Ez történt a Zsinat pénteki ülésén

2012. május 25., péntek

Korkedvezményes nyugdíj, díjak, beszámolók, átalakuló Reformátusok Lapja. Részletes beszámolónk a pénteki tanácskozásról.

11:58 Bölcskei Gusztáv áldásával a Zsinat tizedik ülése véget ért.

11:51 A Zsinat elfogadta a Reformátusok Lapja alapító okiratát, most pedig a lap tartalmi átalakításáról döntöttek. 

A legszembetűnőbb változás, hogy a lap színes műsorújsággal bővül, emiatt emelkedik a hetilap ára. Emellett a tartalmi kínálat is változik, a szerkesztők szeretnének nagyobb hangsúlyt fektetni a gyülekezetek életére és több teret engedni a publicisztikának is. 

Veres Sándor azt fájlalta, hogy sok száz gyülekezetben nem rendelik meg az egyetlen országos református hetilapot. Szerinte kezelni kell ezt a problémát. „Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy nem érezzük magunkénak" – mondta a Reformátusok Lapjáról  Szűcs Attila. A dunántúli világi képviselő és Szabó József, nagykunsági esperes javaslatára azt is belefoglalták a határozatba, hogy a Zsinat emlékezteti a gyülekezeteket és az intézményeket az egyházi folyóiratok kötelező előfizetésére. 

11:45 Az MRE állásfoglalását az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) átalakításával kapcsolatban Vad Zsigmond, a külügyi – és ökumenikus bizottság elnöke terjesztette elő.

„A CEC megújulása" című javaslat 2012 januárjában öltött végleges formát, és véleményezés végett kiküldésre került a tagegyházaknak. A dokumentum tervezet mellett egy kérdőív is készült, ezt kitöltve kell a megjegyzéseket és javaslatokat továbbítani a szervezet felé június 30-ig. A beérkezett válaszok alapján jöhet létre a CEC szervezeti megújulása, aminek elfogadására 2013 júliusában Budapesten, a soron következő, rendkívüli nagygyűlésen kerülhet sor. A tagegyházak képviselői itt fogadhatják el a szervezet új alkotmányát.

A CEC átalakításra vonatkozóan alapvetően két elképzelés létezik, amelyikből az elkészült dokumentumban az az álláspont érvényesül, amely szerint a CEC új struktúrájában kabinetszerű munka folyna. A CEC élén lenne egy ún. „Managing Director", azaz igazgató aki minden ügyet mozgat: vételez és továbbad a megfelelő irodának, szakembernek vagy tagegyháznak. Felmerül azonban a kérdés, hogy így csökkenhet az egyes tagegyházak, elsősorban a kisegyházak befolyása a véleményalkotásra, sőt megszűnhet a párbeszéd a tagegyházak között. A legnagyobb problémát az adja, hogy a legtöbb szakembert ugyanis valószínűleg a nyugati tagegyházak adják majd, a Kelet-Közép Európai egyházak pedig egyértelműen a háttérbe szorulnak, minthogy sem humán-, sem anyagi erőforrásaik nem teszik lehetővé az aktív részvételt.

A Zsinat döntése szerint támogatják az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) szervezeti átalakítását, fontosnak tartják, hogy a kis egyházak szerepét és szempontjait - különös tekintettel a kelet-közép európai református közösségekre - mind a teológiai párbeszédben, mind a brüsszeli (szakma)politikai képviseletben biztosítsa a megújult szervezet. A zsinati tagok azt is támogatják, hogy a Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottsága által előkészített és jóváhagyott véleményt kiküldjék a szervezet genfi központjába.

11:01 Kocsis Márta előterjesztése az MRE lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló 2022. évi II. tv. 14-15. § módosításáról.

A jogszabályt a nyugdíjkorhatár állami változtatásai miatt kell módosítani. Ennek megfelelően az 1952. és 1959. között születetteknek lépcsőzetesen megnő a szolgálati ideje, 62-ről fokozatosan 65 évre emelkedik a korhatár. A változásokat átvezették a törvénybe, s ezzel kapcsolatban módosították a korkedvezményes nyugdíj szabályozását is. Erről hosszas vita alakult ki. 

10:54 A zsinati bíróság új tagja Kádár Ferenc. 76 igen ,és 4 nem szavazattal megválasztották Kádár Ferencet új zsinati bírónak. Eskütételére a zsinat soron következő ülésén kerül majd sor. Bölcskei Gusztáv az új bíró munkájára és életére Isten áldását kérte.

10:23 Szünet a titkos szavazás idejére. Virágh Sándor lemondása miatt megüresedett egy hely a zsinati bíróságban, Kádár Ferenc lelkipásztort jelölték a helyére. A zsinati tagok a szünetben járulnak az urnához.  Az ülés várhatóan 10:50-kor folytatódik majd a választás eredményhirdetésével.

9:50 Szontágh Szabolcs prezentációja a Zsinati Ifjúsági Fórumról.

A fiatalság arra vágyik, hogy aktívabb és dinamikusabb kapcsolat legyen a „nagyegyház” és a „kicsik, azaz a fiatalok” között – szögezte le Szontágh Szabolcs. Többek között kiderült, hogy a fiatalok iránymutatást várnak számos, sokszor tabukat érintő kérdésben, ezzel összefüggésben gyengének tartják az egyházon belüli kommunikációt.

„Mi történik akkor, ha az egyház olyan választ ad, ami a fiataloknak nem tetszik?” – vetette fel Simonfi Sándor hozzászólásában. Szontágh Szabolcs szerint leginkább a dialóguson, a párbeszéden van a hangsúly, ugyanakkor nem arról van szó, hogy az alapokat szeretnék megváltoztatni. Számos hozzászólás érkezett, ez a reakció is azt mutatja, hogy jöhetnek a továbbgondolásra alkalmas ötletek – így Bölcskei Gusztáv.

