Bőven elég

2020. február 19., szerda

„Pénzügyeink tárgyalására készülve csodálkozzunk rá, hogy Isten népe bővelkedő nép, mi mindannyian bővelkedő emberek vagyunk" – buzdította a Zsinati Tanács tagjait idei első ülésük kezdetén Steinbach József püspök. A testület február 19-i tanácskozásán elfogadták egyházunk és a közegyházi intézmények idei költségvetését, emellett nyugdíj- és oktatási kérdésekről is döntöttek.

A Dunántúli Református Egyházkerület vezetője a Filippibeliekhez írt levél 4. fejezetének 17-20. versei alapján beszélt arról, hogy Isten minden szükségletünket betölti „az ő dicsőségének gazdagsága szerint”. Az egyház szolgálatának, azon belül is az igehirdetés lényege bizonyossággal rámutatni arra, hogy olyan Istenünk van, aki sokféle szükségünket már betöltötte Jézus Krisztusban – hangsúlyozta Rudolf Bohren gyakorlati teológust idézve. „Az örök életet már itt, e földi világban elkezdjük élni” – tette hozzá Steinbach József. Mint mondta, ezt a bőséget megélhetjük a testvéri közösségben, az Isten igéjében, a hivatásunkban és a reménységben is.

„Pál apostolnak ezt a levelét az adás és elfogadás szentlelkes művészete járja át. Hálás vagyok, hogy minden nyomorúság ellenére mi is átéljük ezt az egymást bátorító, erősítő, vigasztaló testvéri viszonyt a Magyarországi Református Egyházban” – mondta a püspök, hozzátéve: ezt a testvéri közösséget élhetjük meg az anyaszentegyház teljességében minden keresztyén emberrel, aki megváltójának vallja Jézus Krisztust. Az egyházi vezető a rendszeres kegyesség, igére figyelés, valamint az Istentől kapott hivatásunkra rácsodálkozás és az azért való hálaadás fontosságára is emlékeztett. „Éljük meg az egyetemes papságunkat a munkahelyünkön, adjuk tovább, amit Istentől kaptunk ott, ahová ő helyezett minket.” Azzal a hittel szolgálhatunk, hogy Isten már minden szükségünket betöltötte Jézus Krisztusban, akinek visszajövetelével majd ki is teljesedik mostani reménységünk – buzdított Steinbach József.

Tisztújítás, egységnap, költségvetés

Választási évben vagyunk – emlékeztetett elnöki megnyitójában Bogárdi Szabó István. A Zsinat lelkészi elnöke azt kívánta, hogy a tisztújítás mindenütt „jó rendben, egyházunk törvényei szerint” menjen végbe, ehhez pedig bölcsességet kívánt az azt lebonyolító testületeknek. Mivel a Zsinati Hivatal és a közegyházi testületek ebben a folyamatban nem illetékesek, a félreértések elkerülése érdekében nem is válaszolnak a választásokkal kapcsolatos megkeresésekre, hanem az illetékesekhez irányítják az érdeklődőket – jelentette be a püspök.

Bogárdi Szabó István tolmácsolta a Generális Konvent elnökségének meghívását a május 22-23-i marosvásárhelyi egységnapra: „Mondhatjuk, hogy Trianon mínusz száz esztendőt hozott ránk, a szándék ellenére Isten mégis megőrzött bennünket, megtaláltuk egymást. Nemcsak nemzeti, de méginkább hitbeli közösségben vagyunk. Az egységnapon kérjük el Istentől, hogy a mínuszból plusz legyen.” Mint mondta, nem lesz könnyű a keresztyénség előtt álló időszak: bár a magyar reformátusság „Isten kegyelméből össze tudott zárni”, a nyugati egyházakkal „egyre kevésbé ápolhatunk szoros kapcsolatot” azok homoszexualitással kapcsolatos álláspontjának változása miatt. „Talán az lesz az utunk, ami az övék volt a kommunizmus alatt. Tudták, mi zajlik nálunk, nem is támogatták az egyházaink vezetését, hanem megtalálták a hűségeseket. Lehet, hogy ezt hamarosan viszonoznunk kell.”

