Szolidaritási üzenetek Kárpátaljára

2015. február 09., hétfő

Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének budapesti találkozóján kitüntetett figyelem kísérte a kárpátaljai helyzetet. A résztvevők rövid imádságokat, szolidaritási üzeneteket írtak a Kárpátalján élőknek, adakozásuk mellett így is kifejezve együttérzésüket.

Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) ernyője alatt 2012 után immár másodszor került sor arra, hogy nem egyházvezetők vagy teológusok, hanem tagegyházak zsinatainak többségében laikus tagjai tanácskoztak és vitatták meg a számukra legsürgetőbb kérdéseket európai távlatban. 23 országból majd 90 résztvevő, köztük számos zsinati elnök érkezett Budapestre január 30. és február 1. között. Az eseményen a szolidaritás jegyében kísérte kitüntetett figyelem a súlyosbodó ukrajnai válság kapcsán a Kárpátaljai Református Egyház részvételét. Zán Fábián Sándor püspök a református nyitó istentiszteleten imádsággal szolgált, amelynek adományát a szervezők a KRE lelkészeinek megsegítésére ajánlották fel. A nyitó istentiszteleten a résztvevők írhattak rövid imádságokat, szolidaritási üzeneteket a Kárpátalján élőknek, adakozásuk mellett így is kifejezve együttérzésüket.