9:47 Elfogadták az Országos Református Gyűjteményi Tanács elnökének beszámolóját az intézmény 2011. évi munkájáról.

9:45 A Zsinat két tartózkodás mellett fogadta el a múltfeltárás folyamatának végzésére hivatott Tényfeltáró Történész Bizottság (TTB) tevékenységéről.

A TTB jelentése említi, tavaly november óta a munka java részét immár a tényleges levéltári anyaggyűjtés teszi ki. Ez kiegészült a régóta tervezett interjúk készítésével. Az anyaggyűjtést leginkább az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) iratainak feltárása tette ki az elmúlt időszakban. A történészek továbbra is azt a módszert követték, hogy konkrét ügyeket, adatokat gyűjtenek ki a levéltári iratokból, ezek aztán egésszé összeállva alakítják ki az elmúlt elnyomó rendszer működésének képét.

A forrásfeltárás érdekében a TTB újabb munkatársak bevonását tartja indokoltnak, érdemi munkát a felkért történészek közül csak két kolléga végez. A Zsinat elfogadta.

9:42 A beszámolók sorában a Cigánymissziós Tanács (CMT) tevékenységéről szóló jelentés következett.

Az elmúlt időszak tevékenységéből a CMT jelentése kiemelte, hogy áprilisban belső, református cigánymissziós konferenciát rendeztek, melyen mind a négy egyházkerület cigánymissziós referense mellett számos gyülekezeti lelkész és egyéb munkatárs jelent meg az ország teljes területéről. A konferencia legfőbb kitűzött célja az volt, hogy egy, az eddigieknél átfogóbb képet nyerhessünk az egyházunk keretében folytatott cigánymissziós munkáról, s hogy közös gondolkodás kezdődhessen a továbblépésről, azaz a református cigánymisszió hatékonyabbá tételéről.

Tekintve, hogy a cigánymissziós munka nem, illetve nem szükségszerűen válik el a református lelkipásztorok mindennapi gyülekezeti munkájától, csak nagyjából tudjuk, hogy a körülbelül 1200 mai, magyarországi református gyülekezet közül 70-80 között lehet azoknak a száma, ahol rendszeresen folyik valamilyen cigánymissziós tevékenység.

9:40 A jelölést a diakóniai díjakra Rozsnyai István terjesztette elő.

A Zsinat 2006 őszi döntése alapján a Szeretetszolgálati Iroda idén is kiírta a pályázatot a Kiss Ferenc- és a Juhász Zsófia-díjra 2012 februárjában. A március 31-i határidőig a Kiss Ferenc-díjra hét, a Juhász Zsófia-díjra tizenöt felterjesztés érkezett. A javaslat alapján a Kis Ferenc díjat Kontha Benőnének, (Majosházi Református Egyházközség) és Pincés Juliannának (Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség) ítélte a Zsinat, míg a Juhász Zsófia-díjat Kövér Imrének (sajósenyei FÉSZEK Fogyatékosok Református Ápoló- Gondozó Otthona) és Dr. Szentesi Andrásné (ceglédi Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló- Gondozó Otthon) adják.

9:36 Hörcsök Imre előterjesztése a 2012. évi református pedagógiai díjak jelöltjeiről. Az Oktatásügyi Szakbizottság az Imre Sándor-díjra a jelölést visszavonta, és az őszi Zsinaton terjeszti újra elő. A testület elfogadta az Oktatásügyi Szakbizottság javaslatát a Makkai Sándor-díjra. A díjat Baranya Pálné, Magai Margit és Schwarcz István kapja.

9:31 Vad Zsigmond előterjesztése a 2012. évi Dobos Károly díj jelöltjeiről. A díjra az, a gyülekezetben hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, velük közösséget vállaló lelkipásztor jelölhető, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább húsz év.

Mint elhangzott, a felhívásra az előírt határidőig, 2012. március 10-ig két felterjesztés érkezett. A Bíráló Bizottság 2012. május 4-én a felterjesztések áttekintése után úgy határozott, hogy 2012-ben a díjra nem tud senkit a Zsinat döntésére előterjeszteni. Simonfi Sándor hozzászólásában kiemelte, hogy talán sokan nem értik, hogy pontosan miről is szól e díj, azaz félreértések övezik. A Zsinat úgy határozott, hogy az őszi ülésen újra előveszik a kérdést, addig is kérik az egyházmegyéket a jelölésre.

9:27 Bölcskei Gusztáv köszöntötte a Zsinat tagjait. A püspök megjegyezte, hogy számosan követik a Zsinat online közvetítését, és a legtöbb kommentet a Heidelbergi Káté megvitatása hozta. Sokan nem értik a döntést, ezért érdemes majd e témát többször, újból elővenni, jegyezte meg.

9:25 Napirend. A zsinati tagok számbavétele után Huszár Pál megállapította a testület határozatképességet. Ezután a Zsinat elfogadta a tárgysorozatot.

9:15 Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke megnyitotta az ülést. Indítványa alapján a Zsinat megválasztotta az ülés jegyzőit, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit.

8:56 Brunner Vilmos imádságával kezdődik a XIII. Zsinat 10. ülésének második napja.

A 25. zsoltár eléneklése után a lelkipásztor Pál apostol szavai alapján tartotta meg áhítatát. Felidézte Pál levelét a rómaiakhoz, annak 16. részét. „Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete” – hangzott el.

A közvetítést készítik: Csepregi Botond, Feke György, Kováts Annamária, Sereg Krisztián (fotó), Sindelyes Dóra

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.