Módosították a költségvetést

2015. május 08., péntek

Elfogadták a Magyarországi Református Egyház (MRE) 2014. évi zárszámadását, valamint módosították az idei költségvetését a Zsinati Tanács május 7-i ülésén. Több pénz jut missziói célokra, s 21 millió forintot kap közegyházi forrásból a Csillagpont.

Derencsényi István áhítatával kezdődött a Zsinati Tanács május 7-i – ebben a zsinati ciklusban első – ülése. A tiszántúli lelkészi főjegyző Pál apostol fogságból írt bátorítása – Efézusiakhoz írt levél 3,1-13 – alapján a keresztyének sorsának kettős meghatározottságáról beszélt: „Milyen szempontok szerint értékeljük azt a helyzetet, amiben vagyunk? Pál, aki fizikailag épp egy római katonához van láncolva, mégsem emberek és körülmények foglyaként tekint magára. Ha egy jó ügy szenvedéssel, lemondással, szorongattatással jár, azt áldozatként éljük meg vagy kiváltságnak tekintjük?" Mint mondta, Pált lenyűgözte a neki kinyilatkoztatott Krisztus-titok, s megismerte, kezdte másként értékelni a világot. A kegyelem örömüzenete olyanfajta titok, melyet nem megtartani, őrizni kell, hanem továbbadni – tette hozzá a főjegyző.

Bölcsesség a „forró" témákban

Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke nyitotta meg a tanácskozást, majd a jegyzők megválasztása és a határozatképesség megállapítása után Szabó István, a Zsinat lelkészi elnöke tartotta meg nyitó beszédét. A közelmúlt néhány „forró vagy forrónak tűnő" témájáról beszélt, melyek esetében „úgy tűnt, hogy a Zsinat elnöksége nyilatkozattételi kényszerbe került". Amit nem jelentetnek meg, azt nem lehet betiltani – mondta az internetre felkerült egyszázalékos kisfilm kapcsán, s hozzátette: az Elnökségi Tanács azért gondolta úgy, hogy lemond az elkészült film megjelentetéséről, mert „annak tartalma magyarázkodásra adott volna okot". Elmondta azt is: az adóbevallási időszak végéhez időzített rádiós kampányt terveznek.

A másik két nagy médiavisszhangot kapott ügyben, a halálbüntetés újbóli bevezetésének vitájában és a migráció kérdésében Szabó István szerint nem az elnökség, hanem a Zsinat testületileg illetékes megnyilatkozni, „meg is teheti, ha szükségét érzi majd ennek". Természetesen minden lelkipásztor, tanító, egyházi ember elmondhatja erről a maga véleményét – tette hozzá, de higgadtságra, bölcsességre, megfontoltságra intett mindenkit. Például a migrációról szólva elmondta: az nem csak Magyarországot érinti, hanem európai kérdés, sőt az egész nyugati civilizáció ügye.

A Zsinat lelkészi elnöke beszámolt a Zsinati Tanács legutóbbi, december 3-i ülésén hozott határozatok végrehajtásáról is, s józanságot, méltányosságot, bölcsességét kért a Zsinati Tanács tagjai számára az előttük álló fontos döntésekhez.

Zárszámadás, költségvetés-módosítás

A délelőtt folyamán a Zsinati Tanács – egyházunk gazdasági ügyekben illetékes legfelsőbb döntéshozó testülete – megtárgyalta és elfogadta a Magyarországi Református Egyház 2014. évi költségvetési beszámolóját. Bellai Zoltán, a zsinati gazdasági bizottság elnöke ismertette: a tavalyi év elsődleges költségvetési egyenlege 602 millió forint, ebből 186 milliót tesznek ki a meghatározott célokra elkülönített alapok, valamint 352 milliót a 2015-re áthúzódó kiadások és az egyéb kötelezettséggel terhelt tételek. Ezeket nem számítva a tavalyi költségvetési év végleges (felhasználható) maradványa 64,9 millió forint.