„Csendben, alázatban, tisztulásban, húsvéti reménységet szem előtt tartva töltsük el a böjti időszakot” – kívánta a Zsinat lelkészi elnöke, aki szerint épp a böjt mutatja meg a nyitó áhítatban összefoglalt „bőség teológiájának” másik oldalát, az „elég” teológiáját. „Vegyük figyelembe azt a költségvetésnél is. Tárgyaljuk meg, ami bőven elég” – kérte a Zsinati Tanács tagjait. Egyházunk idén a személyi jövedelemadó egy százalékos felajánlásainak növekedése miatt a tavalyinál némileg több forrással gazdálkodhat, a többletet az egyházkerületek között osztják szét a szokásos kulcs szerint – tájékoztatott az Elnökségi Tanács és a Gazdasági Bizottság közös előkészítő ülésen született elvi döntésről Bogárdi Szabó István. A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház költségvetési tervét 6,76 milliárd forint főösszeggel fogadta el. A közegyház működésére 1,69 milliárd forint jut, emellett biztosított az államtól átvállalt feladatok és a futó projektek finanszírozása is.

Elfogadták a közegyházi intézmények – a Bethesda Gyermekkórház, a Református Missziói Központ (RMK), a Diakóniai Iroda, a Kálvin Kiadó, a Reformátusok Lapja, a Zsinati Oktatási Iroda, a Református Pedagógiai Intézet, a Református EGYMI, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Református Lelkészi Nyugdíjintézet, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium és a Budapesti Református Cigány Szakkollégium – idei költségvetését is. Az RMK-nak nyolcvanöt-, egyházunk hetilapjának hatvanhárom-, a Bethesdának ötven-, a debreceni és budapesti szakkollégiumnak pedig öt- és nyolcmillió forint közegyházi támogatást szavaztak meg. A Kálvin Kiadó a készülő új énekeskönyv, valamint a Református Egyházi Könyvtár könyvsorozat kiadásaira kapott támogatást.

Nyugdíjügyek, köznevelés, beszámolók

A Református Lelkészi Nyugdíjintézet havi 266 474 forintban állapította meg az egy főre jutó 2019. évi lelkészi átlagjavadalom összegét. A tavalyi évre vonatkozó – a gyülekezetek által fizetett összevont, valamint a hitoktatói óradíjak után befizetett – járulékok alapján számított összeget a Zsinati Tanács tudomásul vette. Az időről időre megállapított átlagjavadalom fontos kiindulási pontja a lelkészi nyugdíjkiegészítés számításának. Emellett a Zsinati Tanács döntött két öregségi nyugdíj-kiegészítés ügyében, valamint egy méltányossági kérelemről is. A Tiszántúli Református Egyházkerület kezdeményezésére pedig felülvizsgálják egyházunk lelkészeinek ellátásáról és nyugdíjintézetéről szóló, tavaly novemberben módosított törvényét, hogy annak az öregségi nyugdíj-kiegészítés mértékének megállapítására vonatkozó rendelkezései biztosan megfelelnek-e a méltányosság elvének.

Újra lehet csatlakozni a Református Köznevelési Előfinanszírozási Alaphoz (KEFA). A 2015 végén létrehozott intézménybe önkéntes alapon lépett be hatvanhárom református intézményfenntartó, és az általuk létrehozott pénzügyi tartalékot az évek során már több köznevelési intézményük is igénybe vette likviditási nehézségei vagy pályázati önrészének előfinanszírozására. A korábban tartózkodó vagy új intézményfenntartók 2020. április 30-ig csatlakozhatnak, ha a jelenlegi tagokhoz hasonlóan minden diákjuk után 4 258 forintot fizetnek be az alapba. A KEFA szabályzatának most elfogadott kiegészítése lehetővé teszi, hogy az igénybe vett előfinanszírozást a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programban részvevő hallgató ösztöndíjának kiváltására is használhassák az intézmények.

A Zsinati Tanács tagjai februári ülésükön hozzájárultak a Diakóniai Iroda fogyatékkal élők támogatott lakhatását segítő ingatlanvásárlásához, valamint elfogadták az Ökogyülekezeti Tanács és az Országos Református Gyűjteményi Tanács beszámolóját is.

Feke György, fotó: Sebestyén László

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió