Francia protestánsok lendületben

2017. június 12., hétfő

Négygyermekes családanyát választottak elnökükké a francia protestánsok. A Lille városában ülésező zsinat új hitvallást is elfogadott.

A 2013-ban a református és evangélikus egyházak egyesüléséből született Franciaországi Egyesült Protestáns Egyház (EPUF) május 25-28. közötti zsinati ülésén – a francia reformátusság történetében először – választott női elnököt. A 46 éves református lelkésznő, Emannuelle Seyboldt ifjú korától fogva aktív tagja a mintegy 250 ezer tagot számláló református közösségnek Franciaországban. 1994 óta szolgál lelkészként az egyházban, pályafutása során dolgozott kórházlelkészként, az egyház hetilapjának főszerkesztőjeként, a hitoktatást felügyelő országos bizottság elnökeként is, illetve a nyolc regionális zsinat egyikének elnökének is megválasztották 2013-ban.

„A megválasztásomban egyházunk következetességének jelét látom. 1965 óta szentelünk női lelkészeket. Logikus lépés, hogy ötven évvel később nőket egyházvezetői felelősséggel ruházzunk fel” – nyilatkozta Seyboldt, aki egyben a két cikluson keresztül elnökként szolgáló elődje, Laurent Schlumberger által megkezdett munka folytatása mellett kötelezte el magát, az „alázat és bizalom” jegyében.

A négyévente ülésező országos zsinat, az egyesülés óta tartó hosszú teológiai párbeszéd lezárásaként, elfogadta az egyház új hitvallását is. Az új hitvallás mérföldkő az egyház legújabb kori történetében, amelyet az evangélikusokkal való egyesülés formális aktusától elválaszthatatlan mélyreható lelki és átfogó szervezeti megújulás jellemez évek óta. A hiteles krisztusi tanúságtétel új útjainak keresése már a 2011. évi zsinaton „pünkösdi lendületet” adott a közösségnek.

Az EPUF testvéregyházait, így a magyar reformátusokat is tájékoztatta, illetve bevonta korábban az egyesülést követő, az egyház aktuális útkeresését rögzítő hitvallás megfogalmazásának folyamatába. A zsinati ülésen elfogadott szövegben az egyház alapvető meggyőződése, küldetésnyilatkozata tükröződik. Ennek alapja az a meggyőződés, hogy a keresztyén közösség „örvendetes sokszínűségében” az EPUF egy sajátos megjelenési formája az egyetemes egyháznak, egyik „arca a sok közül”.

A református és evangélikus reformáció hagyatékát, az egyedül kegyelemből, hit által megvalósuló keresztyén életet és az egyetemes papság elvét az EPUF négy tételmondatban foglalja össze. A Biblia olvasása adja tartásunkat, szükségünk van egymásra, a helyes életet pedig a mértéktartás és józanság jellemzi. És mindenekelőtt, azt a bizalmat, amiből élünk, magunk is úgy kaptuk, hogy osztozzunk abban másokkal: „Isten szeretete megelőz minket. Ez az ingyen való kegyelmi ajándék alapoz meg mindent. Ez a bizalom feltétlen.”

Döntésével az EPUF zsinata a koraegyházi, egyetemes hitvallások és a francia reformátusok 1938-ban elfogadott hitvallási irata mellett egy új hitvallás formájában erősítette meg hitbeli meggyőződését és küldetését.

A hitvallás szövege:

A Názáreti Jézusban Isten kijelenti szeretetét az emberiség és az egész világ számára.

A Franciaországi Egyesült Protestáns Egyház ezt hirdeti, együtt a többi keresztyén egyházzal. A reformáció lendületével hirdetjük az örömhírt: Isten minden egyes embert úgy fogad el, ahogy van, minden érdem nélkül. A kegyelem evangéliumában, ami a Biblia szíve, Isten Lelke nyilvánul meg. Ő teszi képessé az egyházat arra, hogy a Biblia igéire figyeljen és engedje, hogy a mindennapokban azok vezessék.

Isten teremtett és egyben arra hív minket, hogy bizalomban éljünk vele. De mi eláruljuk ezt a bizalmat és ezért azzal kell szembenéznünk, hogy a világot a gonosz és a nyomorúság uralja. De Jézussal, akit a próféták által jövendölt Krisztusként vallunk, Isten országa már most munkálkodik közöttünk.

Hisszük, hogy Jézusban, a megfeszített és feltámadott Krisztusban, Isten magára vette a gonoszt. Jó és együtt érző Atyaként, törékenységünkben lakozást vett és így legyőzte a halál hatalmát. Mindeneket újjáteremt!

Fia, Jézus által gyermekeivé leszünk. Szakadatlanul felszabadít minket: a félelemből a bizalomra, a lemondásból az ellenállásra, a reménytelenségből a reményre.  

A Szentlélek szabaddá és felelőssé tesz minket a halálon győzedelmeskedő élet ígérete által. Arra bátorít minket, hogy Isten szeretetéről tegyünk tanúságot szóban és tettben.

Isten gondot visel minden teremtményéről. Az igazság és béke más elkötelezett munkálóival együtt arra hív minket, hogy meghalljuk a nyomorúságból fakadó kiálltást és felvegyük a harcot mindenféle csapással szemben: az egzisztenciális bizonytalansággal, a társadalmi szakadásokkal, a másik gyűlöletével, a diszkriminációval, az üldöztetéssel, az erőszakkal, a bolygónk kizsákmányolásával és a korlátok tagadásával szemben.

Az egyház az Istentől kapott ajándékaiból meríti minden erőforrását, ami lehetővé teszi számára, hogy örömben éljen és végezze szolgálatát: az igehirdetést, a keresztség és úrvacsora kiszolgáltatását, illetve az imádságot, az igeolvasást, a közösségi életet és a legtörékenyebbekkel való szolidaritást.

A Franciaországi Egyesült Protestáns Egyház az egyetemes egyház egyik arcaként tekint magára a sok közül. Megvallja, hogy az igazság, amelyikből él, mindig nagyobb nála. Annak adunk hálát, aki minden emberi kifejezést és elképzelést meghaladó módon maga a szeretet.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” (118. zsoltár) 

Külügyi Iroda

Forrás: www.eglise-protestante-unie.fr

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.