Kanadában találkozott a magyar református diaszpóra

2017. június 15., csütörtök

Kanadában tartották a magyar református diaszpórának a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett találkozóját június 7. és 9. között. A Niagara Falls-ban rendezett eseményre Kanadából, az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából és Európából is érkeztek egyházi küldöttek, a Kárpát-medencei reformátusságot Bogárdi Szabó István dunamelléki és Kató Béla erdélyi református püspök képviselte. A résztvevők zárónyilatkozatot fogadtak el, amelyben egyebek között hitet tesznek amellett, hogy „a szétszakadozottság ellenére egyek", és hangsúlyozzák, hogy „hitünkben és magyarságtudatunkban az egység munkálásának gyümölcseit tapasztalják".

Észak-Amerikában a becslések szerint összesen kétmillió magyar anyanyelvű vagy csupán magyar származású személy él. A magyar diaszpóra legjelentősebb célországaiba a boldogulás reményében, a szabadság vonzásában, gazdasági és politikai okokból vándoroltak ki, hagyták el szülőföldjüket. A találkozón – amelynek szervezését a torontói magyar közösség vállalta, a magyar Reformáció Emlékbizottságban az amerikai reformátusokat képviselő Vass Zoltán tiszteletes vezetésével – szabadtéri istentiszteletet, kerekasztal-beszélgetést és zenei programokat tartottak, könyvbemutatókat és kiállításokat szerveztek. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke székely zászlót vitt ajándékba az egybegyűlteknek, akik között reformátusok, katolikusok, evangélikusok és baptisták egyaránt voltak.

Egy szerdai kerekasztal-beszélgetésen a résztvevők az egyházat érintő örömökről és problémákról beszéltek. Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke azt mondta: bár országonként, régiónként jelentősen eltérő helyzetben vannak a közösségek, a résztvevők egyetértettek, hogy „mindenekelőtt az evangéliumi igehirdetésben kell megújulnunk". Ebben van elrejtve az egyház jövője – tette hozzá. Kató Béla püspök arról beszélt, hogy a problémák ugyanazok a Kárpát-medencében és a diaszpórában is. „Hogy valaki Bukarestben vagy Torontóban tűnik el a közösségéből, az elvileg mindegy" – fogalmazott. Mint mondta, úgy látják, csak az intézményhez tartozás segíti a közösséget abban, hogy megmaradhasson. Ha valaki egyetlen intézménnyel sincs kapcsolatban, „annak veszélyben van a hite is, a gyülekezeti közössége, a vallásossága és az anyanyelve is" – vélekedett.

„Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság" – erre a textusra épült Bogárdi Szabó István csütörtöki szabadtéri istentiszteleten elhangzott igehirdetése, amelynek a végén galambok szabadon engedése hitelesítette a prédikációt. A szervezők a református ünnepséghez éppen a katolikus karmeliták kolostorát és vendégházát bérelték ki, a hozzá tartozó templommal. Itt újította meg konfirmációs fogadalmát a több mint háromszáz jelen lévő magyar.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szintén Kanadában folytatott tárgyalásokat az elmúlt héten, szintén ellátogatott a találkozóra, hogy köszönetet mondjon minden magyar keresztyénnek és lelkipásztoraiknak a magyarság és a hit megőrzéséért. Egyben bejelentette a kormány köldökzsinórprogramját, melynek lényege, hogy 2018 január elejétől minden magyar édesanya, a világban bárhol is adjon életet gyermekének, egyszeri anyasági támogatást kap és felajánlják neki a babakötvényt, amelyhez a magyar kormánytól kapott alapösszegen túl magas kamattámogatás is jár majd a gyermek 18 éves koráig.

Az ünnepi megemlékezés és tanácskozás összességében, a sokasodó gondok ellenére rávilágított az egyházak szerepére akár a szülőföldön való boldogulás, akár a diaszpórában élők közösséggé kovácsolása terén. Továbbá arra, hogy a szabadság és a biztos megélhetés amerikai társadalmában a vallási és közösségi értékeket közvetítő egyház megújulásra szorul. Miközben Lutherrel együtt vallja, hogy "Az igaz ember az ő hite által él", bízik abban, hogy el kell érkeznie annak az időnek, amikor az értékválságba kerülő ember visszatér gyökereihez, egyházához, hogy ott értelmes életre, boldogságra, biztonságra találjon – írta az erdélyi Krónika helyszínen tartózkodó tudósítója.

Zárónyilatkozat
A Reformáció 500. évfordulója, Niagara Falls, Kanada 2017. június 9.
Mi, a világ minden pontjáról összegyülekezett protestáns egyházak képviselői, ezennel kifejezésre juttatjuk:
- Isten iránti hálával tekintünk a Reformáció 500. évfordulójának megemlékezésére és megünneplésére, mely lehetőséget kínált a közös protestáns hit és együvé tartozás kifejezésére.
- Hálát adunk a Reformáció életmegújító hatásáért, melyet magyar nemzetünkre gyakorolt.
- Örömünket fejezzük ki a tekintetben, hogy a szétszakadozottság ellenére egyek vagyunk, hitünkben és magyarságtudatunkban pedig az egység munkálásának gyümölcseit tapasztaljuk.
- Jóleső érzéssel tekintünk a jelenlegi magyar kormány nemzetpolitikájára, ezen belül a diaszpórában élő magyar közösségekkel való törődésre és azon törekvésekre, melyek hosszú távon biztosítani kívánják a világ magyarságának fennmaradását és gyarapodását.
- Kifejezésre juttatjuk aggodalmunkat, együttérzésünket a Kárpát medencében illetve azon kívül élő, nehézségekkel küzdő protestáns testvéreinkért és magyar közösségeinkért.
- E jeles ünnep alkalmából, mi a konferencia résztvevői elkötelezzük magunkat keresztyén hitünk folyamatos megújítására, az egység további munkálására, Krisztus iránti hűségünkre és Anyaszentegyházának
építésére.
Hitvalló elődeink példáját követve, reménységgel tekintünk a jövő felé, hogy az elkövetkező nemzedékek is örömmel fogják szolgálni Krisztus és a Reformáció ügyét. Soli Deo Gloria!

Forrás: kronika.ro, MTI

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.