„Bocsássátok meg, hogy nem imádkozunk értetek többet! Ti se feledkezzetek meg imádkozni azokért, akiknek látszólag jobb a helyzete, hogy a valóságban is közelebb jussanak Istenhez!"
„Európa és az egész világ régióinak békéjéért imádkozunk, de ezen a találkozón kifejezetten a ti régiótokért, egyházaitokért és embereitekért! Béke legyen veletek!"
„Mindig jusson eszetekbe, hogy mi, a grúziai evangélikus-lutheránus egyházban, szívből imádkozunk értetek, ukrajnai testvéreinkért, és békét kívánunk nektek! Isten áldjon titeket!"
„Drága testvéreim Krisztusban, „Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak."
„Békét az országotoknak, az embereiteknek! Isten áldjon meg benneteket most és mindörökké!"
„Áldás és békesség az egész nép számára, fajtól, nemzetiségtől és felekezettől függetlenül. Béke Ukrajna számára. Istennel minden lehetséges. Ámen"
„Isten áldjon meg benneteket!"
„Kívánom, hogy a szükség és szenvedés közepette tapasztaljátok meg Krisztus jelenlétét – és a gazdag nyugati egyházak megemlékeznek arról, hogy Krisztus azokkal van, akik rászorulnak!" – szeretettel Christina Svájcból
„Elég neked az Én kegyelmem, mert az Én erőm erőtlenség által éri el célját"( 2Kor. 9,12)így szól az Úr: légy erős és bátor, mert én vagyok a te Istened! (Józs.1)"
„Az Isten áldjon meg benneteket, és segítsen hűségesnek maradni"- John Ellis, Anglia
„Az Isten áldjon meg titeket, és erősítse kitartásotokat, hiteteket"
„Nem felejtünk el titeket, imádkozunk a békéért és igazságosságért országotokban. Evangélium és az Isten ajándéka"
„Imádkoznak értetek Skóciában, „Embertől emberig az egész világon, testvérnek kell lennie"(Robert Burns) – Pauline
„Kérem, hogy prófétai szóval vezessen benneteket Isten, és áldjon meg bátor, engedelmes szívvel! Ámen"
„Kedves testvéreim, imádkozom értetek és ellenségeitekért. Isten segít megegyezésre jutni velük és megtalálni a módját, hogyan éljetek együtt szabadságban és békében."
„Imáinkba foglalunk titeket – Isten legyen veletek és adjon erőt, csak mára..."
„Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! Imádságban hordozunk benneteket a nehézségek idején. A Békesség Ura velünk, mindnyájunkkal van. Mindig."
„Gondolok a közösségetekre és imádkozom értetek. Isten adjon nektek sok szeretetet, erőt és erős hitet Őbenne. Isten áldjon meg mindnyájatokat"
„A Mindenható Isten oltalmazzon benneteket és adja meg azt, amire szükségetek van. Testvériesen Krisztusban, B-Z. Schümmer"
„Isten legyen veletek az igazságért való küzdelmetekben , és vegyen körül titeket szeretetével! Ámen"
„Isten adjon erőt a kereszténység és béke útján való előrehaladásotokban. Isten adjon erőt a politikusoknak, hogy visszalépjenek, letegyék a fegyveret, és átérezzék, mi a meghallgatás.
„Legyen áldott minden ember, aki most Ukrajnában szenved. Megerősítem, még a svájci egyház is egynek érzi magát veletek. Jézus Krisztus nevében"
„Imádságban együtt vagyunk veletek. Fogjuk egymás kezét és semmi el nem szakíthat minket az Úrtól."
„Hálát adunk értetek az Istennek, hogy országotokban fénysugár vagytok az embereknek, és imádkozunk értetek!"
„Isten megáldja a békeszerzőket"
„kívánunk nektek szabadságot, és Isten kezét fölöttetek"
„Nem vagytok egyedül kedves testvérek!"
„Isten áldjon titeket, adjon erőt és jövőt!"
„Az emberek az ausztriai Egyesült Metodista Egyházból imádkoznak értetek – nem felejtettek el titeket. Isten áldjon és tartson meg mindnyájatokat!
„Üdvözlet az angliai Egyesült Református Egyházból. Isten áldjon és tartson meg benneteket. Ragyogtassa rátok arcát, és adjon békességet."
„Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem." Az emberek nem egy országhoz, vagy politikai vezetőhöz tartoznak. Csakis Istenhez magához tartozhatnak."
„Közös hajóban vagyunk veletek és üzenetet kaptunk a mi Istenünktől: Én veletek vagyok"
„Kívánom, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus töltse el szíveteket békességgel, és legyőzzétek a félelmet és gyűlöletet, hogy így megerősíthessétek azokat, akik a békéért és a létért küzdenek, és ellenálljatok annak a kísérletnek, hogy bevonjanak benneteket is ebbe az értelmetlen és kegyetlen konfliktusba!"
„Az Úr jóra fordítja népe sorsát."
„Legyenek béketűrőek és jóakaratúak"
„ Az Úr legyen áldásával minden résztvevővel, megterhelttel és üldözöttel."
„Áldás"
„Reménység, béke és jövő"
„Isten áldása legyen minden munkájukon, és hadd legyenek mindig bizonyosak az Ő Lelkének Erejére felől."
„Békéért és reménységért könyörgöm, különösen az ukrajnai gyerekek és fiatalok számára. Azt kívánom, hogy egy boldog jövőt éljenek meg. Ugyanis ők azok, akik Földünk jövőjét majd alakítani fogják.."
„Imádságban együtt vagyunk veletek. Egymás kezét fogjuk, és nem szakíthat el semmi minket az Úrtól."
„Isten szeretete adjon békességet az egész földnek. Imádkozunk értetek!"
„ Majd mesélünk rólatok a szerencsés hazánkban, Svájcban, és imádkozunk értetek."
„Minden oldalról körülfogtál engem, kezedet rajtam tartod... hangzik a 139.Zsoltárban. Hadd hagyatkozzanak erre a bizonyosságra. Isten áldja meg Önöket!"
„ Kívánok minden ember számára Ukrajnában békét és igazságosságot kívánok, jó együttélést, a kisebbségek kölcsönös elismerését."
„Béke mindenkinek"
„Ajándékozzon az Úr minden ember számára békességet. Béke a földön!"
„Béke, igazságosság, a teremtés megőrzése"
„Isten Lelke adjon nektek reménységet- a szomorúság ellenére is."
„A szerető Isten legyen veletek Ukrajnában. Imádkozunk értetek Észtországban. A gondolatainkban hordozunk benneteket."
„Boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak." Isten áldja mindannyiukat. Imádkozunk önökért!"
„Uram, kinyilatkoztatásért könyörgök!"
„Imáinkba zárunk benneteket Isten előtt, és könyörgünk értetek!"
„A világos és sötét időszakban egyaránt összetartozunk veletek hitben, reménységben és szeretetben"
„Uram, adj békét!"
„Az Úr maradjon veletek mindannyiatokkal"
„Kedves Testvéreink, rendszeresen imádkozunk önökért a gyűléseinken, és igyekszünk segíteni önöknek. Hisszük, hogy Isten önöknek egy szebb jövőt ad."

Külügyi Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.