Tájékoztató a teljesítésigazolás használatáról

2015. október 02., péntek

A hittanoktatási támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló szabályrendelet [ZST-275/2013.11.13.] 15. § (8)-(10) bekezdése rendelkezik a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatók megbízási díjának számfejtéséhez szükséges teljesítésigazolások kiállításáról:

„15. § (8) A teljesítésigazolásokat a hit- és erkölcstan oktatást szervező egyházközségek képviseletére jogosult személyek hitelesítésével a tárgyhót követő hónap első munkanapján kell eljuttatni a Zsinati Oktatási Iroda számára. A teljesítésigazoláshoz szükséges nyomtatványt a Zsinati Oktatási Iroda a Magyarországi Református Egyház hivatalos honlapján teszi közzé.

(9) Amennyiben a hit- és erkölcstan tanóra a tanítási napon az intézmény által szervezett tanórán kívüli foglalkozásra, egyéb iskolai programra, illetve tanítás nélküli munkanapra tekintettel, vagy egyéb igazolható okból marad el, a teljesítés elmaradása igazoltnak tekinthető. A tanóra teljesítése elmaradásának okát a teljesítésigazoláson fel kell tüntetni.
(10) Abban az esetben, ha a tantárgyfelosztás szerinti éves tanórák 10 %-a igazolatlanul marad el, július és augusztus hónapra a havidíj kifizetése nem teljesíthető."

teljesítésigazolás nyomtatványok kitöltésénél és eljuttatásánál a következő szempontokat kérjük figyelembe venni:

1.) Kinek a nevére kell kitölteni?

A teljesítésigazolást azon hit- és erkölcstan oktatók után kell kitölteni, akikkel a MRE Zsinatának elnöksége megbízási szerződést kötött, vagy azon lelkipásztorok után, akiket a Zsinat lelkészi elnöke díjlevél-kiegészítést adott. [Munkaszerződés esetén az illetékes egyházközség vagy egyházkerület határozza meg a munka elvégzését igazoló dokumentum tartalmát.]

2.) Ki hitelesíti?

A református hit- és erkölcstan oktatás szervezéséért felelős lelkipásztor igazolja és hitelesíti, hogy a feltűntetett adatok a valóságnak megfelelnek, s egyeznek az iskolai tanügyi dokumentációval. Amennyiben a lelkipásztor is hit- és erkölcstan oktató, akkor az egyházközség gondnokával együttesen hitelesít, mivel ők ketten jogosultak az egyházközség képviseletére.

3.) Mit kell az egyes oszlopokban feltűntetni?

„Megtartott órák száma" oszlopba az adott naptári napon ténylegesen megtartott tanítási órák számát, az"Elmaradt órák"-hoz pedig a meg nem tartott tanórák számát, a „Megjegyzés" oszlopban pedig a tanóra esetleges elmaradásának valós és okszerű indokát kell rögzíteni.

4.) Hogyan és hova kell eljuttatni?

A tárgyhónapot követő hónap első munkanapján elektronikus, szkennelt változatát PDF formátumban E-mailen az oktatasi.iroda@reformatus.hu címre kell eljuttatni. Amennyiben a technikai feltételek nem adottak, úgypostai úton a Zsinati Oktatási Iroda címére: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. Elektronikus továbbítás esetén az üzenet tárgyaként az egyházközség elnevezésének első elemét [pl. „Debrecen-Nagyerdei"] kell feltüntetni, s az eredeti dokumentumokat az egyházközségnél 5 esztendeig meg kell őrizni.

Budapest, 2015. október 1.

Zsinati Oktatási Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.