Nikolaus Schneider a Károli-egyetem díszdoktora lett

2013. június 12., szerda

A Német Protestáns Egyház elnöke, Nikolaus Schneider kedden August Stahl német irodalomprofesszor és Martyn Charles Rady angol történészprofesszor társaságában vette át a Károli Gáspár Református Egyetem adományozta díszdoktori címet.

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) szenátusa még tavaly év végén döntötte el, hogy a Hittudományi Kar (HTK) és a Bölcsészettudományi Kar (BTK) kari tanácsának felterjesztése alapján díszdoktori címet adományoz Dr. Nikolaus Schneidernek, a Német Protestáns Egyház (EKD) elnökének, a Rajnai Egyház idén leköszönt elnökének, valamint Prof. Dr. August Stahl német irodalomtudósnak és Prof. Dr. Martyn Charles Rady angol történésznek. A címek ünnepélyes átadása kedd délelőtt történt meg a hittudományi kar Ráday utcai dísztermében.

Nikolaus Schneider, August Stahl, Martyn Rady

Az ünnepélyes alkalom a 25. zsoltár első két versének eléneklésével vette kezdetét, majd Zsengellér József, a HTK dékánja olvasta fel az Igét Ézsaiás próféta könyvének 41. fejezete 25-31. verséből. Az eseményen az ünnepelteken és családtagjaikon kívül részt vett a KRE vezetése, Dr. Balla Péter rektor, valamint a fenntartó Magyarországi Református Egyetem (MRE) képviseltében Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi, valamint Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke is. A neves alkalmat megtisztelte jelenlétével Dr. Matei I. Hoffmann, Németország budapesti nagykövete, valamint Jákob János protestáns tábori püspök is.

A megnyitó szavak után Nikolaus Schneidert méltatta Balla Péter rektor. Laudációjában bemutatta az 1947-ben Duisburgban született egyházvezető életútját. Nikolaus Schneidert 1976-ban szentelték lelkésszé, 1977-ben a Duisburg-Rheinhausen-i gyülekezet lelkészévé választották, majd Moersbe került diakóniai és gyülekezeti lelkipásztornak. 1987-ben esperessé, majd tíz évvel később az egyház országos irodájának személyzeti vezetőjévé és egyben a Rajnai Egyház alelnökévé is választották.

Balla Péter, a KRE rektora

Nikolaus Schneider 2003-ban lett a Rajnai Egyház, az EKD második legnépesebb tagegyházának elnöke. Tíz éven keresztül, idén februárig töltötte be tisztét. Mindeközben, 2009-ben az EKD zsinata a német protestáns egyházak szövetségének legfelsőbb testületének, az EKD tanácsának alelnökévé választotta, következő évben egyháza ügyvezetője lett, majd megválasztott rendes elnöke. Ebben a tisztségében huszonnégymillió protestáns egyháztagot képvisel, 2015-ig marad ezen posztján.

Az egyházvezető tevékenységét számos elismeréssel jutalmazták már, a Wuppertal/Bethel-i Egyházi Főiskola tiszteletbeli doktora, a Buber-Rosenzweig érem, az Észak-Rajna-Vesztfáliai tartományi érdemrend, valamint a Német Szakszervezeti Szövetség Hans-Böckler kitüntetésének birtokosa.

Balla Péter kiemelte, hogy Nikolaus Schneider lelkipásztorként mindig is vallotta, hogy az emberek – mint Isten teremtményei – egyenlőségükből, Istenképűségükből adódóan, elhivatottak a rászorulókkal és az idegenekkel szembeni elkötelezettségre. Határozottan kiállt az állásuk megtartásáért küzdő munkások mellett, és a szociális kérdéseket azóta is szívén viseli – mint Isten emberszeretetének elidegeníthetetlen következményét. Gazdasági kérdésekben állást foglalva az etikus magatartási formákért szállt síkra.

A rektori méltatás végén elhangzott, hogy Nikolaus Schneider és az eseményen szintén megjelent felesége, Anne három lánygyermeket nevelt fel. Legfiatalabb lányuk azonban néhány éve daganatos betegség következtében elhunyt. A gyászoló szülőpár könyvben örökítette meg lányuk életét, szenvedését és halálát, így segítve másoknak is a családi tragédiák feldolgozásában.

