Az EVT pünkösdi üzenete

2013. május 14., kedd

Az Egyházak Világtanácsának (World Council of Churches) elnökségének 2013-as pünkösdi üzenete.

„Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok." (Apostolok Cselekedetei 2, 33)

Örömmel megültük Húsvét ünnepét. Jézus Mennybe menetelekor megemlékeztünk Jézus eltávozásáról a tanítványoktól, azoktól, akiket szeretett, és akik szerették. Most pedig a Pünkösdöt ünnepeljük, a napot, amikor Isten felbecsülhetetlen ajándékot adott a világnak a Szentlélek képében. Ez a Lélek hív, hogy ismét az Úr felé forduljunk, hogy Jézus Krisztusnak szenteljük magunkat örömmel és szolgáljunk azon testvéreinknek, akik még nem ismerik Jézus szeretetének örömhírét.

Jóval Jézus születése előtt, Izrael népe már ünnepelte a Sátorünnepet, ahonnan a Pünkösd ered. Pünkösdkor az izraeliek hálát adtak az aratásért, és áldozatul ajánlották az első gyümölcsöket. Megemlékeztek arról, hogy Isten kihozta őket az egyiptomi szolgaságból és nekik adta a Tízparancsolatot. Mózes ötödik könyvében erről így olvashatunk: „És emlékezzél meg róla, hogy te [is] szolga voltál Egyiptomban" (5Mózes 16,12).

Sok év eltelt már azóta, hogy Izrael először megtartotta a Sátorünnepet, megemlékezve Isten cselekedeteiről, mellyel megmentette az Ő népét. Napjainkra a Pünkösd új jelentéssel bővült. Ma már nem kell Istennek áldoznunk az aratás első gyümölcseit. Sokkal inkább Isten az, aki ajándékot ad nekünk, ez pedig nem más, mint a Szentlélek, hogy újralobbantsa az el nem múló isteni szeretet lángját, ami Jézus Krisztus egész világot megmentő halálában és feltámadásában mutatkozott meg nekünk.

A csendes-óceáni régió elnöke elmondta, hogyan működik a Pünkösdi Szentlélek a Csendes-óceáni Egyházak Konferenciáján (PCC - Pacific Conference of Churches). Az elmúlt években rengeteg kihívás, pénzügyi és szellemi egyaránt veszélyeztette a régiót. Azonban még mindezek közepette is megtapasztalhatták a Szentlélek megújító erejét, mely újraélesztette az ökumenizmus, az összetartozás és együttérzés lángját a gyülekezetekben. Egyházi vezetők, lelkészek, világi emberek, férfiak, nők és fiatalok együtt imádkoznak alázattal és önmegtagadással, ahogy Mikeás próféta is mondja: „Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel" (Mikeás 6,8). Ez volt a Csendes-óceáni Egyházak Konferenciájának Közgyűlésének jelmondata. Ötvenéves fennállás után is a Szentlélek dagasztja a PCC vitorláit, erősíti missziói útján át a Csendes-óceánon és azon túl, mely arra szolgál, hogy bizonyságot tegyen Isten mérhetetlen szeretetéről. Az idei év ökumenikus gyűlésein azért imádkozunk, hogy a Szentlélek mozgassa a latin-amerikai, afrikai és európai gyülekezeteket is.

A világ minden régiójából a keresztények az Egyházak Világtanácsának következő gyűlésére, a dél-koreai Puszanba utaznak, hogy így imádkozzanak: „Élet Istene, vezess minket Békességre és Igazságra". Nyissuk meg mindannyian a szívünket, hogy befogadhassuk Isten ajándékát, a Szentlelket, hogy mi is megerősödve dolgozhassunk az igazságért Isten sebzett, de gyönyörű világában, hogy vigyázzunk a teremtésre és békét vigyünk oda, ahol most kegyetlenség és háború dúl. Kívánjuk, hogy a Pünkösd legyen az az idő, amikor mi mind, mint az Egyház együtt imádkozunk a békéért, melyre ennek a világnak oly nagy szüksége van. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek nyissa meg mindazok szívét, akik Puszanban összegyűlnek majd.

Urunk, töltsd ki rajtunk Szentlelked,
Ahogy kitöltötted Lelked az első tanítványokra Jeruzsálemben;
Szentelj meg és erősíts meg minket, ahogy megerősítetted őket.
Ragadj minket is el a Lélek szárnyán és bátoríts minket, hogy nyíltan bizonyságot tegyünk a Te szeretetedről és az akaratodnak való engedelmességről.
Légy velünk a mindennapok valóságaként az életünkben és Te sugalmazd a puszani gyűlés gondolatait és döntéseit. Szentlelked erejével vezess minket igazságra és békére.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, most
és mindörökké.

Ámen.

Dr. Anastasios érsek, Tirana, Albánia, Albán Autokefál Ortodox Egyház; John Taroanui Doom, Maohi Protestáns Egyház, Francia Polinézia; Dr. Simon Dossou, Benini Metodista Egyház; Dr. Soritua Nababan, Protestáns Keresztyén Batak-Egyház, Indonézia; Dr. Ofelia Ortega, Kubai Presbiteriánus-Református Egyház; Dr. Bernice Powell Jackson, Krisztus Egyesült Egyháza, Egyesült Államok; Mary Tanner, Anglikán Egyház

Külügyi Iroda

Fordította: Simigh Fruzsina
Forrás: Oikoumene

Istent keresem

2Móz 17

„Miért perlekedtek velem? Miért kísértitek az Urat?” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink