Útmutató a presbiterválasztáshoz

2011. szeptember 06., kedd

Az őszi presbiterválasztás előtt a gyülekezetek tájékoztatására a honlapon is közöljük azt a tájékoztatót, amelyet a Zsinat Elnöksége a vonatkozó egyházi törvények helyes alkalmazása, a választásra való felkészülés és a választás egységes lebonyolításának biztosítása érdekében adott ki.

2011 őszén a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben ismét esedékes a presbitériumi tisztújítás, mivel a 2005. jan. 1-től tisztségbe lépett presbiterek hatéves mandátuma az év végével lejár. Az egyházközségekben a presbiterválasztást úgy kell lebonyolítani, hogy az újonnan megválasztott testület 2012. január 1-jén zavartalanul elkezdhesse működését. A presbiteri tisztségről, a presbitériumról a  Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 46-59 §-ai  rendelkeznek, a választás rendjét az egységes választójogi törvény - az 1996. évi. I. törvény - első fejezetének első része tartalmazza, a jogorvoslatokkal kapcsolatos bírósági eljárásról pedig az bíráskodásról szóló 2000. évi I. tv. igazgatási ügyekre és soron kívüli eljárásra vonatkozó X. XI. fejezete szabályozza. Jelen rövid tájékoztatót a Zsinat Elnöksége, - a Zsinat Elnökségi Tanácsának egyetértésével - a fenti törvények helyes alkalmazása, a választásra való felkészülés és a választás egységes lebonyolításának biztosítása érdekében adta ki.

 

I.  Felkészülés  a presbiterválasztásra
1.      A választások sikeres lebonyolításának előfeltétele, hogy a gyülekezetek lelkileg is készüljenek fel a választásokra. Már most, az év elejétől kezdődően presbiteri bibliaórákon foglalkozzanak a Bibliának, hitvallásainknak a presbiterekre, és az egyházközségekre vonatkozó tanításaival.
2.      A választások jó rendjének érdekében az egyházközségek már év elejétől készüljenek az eljárás szervezési és jogi lebonyolítására.  Tanulmányozzák az egyházi jogszabályokat, beszéljék meg a korábbi választás tapasztalatait, időben tegyék fel a szabályok értelmezésével kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket.
3.       Figyeljenek arra, hogy választói névjegyzékeket időben és pontosan állítsák össze.
4.      Vizsgálják meg a presbitériumok létszámát, és ahol szükségesnek látják a változtatást, időben tegyék meg az előterjesztést az Egyházmegyei Közgyűlésekhez.
5.      A presbitériumok legkésőbb 2011. augusztus közepéig készítsenek ütemtervet a választások lebonyolítására vonatkozóan.

II. A választási eljárás folyamata, ütemezése (ld. a táblázatban is)

1.      A presbitériumnak meg kell határozni választási közgyűlés  időpontját ki. Ezt úgy kell  kitűzni, hogy a választási eredmény az esetleges jogorvoslati határidőket is figyelembe véve december hó 31-ig jogerős legyen.  A választási közgyűlés időpontjához kell igazítani törvény által előírt egyéb választási eljáráshoz kapcsolódó cselekményeket.
2.      A Választási Bizottságok megválasztására a választás előtt legalább 60 nappal korábban kerüljön sor. A Választási Bizottság 3-7 tagból áll és ez a Bizottság látja el a Választási, és a Szavazatszámláló Bizottság feladatait is.
3.      A Választási Bizottság megválasztását követő vasárnapon, - miután megválasztotta előzetesen elnökét - bemutatkozik a gyülekezet előtt, és fogadalmat tesz feladatainak ellátására.
4.      A Választási Bizottság a választást megelőző 30. napig tájékozódik a gyülekezetben a presbiterré választható személyekről, és ennek alapján teszi meg javaslatát a presbitériumnak.
5.      A választást megelőző 14. napig a presbitérium megvizsgálja a Választási Bizottság javaslatát és véglegesíti a jelöltek listáját. Meghirdeti  a jelöltek bemutatásának, továbbá a választói közgyűlésnek időpontját.
6.      A választást megelőző vasárnapon a presbitérium bemutatja a gyülekezet tagjainak a jelölteket, akik nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról, valamint arról, hogy a presbiterré választás törvényes feltételeinek megfelelnek. Amennyiben a gyülekezetnek újságja vagy híradója van, - a jelölteket ebben is be lehet mutatni.
7.      Az egyházközségi választói közgyűlés megtartására istentisztelet után kerül sor, a választás titkos szavazással történik. A presbitériumnak ezt megelőzően elő kell készíteni a közgyűlés és szavazás lebonyolításának technikai feltételeit.
8.      A választás eredményét azonnal ki kell kihirdeti a közgyűlés jelenlevő tagjainak. A tisztújítás végeredményét a következő vasárnapi istentiszteleten a szószékről ki kell hirdetni.
9.      A jegyzőkönyv hiteles másolatát 3 napon belül meg kell küldeni az egyházmegye elnökségének.
10.  A választás elleni panasz benyújtására a választást követő 15 napon belül van lehetőség
11.  A választás eredményének jogerőre emelkedését követően az újonnan megválasztott tisztségviselők a gyülekezet előtt esküt tesznek.

