátor: Velkey Laura
  Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
  Telefon: (+36 1) 343 7870/117
  Fax: (+36 1) 343 7870/164
  E-mail: misszioi.iroda@reformatus.hu
  Honlap: www.reformatus.hu

   

  Feladatköre:
  Az egyházközségekben, egyházmegyékben és egyházkerületekben végzett – az illetékes vezető tisztségviselők és testületek által irányított – missziói tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, számbavétele az elnöki (esperesi és püspöki), valamint a szakelőadói jelentések alapján, s összegezésük. A missziói törvény (1995. évi II. tv.) alapján a Zsinat és a Zsinati Tanács hatáskörébe tartozó missziói feladatok ügyvitele, segítő koordinálása.

  A Magyarországi Református Egyházban a cigányok között végzett szolgálatot összefogja, koordinálja, mindezt a missziói irodavezető irányítása alatt, a projektkoordinátorral és az egyházkerületi cigánymissziós felelősökkel együttműködve. Feladata a cigánymissziós stratégia és cselekvési tervek megvalósításának koordinálása, találkozók, tréningek, képzések, konferenciák szervezése, modulok, segédanyagok, kiadványok elkészítésének megvalósítása, cigánymissziós szolgálatok kapcsolati hálójának erősítése, a szolgálat képviselete a testvéregyházak és nem egyházi partnerek felé. A cigánymisszió kapcsolatot tart az Egyház külföldi partnereivel és partnerszervezetekkel szolgálata tárgykörében, illetve együttműködik a Református Missziói Központtal, a társadalmi missziók vezetőivel és a Zsinati Hivatal irodáival és osztályaival.

 • Oktatási Iroda

  Vezető: Papp Kornél
  Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 27. Mfszt 3.
  Telefon:  
  Fax:  
  E-mail: zsinat.oktatas@reformatus.hu
  Honlap: www.reformatus.hu/oktatunk

   

  Feladatkör:
  Az Oktatási Iroda koordinálja és intézi a Magyarországi Református Egyház hittanoktatási, közoktatási és felsőoktatási és felnőttképzési ügyeit. Feladata a Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat Elnökségének határozatait, intézkedéseit közvetíti az egyházkerületek, az egyházkerületi oktatási szervezetek, valamint a felsőoktatási és a közoktatási intézmények felé. Gondoskodik az oktatás-szakmai kérdések megfelelő gondozásáról. Előkészíti és koordinálja a református oktatásügyet érintő egyházi rendelkezéseket.

 • Diakóniai Iroda

  Vezető: Beszterczey András
  Cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.
  Telefon: (+36 1) 460-0747
  Fax: (+36 1) 460-0748
  E-mail: szeretetszolgalat@reformatus.hu

   

  Feladatköre:
  A Zsinat, a Zsinati Tanács, a Zsinat Elnöksége a szeretetszolgálat körébe tartozó döntéseinek adminisztratív előkészítése és végrehajtása. Az MRE-től átruházott hatáskörben, mint önálló jogi személy ellátja az országos szeretetszolgálati intézmények fenntartásával járó igazgatási, valamint a diakónia országos szolgálatával kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében különösen: biztosítja az intézmények működésének anyagi, személyi, tárgyi feltételeit.

 • Pályázati Iroda

  Irodavezető:  Kósa Mónika
  Cím:  1146 Budapest, Abonyi u. 21.
  Telefon: +36(1)4600-700
  E-mail:  kosa.monika@reformatus.hu
  Honlap:  www.reformatus.hu

   

  A Zsinat 2015. november 19-i határozatával, a Zsinati Hivatal szervezeti egységeként megalakult a Pályázati Iroda.

   

  A Pályázati Iroda feladatai:

   

  - A pályázati kiírások tervezése és egyeztetése során, az MRE álláspont kialakítása érdekében, a kapcsolódó szakterületekkel való egyeztetések lefolytatása, az észrevételek rendszerbe foglalása és tervező minisztériumok felé történő képviselete. A tervezési alapelvek és kiírási logika egyházon belüli értelmezésének támogatása.
  - MRE fejlesztési stratégia alapján a fejlesztési terv elkészítése és nyomon követése.
  - Egyházkerületek és helyi megvalósítók közvetlen támogatása a tervezési vagy megvalósítási szakaszban felmerülő kérdések, problémák esetén.
  - Az MRE, mint bevett egyház, illetve a Pályázati Irodához forduló belső egyházi jogi személyek pályázatai vonatkozásában pályázatírás és projekt lebonyolítás.

   

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.