Vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét

2015. január 15., csütörtök

Vasárnap kez­dő­dik az öku­me­ni­kus ima­hét, amely­nek or­szá­gos meg­nyi­tó is­ten­tisz­te­le­tét a bu­da­pes­ti Szent István-bazilikában tart­ják. Az ima­hét nap­ja­in a kü­lön­bö­ző fe­le­ke­ze­tű gyü­le­ke­ze­tek öku­me­ni­kus kö­zös­ség­ben tar­ta­nak is­ten­tisz­te­le­te­ket és imád­koz­nak a ke­resz­té­nyek egy­sé­gé­ért.


A bu­da­pes­ti szer­tar­tást Erdő Péter bí­bo­ros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia el­nö­ke és Steinbach József re­for­má­tus püs­pök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) el­nö­ke ve­ze­ti. Az is­ten­tisz­te­let li­tur­gi­á­já­ban részt vesz­nek az öku­me­ni­kus ta­nács tag­egy­há­za­i­nak ve­ze­tői. 

Az öku­me­ni­kus ima­hét idei bib­li­ai mot­tó­ja János evan­gé­li­u­má­ból szár­ma­zik: "Jézus így szólt a sa­má­ri­ai asszony­hoz a kút­nál: "Adj in­nom!". Az ez évi ima­hét anya­gát a bra­zil öku­me­ni­kus cso­port ké­szí­tet­te, a vég­ső szö­ve­get pe­dig az Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács ál­tal lét­re­ho­zott nem­zet­kö­zi bi­zott­ság tag­jai hoz­ták lét­re.

Az elő­ké­szí­tő bra­zil cso­port azt kér­te, az idén a li­tur­gi­á­ban részt ve­vő egy­há­zak, gyü­le­ke­ze­tek ké­szít­se­nek a temp­lom kö­zép­ső ha­jó­já­ban mé­cse­sek­kel, vi­rá­gok­kal ki­ra­kott ös­vényt. Az út köz­pont­já­ban le­gyen több vi­zes­kan­csó a gyü­le­ke­zet sok­szí­nű­sé­gét szim­bo­li­zál­va, s az ezek­ből egy nagy tál­ba ön­tött víz pe­dig a fe­le­ke­ze­tek már meg­lé­vő egy­sé­gét jel­ké­pez­ze.

Az öku­me­ni­kus ima­he­tet 1908 óta ren­de­zik meg, az ese­mé­nyen elő­ször még csak az ang­li­kán és a ka­to­li­kus egy­ház tag­jai vet­tek részt, és ak­kor még csak az egye­sült ál­la­mok­be­li Graymoorban tar­tot­ták meg. Az öku­me­ni­kus ima­hét­re 1968 óta ké­szí­te­nek ima­fü­ze­te­ket, ame­lye­ket el­kül­de­nek a vi­lág min­den tá­já­ra, hogy azo­kat a he­lyi nyel­vek­re le­for­dít­sák.

Az ese­mény mint­egy két év­ti­ze­des ha­gyo­mány­ra te­kint vissza Magyarországon.

Az imahét részletes programját a letölthető dokumentumok között találja.

MTI/reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.