III. A jelölés

1.    A presbiterek jelölésének eljárási folyamatában jelentős szerepe van a Választási Bizottságnak. Ezért a Bizottság  tagjainak olyan – köztiszteletben álló, a gyülekezeti tagok bizalmát élvező - egyháztagokat kell választani, akik nem kívánják magukat presbiternek jelöltetni. A Választási Bizottság elnökét saját tagjaiból maga választja meg. A lelkész a törvénynél fogva tagja a választási bizottságnak.
2.    A Választási Bizottság munkája során felveszi a kapcsolatot az egyháztagok minél szélesebb körével, és kéri őket, hogy tegyenek javaslatot a jelöltekre. Az ajánlott személyekkel, - miután ellenőrizte, hogy azok szerepelnek a választói névjegyzékben és megfelelnek-e a törvényes feltételeknek - megbeszélést folytat, amelynek során tisztázza, hogy vállalják-e a jelölést.
3.    A Bizottság személyi javaslatait a presbitériumhoz terjeszti. A presbitérium a bizottság javaslatát figyelembe véve összeállítja a jelöltek listáját, és azt egyházközségi közgyűlés elé terjeszti.
4.    Minden presbiteri tisztségre 1–3 személyt lehet jelölni A presbitériumi tisztségre jelölt személyek közül külön kell jelöltet állítani  a gondnoki tisztségre.
5.    Amennyiben a Választási Bizottság nem talál annyi jelöltet ahány főből kell állnia a presbitériumnak, - a presbitériumnak ezt azonnal jelentenie kell az esperesnek és kezdeményezni kell a presbitérium tagjai számának a leszállítását vagy az egyházközség szórvánnyá való nyilvánításának vagy más anyaegyházközséghez való csatolásának kérdését.

IV. A választás

 

 

1.    A választó közgyűlés helyét és időpontját az azt megelőző 2 vasárnapon a szószékről és a helyben szokásos módon ki kell hirdetni - ha egy egyházközséghez több istentiszteleti hely van, akkor ezt minden istentiszteleti helyen meg kell tenni.
2.    Az egyházközségi közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyházközség választói névjegyzékbe felvett tagjainak legalább 10 %-a jelen van, - de ez nem lehet kevesebb, mint a presbitérium létszámának a kétszerese.  Ha közgyűlés nem határozatképes, a választást nem lehet megtartani, hanem a 14. napra újabb közgyűlést kell összehívni. Ezt ki kell hirdetni a közbenső vasárnapon is. Az így meghirdetett közgyűlést a létszámtól függetlenül határozatképesnek kell tekinteni.
3.    A presbiterválasztó egyházközségi közgyűlés menete:
-  A közgyűlést a lelkipásztor nyitja meg és felkéri a Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a választásra jogosultak számát. Ennek érdekében a választáson megjelenteket a jelenléti ív aláírásával nyilvántartásba kell venni. A megjelentek listáját csatolni kell a választási jegyzőkönyvhöz.
-  A Választási Bizottság elnöke a jegyzőkönyv vezetésére a presbitérium jegyzőjét, hitelesítésére pedig a bizottság két tagját kéri fel.
-  A Választási Bizottság elnökének ismertetni kell a választás rendjét, a szavazólap kitöltésének szabályait.
-  A szavazást minden esetben  titkosan kell lebonyolítani.
-  A leadott szavazatokat jelöltenként kell összeszámolni. A presbiter jelöltek közül azokat kell megválasztottnak tekinteni, akik sorrendben a legtöbb szavazatot kapták.
-   A (fő)gondnok esetében azt kell megválasztottnak tekinteni, aki az erre a tisztségre leadott szavazatok több, mint a felét megkapta.
-  Amennyiben ezt a többséget egyik jelölt sem kapta meg, a legtöbb szavazatot kapott két jelöltre új szavazást kell elrendelni. Megválasztottnak most azt kell tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén sorshúzással kell dönteni.
-  A választás eredményét a bizottság elnöke azonnal kihirdeti a közgyűlés jelenlevő tagjainak. A tisztújítás végeredményét a következő vasárnapi istentiszteleten a szószékről ki kell hirdetni.
-  A választói közgyűlésről készült jegyzőkönyv hiteles másolatát 3 napon belül meg kell küldeni az egyházmegye elnökségének.
-  A választás eredményének jogerőre emelkedését követően az újonnan megválasztott tisztségviselők esküvel foglalják el szolgálati helyüket. (Nem kell esküt tennie annak, akit folytatólagosan ugyanarra a tisztségre választanak meg.)

Innen elérhető a presbiterválasztás határidői összesítő táblázat, letölthető dokumentum formájában.

MRE Zsinati Hivatal Jogi Osztálya

Kapcsolódó írások:
A presbitériumi tisztújítás folyamatáról - a Reformátusok Lapja cikke
Nem szabad elvtelen kompromisszumokat kötni! - interjú Hajdú Koppány Szabolcs lovasberényi lelkészzel a presiterválasztás körüli dilemmákról

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.