A 2013-as vatikáni megállapodás miatt az országgyűlés módosította az egyházak hitéleti támogatásáról szóló jogszabályt, ennek következtében csökkent a személyijövedelem-adó 1%-os felajánlásainak állami kiegészítése. 2014-ben az állam részben pótolta a kieső összeget, az idei költségvetés tervezésekor azonban ismét kevesebb forrással kellett számolni. Végül az országgyűlés 2015-re is pótkiegészítést ítélt meg, melyet várhatóan még májusban folyósítanak. A Zsinat lelkészi elnöke ugyanakkor figyelmeztetett: bár most kap egyszeri kiegészítést, a személyijövedelem-adó tervezett fokozatos csökkentése miatt előfordulhat, hogy évről évre kevesebb összeggel tud szabadon gazdálkodni az egyház.

„Tavaly decemberben – sokak így mondták – »válságköltségvetést« készítettünk. Az akkori számok ismeretében sok programról kellett lemondani, sok fontos program támogatása csökkent" – emlékeztetett Szabó István. Elmondta: a maradvány és a pótkiegészítés összegének ismeretében a gazdasági bizottság és az Elnökségi Tanács megtárgyalta a tavaly december óta beérkezett költségvetési támogatási kérelmeket, s – a méltányosság és a takarékosság szempontjait, valamint a prioritásokat szem előtt tartva – igyekezett azokat beépíteni módosító javaslatába.

A Zsinati Tanács módosította az MRE idei költségvetését, beépítve abba a tavalyi maradványpénzeket és a beígért pótkiegészítést. Többek között növelte az egyházkerületek ellátmányát (ennek részeként a duplájára emelte a zárolt tartalék összegét), valamint emelte a missziói célokra fordítható összeget. Tavaly decemberben nem jutott a közegyházi költségvetésből többek között az idei Csillagpontra sem, most azonban 21 millió forintot különítettek el az ifjúsági találkozó szervezésére. A zsinati kommunikációs bizottság a közeljövőben foglalkozik majd a Reformátusok Lapja finanszírozásának lehetséges átalakításával, a Zsinati Tanács egyelőre 43 millió forintos támogatást szavazott meg a hetilapnak.

A zsinati bizottságok április 22-én alakultak meg, a számvizsgáló bizottság azóta még nem tudta áttekinteni a közegyházi intézmények gazdálkodását, így azok tavalyi zárszámadását és idei költségvetésüket a Zsinati Tanács a következő, június 10-i ülésén tárgyalja majd.

Egyéb ügyek

A Zsinati Tanács – a vonatkozó állami törvényekhez igazodva – közös igazgatótanácsot állított fel a Református Pedagógiai Intézet (RPI) és a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) számára. A 2020. december 31-ig tartó zsinati ciklus időtartamára a közös igazgatótanács tagjává választotta Ábrám Tibort, Hörcsök Imrét, Máthé Lászlót, Csernaburczky Ferencet, Katona Gyulát, Velkey Györgyöt, Veress Bertalant, oktatási szakértőként pedig a Zsinati Oktatásügyi Iroda vezetőjét. Az igazgatótanácsba a Károli Gáspár Református Egyetem egy, az RPI két, a Református EGYMI pedig egy tagot delegálhat. Az igazgatótanács elnökének Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnokot választották.

Emellett a Zsinati Tanács úgy határozott, hogy a megváltozott állami jogi szabályozás miatt egyházunk augusztus 31-i hatállyal felmondja a Somogy Megyei önkormányzattal kötött szerződést, mely alapján korábban átvállalta a mosdódi gyógyintézeti tagiskola működtetését.

Az ülésen Szabó Gergely, a Református Lelkészi Nyugdíjintézet vezetője beszámolt a 2014. évi Partnerhilfe-támogatás folyósításáról: a tavalyi évben a németországi lelkipásztorok önkéntes felajánlásaiból az Evangelische Partnerhilfe egyesület 24 millió forinttal, fejenként majdnem 31 ezer forinttal támogatta a magyarországi nagycsaládos és a legrászorultabb nyugalmazott lelkészeket, összesen 782 személyt. Emellett Szabó Gergely ismertette a Nyugdíjintézetbe történt befizetések alapján számított lelkészi átlagjavadalom összegét. A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet közzététele alapján a 2014. évi lelkészi átlagjavadalmat havi 171 347 forintban állapította meg. Ez, a korábbi évekhez képest valamivel magasabb, tíz százalékos emelkedést jelent. Az ülés végén a Zsinati Tanács zárt ajtók mögött tárgyalt meg két nyugdíjintézeti fellebbezést.

Feke György, fotó: Dimény András, Vargosz

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.