Ezt követően Dr. Czeglédi Anita méltatta a szintén díszdoktorrá avatott Prof. Dr. August Stahlt. Az 1934-ben született német irodalmár germanisztikát tanult, később a saarbrückeni egyetemen osztrák irodalmi kutatóintézetet alapított. Ez egyetlen osztrák irodalommal foglalkozó tudományos intézet Németországban. August Stahlt a 19-20. század fordulóján élt osztrák impresszionista költő, Rainer Maria Rilke egyik kiemelkedő kutatójaként tartják számon.

Czeglédi Anita kiemelte, August Stahl tíz éve vendégprofesszora a Károli-egyetemnek. Mi több, támogatója az intézménynek, a nemzetközi kapcsolatok szervezésében is szerepet vállal. Munkájának köszönhetően a német tanszék több oktatója, hallgatója juthatott el németországi tanulmányútra. Áldozatvállalása hozzájárult a tanszéki könyvtár létrejöttéhez is.

A harmadik keddi kitüntetett az 1955-ben az angliai Dorset megye Pool városában született Martyn Charles Rady volt. A történelemprofesszort Dr. Kurucz György docens méltatta. A tanulmányait Londonban és Cambridge-ben végző Martyn Rady doktori disszertációja ugyan angolul született meg 1985-ben, de a magyar középkori történelemmel, azon belül is Buda városával foglalkozott. 1989-től a University College London szláv és kelet-európai tanulmányi központjának a munkatársa, 2003-08 között tanszékvezetője.

Fő kutatási területe a Habsburg Monarchia, ezen belül Magyarország, de a Monarchia más népeiről is sokat publikált. Kilenc önálló monográfia szerzője, huszonhárom tanulmánykötet kontribútora és számtalan tudományos cikk szerzője.

A méltatások után következett az ünnepélyes fogadalomtétel, majd a díszdoktori cím adományozásáról szóló dokumentumok átadása.

Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke

Majd a fenntartó református zsinat nevében Bölcskei Gusztáv köszöntötte az új díszdoktorokat. Felidézte, hogy az idén húsz éve alapított intézmény életében nemcsak ilyen ünnepi alkalmak fordultak elő, hanem az elmúlt két évtized sok küzdelmet is hozott, sokszor indulatok ellenében. Isten iránti hálával gondolunk ilyenkor az alkalomért, a helyért, a találkozások színhelyéért, amit a Károli-egyetem biztosít. Mert minden igazi emberi élet találkozás. És mi ezt a különböző módokon megnyilvánuló, de mégis egynek mondható kultúrában, az egyetemes európai értékrendben éljük meg. Bölcskei Gusztáv végezetül bátorította a három friss díszdoktort, hogy minél többször térjenek vissza a Károli közösségébe.

Az ünnepség keretében Nikolaus Schneider díszdoktori előadása is elhangzott. A német egyházvezető „Az egyház és állam kapcsolata – Megfontolások a Barmeni Teológiai Nyilatkozat V. tétele alapján" címmel értekezett.

Martyn Rady kedd délután, August Stahl szerda délelőtt tart előadást díszdoktori kinevezése alkalmából a Károlin, de a ceremónia keretében ők is köszöntőt mondtak. August Stahl elsősorban meglepettségének adott hangot rövid beszédében. Martyn Rady pedig magyarul mondta el ünnepi mondatait. Felidézte, negyven éve foglalkozik a magyar történelemmel, és számos magyar középkori iratot fordított angolra. Megemlítette, édesapja református lelkész, aki 87 évesen is minden héten prédikál.

Zárszavában Dr. Sepsi Enikő, a bölcsészettudományi kar dékánja reményét fejezte ki, hogy a díszdoktori címeknek köszönhetően a személyes kapcsolatok mellett az intézményi kapcsolatok is erősödnek majd. „Mindig várja Önöket az intézmény és karainak vendégszeretete" – zárta köszöntőjét a dékán.

Csepregi Botond, fotó: Sereg Krisztián

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió