Az egység jegyében ülésezett a Generális Konvent

2014. július 12., szombat

Július 9-én és 10-én  – a 7. Magyar Református Világtalálkozó – részeként az erdélyi Sepsiszentgyörgyön tartotta éves plenáris ülését a Generális Konvent, a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke házigazdai minőségében köszöntötte 2014. július 10-én a Generális Konvent plenáris ülésének résztvevőit. Bevezetőjében felhívta a figyelmet hogy a jövőtervezésben a gyerekvállalás kulcskérdés, és ebben a szemléletváltásban az egyházaknak is óriási felelőssége van. Ugyanakkor szólt arról is, hogy az idei ülés helyszíne szimbolikus, hiszen a Székely Mikó Kollégium az egyházi visszaszolgáltatásért folytatott harc, az egyházi értékek vigyázásának szimbólumává vált.

Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere köszöntőjében elmondta, hogy a Generális Konvent és a Magyar Református Egyház egyfajta pionír szerepet tölt be a nemzet jövőjének életében. Eddig is számtalanszor bizonyította a történelemben a reformátusság, hogy előremutató és jövőteremtő munkát végez. Gottfried Locher, a Svájci Protestáns Egyházak elnöke baráti szavakkal köszöntötte a Konvent tagjait.

Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Zsinat elnöke beszámolt a református egység megvalósulásának néhány konkrét lépéséről. Isten iránti hálával mondott köszönetet a egység megvalósulásáért, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a Konvent a továbbiakban is a ennek az egységnek a megvalósulásán kell munkálkodjon.

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke az ukrajnai helyzetről tett jelentést. Az kárpátaljai reformátusság az elmúlt időszakban mind gazdaságilag, mind lelkileg nehéz helyzetbe került, ugyanakkor a kárpátaljai reformátusság az eddig elkezdett munkát a nehézségek ellenére is folytatni igyekszik.

Július 11-én a Református Székely Mikó Kollégiumban Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök igeolvasásával folytatódott a Generális Konvent plenáris ülése. A napirend elfogadása után a bizottsági jelentésekre került sor. Kocsis Márta, az Egyházalkotmányi Bizottság tevékenységét ismertetve elmondta, hogy az egyik legnagyobb kihívás az egyházfegyelem kérdése, mivel a részegyházak egyikében sincsen olyan szabályozás, melyet teljes egészében a többi tagegyház átvehetne. A Liturgiai Bizottság jelentését a bizottsági elnök hiányában az ügyvezető elnök ismertette. A Református Káté Bizottság munkájáról Szabó István dunamelléki püspök elmondta, hogy készül egy egységes vallásoktatási anyag. A Generális Konvent közös pénzügyeit, költségvetést Csomós József püspök ismertette. Felhívta a figyelmet a közös és arányos teherviselésre, hiszen a befizetési fegyelem garantálja a Generális Konvent költségvetését. A beszámolók a segélyalapok jelentőségét is hangsúlyozták. Két ilyen alap létezik: a Közoktatási Alap és a Lelkészsegélyezési Alap.

Beszterczey András, a Magyar Református Szeretetszolgálat munkájáról tájékoztatta a Konvent tagjait. Kiemelkedőnek nevezte a erdélyi Diakóniai Alapítvány és a Szeretetszolgálat közötti kapcsolatot. Jelen pillanatban a Kárpát-medencében a diakónia keretében a szeretetszolgálat harmincötezer embert lát el intézményesített formában, mely önmagában is egy csoda. A Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke, Pál Sándor fontosnak nevezte, hogy a szervezet munkája ne csak katasztrófa idején, hanem a mindennapokban is jelen legyen. Ismertette a teljes Kárpát-medencére kiterjedő Nyilas Misi Ösztöndíj, Iskolatáska, Megtört Kenyér, Szeretethíd programokat.

Tussay Szilárd a magyar református ifjúsági munkáról számolt be. Ennek minőségi javulása véget jött létre az Ifjúsági Egyeztető Fórum, mely lehetőséget teremt az információáramlásra, ugyanakkor egymás programjai által fejlődhetnek a tagegyházak ifjúsági szervezetei. Az egységes oktatásügyi stratégiákat Ábrahám Tibor tiszáninneni főgondnok ismertette, valamint beszámolt arról, hogy igen jelentős és szoros a tagegyházak oktatási intézményeinek kapcsolata. Ódor Balázs, a Magyarországi Református Egyház Külügyi Irodájának vezetője a nemzetközi szervezetekkel valamint a diaszpórában élő református hittestvérekkel való kapcsolatokról tájékoztatta a plenáris ülés tagjait. A külügyi kapcsolatok azért nevezhetők jelentősnek, mert ezáltal értesülhet a világ a magyar reformátusság életéről.

Kálvin Institutiojának fordításáról tartott előadást dr. Buzogány Dezső, aki részletekbe menően beszélt a nyelvezetéről, szerkezetéről, valamint arról is, hogy Kálvinnak milyen hatása volt a lelkésztársadalomra Erdélyben és Magyarországon. Elmondta, Kálvin Institutioja az egyház élő alkotmánya kell legyen. Szabó István püspök szintén az Institutioról beszélt, Buzogány Dezső megkeresésére ugyanis ő lektorálta a fordítást. Kálvin műve tulajdonképpen az első biblika-teológai munka, mondta a püspök. Ugyanakkor a fordítás során az is kiderült, hogy Kálvin egy élő ember volt, aki Isten igéjéből egy fantasztikus, örömteli világot tárt föl, mellette valóban egy szigorú dogmatikus volt.

A Generális Konvent zárónyilatkozatát Tarr Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa ismertette, aki azt is elmondta, hogy a Kálvin emlékévek hivatalos, formális lezárásaképpen őszre megjelenik az Institutio új fordítása. A zárónyilatkozat kiáll a református egység, a Székely Mikó Kollégium ügye, valamint a kárpátaljai református testvérek mellett, valamint kiegészítésként bekerült a zárónyilatkozatba a Kárpát-medencei egyházi oktatás mellett való kiállás is. A dokumentumot egyhangúan fogadták el a Konvent tagjai.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke külön megköszönte Incze Zsolt Györgynek, a Sepsi Református Egyházmegye esperesének és Ballai Zoltán gazdasági tanácsosnak a munkáját a rendezvény lebonyolításában, ugyanakkor a Konvent megerősítő jellegét is kiemelte. „A Konvent munkálataira az Erdélyi Református Egyházkerület az évente, gyülekezetekből befolyó központi támogatás 8 százalékát költi el, ez is jelzi, hogy számunkra fontos ez az együttlét. Hálával a szívünkben, meggazdagodva megyünk el innen, Istené a dicsőség" - zárta felszólalását a püspök. A tanácskozást Bölcskei Gusztáv püspök zárta le, aki megköszönte az Erdélyi Református Egyházkerület és Kató Béla munkáját, zárómondataiban hangsúlyozta, hogy közös örökség hordozói vagyunk. A Generális Konvent sepsiszentgyörgyi plenáris ülése a 90. Zsoltár eléneklésével ért véget.

Szöveg és képek: Juhász Ábel, Kiss Gábor

Forrás: reformatus.ro

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió