Gyülekezeti munkatársképzés Patakon

2016. február 03., szerda

Február első két hetében minden az egyetemi felvételikről szól. A szeptemberben induló alap- vagy osztatlan képzésekre, a diplomát nem adó felsőoktatási szakképzésekre és a szakirányú továbbképzésekre is február 15-ig kell jelentkezni. A református felsőoktatási intézmények hitéleti képzéseik mellett pedagógiai, társadalomtudományi, jogi, gazdaságtudományi és bölcsészettudományi szakokkal és szakképzésekkel is várják az érdeklődőket. A Reformátusok Lapja felsőoktatási körképének negyedik részében a Sárospataki Református Teológiai Akadémia mutatkozik be.

Érdemes újra megnézni a felvi.hu-t, hiszen január 29-én frissült a felsőoktatási tájékoztató. A nem hitéleti képzésekre február 15-ig kell a központi felvételi eljárásban jelentkezni. A négy református felsőoktatási intézmény közös felvételi tájékoztatójában, amely honlapunkon is elérhető, részletesen olvashatnak az egyes szakokról, képzésekről az érdeklődők. A hitéleti képzésekre elhívást érzőknek még van idejük gondolkodni, hogy Pá­pán, Budapesten, Debrecenben vagy Sárospatakon kívánnak-e tanulni, hiszen ezekre a képzésekre nem vonatkozik a központi, február 15-i jelentkezési határidő.

A kommunista diktatúra utáni újraindulását követően a Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) közösségének tudatosan vállalt törekvése volt a pataki teológia képzési hagyományainak felelevenítése és a mai egyházi élet követelményeihez igazítása. E tekintetben az egyéves gyülekezetimunkatárs-képzés a korábbi népfőiskola hagyományait is követi. – Külön öröm számunkra, hogy e képzésben a bodrogközi cigány származású presbiter a debreceni orvosprofesszorral vagy éppen a budapesti nagyvárosi gyülekezet egyik tagjával van testvéri közösségben azért, hogy „minőségibb igehallgatóvá váljon" – idézi az egyik hallgató véleményét a képzésről Füsti-Molnár Szilveszter rektor.

– Az alapdiplomát adó lelkipásztori munkatárs szakirány célja, hogy olyan, felelősségvállalásra képes munkatársakat képezzenek, akik megfelelő teológiai ismeretekkel járulhatnának hozzá a gyülekezetekben folyó gazdag egyházi élet feladatainak ellátásához. Sajnos a tíz éve működő képzés mindeddig csekély pozitív közegyházi visszhangra talált, ám úgy látjuk, hogy a gyülekezetek életét érintő, sokrétű változás hamarosan megkerülhetetlenné teszi a lelkipásztori munkatársképzés jelentőségének felismerését. Ebből a szempontból nagyon pozitívnak és példaértékűnek mondható, amit a kárpátaljai kihelyezett képzésünkben tapasztaltunk, ahol az első ciklust követően a Kárpátaljai Református Egyházkerület a gyülekezetekkel szoros együttműködésben zsinati rendeletben szabályozta azokat a szolgálati területeket, ahol várja a lelkészi munkatárs szakot végzett testvéreket. Ennek köszönhetően a kihelyezett képzésben három specializációt is beépítettünk a kárpátaljai képzésben: gyermek- és ifjúságimunka-szervező, gyülekezeti missziói munkatárs, gyülekezeti szeretetszolgálati munkatárs. Bízunk abban, hogy a sárospataki helyszínen is hamarosan elmozdulhatunk a képzés ilyen irányú fejlesztésében – teszi hozzá a rektor.

Füsti-Molnár Szilveszter azt mondja, az SRTA az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett arra, hogy az egyházi szolgálatok számos területére felkészítse hallgatóit meghirdetett képzési kínálatával. A népfőiskolai keretekben működő, az egyháztagoknak szervezett egyéves képzés éppen olyan fontos, mint az akkreditált szakok: a katechéta és lelkipásztori munkatárs, valamint a református közösségszervező alapképzési szak vagy a keresztyén teológia, a református teológia és a református teológia, lelkészi szakirányú mesterszak.

Füsti-Molnár Szilveszter szerint közel kiegyensúlyozott az érdeklődés a már több képzési ciklust megért hitéleti szakok között. Az egyre inkább gyakorlatorientált lelkészképzésben fontosnak tartják, hogy a hallgatók közösségben készüljenek fel a szolgálatra. A református közösségszervező szakon ökumenikus nyitottsággal fogadják a hallgatókat és készítik fel őket elsősorban azoknak a régiót érintő problémáknak a kezelésére, amelyek elválaszthatatlan kapcsolatban állnak az egyházi közösségek életével is. Az elmúlt évben jelentősebb visszaesés csak a sárospataki katechéta és lelkipásztori munkatárs alapszakon érzékelhető, ami azért is figyelemfelkeltő, mert éppen a hitoktatásban van a legnagyobb szükség az utánpótlásra. – Mindent igyekszünk megtenni az itt érzékelhető problémák hátterének feltárására és kiküszöbölésére, és ezen a területen is nyitottak vagyunk minden együtt gondolkodásra a testvérintézményeket és a közegyházat illetően – mondja a rektor.

Az akadémia szakirányú továbbképzéseket is kínál: bibliai alapú lelkigondozást, bibliai gazdálkodást, egyházi kommunikációt, keresztyén hospice lelkigondozást, pasztorál­pszichológiát tanulhatnak az érdeklődők, és új képzésként református hit- és erkölcstanoktató továbbképzés is indul. – A továbbképzések egyfelől a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkésztovábbképzésének ügyét kívánják szervezettebb keretek között szolgálni ettől a tanévtől, másfelől pedig a szakjainkon végzett hallgatóknak kínál további tanulmányokat és szakirányú végzettséget, de szívesen veszünk egészen más területről érkező továbbképzésre jelentkezőket is, akik megfelelnek a felvétel kritériumainak. A rektor kiemeli, hogy az ebben a tanévben indult továbbképzések között várakozásaikat meghaladó volt az érdeklődés a lelkigondozással foglalkozó kurzusok iránt. Mint mondja, a továbbképzések megszervezésében is különösen nagy gondot fordítanak a nagy gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező és az adott szakterületen legkiválóbb felkészültségű szakemberek mozgósítására.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia felvételt hirdet a 2016/2017-es tanévre a következő szakokon: teológia osztatlan MA szak, teológus szakirány – nappali tagozat; teológia osztatlan MA szak, lelkész szakirány – nappali tagozat; katechéta–lelkipásztori munkatárs BA szak – nappali és levelező tagozat, Sárospatakon és Beregszászon; református közösségszervező BA szak – levelező tagozat; teológia MA szak – hitéleti alapszakra épülő képzés, levelező tagozat. 2016 szeptemberében induló szakirányú továbbképzéseink: egyházi kommunikáció szakirányú továbbképzés (4 félév), bibliai gazdálkodás szakirányú továbbképzés (4 félév), Biblia-alapú lelkigondozó szakirányú továbbképzés (2 félév), pasztorálpszichológia szakirányú továbbképzés (4 félév), keresztyén hospice lelkigondozó szakirányú továbbképzés (4 félév), református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzés (4 félév). A jelentkezés határideje valamennyi szakon: április 20., szakirányú továbbképzések esetében: augusztus 31. A jelentkezési lapok letölthetők az akadémia honlapjáról: www.srta.hu. További információ kérhető: srta@tirek.hu, +36-47-312-947.

Bagdán Zsuzsanna

A felsőoktatási körkép megjelent a Reformátusok Lapja 2016. február 7-i számában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.