A következő évek kihívásai

2017. július 01., szombat

A reformátusok lipcsei nagygyűlésének második napján Chris Ferguson főtitkári jelentésében összefoglalta az elmúlt hét év legfontosabb eseményeit, egyben szólt azokról a témákról is, amelyekre a REV a delegáltak döntésétől függően a jövőben kiemelt figyelmet fordíthat.

Migráció és vallásközi párbeszéd

A református közösséget kihívás elé állítja a migráció világméretű jelensége. Ez a humanitárius és társadalmi válság több, mint 70 millió ember életét érinti, amely a katonai, ökológiai és politikai igazságtalanság, az elnyomásra épülő birodalom hatása és következménye - értékelte a főtitkár. Ferguson szerint világközösségünk felelőssége válaszolni az igazságos béke és szolidaritás kihívására, az együttérzés lelkületével és diakóniai szolgálatával. 

A migráció hatással van kultúránkra, társadalmunkra, egyházértelmezésünkre, és egyházaink társadalomban végzett szolgálatára egyaránt. Éppen ezért a református egyházak közösségének felelőssége helyet és lehetőséget teremteni a párbeszédre, a közös imádságra és cselekvésre.  A főtitkár úgy fogalmazott, hogy a migráció önmagában az emberi valóságunk része, és sokkal inkább tekinthetünk rá áldásként, semmint problémaként. Azok a tényezők viszont, amelyek embereket otthonuk elhagyására kényszerítenek, az igazságtalanság és  a bűn struktúráinak következményei.  

A REV következő hét évében a prioritások között kell szerepelnie a globális, regionális és helyi szintű teológiai reflexión és bibliaértelmezésen alapuló, a vallásközi párbeszédet egyaránt bevonó együttműködésnek. A nagygyűlés témáját is meghatározó megújulás/újjáteremtés és átformálódás üzenete ezt is magába foglalja - emlékeztetett Ferguson.

Emberi szexualitás

A világ valamennyi keresztyén közösségéhez hasonlóan a református család egyházi közösségét és egységét is súlyos kihívás elé állítja az emberi szexualitás kérdése. Ez a téma magába foglalja általában a lelkészszentelést, konkrétabban a homoszexualitás, és az egyház elfogadó közösségként való biblikus értelmezésének kérdését - sok egyéb mellett. A főtitkár hangsúlyozta, hogy a REV nem foglal állást ebben a kérdésben és tudatában van annak, hogy vannak olyan tagegyházak a közösségben, akik közös missziói szolgálatukat vagy partnerségüket is felfüggesztették a téma kapcsán vallott eltérő álláspontjuk miatt. A közösség egységét gyengíti, ha a  globális szinten kifejezett összetartozás ellenére egyes tagegyházak nem tudnak közösséget vállalni egymással. A közösségre való elhívásunk Krisztusban nem engedheti, hogy az emberi szexualitás és annak biblikus értelmezése a közösséget megosztó kérdéssé legyen, de azt sem, hogy ne legyen bizalmunk egymás iránt és ne vállaljuk az eszmecserét ebben az érzékeny kérdésben.

Közösségben és egyensúlyban

A jelenlegi nagygyűlés delegáltjainak összetétele a női és férfi résztvevők arányának tekintetében megközelíti az Grand Rapidsben 2010-ben kitűzött célokban foglalt egyenlőséget. A szervezet alkotmányában rögzíti azokat a kvótákat, amelyek a nők és férfiak, lelkészi és nem lelkész képviselők, valamint a fiatalabb generáció részvételét garantálják.

Az alkotmány az ifjúsági küldöttek részvételét is előirányozza a tagegyházak delegációjának felállításakor. Minden négy vagy több delegáltat küldő egyháznak legalább egy 30 év alatti fiatal részvételét kellene biztosítania. A REV célja ugyanis a fiatalok még aktívabb bevonása. Enne részeként hirdették meg  a Globális Teológiai Fórumot, a fiatal teológusok átfogó képzési programját. A GIT résztvevői most először tanácsadóként vesznek részt a nagygyűlésen. A női előtalálkozó mellett pedig az ifjúsági delegáltak számára is kétnapos tanácskozást szerveztek a nagygyűlést megelőző napokban.

A főtitkár szerint a megújulás és átalakulás megkívánja a nők és a férfiak teljes és egyenlő részvételének biztosítását, ennek érdekében pedig szükség van a teológiai, kulturális, gyakorlati, politikai és ideológiai akadályok leküzdésére, egyúttal azon döntéshozatali rendszerek átvizsgálására, ahol az egyházak „a világhoz való igazodással” előtérbe helyezték a férfiakat a nőkkel, vagy az idősebb korosztályt a fiatalok, illetve a lelkészi tagokat a nem lelkészi tagokkal szemben. Ez a kérdéskör magába foglalja azt is, hogy a közösségnek foglalkoznia kell, a női lelkészség kérdésével és vizsgálni annak lehetőségét, hogy elfogadása kötelező erejű legyen a REV tagegyházak számára.

Szorosabb együttműködés

A REV 80 millió református nagycsaládját alkotja 6 világrégióba osztva. A globális szervezet és a régiók, valamint a régiók és a tagegyházak közötti kapcsolatok erősítése továbbra is napirenden szerepel. A szervezet belső kommunikációjában és döntéshozatali mechanizmusában a főtitkár a tanácskozások, stratégiaalkotás és a tájékoztatás új formáit sürgette. A szorosabb együttműködés, a diszkrimináció mentes részvétel és a tagegyházak aktívabb hozzájárulása a REV szolgálatához lehetőséget ad arra, hogy a világszervezet valóban jelen legyen tagegyházai életében, és szolidaritását még egyértelműbben és hathatósabban kifejezésre tudja juttatni a krízisben élő helyi egyházakkal.

Thurnay Zsófia/Külügyi Iroda

fotó: Asszonyi Eszter

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.